Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Suwerenność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Artykuł koncentruje się na pojęciu suwerenności - kategorii analitycznej znajdującej zastosowanie w przypadku państw. Natomiast wraz z pojawieniem się na arenie międzynarodowej nowych aktorów, zwłaszcza organizacji nowego typu, jaką jest Unia Europejska, nasuwa się pytanie, czy jest możliwe zastosowanie suwerenności do innych podmiotów niż państwa. Autorki wychodzą z założenia, że w obszarze nauk społecznych możliwe jest nadanie pojęciu suwerenności pewnego rysu uniwersalności, między innymi po to, by lepiej godzić podejście prawnicze z politologicznym. Celem zaprezentowanych w artykule rozważań jest wskazanie, a w dalszej kolejności nazwanie istotnej cechy UE, jaką może stanowić suwerenność lub jej odpowiednik (roszczenie do suwerenności, autonomia, quasi-suwerenność). Dokonane ustalenia mają prowadzić do lepszego zrozumienia niepaństwowych podmiotów prawa międzynarodowego publicznego, jakimi są organizacje międzynarodowe in genere, a organizacje o charakterze integracyjnym i ponadnarodowym in specie. Artykuł ma charakter analityczno-porównawczy i eksplanacyjny.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the concept of sovereignty - an analytical category applicable to states. However, with the emergence of new actors in the international arena, especially new types of organisations such as the European Union, the question arises: whether it is possible to apply sovereignty to entities other than states. The authors assume that in the area of social sciences, it is possible to give the concept of the sovereignty a certain trait of universality, inter alia, to better reconcile the legal and political science approaches. The aim of this study is to identify and then to define an important feature of the EU, which may be sovereignty itself or its equivalent (autonomy, claim to sovereignty, quasi-sovereignty). The results of the study may lead to a better understanding of non-state subjects of public international law such as international organisations in genere, and organisations of integrational and supranational character in specie. The article is analytical, comparative and explanatory.(original abstract)
2
100%
XX
Przedstawiono suwerenność polityczną w aspekcie materialno-przedmiotowym i w aspekcie podmiotowym. Przybliżono poglądy polskich eurosceptyków i zwolenników integracji na suwerenność materialną oraz spór o podmiot suwerenności Polski oraz spór o podmiot suwerenności Polski.
EN
Presented political sovereignty in many aspects: on the financial side, subjective and objective. There still have been many difference of opinions among both Euro-enthusiasts and Euro-skeptics in Poland.(AK)
3
Content available remote Sovereign Money
80%
EN
The aim of this paper is to point out the commonalities and differences between the two currency reform approaches "100% Money" and "Sovereign Money". The definition of "100% Money" was taken from Irving Fisher, the definition of "Sovereign Money" from Joseph Huber. The biggest commonality of these two approaches is the aim to end or to ease financial crises, the biggest difference is the way this money gets booked. This paper is interesting for students and teachers of finance, especially if they are experts in money theory. (original abstract)
XX
Generalnie można stwierdzić, że suwerenność podatkowa państw członków Unii Europejskiej jest znaczna. Przede wszystkim wszelkie regulacje podatkowe na szczeblu wspólnoty wymagają zgody wszystkich członków Unii. Unia Europejska powinna dążyć nie do daleko idącego ujednolicania systemów podatkowych, lecz do wzajemnej zgodności konstrukcji podatkowych, aby nie były one barierami przepływu kapitału, pracowników, usług czy technologii. Państwom członkowskim pozostawiono przede wszystkim dużą autonomię w zakresie określania wysokości stawek podatkowych, w przypadku zaś podatków bezpośrednich także w sferach przedmiotowego i podmiotowego zakresu opodatkowania, ukształtowania podstaw opodatkowania oraz preferencji podatkowych. Niektóre elementy konstrukcji zwłaszcza podatków dochodowych nie wymagają jakiejkolwiek harmonizacji i powinny pozostawać domeną państw członkowskich. (fragment tekstu)
EN
