Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Modernizowanie gospodarstw wywołało wzrost zapotrzebowania rolników na wiedzę z zakresu organizacji rynku, ekonomiki rolnictwa i zagadnień prawnych. Wiedzę, która przyczynia się do większej pewności zbytu produktów, usprawnienia handlu, podnosi efektywności gospodarowania. Uzupełnianie i odnawianie tych wiadomości świadczy o pojawieniu się orientacji prorynkowej, odmiennie od dominującego przed 1989 rokiem nastawienia produkcyjnego. Jest to pozytywne zjawisko w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych w momencie przystąpienia do struktur unijnych, przy istnieniu konkurencji zagranicznych produktów rolnych na polskim rynku. Zaspokajanie potrzeb oświatowych wymaga zastosowania odpowiednich form i metod. Rolnicy wskazali na te, które cechuje przystępność, powszechność, realizm, aktualność treści oraz możliwość wielokrotnego powrotu do uzyskanych wiadomości w dogodnym dla nich czasie.
EN
Farm modernization has caused higher demand for knowledge from range of market organization, farm economics and legal topics. Moreover this kind of acquirements makes better perspectives for product sale and economic efficiency. There are positive signals that farmers has changed mentality since 1989 and are trying to answer the question how to sell their products not only how to produce. This problem will be more accurate especially after the date of accession to the UE and when the producers competition will raise, as well. There is a new educational requirements connected with suitable forms and methods. Present information's, easy public access, realism and possibility to use the same information several times was the most important attributes to the farmers.
PL
W artykule zaprezentowano algorytmy przeliczania danych numerycznych profilu powierzchni zapisanego w postaci punktów 2D wg metodyki pomiarów równości za pomocą normatywnej metody łaty i klina. Dzięki wykorzystaniu techniki komputerowej zadanie to można rozwiązać w bardzo krótkim czasie, uzyskując maksymalną dokładność.
EN
This paper presents numerical data conversion algorithms of surface profile stored in the form of 2D points according to the methodology of measurements of evenness with the normative patches and wedge method. Through the use of computer technology this task can be solved in a very short time with the maximum accuracy.
6
Content available remote Excimers and exciplexes in organic electroluminescence
100%
EN
In organic light emitting devices (LEDs) various types of emissive states are created: (i) molecular excited states (localized excitons), or bimolecular (B-M) species: excimers, electromers, exciplexes and electroplexes. The consequences of the formation of B-M excited species for optical and electrical characteristics of organic LEDs are discussed and illustrated by various examples. While molecular excitons can be viewed in some sense as correlated electron-hole (e-h) pairs with the inter-charge mean separation less than an intermolecular spacing, the size of B-M excited states amounts usually to one or two intermolecular spacings. The B-M species can be classified as electrically balanced states, formed under energy and charge exchange between neighbour molecules, and have either a singlet or a triplet character. The focus of the paper is on excimer and exciplex forming single phosphorescent dopant blends-based emitting layers but characteristic features of other B-M excited species (electromers and electroplexes) and their emissions are also mentioned. Of particular interest in modern optoelectronics are white and infrared organic LEDs. It is shown how excimer and exciplex emissions can be employed in manufacturing such devices. Examples include efficient white and near-infrared LEDs, based on single dopant emitters of an efficient N-C-N-coordinated platinum(II) complex phosphor, and their improved versions, obtained by modification of the emitter matrix materials and electron injecting electrodes.
PL
Technologie informatyczne są ważnym narzędziem usprawnienia przepływu informacji w Systemie Wiedzy i Informacji Rolniczej. Rozwiązania informatyczne stosowane w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego stanowią znaczne wsparcie realizowanych przez specjalistów zakładowych funkcji zawodowych, przede wszystkim biurowo-administracyjnych i organizacyjnych oraz doradczo-oświatowych. Do utrudnień w wykorzystywaniu TI stosowanych w ODR należą awarie sprzętu i oprogramowania, przestarzały sprzęt, brak oprogramowania specjalistycznego, słabe teleinformatyczne przygotowanie klientów i partnerów ODR, brak lub zakłócenia w funkcjonowaniu połączeń internetowych z klientami i doradcami terenowymi.
EN
Information technologies are important tool of information flow in System of Knowledge and Agricultural Information. Computer solutions applied in Agriculture Advisory Centers make up considerable support of realized by institutional experts of professional functions, first of all office-administrative, organizational and advising-educational. The breakdowns of equipment and software in using IT applied in AAC is caused by obsolete equipment, lack of specialist software, weak teleinformation and preparation of customers and the partners of AAC, lack or disturbances in functioning of internet connections with customers and field advisers.
