Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1335

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Advertising
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
XX
Celem artykułu przeglądowo-badawczego jest przybliżenie możliwości zastosowania neurobadań do oceny skuteczności reklamy. Wychodząc od przeglądu źródeł literaturowych i internetowych oraz raportów z badań, przybliżono skuteczność reklamy oraz możliwość wykorzystania w tym zakresie neurobadań. Następnie opisano jakościowe badania własne, w których m.in. poszukiwano odpowiedzi na pytania: czy i jakie neurobadania wykorzystywane są do badania skuteczności reklamy, kto je realizuje, na czym polegają, jakie przynoszą rezultaty? W dalszej części przedstawiono studia przypadków zastosowania neurometodyk do badania skuteczności reklamy. Zaobserwowano, że są one wysoce przydatne, umożliwiają badanie reakcji człowieka na różnorodne bodźce i są coraz częściej stosowane. Implikacje społeczne są pozytywne z uwagi na wyższe walory przetestowanej reklamy i negatywne z powodu zagrożenia ingerencją w procesy zachodzące w organizmie człowieka i sterowaniem jego zachowaniami.(abstrakt autora)
EN
The aim of this article, which is of review and research-based character, is to explain the possibilities of application of neuromarketing research in order to estimate the effectiveness of advertising. Starting from the review of literature and internet sources as well as from research analysis, the effectiveness of advertising and possible use of neuromarketing research are described in the paper. Next, the matter of qualitative own research is presented, where the author was searching for answers to the following questions: is any kind of neuromarketing research (if any) applied in order to estimate the effectiveness of advertising? Who carries them out? What are they? What results do they bring? Finally, the case studies of neuro-methodologies applications in order to estimate the effectiveness of advertising are brought closer in the paper. Thus, the observations were made, such as: neuro-methodologies are highly useful, they allow to analyse the human reaction on various stimulants and are very often used. Social implications are both: positive - considering superior values of tested advertisement and negative - considering threats i.e. interference in processes in a living organism and controlling of their behaviours.(author's abstract)
2
Content available remote Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych
100%
XX
Przez ostatnich 20 lat reklama stała się najbardziej popularnym, jednocześnie najbardziej widocznym instrumentem polskiego marketingu. Jednak mimo początkowego entuzjazmu i ugruntowanej pozycji reklamy, obserwuje się obecnie zmiany postawy Polaków wobec tego obszaru działalności przedsiębiorstw, wręcz coraz większe zniechęcenie reklamą. Fakt ten wymusza konieczność szukania coraz to innych, nowych sposobów przyciągania uwagi potencjalnego klienta. Pojawiają się więc coraz częściej reklamy kontrowersyjne - prowokacyjne, mające na celu wywołanie skandalu, by zwrócić uwagę na dany produkt. Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian postaw i stosunku polskiego konsumenta do reklamy od 1992 roku do 2009 roku w oparciu o istniejące badania wtórne dwóch najbardziej znanych agencji badawczych tj. Pentor i CBOS.(abstrakt oryginalny)
EN
During the last twenty years advertisement has become one of the most popular and most visible instruments of Polish marketing. Although the observed at first enthusiasm and stabile position of advertisement there can be seen a meaningful change in the Poles' attitudes towards this domain of enterprises' activities, what is more, this attitude starts to remind disaffection. This fact forces to look for some different, new ways of attracting attention of the potential customer. Due to this fact, there appear controversial - teasing advertisements more frequently, which are supposed to make the product visible by provoking the scandal. The aim of the paper is the analysis of the change in the attitude of the Polish consumers towards the advertisement in the period from 1992 to 2009, based on the secondary researches of two foremost research companies in Poland Pentor and CBOS.(original abstract)
EN
Successful business always has to be economically efficient. Increasing business economic efficiency with the help of advertising creates necessary conditions for business development. At the same time, advertising companies require additional financial expenditures from the company. This explains the topicality of methodical approaches to the value of advertising efficiency. The practical realization Of company's efficiency activity demands from managers the deep understanding of business efficiency, knowledge of the system of checking the economic efficiency of the company and its different kind of activities, and also the main methods increasing the economic efficiency. The questions of effective advertisement activity become important in drawing the budgets for different advertisement activities.The research shows that only 10% of firms at the Latvian market are concerned with evaluating the efficiency of advertising. Usually they are foreign firms operating at the market with a full "equipment" that allows to complete and develop their business in the existing conditions. Evaluating the efficiency of advertising is one of the most important steps in complex market research. Their experience allows to study both theoretical and practical aspects of advertising efficiency that are based on true examples and can be applied to all firms if they aim at creating a marketing strategy as a basis of their business development plans. Examples of such approaches to expenses of advertising analysis are studied in this research paper. It aims at expanding theoretical and practical knowledge to students of economics - businessmen - or managers-to-be, who will have to organize and develop their business in the framework of EU. (original abstract)
XX
Każdy proces przygotowania i realizacji kampanii reklamowej zawiera w sobie ścieranie się trzech sit - klienta, agencji reklamowej i konsumentów. Może on mieć zarówno twórczy jak i destrukcyjny charakter dla efektów wspólnej pracy. Aby ułatwić rozwiązanie tego dylematu przedstawiono główne obszary, wokół których należy szukać rozwiązań o charakterze strategicznym.