The article discusses tax sovereignty of the EU member states. EU Directives impose some limitations on independent decisions concerning tax system. This refers primarily to VAT and excise taxes. Member states' sovereignty in the sphere of direct taxation is far less limited. The author attempts to provide an answer to the question of the extent to which EU Directives can and should interfere with tax systems of individual member states. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o istotę członkostwa w Unii Europejskiej (UE). Ta organizacja międzynarodowa, na mocy decyzji jej twórców, tj. państw członkowskich, wyposażona została w atrybuty, przesądzające o jej unikalnym - ponadnarodowym - charakterze. Stanowiąca nowy porządek prawny, Unia Europejska posiada określony zakres autonomii, ale w sensie ontologicznym jest zależna od państw członkowskich. To one zdecydowały o powołaniu struktury integracyjnej z ośrodkiem rządzenia ulokowanym nie tylko poza, ale także ponad nimi, o zakresie jej kompetencji oraz instrumentach ich realizacji, a pozostając "panami traktatów", mogą zdecydować o jej rozwiązaniu. Decyzja o członkostwie w Unii Europejskiej wydaje się być warunkowana pragmatycznie i prakseologicznie - korzyściami, jakie daje współpraca w zakresie rozwiązywania wspólnie doświadczanych problemów. Solidarność, rozumiana jako jedność i równość państw członkowskich, wyrosła na jednoczącym aksjologicznym gruncie i warunkująca realizację integracyjnych celów, staje się w tej perspektywie czynnikiem legitymizującym UE, a jednocześnie - gwarantem jej bytu, zwłaszcza w niełatwym czasie kryzysów.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to try to outline the essence of membership of the European Union. This international organization, by virtue of the decision of its creators, i.e. the Member States, has been equipped with attributes, which have determined its unique - supranational - character. As a new legal order, the European Union has been granted some scope of autonomy, but ontologically it is dependent on the Member States. It is the Member States that have taken decision on setting up a new integration structure with a center of decision-making located not only outside but also above them, the scope of its competences and instruments of their exercising, and as "masters of the Treaties", may decide to dissolve it. The decision to join the European Union seems to be determined pragmatically and praxiologically - upon benefits of cooperation within the framework of the EU. In this perspective solidarity, understood as the unity and equality of the Member States, based on common values, becomes a factor legitimizing the EU, and at the same time - a guarantor of its existence, especially in times of crisis.(original abstract)
XX
Opracowanie składa się z trzech części. Część pierwsza ma na celu pokazanie problemu restrukturyzacji zadłużenia w skali globalnej. Część druga skupia się na roli Unii Europejskiej jako szczególnym aktorze na scenie międzynarodowej, pokazując dlaczego również w kwestii międzynarodowej architektury finansowej stanowi ona ciekawy materiał badawczy. Z kolei część trzecia przedstawia metodologiczną stronę zagadnienia. (fragment artykułu)
EN
The objective of this paper is to demonstrate the effect of excessive debt on state sovereignty. Specifically, it seeks to examine issues such as state insolvency and bankruptcy, changes in the structure of foreign debt of developing states, and methods of restructuring foreign debt. The whole issue of debt restructuring lies at the hear of this paper - another is showing the European Union's attitude towards debt restructuring as being unique world wide. The first part of the work shows the problem of debt restructuring across the globe. The second part focuses on the role played by the EU as a peculiar actor on the international arena, one which has become a fascinating subject to delve into in terms of the international financial architecture. The final, third, part discusses methodology. (original abstract)
EN