PL
W artykule przedstawiono sposób obliczeń skuteczności geometrycznej Sg zacierania lub szlifowania powierzchni metodą wykorzystującą wzory analityczne. Sposób ten porównano z metodą symulacji. Zastosowanie wzorów analitycznych pozwala na zmniejszenie czasu obliczeń w porównaniu do obliczeń symulacyjnych dla elementów roboczych o kształcie kół lub pierścieni. Przedstawiona aproksymacja dowolnych geometrii elementów roboczych współśrodkowymi pierścieniami pozwala na uzyskanie średniej wartości wzdłuż kierunku ruchu tarczy w sposób dokładny przy małym nakładzie obliczeniowym. Duże prędkości obrotowe w stosunku do postępowej stosowane w zacieraczkach tarczowych dają dużą równomierność obróbki w kierunku równoległym do ruchu maszyny, nieodbiegającą znacznie od średniej. Zastosowanie macierzy skuteczności geometrycznej pierścieni, której współczynniki można uzyskać z wzorów analitycznych i macierzy współczynników wypełnienia pierścieni pozwala przez ich wymnożenie uzyskać niskim nakładem obliczeniowym wartości skuteczności geometrycznej tarczy w kierunku prostopadłym do ruchu zacieraczki. Wykorzystując algorytmy optymalizacji poprzez modyfikację wartości współczynników wypełnienia macierzy, można udoskonalać geometrie tarcz z uwagi na pożądaną skuteczność geometryczną i równomierność jej rozkładu.
EN
Article presents a way of calculating geometrical effectiveness of Sg floating or grinding using analytic equations method. This way was compared to simulation method. Applying analytic equations allows decreasing the calculation time comparing to simulation equations for working elements in shapes of wheels or rings. Presented approximation of any geometric working elements with concentric rings allows for obtaining average value along disk movement direction in an exact way with small computational work. High rotation speeds in relation to progressive used in disk floaters give high uniform of treatment in a direction parallel to machine's movement that doesn't deviate significantly from the average. Usage of ring geometric effectiveness matrices which coefficients can be acquired from analytic equations and matrices of ring fill factors allows for getting values of disk geometric effectiveness in direction parallel to direction of the floater for a very small amount of computational work. Using optimization algorithms through modification of values of matrix fill factors can improve disk geometry due to desired geometric effectiveness and uniformity of its distribution.
14
Content available remote Pianka polietylenowa: wyrób o szerokim zastosowaniu
100%
PL
Znajomość pianki polietylenowej w naszym kraju jest jeszcze mało powszechna. Zazwyczaj przy prezentowaniu jej pada to samo pytanie: „Czy jest tańsza od styropianu”? Tymczasem jest to wyrób, który w żadnym wypadku nie ma zastąpić styropianu, jako powszechnie stosowanego materiału izolacyjnego, natomiast doskonale uzupełnia go w przypadkach gdy styropianu zastosować się nie da lub jest to nie możliwe.
15
Content available remote On preserves on singularity and nonsingularity of matrices
100%
EN
Operators preserving singularity and nonsingularity of matrices were studied in paper of P. Botta under the assumption that operators are linear. In the present paper the linearity of operators is not assumed: we only assume that operators are of the form T = (fi,j), wherei,j : K -> K and K is a field, i,j is an element of {1,2,...,n}. If n > 3, then in the matrix space Mn(K] operators preserving singularity and nonsingularity of matrices must be as in paper of P. Botta. If n < 2, operators may be nonlinear. In this case the forms of the operators are presented.
16
Content available remote On preservers of determinant over a field
100%
EN
Operators preserving the determinant of real matrices were studied in [1], [2] and [5] under assumption that the operator is linear. In this paper the linearity of the operators is not assumed: we only assume that the operators are of the form F = [fi,j], where functions fij : [...], we characterize these operators from [...] into itself preserving the determinant. An operator preserving the determinant of matrices must be linear as in [4]. The form of operator F is presented.
PL
Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki do wymogów Unii Europejskiej objęły również indywidualne gospodarstwa rolne. Ich unowocześnianie odbywa się w oparciu o kredyty inwestycyjne udzielane na preferencyjnych zasadach. Wyrazem zmian jest wzrost powierzchni użytków rolnych, a także powiększenie się wartości środków trwałych na skutek uzupełniania i wymiany maszyn oraz ciągników. Rozwój gospodarstw spowodował zmiany w strukturze organizacji na korzyść produkcji roślinnej oraz wpłynął pozytywnie na poziom dochodu rolniczego.
EN
Processes of adjust polish economies to the requirements of the European Union standards embraced also private farms. The modernization of farms proceeds has been supported by investment loans on preferential conditions. As a result the area of arable land and value of permanent means has increased by purchasing and exchanging farm equipment. Development of farms has caused changes in profile of production benefited for plant production and has effected positively the level of farm income.
PL
Technika komputerowa staje się coraz bardziej powszechna na obszarach wiejskich. Polscy rolnicy dostrzegają możliwości wykorzystania komputerów zarówno w działalności produkcyjnej np. do prowadzenia rachunkowości czy planowania produkcji, jak i w gospodarstwie domowym. W szerokim zakresie korzystają z dostępu do Internetu w celach edukacyjnych, a także jako źródła informacji technologicznych, ekonomicznych i marketingowych oraz dla prowadzenia korespondencji mailowej.
EN
The computer technology is getting more and more common in country areas. Polish farmers have been noticing possibilities of using computers both in the production area e.g. for keeping the accounts or production planning, and in the household. They have been widely using the Internet for education, as a source of technological, economic and marketing information and for carrying on e-mail correspondence.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.