XX
Baśń jest idealnym wzorcem dla tworzenia fabuł reklamowych i może dostarczyć twórcom reklamy wielu inspiracji, jeśli chodzi o budowę komunikatu, kreację bohatera, budowę przestrzeni czy tworzywo językowe
EN
The authors have noticed the growing popularity of advertisements with older people. Due to the lack of research on the influence of older people may have on receivers of an advertising message, it was necessary to carry out the study. The aim of this article is to present the results which have been obtained. The authors, relying on a quasi-experimental method, present the impact of advertising spots with older people as main characters on the emotions of the receivers of the messages. They analyze the types and intensity of these emotions as well as their impact on the perceived attractiveness of the message. The authors also indicate the combination of emotions which have the strongest influence on the positive perception of messages with the old. The research sample was 104 respondents. (original abstract)
XX
Jest to analiza obecności polskich reklam na rynku rosyjskim. Według powyższego raportu produkty polskie są bardzo słabo reklamowane na rynku rosyjskim. Podano ceny reklam w rosyjskich mediach, jak rownież adresy osób odpowiedzialnych za reklamę w Rosji.
XX
Reklamę na okładkach biletów kolejowych Ad-verto zdecydowało się zastosować już sporo firm, w tym trzy finansowe, jak Provident, Volkswagen Bank Polska, Citibank Handlowy. Jak planować kampanię z wykorzystaniem Ad-verto, jak przygotować projekt takiej reklamy, co przyczyniło się do jej powstania, to pytania na jakie udzielono odpowiedzi.
XX
Reklamą kontekstową jest każdy reklamowy komunikat, który dla wzmocnienia przekazu wykorzystuje elementy, które są niezależnymi składnikami otaczającej nas rzeczywistości. Dokonano podziału kontekstu w reklamie na kontekst strategiczny, kreatywny i medialny.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych elementów komunikatu reklamowego, biorąc pod uwagę psychologię postrzegania reklam. Przybliżono cechy nadawców komunikatu oraz wpływ pozytywnych i negatywnych emocji na odbiór reklamy. W świetle wyników badania potwierdzono oczekiwania odbiorców względem reklam wykazujących poczucie humoru z jednoczesnym sprzeciwem wobec reklam zbyt abstrakcyjnych. Starano się pokazać co wzmacnia, a co osłabia odbiór współczesnej reklamy telewizyjnej. W dalszym ciągu badana młodzież jest przekonana, że reklama telewizyjna nie ma wpływu na ich zachowania, chociaż każdy z respondentów zakupił produkt pod wpływem jej działania.(abstrakt autora)
EN
The objective of the article is to present selected elements of advertising messages, taking into account the psychology of perceiving advertisements. The article shows the features of message senders and the influence of positive and negative emotions on the perception of advertisements. In the light of the results of the research the expectation of receivers towards advertisements with sense of humor and objections towards too abstract advertisements have been confirmed. The article tries to show what strengthen and what weakens the perception of a modern TV advertisement. The researched youths are still convinced that TV spots have no influence on their purchasing habits, although each respondent has bought a product being under the influence of a TV advertisement.(author's abstract)
XX
Reklama wizerunkowa z założenia musi być po prostu doskonała. Bezwzględnie. Bo jaka będzie - taki wizerunek wykreuje. W naszej telewizji pojawiły się trzy spoty reklamowe banku PKO BP - autor poddaje je analizie.
