Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 758

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategia rozwoju
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
„Strategia rozwoju województwa kieleckiego" opracowana została w 1996 roku na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Autorzy tej strategii to zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z Warszawy oraz zespół miejscowy. Strategia zawiera: diagnozę prospektywną stanu istniejącego, cele rozwoju, zadania strategiczne w układzie podmiotowym oraz programy wojewódzkie. Wyniki prac zostały pozytywnie zaopiniowane przez Sejmik Samorządowy Województwa Kieleckiego. Potwierdziło to przydatność metody planowania strategicznego, opracowanej przez E. Wysocką i wykorzystywanej przez zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej do opracowania strategii rozwoju w skali województwa. Opracowanie takiej strategii ma być jednym z podstawowych zadań sejmików nowych dużych województw rządowo-samorządowych. Strategia rozwoju powinna stanowić niezbędny materiał wyjściowy do prac nad planami zagospodarowania przestrzennego województw.
EN
The strategy of development for Kielce Voivodeship was worked out in 1996 on the commission of the Voivodeship Office in Kielce. The authors of this elaboration were two co-operating with each other teams: -team of the Institute of Physical Planning and Municipal Economy from Warsaw, directed by Elzbieta Wysocka (Prof. PhD); -team consisting of representatives from: governmental administration, self-governments from communities, economic subjects and scientific socie-ty of Kielce Voivodeship, directed by Jozef Winiarski, the Voivode of Kielce and afterwards by Adam Sosnowski; The strategy of development for Kielce Voivodeship was positively given the opinion by the Self-governmental Seym of Kielce Voivodeship in the Act dated July 1, 1996. The methodology and the results of works on the strategy of development for Kielce Voivodeship were discussed in the article as follows: -methodical assumptions and course of works on strategy; -prospective diagnosis of present state concerning external and internal conditions, development problems in the set of three spheres: social, productive and ecological and in the technical infrastructure; -chances and threats in the development of Kielce Voivodeship; -purposes of development; -strategical duties in the subjective attitude; -voivodeship programmes. It was underlined in the conclusion that: -method of strategical planning worked out by E.Wysocka and used in practice by the team of the Institute of Physical Planning and Municipal Economy is useful in the preparation of development strategy in the regional scale; -applied method of strategic planning may be and it should be used to the preparation of development strategy in new, big voivodeships what (in accordance with the project of act on voivodeship self-government) is going to be the one of basic duties of voivodeship seym; -elaboration on development strategy should precede and constitute the necessary introductory material for the works on the studies for spatial management in voivodeships and regional plans or plans of spatial management of voivodeships in the future; -in the works on strategy of voivodeship development at the present moment and in the future, the team consisting of representatives of territorial self-governments on all levels (representing particular functional-spatial units and problem areas) of united and special governmental administration, organizations for economic subjects and scientific societies - should participate.
PL
W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie integracji krajowych przedsiębiorstw handlowych, które w sposób zasadniczy zmieniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym sferę zakupu i procesy zaopatrzenia zintegrowanych sklepów. Skonsolidowane firmy zgłaszając coraz silniejsze zapotrzebowanie na usługi świadczone przez centra dystrybucyjne oraz centra logistyczne przyspieszają tym samym postęp organizacyjno - techniczny, dokonujący się w procesach dostaw towarów do sklepów, a ten z kolei pozytywnie wpływa na integrowanie się firm.
EN
The strategy in the development and the process of creating the quality of services is one of the most important elements the business management. A 14thcentury Palace in Kurozwęki is one of the most expansive and developing enterprises in the Świętokrzyski region, which has been becoming the crucial touristic centre for this province. In the present article, due to the basic conditioning, directions of the touristic enterprise development of the Palace in Kurozwęki were shown. They concerned the period of two years from 2006 up to 2008. In order to estimate the activities and the quality of services in the Palace in Kurozwęki, the survey investigations were conducted by the use of questionnaires. The 14thcentury Palace in Kurozwęki has no straightforward strategies indicated. However, on the basis of the conducted investigations, interviews and analyses, it was decided to specify such strategy. The strategy presented by the author should indicate aims, which this firm must realize and constantly develop. This strategy enables the firm to deal with the specific activities, transformations as well as to gain the required funds in order to realize tasks and their allocation together with the stabilization of the firm place on the market in the future. Any enterprise has to consider the future, not only in the aspect of the existence, but also in the light of the development. The strategic benefits do not depend on the product or service prices, moreover, on their increase but they relay on the high quality of the production, the process of getting ahead others in the study of modern goods as well as on the improvement and/or introduction of new technologies and organizations.