Many theoretical perspectives have touched on the concept of sovereignty, but the need for more sovereignty-based discussion in relation to the postcommunist era still exists. The question of sovereignty and its survival in the post-communist era touches on some general features such as the attributes, signs, properties, and conditions of the concept of sovereignty that have evolved. In the case of Kosovo, the issue of sovereignty can be linked to two distinct features, namely democracy and human rights. For Kosovo to be a sovereign state, it had a mandatory prerequisite to fulfil these two features. These features implied the fulfilment of two criteria, in the forms of legality and legitimacy and, in reality, these two criteria stem from the will of the people. This reflection shows that sovereignty in the post-communist era had to be in line with respect for human rights as a feature of the principles of democracy. However, the transition from the communist system to democracy was not an easy one. In this regard, Kosovo has come a long way in achieving sovereignty and managed to be declared a sovereign state in 2008. The conditioning of Kosovo's sovereignty by the above criteria represents the influence of the post-communist era, and its earlier form differs from the prevailing form of absolute sovereignty as it existed, for example, in the former federations of Russia and Yugoslavia. Kosovo's sovereignty is reflected in accordance with the will of the majority of over ninety-five percent of the country's population. Moreover, in Kosovo, minorities have privileges, such as positive discrimination and the special right that constitutional changes on vital issues pertaining to those minorities cannot be made without their vote. However, in the post-communist era, it was not possible to democratise all sovereign states. Some states focused on the power and manner of expanding power in their respective territories and fought for the recognition of reconfigured sovereignty at the expense of justice and rights. Therefore, since the post-communist period, the definition, content, and character of sovereignty has been in debate, with a new dimension of respect for human rights as a major talking point and as an essential mark of the principle of democracy.(original abstract)
XX
Autor próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące istoty i znaczenia suwerenności w życiu jednostki i społeczeństwa.
EN
The author attempts to address questions relating to the essence and significance of sovereignty in the life of an individual and the society.
XX
Problematyka suwerenności jest wciąż aktualnym tematem badań naukowych, rozważań publicystycznych, sporów politycznych ale też przedmiotem niezwykle ostrych kontrowersji. Dotyczy bowiem pojęcia, którego rozumienie jest niejednoznaczne, a często nawet błędne. W powszechnym rozumieniu jest atrybutem państwa, bez którego nie może ono istnieć. Stosunek do państwa jest często wyznacznikiem stosunku do suwerenności.(fragment tekstu)
XX
Artykuł podejmuje dyskusję na temat suwerenności państwa współczesnego wobec zjawisk ponadnarodowych. Przedstawia zasadę suwerenności w koncepcjach integracji europejskiej.
EN
Sovereignty ( in the modern reading of the term), usually associated with the independence of states in international relations does not fit into the framework of contemporary political relations. The way it is formulated in absolutist terms, by emphasising "independence from all sorts of influence", seems to be at odds with contemporary processes of globalisation and integration. The national state ceases to be the independent subject of international relations in the sense that the state is submitted to independence. (short original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie dotyczy problemów metodologicznych, związanych z realizacją przez autora programu badawczego, którego ostatecznym efektem było przygotowanie jesienią 2005 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pracy doktorskiej zatytułowanej Doktryna suwerenności w konstytucjonalizmie brytyjskim. (fragment tekstu)
EN
This paper dwells on methodological issues related to the author's research project, the final product of which is his doctoral thesis The sovereignty doctrine in British constitutionalism. The subject matter was intended to define the interdisciplinary research area, covering the evolution of the British political system, theories of politics, the history of political ideas, comparative constitutional law and several select issues of the theory and practice of European integration. The objective was to analyze the specificity, idiosyncrasy and uniqueness of the British doctrine of sovereignty set against the history of the universal doctrine of sovereignty. Setting sovereignty as a political concept and a legal doctrine in the context of British constitutionalism results from the specific structure of the British constitution which bears no marks of a basic law and which is at the same time primarily embedded in non-statutory sources of law. To study the evolution of the British constitution and the British doctrine of sovereignty, owing to their specificity, a two-pronged approach must be taken. It would involve the study of specific cases and the findings, in turn, would provide valuable information on the nature of key political and legal processes taking place on the whole continent, such as regionalization or European integration. (original abstract)