XX
Zaprezentowano cechy charakterystyczne podstawowych środków przekazu reklamowego i kryteria ich wyboru. W decydującym stopniu na sukces prowadzonych działań reklamowych wpływają wady i zalety różnych mediów oraz informacje o czynnikach wyboru właściwego środka przekazu z punktu widzenia możliwości realizacji przyjętego celu reklamy
EN
Characteristic features of basic advertising media were presented in this paper. Advantages and disadvantages of advertising media influence on successful marketing activity were described.(KZ)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia poprawności politycznej w przekroju międzynarodowym oraz jej znaczenia dla działań reklamowych na wybranych przykładach. W artykule wykorzystano analizę dostępnej literatury z zakresu reklamy, poprawności politycznej oraz na analizę wybranych spotów. Wpływ poprawności politycznej na reklamę zależy w dużym stopniu od stopnia zróżnicowania kulturowego, rasowego czy tolerancji. Jej stosowanie z jednej strony wpływa na ograniczenie kreatywności, łagodzi wydźwięk emocjonalny reklam, z drugiej strony jej niestosowanie może pogłębiać stereotypy i obrażać uczucia mniejszości. Reklamodawcy powinni mieć poprawność polityczną na uwadze, jednak musi być wyważona, aby spoty były kreatywne i przekonujące.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the importance of political correctness in the international perspective and to present its importance in advertising on the selected examples. The paper is based on the analysis of the available literature on advertising, political correctness and analysis of selected spots. The impact of political correctness on advertising depends on the degree of cultural, racial differentiation or tolerance level in a country. Its use, on the one hand, limits creativity, alleviates the emotion of advertising but on the other hand, not using it can exacerbate stereotypes and offend minorities. Advertisers should have political correctness in mind but it has to be balanced to make the spots creative and persuasive.(original abstract)
EN
Case study describing estimation of Marketing Mix econometric sales modelling on packaged food fast moving consumer goods product. Model bases on two step modelling approach, using ordinary least squares method. Adstock data transformation has been used to evaluate advertising impact with time distributed lag. Paper presents non-linear relations between market distribution, consumer price levels and advertising as well as 52 weeks forward sales forecast accuracy evaluation.
XX
Przedstawiono realne przesłanki rozwoju rynku reklamy. Przytoczono przepisy prawne dotyczące reklamy. Zamieszczono krótką charakterystykę działań grupowych na rynku reklamy w Polsce i na świecie.
EN
The market of advertising in Poland is a new market (emerging market). Market mechanisms have been created since 1989 and have helped to start new markets. Premises for establishing and developing the advertising market can be divided into two basic groups: the real premises connected with imperfection of commodity markets and ever increasing rivalry of companies, and the premises connected with the existence of proper institutional solutions concerning advertising. For the market indispensable are same self regulating measures aiming at defining, mainly ethical restrictions and rules of functioning, not assured by the codes of ethics.(original abstract)
XX
Reklama społeczna jest elementem marketingu społecznego, który polega na wykorzystywaniu technik i reguł marketingu klasycznego do wywoływania społecznie pożądanych postaw i zachowań. Kampanie społeczne stawiają sobie za zadanie takie kształtowanie postaw i zachowań ludzi, aby stały się one fundamentem ich sposobu myślenia i postępowania. Celem głównym reklam jest wywieranie wpływu na odbiorcę. Artykuł przedstawia podstawowe mechanizmy reklam społecznych oraz porządkuje wiedzę dotyczącą efektywności komunikacji społecznej i barier, jakie są z nią związane. Obecnie w Polsce oddziaływanie reklamą społeczną i badania z tego zakresu są ograniczone. Widoczny jest także brak rozbudowanej bazy teoretycznej poświęconej marketingowi społecznemu i kampaniom społecznym. W artykule zostaną zaprezentowane główne aspekty komunikacji nadawca-odbiorca oraz problemy związane z natężeniem i skutecznością poszczególnych mechanizmów w przekazie reklamy społecznej. Artykuł zostanie zobrazowany przykładami reklam społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Social advertisement is a part of social marketing that consists in applying the techniques and rules of conventional marketing to achieve socially desired attitudes and behaviours (Golka 1994). Social campaigns are performed more and more professionally. All social campaigns aim at shaping human attitudes and behaviours so as to accept them as a foundation of thinking and taking action. The aim is therefore to exert pressure on a target audience in order to change their attitudes and behaviours.(original abstract)
