Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A process of obtaining synthetic magnesium silicate by a precipitation method with the use of silicic acid sols and selected magnesium salts was analysed in order to establish the optimum parameters of the process ensuring getting a product of desired properties. The influence of the following parameters was taken into regard: concentration and type of magnesium salt, concentration of silicic acid sol and direction of reagents supply. The synthetic magnesium silicate was subjected to physico-chemical analysis. The chemical compositions of the products and their crystalline structures were determined. Moreover, the morphology, dispersion and adsorption properties of the products were characterised. The magnesium silicate obtained according to the procedure proposed is highly dispersed, homogeneous and of well-developed surface area.
PL
Przedstawiono rezultaty badań nad otrzymywaniem syntetycznego krzemianu magnezu metodą strąceniową w oparciu o zole kwasu krzemowego i wybrane związki magnezu. Istotnym zagadnieniem realizowanej tematyki było dobranie podstawowych parametrów prowadzenia procesu strącania, celem uzyskania produktu o jak najlepszych właściwościach fizykochemicznych. W trakcie badań przeanalizowano następujące parametry procesu: stężenie i rodzaj soli magnezu, stężenie zolu kwasu krzemowego, kierunek dozowania reagentów. Dodatkowo otrzymany syntetyczny krzemian magnezu poddany został analizie fizykochemicznej.
3
Content available remote Adsorptive properties of synthetic magnesium silicates
80%
EN
Studies were presented which were related to formation of a synthetic magnesium silicate in precipitation reaction employing solutions of sodium metasilicate and of appropriate inorganic magnesium salt. The studies aimed at obtaining precipitated products of best adsorptive properties. Both unmodified silicate and magnesium silicates modified with various agents were examined. Adsorptive properties were examined using determined nitrogen adsorption/desorption isotherms.
PL
Przedstawiono badania dotyczące otrzymywania syntetycznego krzemianu magnezu w reakcji strącania z wykorzystaniem roztworów metakrzemianu sodu oraz odpowiedniej nieorganicznej soli magnezu. Badania zostały ukierunkowane w stronę uzyskania jak najlepszych właściwości adsorpcyjnych strącanych produktów. Przebadano zarówno krzemian niemodyfikowany jak i krzemiany magnezu modyfikowane różnymi czynnikami. Właściwości adsorpcyjne analizowano na podstawie wyznaczonych izoterm adsorpcji/desorpcji azotu na powierzchni syntetycznych krzemianów.
EN
Studies on surface modification of synthetic magnesium silicates were presented. Magnesium silicate was obtained by precipitation reaction using solutions of magnesium sulphate and of sodium metasilicate. In the course of the synthesis, the reactive system was supplemented with agents capable of modifying the surface of synthetic magnesium silicate. For the purpose appropriate amounts of silane proadhesive compounds and of non-ionic surfactants were used. For the so obtained products physicochemical parameters were established, such as bulk density, capacity to absorb water (wettability with water), capacities to absorb dibutyl phthalate an paraffin oil, elemental composition, particle diameters, specific surface area and sedimentation tendency.
PL
Przedstawiono badania dotyczące modyfikacji powierzchni syntetycznych krzemianów magnezu. Krzemian magnezu otrzymano w reakcji strącania z użyciem roztworów siarczanu magnezu i metakrzemianu sodu. W trakcie prowadzonej syntezy do układu reakcyjnego wprowadzano czynniki modyfikujące powierzchnię syntetycznego krzemianu magnezu. Do tego celu wykorzystano odpowiednie ilości silanowych czynników proadhezyjnych oraz niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Dla otrzymanych w ten sposób produktów wyznaczono parametry fizykochemiczne takie jak: gęstość nasypowa, chłonności wody (zwilżalność wodą), ftalanu dibutylu i oleju parafinowego, skład elementarny, średnice cząstek, powierzchnię właściwą oraz tendencję do sedymentacji.
5
Content available remote Syntetyczne krzemiany magnezu modyfikowane organofunkcyjnymi silanami
80%
PL
Przedstawiono wyniki badań nad oceną właściwości fizykochemicznych wysoko zdyspergowanego krzemianu magnezu otrzymanego z roztworu metakrzemianu sodu oraz siarczanu magnezu. Przeprowadzono modyfikację „na mokro” powierzchni krzemianu z wykorzystaniem silanowych związków proadhezyjnych. Otrzymano syntetyczne krzemiany magnezu charakteryzujące się dobrymi parametrami fizykochemicznymi, zwłaszcza dobrym rozwinięciem powierzchni zewnętrznej, który może mieć decydujący wpływ na możliwości aplikacyjne strącanych krzemianów.