XX
Cel: Celem artykułu było odniesienie się do zjawiska suwerenności, która uznawana jest za podstawową cechę współczesnych państw. Jej istota oznacza w stosunkach międzynarodowych niezależność danego państwa od jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, w szczególności innych państw. W stosunkach wewnętrznych pozycję suwerena zajmuje podmiot sprawujący najwyższą władzę, którego wola decydowała o wszystkich sprawach najważniejszych dla danego państwa. Metody i materiały: W artykule opisano i przedstawiono problematykę suwerenności organizmów państwowych, utworzonych na ziemiach polskich po rozbiorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, funkcjonujących w ramach struktur politycznych poszczególnych państw zaborczych. Były to w szczególności Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie kongresowe, Rzeczpospolita Krakowska, Królestwo Galicji i Lodomerii, Wielkie Księstwo Poznańskie. Cechy państw niesuwerennych posiadały w szczególności Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie. Rzeczpospolita krakowska była wolnym miastem pod protekcją mocarstw. Królestwo Galicji i Lodomerii oraz Wielkie Księstwo Poznańskie miały jedynie status prowincji. Celem przyjętych rozwiązań było uspokojenie aspiracji polskich elit do odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej. Wyniki i wnioski: Polskie organizmy polityczne, jakie utworzone zostały z woli mocarstw rozbiorowych w latach 1795 - 1848, stanowiły formy przejściowe, które miały ułatwić całkowite wcielenie ziem polskich do struktur polityczno-organizacyjnych państw zaborczych. Były to rozwiązania doraźne, których celem było uspokojenie aspiracji polskich elit, w szczególności arystokracji, a także częściowo niższej szlachty i mieszczaństwa do odbudowy niepodległego państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Sovereignty is considered a fundamental feature of modern states. Its essence in international relations means the independence of a given state from any external entities, in particular other states. In internal relations, the position of the sovereign is occupied by the entity exercising the highest power, whose will determined all the most important matters for a given state. The article presents the issues of the sovereignty of state organisms established in Poland after the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth, functioning within the political structures of individual partitioning states. These were, in particular, the Duchy of Warsaw, the Congress Kingdom of Poland, the Republic of Krakow, the Kingdom of Galicia and Lodomeria, and the Grand Duchy of Poznań. The features of non-sovereign states were held, in particular, by the Duchy of Warsaw and the Kingdom of Poland. The Republic of Kraków was a free city under the protection of great powers. The Kingdom of Galicia and Lodomeria and the Grand Duchy of Poznań had only the status of a province. The purpose of the adopted solutions was to appease the aspirations of the Polish elite to rebuild the independent Republic of Poland. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia oraz wyjaśnia specyfikę podmiotowości Stolicy Apostolskiej na gruncie prawa międzynarodowego. W części pierwszej zarysowane są okoliczności powstania tzw. kwestii rzymskiej, sytuacji historycznej i wydarzeń politycznego zjednoczenia Włoch, upadku Państwa Kościelnego. Część druga poświęcona jest prezentacji i ocenie dyskusji teoretyków prawa, z okresu przed zawarciem traktatów laterańskich i toczonej współcześnie na temat pozycji Stolicy Apostolskiej jako przedstawiciela Kościoła Katolickiego. W części trzeciej scharakteryzowano podmiotowość Stolicy Apostolskiej, jej zdolność traktatową oraz legacyjną. Część czwarta poświęcona jest aktywności Stolicy Apostolskiej na forum międzynarodowym.