XX
Advergames są coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem promocji we współczesnym rynku reklamowym. Głównym celem artykułu jest identyfikacja stopnia akceptacji i analiza opinii graczy w stosunku do advergamingu. Przeprowadzono badanie ankietowe, które pozwoliło na wskazanie istotnych trendów w temacie przedmiotu, a także na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Analizując uzyskane wyniki, można wnioskować, że reklamy w grach są nie są w pełni akceptowane przez graczy. Jedynie 15,2% je akceptuje, a dla 24,3% są obojętne. W obszarze wpływu płci na opinie, można stwierdzić, że płeć ma znaczenie przy identyfikacji zachowania graczy. W niektórych płaszczyznach różnice są znaczne, a przy innych znikome. Advergames to skuteczna innowacja marketingowa, która dzięki powiązaniu z internetem pozwala na wszechobecny i odpowiedni dostęp do odbiorców.(abstrakt autora)
EN
Advergames are an increasingly popular advertising tool in the modern advertising market. The main purpose of this study is to identify the acceptance level and analyze players' opinions in relation to advergaming. A questionnaire was carried out, which allowed to indicate significant trends in the subject, as well as to obtain answers to the questions asked. Analyzing the results obtained, it can be concluded that gaming ads are not fully accepted by players. Only 15.2% accept it, and for 24.3% they are indifferent. In the area of gender influence on opinions, it can be stated that gender is important in identifying the behaviour of players. In some areas the differences are great and there are no differences in others. Advergames is an effective marketing innovation that, thanks to the connection to the internet, allows ubiquitous and adequate access to the recipients.(author's abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest opisanie specyfiki rynku reklamy w Polsce, a także określenie problemów, z jakimi boryka się prawie każda agencja reklamowa, która chciałaby jak najwięcej zarabiać na reklamie i rozwijać się oraz pracownicy działów marketingowych różnych firm, którzy zlecają reklamę.
EN
Subject of this article is describing specific of polish advertisement market is developing very fast, but there are some problems. Almost any supplier, that's advertising company, would like to have more clients and earn as much as possible. On the other hand any subject of demand-ad company potential client, must decide who will lead their advertising campaign and for how much. They are taking all the financial risk on advertising outcomes. (original abstract)
XX
Reklama społeczna jest szczególną formą komunikacji perswazyjnej ukierunkowaną na wykształcenie pożądanych społecznie postaw, nawyków i zachowań oraz na zaniechanie lub wyeliminowanie zachowań społecznie niepożądanych. Artykuł ma na celu ukazanie problemów społecznych współczesnej Ukrainy przez pryzmat wybranych reklam i kampanii społecznych oraz przedstawienie normotwórczej funkcji reklamy społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Social advertising is a form of persuasive communication aimed at educating socially desirable attitudes, habits and behaviors, and on the other hand - discontinuing or eliminating socially undesirable behaviors. The article aims to show the social problems of modern Ukraine through the prism of selected social advertisements and social campaigns as well as normative function of public service announcements.(original abstract)
XX
Na skutek rozwoju telefonii komórkowej nastąpiła rewolucyjna zmiana możliwości przekazywania komunikatów reklamowych odbiorcom końcowym. Na polskim rynku szczególną popularnością cieszą się SMS-y. Przedstawiono serwisy Premium SMS oraz broadcast SMS, nowe usługi wykorzystujące to zjawisko.
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.