EN
Aq. 5% Na2SiO3 added to aq. 5% MgSO4 20, 40, 60 or 80°C pptd. synthetic MgSiO3. This was filtered, washed, and dried. The silicate was also wet-modified with 1, 3 or 5 wt. parts of N-2-(aminoethyl)-3-aminopropyl-, 3-chloropropyl-, 3-methacryloxypropyl-, or vinyltrimethoxysilane or octyltriethoxysilane (I) added on pptn. as proadhesion agent. In nonmodified silicates, d. fell (228 to 221 g/l), water absorbing capacity and dibutyl phthalate absorbing capacity rose, but paraffin oil absorbing capacity with pptn. temp. In modified silicates, the water absorbing capacity was lower. The 40°C silicate showed two particle size bands, 113–143 and 424–539 nm; and the I-modified (1 wt. part) showed 288–420 and 860–1087 nm. The more the silane, the greater the tendency to agglomerate. The sp. surface, 480 cm2/g, was affected neither by coupler amt. nor by pptn temp.
PL
Zbadano kinetykę procesu rozpuszczania krzemionki amorficznej (Syloid® 244 WR Grace Davison) w mieszaninie wodnych roztworów krzemianów potasu i sodu z dodatkiem wodorotlenku litu dla temp. 55°C i 65°C. Przedstawiono krzywe kinetyczne α = α(t) i r = r(t) dotyczące omawianego procesu. Określono stopnie przemiany dla procesów realizowanych w obu temperaturach oraz szybkość reakcji. Uzyskane wyniki badań odniesiono do teoretycznego równania kinetycznego O’Connora i Greenberga.
EN
Com. amorphous SiO₂ was dissolved in an aq. soln. of K and Na water glasses (with addn. of LiOH) at 55°C and 65°C to study the dissolution kinetics. The dissolution rate increased with the increasing temp. The results were compared with theor. O’Connor-Greenberg equation.
7
80%
PL
Omówiono zagadnienia dotyczące syntezy funkcjonalnych materiałów tlenkowych i hybrydowych połączeń nieorganiczno-nieorganicznych oraz nieorganiczno-organicznych. Szczególną uwagę zwrócono na spektrum metod wykorzystywanych do ich preparatyki oraz wpływ warunków procesowych na ich parametry fizykochemiczne. Utylitarnym aspektem prezentowanych zagadnień jest wykorzystanie wytworzonych materiałów w szeroko rozumianej ochronie środowiska ukierunkowanej na usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych oraz organicznych z roztworów wodnych, a także w charakterze aktywnych komponentów materiałów elektrodowych. Istotny nacisk położono na proces adsorpcji oraz fotokatalitycznej degradacji wybranych modelowych zanieczyszczeń organicznych.
EN
A review, with 86 ref., of functional oxide and hybrid inorg.- inorg. as well as inorg.-org. materials, their prepn., physicochem. properties and uses for environmental protection aimed at removing of inorg. and org. pollutants from aq. solns. and for prodn. of electrode materials.
EN
An attempt was made to synthesise magnesium oxide of a high degree of dispersion permitting its use as adsorbent or catalyst. The synthesis method proposed was precipitation with the use of magnesium nitrate or magnesium sulfate. The influence of temperature, the mode and the rate of dosing, the concentration and the ratio of the reagents on the properties of the final product was analysed. Magnesium oxides were obtained by thermal decomposition of magnesium hydroxides and subjected to thorough analysis. The results permitted selection of the reaction systems ensuring synthesis of the final products of the desired properties.
EN
The study was undertaken to obtain an oxide composite (inorganic colourful pigment) in the method based on the use of postgalvanic waste solution of copper(II) sulfate. The conditions of the process of precipitation of synthetic CuOźSiO 2 were optimised by checking the effect of the concentration and the volume ratio of the reagents and the temperature on the physico-chemical parameters of the final product. The oxide composite obtained in the optimum conditions was characterised by high refinement of particles and large specific surface area BET of 326 m2/g.
PL
Zbadano proces rozpuszczania krzemionek amorficznych Syloid® 244 (WR Grace Davison) i Arsil® (Zakłady Chemiczne Rudniki) w roztworach wodorotlenków potasu, sodu i litu oraz w roztworach krzemianów potasu i sodu z dodatkiem wodorotlenku litu. Proces rozpuszczania prowadzono w temp. 65 i 85°C. Celem pracy było opracowanie technologii otrzymywania specjalnego szkła wodnego potasowo-sodowego modyfikowanego tlenkiem litu. W wyniku badań określono wartości graniczne modułu molowego, gęstości i zawartości tlenków (SiO₂+K₂O+Na₂O+Li₂O)% mas. dla wymaganego przedziału lepkości 200–350 cP.
EN
Two com. amorphous SiO₂ were dissolved in aq. soln. of KOH, NaOH and LiOH at 65°C and 85°C. D., viscosity, modulus and contents of KOH, NaOH and LiOH at 65°C and 85°C. D., viscosity, modulus and contents of SiO₂, K₂O, Na₂O and Li₂O in the final products were detd.