5
Content available Strategia rozwoju jako efekt polityki pieniężnej
87%
EN
Poziom stopy procentowej – najważniejszego parametru ekonomicznego – jest wyznacznikiem sensowności podejmowania wysiłków gospodarczych przynoszących efekt z odroczeniem. Celem artykułu jest pokazanie oddziaływania stopy procentowej na tworzenie i proporcje wykorzystania czynników wzrostu, na alokacyjne wybory ekonomiczne i na podział dochodu oraz zasobów w gospodarce. Na podstawie analizy poziomów stóp pro-centowych z okresu transformacji polskiej gospodarki, autor pokazuje ich wpływ na ukształtowanie się obecnej gospodarki, na finanse publiczne, i w konsekwencji na poziom życia społeczeństwa. Do tych najbardziej znaczących skutków należy niska innowacyjność gospodarki. Taka analiza – zdaniem autora – jest teoretyczną podstawą do określenia, jakie powinno się podjąć działania, aby mógł zakończyć się sukcesem program mający zmienić proporcje gospodarcze Polski, uznane za pożądane przez obecny rząd.
PL
Artykuł opisuje tematykę specyfiki strategii tworzonych i realizowanych przez podmioty działające w branży kreatywnej. Wykorzystana technika grupowego wywiadu pogłębionego pozwoliła na analizę strategii pięciu podmiotów prowadzących działalność w opisywanej branży. Wskazano na dominującą rolę relacji z innymi organizacjami jako podstawę koncepcji rozwoju oraz główny priorytet strategiczny. Podkreślono także konieczność dokonywania bieżących korekt oraz uwzględnianie aspektów pozafinansowych w ocenie stopnia realizacji zakładanych planów. Istotny okazał się także dualizm postrzegania relacji zewnętrznych będących zarówno źródłem przeszkód efektywnej implementacji strategii, jak i narzędziem wykorzystywanym w przypadku potencjalnych niepowodzeń.
EN
The main theme of the article is the specifics of strategies designed and implemented by companies operating in the creative industry. The technique of focused group interviews was used, which allowed to analyze the strategy of five entities representing the described industry. It was noted that the dominant role of relations with other organizations is the basis of the development concept and the main strategic priority. It was also stressed that there is a need for making adjustments and taking into account non-financial aspects in assessing the degree of realization of the intended plans. Also important was the duality of perception of external relations which are both a source of obstacles to effective strategy implementation, and a tool used in the case of possible failures.
PL
Zachodzące przemiany demograficzne implikują konieczność analizy kierunków i konsekwencji tych przemian w wymiarze zarówno globalnym, jak i regionalnym. Prognozy demograficzne wskazują, że depopulacja oraz starzenie się społeczeństw to kluczowe zmiany, których doświadczać będzie przez najbliższe dziesięciolecia także Polska. Jak wynika z prognoz demograficznych, w najbliższych latach nastąpi nasilenie wspomnianych zjawisk, przy czym sytuacja będzie istotnie zróżnicowana regionalnie. Fakt ten stanowi podstawę do analizy obecności założeń srebrnej gospodarki w regionalnych dokumentach strategicznych. Przyjmuje się bowiem założenie, że im większe prognozowane wskaźniki obrazujące zaawansowanie procesu starzenia, w tym większym stopniu założono w dokumentach strategicznych przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom tych przemian. Spośród szesnastu województw wybrano do analizy pięć, w tym trzy o najwyższych wskaźnikach obciążenia osobami starszymi i dwa województwa z najniższymi wskaźnikami.
12
80%
EN
The beginning of the twenty-first century is characterized by an unprecedented technological progress in every field of human existence, the newest technologies have wide application not only in the military sphere but also in nonmilitary areas. A clear example of dynamic development of intelligent transport systems are Unmanned Aircraft Systems (UAS), defined as a new kind of aviation - The Unmanned Aviation. This paper includes worldwide trends of UAS development and the variant of national strategy for the development of the unmanned aviation, based on the current possibilities of polish companies entering interalia, the Polish Armaments Group (PAG) in terms of design, development, modernization and production of Unmanned Aircraft Systems.
PL
Tworzenie smart city to proces tworzenia szczęśliwej społeczności, który nigdy nie powinien się zakończyć. Jednak aby zbudować miasto, z którego mieszkańcy będą zadowoleni, potrzebna jest strategia, która pozwoli wskazać właściwy kierunek działań i ich oczekiwany rezultat.
PL
W niniejszym artykule podjęto rozważania dotyczące funkcjonowania jednego z przedsiębiorstw PKS – przedsiębiorstwa PKS w Hrubieszowie – będącego przewoźnikiem na rynku regionalnych przewozów autobusowych. Omówiono charakterystykę oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa, personel, a także tabor autobusowy. Uwzględniono również analizę SWOT, określając słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z rozwojem lokalnym. Scharakteryzowanopodejścia do opracowania strategii i etapy programowania rozwoju lokalnego. Bardzo ważnym elementemw procesie opracowania strategii rozwoju jest zastosowane podejście do formułowaniastrategii, które wpływa nie tylko na strukturę, poprawność i kompletność dokumentu strategii, alerównież na akceptowalność ustaleń zawartych w strategii rozwoju zarówno przez władze gminy, jaki mieszkańców, co zwykle przekłada się na ciągłość realizacji ustaleń strategii przez kolejne władzesamorządowe. Rozważania uzupełniono przeprowadzoną analizą procesu formułowania strategiiw miastach na prawach powiatu województwa śląskiego.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.