Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 731

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utlenianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
PL
Przedstawiono koncepcje wykorzystania membranowego reaktora helikoidalnego do prowadzenia procesów gaz-ciecz lub zawiesina, określono podstawowe właściwości hydrodynamiczne i kinetyczne reaktora. W badaniach wstępnych uzyskano wartości współczynników wnikania kLa, rzędu 10-(-1/s. Przedyskutowano wykorzystanie reaktora w procesie 'mokrego utleniania' szlamów i zawiesin.
EN
An idea of the use of a membrane helicoidal reactor in gas/liquid or suspensions processes as well as the determination of basic hydrodynamic and kinetic properties of the reactor are presented The convective mass transfer coeficient, kLa, of the order of 10(-1) 1/s has been obtained during primary investigations. The possible employment of such reactor in wet-air oxidation of slurries and suspensions is discussed.
EN
The catalytic activity and stability of the unpromoted and (Li^+, Mg^2+, Ca^2+ and Zr^4+) promoted chromium oxide catalysts in the dehydrogenation of propene in the presence of CO2 were studied. It was found that the addition of Mg^2+, Ca^2+ improve the catalytic stability. However, the catalytic activities of the promoted catalysts are lower than those observed with unpromoted chromium catalyst.
PL
Badanie efektów pogłębionego utleniania rzeczywistych ścieków z procesów barwienia bistoru przy użyciu: ozonu, nadtlenku wodoru, promieniowania ultrafioletowego oraz kombinacji tych czynników, wykazało przydatność tych metod w technologii oczyszczania ścieków włókienniczych.
4
Content available remote Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą utleniania
80%
PL
Przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem ścieku wodnego z procesu kondensacji aldolowej 2-metylopropanalu. W reakcji rozkładu zawartych w ścieku soli sodowych kwasów organicznych kwasem siarkowym(VI) mieszanina po reakcji uległa rozdziałowi na dwie fazy. Wydzieloną fazę organiczna można spalić w zakładowej kotłowni. Zanieczyszczenia organiczne zawarte w fazie wodnej utleniano nadtlenkiem wodoru do dwutlenku węgla i wody.
EN
The results of investigations on the purification of aqueous sewage from the condensations 2-methylpropanal are presented. The decomposition of the organic acid salt contained in the sewage with sulfuric acid makes the mixture divide into two phases. The organic phase would be burned for instance boiler room. While contained the aqueous phase with organic contained can be treated with hydrogen peroxide to give carbon divide and water.
EN
Oxidation is one of the most employed methods to improve titanium and its alloys properties especially in medical application. This process like most of the thermo-chemical treatment processes substantially influences on the characteristic of surface layers and the same on its mechanical and useful properties. Oxide coatings produced during titanium oxidation were examined due to their composition identification. Titanium was oxidized in fluidized bed in temperature range between 500^700°C. Microstructures of titanium with a visible oxide coating on its surface after thermo-chemical treatment and changes of grain size in core of titanium samples are described. Moreover X-ray phase analysis of obtained oxides coatings was made as well as microhardness measurements of titanium surface layers after oxidation process. Finally, the surfaces of titanium after oxidation in fluidized bed were measured by Auger electron spectroscopy.
PL
Utlenianie jest jedną z najczęściej stosowanych metod poprawy własności tytanu i jego stopów. Proces ten jak większość procesów obróbki cieplno chemicznej ma znaczący wpływ na charakterystykę warstwę wierzchnią materiału a tym samym na jego własności mechaniczne i użytkowe. W artykule przedstawiono wyniki analizy składu warstwy tlenkowej uzyskanej podczas utleniania tytanu. Proces utleniania przeprowadzono w złożu fluidalnym w zakresie temperatur od 500 do 700°C. Po przeprowadzonej obróbce sporządzono zgłady metalograficzne i opisano mikrostrukturę tytanu z widoczną na jego powierzchni warstwą tlenkowa oraz zmianę wielkości ziarna w rdzeniu próbek. Uzyskane warstwy poddano rentgenowskiej analizie fazowej oraz wykonano pomiary mikrotwardości. W końcowym etapie badań powierzchnię tytanu po utlenianiu w złożu fluidalnym poddano analizie z wykorzystaniem spektroskopii elektronowej Augera.