XX
Referendum z 4 grudnia 2016 r. ukazało wiele mankamentów funkcjonowania systemu konstytucyjnego Republiki Włoskiej. Wyniki referendum nie dały podstaw do zmiany fragmentów Konstytucji z 1948 r. Przypuszczać należy, że jedną z przyczyn niepowodzenia zwolenników zmian było bardzo złe wyjaśnienie celów i sensu wspomnianego referendum. W wyjaśnianiu tym brali udział przede wszystkim politycy, zwracając uwagę głównie na argumenty o charakterze politycznym, pomijając problematykę techniczno-prawną. Tymczasem wiele spraw konstytucyjnych powinno być przedmiotem poważnej debaty. Przede wszystkim chodzi o rolę partii politycznych we współczesnym państwie, o konieczność nowego podejścia do roli suwerena, o takie zmiany w prawie wyborczym, które umożliwiłyby odgrywanie pierwotnej roli przypisanej wyborcom przez konstytucję. Wskazana problematyka oparta jest na przykładach włoskich, ale jest ona tak samo ważna w odniesieniu do wszystkich państw Unii Europejskiej i struktur ponadnarodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The referendum of December 4, 2016 revealed many shortcomings in the functioning of the constitutional system of the Italian Republic. The results of the referendum did not give rise to amendments to the 1948 Constitution. It should be presumed that very bad explanation of the purpose and meaning of the referendum. Was one of the reasons for the failure of the supporters of the change. Explanations were made mainly by politicians, paying particular attention to the political arguments, aside from technical and legal issues. Meanwhile, many constitutional issues should be the subject of serious debate. First and foremost, it is about the role of political parties in a modern state, the need for a new approach to the role of a sovereign, and such changes in electoral law that would allow the voters to play the primary original, assigned to the voters by the Constitution. Discussed problems are based on Italian examples, but they are equally important for all European Union countries and supranational structures.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówiono zasadę suwerennej równości oraz zadłużenie a immunitet państwa. Na koniec postawiono pytanie czy zadłużenie może prowadzić do utraty suwerenności?
EN
The participation of state in modern International relations leads necessarily to the limitation in realization of determined sovereign rights. Though to varying degree, this affects all countries, including the superpowers. The international law as well as national legal systems and regulations have given rise to effective mechanisms precluding the transformation of limited execution of sovereignty into the entirely different quality of infringing on sovereignty itself. One of the consequences of the principle of sovereign equality inherent in international law as well as the principle of good will consists in the moral obligation of debtors to cooperate in solving the indebtedness problem. However, it would be too early to consider the existence of legal obligation in this field. On the other hand, the legal consequence of contemporary interpretation of the principle of sovereign equality, and - especially - the good will principle, lies in the recognition of absolutely valid right of states to maintain their sovereignty. In consequence, such economic and financial obligations which infringe on sovereignty, are null and void from the view-point of International law.(original abstract)
16
Content available remote Suwerenność państwa w koncepcji integracyjnej Alcide De Gasperiego
60%
XX
Alcide De Gasperi (1881-1954) zajmuje niekwestionowane miejsce w gronie europejskich "Ojców Założycieli". Nie podważając tego twierdzenia ani nie ujmując niczego talentom De Gasperiego, uznać jednak musimy, że nigdy nie zaprezentował dopracowanych założeń teoretycznych własnego autorstwa, zwłaszcza zaś odnoszących się do szczegółowych rozwiązań prawno-ustrojowych. Zwykł raczej komentować swe konkretne poczynania, co znajdowało odzwierciedlenie w treści jego osobistych zapisków bądź listów do bliskich i współpracowników. Nadawało to jego rozważaniom politycznym bardzo konkretny charakter i czyniło zeń raczej "myślącego polityka" niźli myśliciela politycznego.(fragment tekstu)
EN