10
Content available remote Całkowite utlenianie organicznych związków siarki
80%
PL
Badano odporność na biologiczne utle­nianie materiału organicznego stanowiącego podłoże ogrodnicze (sorbent poliamidowy PA-6 i torf wysoki). Stwierdzono, że sorbent szczególnie odporny na utlenianie w postaci jednorodnego podłoża traci te właściwości nieco szybciej niż torf w przypadku mieszanek.
EN
A polyamide sorbent with an organic matter content nearing that in high peat, demostrates a greater contribu­tion of the compounds resistant to oxidation. The parame­ ters of organic matter properties describing their resistance to biological oxidization tum to a little worse when the sorbent is mixed with other components of substrates. Then, some other sorptive properties are recorded in the organic substance of natural and synthetic origin.
EN
The purpose of this paper is to estimate an oxidation state of plant oils by the chemiluminescence method. The dependence between the light sum of chemiluminescence and the content of active oxygen absorbed by samples of plant oils (rapeseed, soybean and sunflower) was linear. The described chemiluminescence method, due to its simplicity, convenience of measurements and lack of chemical reagents, can be a good method for examining accelerated oxidation of oils at increased temperature.
PL
Opisano metodę chemiluminescencyjną badania utleniania olejów roślinnych. Otrzymano wysoce istotną korelację między sumą świetlną a zawartością tlenu aktywnego pochłoniętego przez próbki olejów: rzepakowego, sojowego i słonecznikowego podczas przyspieszonego utleniania w powietrzu w temperaturze 90°C. Stwierdzono, że opisana metoda dzięki prostocie, wygodzie pomiarów i braku konieczności stosowania odczynników chemicznych może być bardzo przydatna do badania procesu przyspieszonego utleniania olejów jadalnych.
13
Content available remote Unieszkodliwianie chlorohydryny propylenowej metodami termicznymi
80%
PL
Utleniano chlorohydrynę propylenową (CHP) w warunkach nadmiaru powietrza i pary wodnej. Porównywano rezultaty doświadczeń realizowanych z udziałem katalizatorów monolitycznych: platynowo–rodowego (Pt–Rh) oraz palladowo–wanadowego (Pd–V) w zakresie temp. 300–600°C i czasu kontaktu 0,36 s z wynikami uzyskanymi bez udziału katalizatora w zakresie temp. 400–1050°C i czasu reakcji 0,42 s. Stwierdzono, że 99% stopień utlenienia CHP uzyskano z udziałem katalizatorów Pt–Rh w temp. reakcji 400°C, Pd–V w temp. 550°C oraz bez udziału katalizatora w temp. 950°C. Wartość równoważnika toksyczności próbek spalin otrzymanych z utleniania CHP z udziałem katalizatora Pt–Rh w temp. 375°C wyniosła 0,044 ngTEQ/m3 oraz 0,036 ngTEQ/m3 w temp. 500°C w reakcji niekatalizowanej. Uzyskane wyniki świadczą o możliwości znacznego obniżenia temperatury unieszkodliwiania organicznych związków chloru w obecności katalizatorów w porównaniu do spalania bezkatalitycznego, aktualnie realizowanego w przemyśle, w zakresie temp. 1100–1500°C).
EN
Propylene chlorohydrin (PCH) was oxidized in excess air and steam over monolithic Pt–Rh and Pd–V at 300–600°C, and compared with no-catalyst oxidn. run at 400–1050°C, contact times 0.36 and 0.42 s, resp. At 400 (Pt–Rh), 550 (Pd–V) and 950°C (no catalyst), PCH conversions were 99%. With Pt–Rh at 375 and with no catalyst at 500°C, the toxic equivalency factors were 0.044 and 0.036 ng/m3 , resp. The catalysts showed the organochlorines to be oxidizable at temps. much lower than the 1100–1500°C used in com. no-catalyst practice.
14
Content available remote Właściwości fizykochemiczne utlenionych olejów roślinnych
80%
PL
W artykule omówiono wpływ utleniania na właściwości fizykochemiczne oleju rzepakowego i słonecznikowego. Obserwuje się dwa zasadnicze mechanizmy utleniania. Dominujący mechanizm prowadzi do polimeryzacji triglicerydów, czego końcowym skutkiem jest zestalenie oleju. Mniejszą rolę odgrywa mechanizm, w wyniku którego powstają monomeryczne produkty tlenoorganiczne, takie jak kwasy karboksylowe.