Alcide de Gasperi (1881-1954) represented the most expedient approach to the problem of integration. As a result, from among all the European Founding Fathers it was he who presented the least theoretically refined political vision. He should be recognised as a neo-Thomist who wanted to restore a lost unity of the Christian nations. Europe without wars did not mean actual peace for him. States had to establish a close co-operation. They were expected to limit their sovereignty and combine its attributes. It led to the setting-up of a new kind of organization, i.e. 'a community'. The idea of transferring 'sovereign rights' to international institutions (coined by Jean Monnet) was not adopted by De Gasperi. Thereby 'a community' was formed by the member states, which - at most - suffered and tolerated actions performed by it in precisely determined scopes of activity. Hence De Gasperi's vision was the most conservative from all those presented by the Fathers. As a sworn democrat, he accentuated the importance of the community's democratic legitimacy. This explains his opinion on the crucial role of the Assembly in the institutional scheme of the community. The Assembly provided a 'political momentum' and political control over various structures operating in the two areas of 'high politics': defence and foreign policy. It was thanks to De Gasperi's initiative that the significant article 38 was added to the European Defence Community Treaty. By virtue of this article, the signatories of the Treaty took a solemn commitment to establish a political community grounded on two classic constitutional ideas: division of powers and bicameral parliament. Nevertheless, a unity of the European nations, which all De Gasperi's efforts served to bring about, should be acknowledged as a model of confederacy.(original abstract)
XX
Artykuł opisuje zagadnienie suwerenności wewnętrznej. Wskazuje na tradycyjne koncepcje pojmowania tej kategorii oraz na współczesne rozwiązania problematyki suwerenności wewnętrznej, które prowadzą do pojęć suwerenności wspólnoty oraz suwerenności prawa. Te dwa zagadnienia tylko pozornie są z sobą sprzeczne, a rozwiązanie opisywanej problematyki znajduje się właśnie w ich współzależności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the issue of internal sovereignty. It points to the traditional understanding of the concepts in this category and the solutions to the contemporary problems of internal sovereignty which lead to the concepts of sovereignty of community and the sovereignty of law. These two issues seem to contradict each other, and the solution to the problems is described precisely in their interdependence. (original abstract)
XX
Celem badawczym artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, gdzie uplasować suwerenność w ustrojach federalnych Argentyny, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii? Zarazem jest to pytanie o to, kto (jaki podmiot) jest nośnikiem suwerenności (a więc suwerenem) w analizowanych ustrojach. W artykule posłużono się następującą metodą. Najpierw analizie poddane zostały dwie główne kategorie - suwerenność oraz ustrój federalny. W odniesieniu do pierwszej z nich, obok ujęć teoretycznych, przedyskutowane zostały także jej definicje filologiczne, celem możliwie najbardziej precyzyjnego ustalenia jej znaczenia. Analiza drugiej spośród kluczowych kategorii, poza ustaleniem jej zakresu znaczeniowego, miała także na celu wskazanie wpływu kategorii suwerenność na konceptualizacje kategorii ustrój federalny. W ostatniej części tekstu kategorie suwerenność i ustrój federalny wykorzystane zostały do zwięzłej analizy trzech wspomnianych ustrojów federalnych, celem udzielenia odpowiedzi na zasadnicze pytanie badawcze. Skutkiem przeprowadzonej analizy jest teza stwierdzająca, że suwerenność nie może być dzielona w ramach tego samego systemu federalnego na kilka podmiotów. Ustalenie to prowadzi jednocześnie do zakwestionowania poprawności stosunkowo częstych definicji ustroju federalnego, opartych o założenie dopuszczające dzielenie suwerenności. Dalsze badania powinny polegać na poszerzeniu porównawczej analizy o kolejne ustroje federalne, celem wykazania, czy poczynione ustalenia mogą być uogólnione. Bazę źródłową dla niniejszych rozważań stanowiły w przeważającej mierze źródła drukowane, w postaci aktów prawnych (przede wszystkim konstytucji) oraz opracowań dotyczących suwerenności, ustroju federalnego w ogóle oraz jego trzech wymienionych wariantów. Wykorzystano także pewną ilość źródeł internetowych (głównie słowniki). (abstrakt oryginalny)
EN
The research objective of the present study is to answer the following question: where can sovereignty be placed in the federal systems of Argentina, the United States of America and the Swiss Confederation? It is also a question relating to the sovereign: which subject, in the indicated federal systems, can be described in this way. To achieve the aforementioned aim, the following method has been used. First, the two main categories are analyzed, i.e. sovereignty and a federal system. With regard to the first of them, to achieve the most precise understanding of it, not only the theoretical interpretations of the concept of sovereignty are discussed, but also its various philological definitions. The analysis of the second of the main categories, besides leading towards its definition, has also revealed, how various conceptualizations of the federal system are influenced by the concept of sovereignty. In the final part of the article these categories are applied in a concise analysis of the three mentioned federal systems, in order to answer the central research question. As a result, the following conclusion can be drawn: sovereignty cannot be divided among various subjects in a single federal polity. Subsequently frequent conceptualizations of the federal system based upon the notion of divided sovereignty must be perceived as incorrect. Additional research shall broaden the scope of the comparative analysis to include other federal systems, in order to establish if the present conclusions could be generalized. The undertaken research is based primarily on printed sources i.e. legal acts (especially the constitutions) and secondary sources concerning sovereignty federal system in general and its three studied variants. A certain number of internet sources was also used (mostly the dictionaries). (original abstract)
XX
Artykuł próbuje ukazać konieczność uwzględnienia metafizyki i historii dla właściwego ujęcia pojęcia suwerenności jako kategorii etycznej. Zaczyna od zwrócenia uwagi na obecność jakichś założeń metafizycznych w każdej koncepcji etycznej. Następnie wskazuje na fakt, iż uchwycenie owych założeń metafizycznych wymaga odwołania się do historii. Owo podejście historyczne nie jest jedynie ukazaniem historycznego kontekstu i przebiegu rozwoju danego pojęcia, ale wynika z samej natury pojęć etycznych. Na taki stan rzeczy wskazują rozważania Alasdaira McIntyre'a zawarte w Dziedzictwie cnoty, w którym uprawia on coś, co sam określił jako filozoficzna historia. Podobne, choć o wiele bardziej wyartykułowane podejście stosuje Charles Taylor, rozwijając swoją koncepcję źródeł moralności. Najbardziej systematyczne ujęcie podejścia historycznego prezentuje jednak Hans Joas, opracowując metodę afirmatywnej genealogii, którą stosuje do koncepcji praw człowieka. W podsumowaniu artykułu zostaje pokazane, w jaki sposób koncepcja źródeł moralności Taylora może zostać zastosowana do ukazania zmian w rozumieniu suwerenności jako kategorii etycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to show the relevance of metaphysics and history to gain a proper understanding of the notion of sovereignty as an ethical category. It begins by pointing at the presence of certain metaphysical assumptions in each ethical theory. It further demonstrates the fact that the mere grasping of those metaphysical assumptions requires a reference to historical narrative. The historical approach does not consist in mere presentation of the historical context and the development of a given notion, but it is a consequence of the very nature of ethical notions. An adequate account of this fact gives Alasdair Mclntyre in his After Virtue, in which he gives an example of what he calls philosophical history. A very similar, even though much more articulated, approach is adopted by Charles Taylor in his notion of moral sources. Although the most systematically elaborated conception of the historical approach is presented by Hans Joas in his affirmative genealogy, a method applied by him is the concept of human rights. In the concluding section, the article sketches how the Taylor's notion of moral sources can be applied to demonstrate the evolution of the understanding of sovereignty as an ethical category. (original abstract)
XX
W poszukiwaniu źródeł suwerenności czerpiemy z refleksji XI wieku, by zbadać, czy w projekcie papieża Grzegorza VII spełnione są dwa konieczne warunki zaistnienia suwerenności wskazane przez Hinslaya w jego, klasycznym już, dziele dotyczącym tejże koncepcji. W tej średniowiecznej refleksji, jak wskazuje choćby Berman, odnaleźć można uzasadnienie dla panowania czy sprawowania rządów za pośrednictwem prawa, a nawet dla "rządów prawa", a zatem związania władzy prawem; prawem, które gwarantowało jedność scentralizowanej struktury i pochodziło od władcy sprawującego swój urząd na mocy prawa i niezależnego od swoich poddanych. Po Grzegorzu VII hierarchiczny Kościół miał się stać suwerenną strukturą, odrębną od społeczeństwa świeckiego, z monopolem na stanowienie norm prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
When searching for the sources of sovereignty derived from the reflections of the eleventh century, and to the conception of Pope St. Gregory VII, in an attempt to see whether the two conditions presented by Hinsley in his classical book on sovereignty exist. We see that in this medieval conception, presented by, for example, Berman, we can find the justification for power or authority by law and even the "rule of law," for the restriction of power by the law; the law guaranteed unity of the centralized structure and was the source of legitimation for the ruler, who was independent of his subjects. After Gregory VII the hierarchical Church was a sovereign structure, distinct from secular society with a monopoly to constitute legal norms. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.