EN
this paper describes some physic-chemical properties of the oxidised rape seed and sunflower oils. It has been shown that high temperature oxidation of vegetable oils causes significant changes of its basic physic-chemical properties. It was observed two oxidation mechanisms. The first predominant one leads to polymerization of triglycerides and the second (less significant) one - to formation of monomeric oxygen-containing organic products, such as carboxylic acids.
15
80%
PL
Przedmiotem badań są napawane plazmowo warstwy wykonane ze stopu kobaltu zawierające ok. 29% chromu, ok. 5% wolframu i ok. 2% niklu, nałożone powierzchnie przylgni grzybków zaworów wylotowych silnika dieslowskiego. Powierzchnia podlega zarówno oddziaływaniom temperatury i środowiska, jak i oddziaływaniom mechanicznym. Podczas badań warstwy poddano oddziaływaniu środowiska utleniającego i wysokich temperatur: 750°C- górna w normalnej pracy, 850°C i 1100°C -skrajnie wysoka. Czas utleniania, 200 godzin, powinien być wystarczający dla zaobserwowania znaczących zmian. Zaobserwowane zmiany w mikrostrukturze i składzie chemicznym oraz łuszczenie się zgorzeliny nie zmniejszają jednak własności ochronnych napoin nawet w wysokich temperaturach. Samoistne uzupełnianie ubytków warstwy tlenkowej jest szczególnie cenne w warunkach pracy cyklicznej.
16
Content available remote Nowe katalizatory polimerowe procesów utleniania
80%
PL
Zsyntezowano nową grupę heterogenicznych katalizatorów zawierających kobalt(II) i nikiel(II). Są to kompleksy tych metali z 8-hydroksychinoliną. Jako nośnika dla otrzymanych katalizatorów użyto polianiliny (PANI), poli(o-anizydyny) (POA) i poli(o-toluidyny) (POT). Aktywność katalityczną sprawdzano w reakcjach utleniania związków organicznych na wymienionych katalizatorach w obecności tlenu cząsteczkowego. Głównymi produktami reakcji były epoksydy i ketony, otrzymane z dobrą selektywnością i względnie dobrą wydajnością.
EN
Complexes of 8-hydroxyquinoline with Co or Ni acetate were prepd. and supported on conjugated polymers like polyaniline, poly-o-toluidine, or poly-o-anisidine. These heterogeneous systems were used to catalyze the oxidn of a-pinene, limonene, 1-decene with mol. O2 dissolved in acetonitrile at 60°C, with isobutyraldehyde as oxygen transfer agent. Epoxide products were obtained in 20-80% yields at high selectivities.
PL
Badano wpływ czasu utleniania na strukturę i skład chemiczny warstw ze stopu kobaltu wytworzonych metodą napawania laserowego. Do napawania użyto proszku o wysokiej zawartości chromu i średniej zawartości wolframu. Utlenianie przeprowadzono w temperaturze 1100°C w czasach od 15 minut do 50 godzin. Porównano uzyskane wyniki ze skutkami utleniania w temperaturze 750°C w czasie 200 godzin. Stwierdzono postępującą degenerację materiału napoiny, chociaż nie jest to proces niszczenia katastrofalnego.
EN
The influence of the oxidation time on the microstructure and chemical composition of the cobalt base laser clad layers was investigated. The powder used for cladding process contained high amount of chromium and medium amount of tungsten. The oxidations were carried on at 1100°C for times from 15 minutes to 50 hours. The effects were compared to results of oxidation at 750°C for 200 hours. The progressive degeneration was confirmed however it was not catastrophic process.
18
Content available remote Problemy stabilności frakcji naftowych
80%
PL
W pracy scharakteryzowano procesy utleniania frakcji naftowych oraz możliwości ich inhibitowania. Za pomocą pomiarów absorpcji światła i mętności badano przebieg starzenia średniego destylatu z hydrokrakingu pozostałości próżniowej. Z kilku zbadanych dodatków, sól cynkowa kwasu dialkiloditiofosforowego okazała się stosunkowo najlepszym stabilizatorem badanej frakcji.
EN
In this work processes of petroleum fractions oxidation and capabilities of their inhibition were characterized. The ageing run of middle distillate from hydrocracking of vacuum residue has investigated with assistance of measurement of absorption light and turbidity. Out of several researched additives zinc salt of dialkyditiophosfate acid has turned out relatively most effective stabilizer of the researched fraction.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.