11
Content available remote Nieorganiczny układ tlenkowy MgO-SiO₂ jako adsorbent metali ciężkich
80%
PL
Specyficzne właściwości fizykochemiczne i użytkowe strącanych układów tlenkowych są na szeroką skalę wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Parametry procesu otrzymywania, jak też modyfikacja powierzchni układów tlenkowych przyczyniają się do zwiększenia ich spektrum aplikacyjnego, a w aspekcie usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych z roztworów wodnych (np. metali ciężkich) powodują wzrost wydajności adsorpcji. W procesie usuwania wybranych metali ciężkich z ich modelowych roztworów wykorzystano nowej generacji selektywny adsorbent – układ tlenkowy MgO·SiO₂. W toku badań określono wydajność adsorpcji wybranych metali ciężkich, biorąc pod uwagę m.in. wpływ rodzaju i stężenia roztworu adsorbatu. Celem określenia skuteczności przeprowadzonego procesu, wykorzystane adsorbenty poddane zostały wnikliwej charakterystyce fizykochemicznej. Określone zostały: morfologia i skład powierzchni adsorbentów (zdjęcia SEM i widma EDS), właściwości adsorpcyjne (izoterma BET) i kolorymetryczne (system barw CIE L*a*b*).
EN
MgO·SiO₂ system was prepd. by copptn. from MgSO₄ and Na₂SiO₃ solns. and used for removing Cu²⁺, Ni²⁺ and Zn²⁺ ions from their aq. solns. by adsorption. The adsorption efficiency increased in the Zn > Cu > Ni series up to 70.3% at the lowest initial concn. (0.5 g/L).
12
Content available remote Synthesis and characterisation of precipitated copper(II) silicates
80%
EN
The study was undertaken to obtain a blue inorganic pigment of copper(II) silicate of high degree of dispersion. The process of precipitation of synthetic copper(II) silicates was optimised. The effect of the direction of dosing, percent concentration and volume ratio of the reagents, temperature and type of copper salt used on the physico-chemical properties of the products was studied. The copper(II) silicate obtained was characterised by satisfactory parameters; bulk density of 198 g/dmł, water absorbing capacity of 225 cmł/100g and paraffin oil absorbing capacity of 300 cmł/100g. The diameters of the precipitated silicates varied from 0.955 – 120.2 ěm, with a dominant presence of larger particles making secondary agglomerates.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu otrzymanie niebieskiego nieorganicznego pigmentu krzemianu miedzi(II). Badano wpływ sposobu dozowania, stężenia procentowego, stosunku objętości reagentów, temperatury procesu oraz rodzaju użytej soli miedzi na fizykochemiczne właściwości otrzymywanych produktów końcowych. Otrzymany krzemian miedzi charakteryzował się zadawalającymi parametrami, takimi jak: gęstość 198/dm3, pojemność absorbowanej wody 225 cm3/100g, pojemność absorbowanego oleju parafinowego 300cm3/100g. Średnice wytrąconych cząstek krzemianów zmieniały się od 0,55 do 120,2 žm, z dominacją dużych cząstek tworzących wtórne agregaty.
EN
Dispersion properties of colloidal silica were studied at subsequent stages of silica sols preparation. Dilute sols were obtained from solutions of sodium silicate by ion exchange method. In them SiO2 particles were built up and next the sols were concentrated. The concentrations of the sols in which SiO2 particles were built-up ranged from 5.89 to 6.44 wt. % SiO2, while the mean concentrations of the sols which were added into the heel sols were 3.28 and 6.20 wt. % SiO2. The particle size distributions were measured by DLS, while the contribution of the ionic form of silica was determined by the colorimetric method on the basis of the intensity of the yellow colour coming from the heteropolycomplexes of silicomolybdic acid.
PL
W pracy badano charakterystykę dyspersyjną krzemionki koloidalnej w kolejnych etapach otrzymywania zolu kwasu krzemowego. Rozcieńczone zole otrzymywano z roztworów krzemianu sodu metodą wymiany jonowej, nabudowywano w nich cząstki SiO2 i następnie zatężano. Stężenia zoli, w których nabudowywano cząstki zawierały się w przedziale 5,89÷6,44 % wag. SiO2, a zole stosowane do nabudowania miały średnie stężenia 3,28 i 6,20 % wag. SiO2. Rozkłady wielkości cząstek mierzono techniką DLS, a udział formy jonowej krzemionki oznaczano kolorymetrycznie mierząc intensywność żółtego zabarwienia heteropolikompleksu kwasu molibdenowo–krzemowego.
14
80%
PL
W badaniach wykorzystano materiały krzemianowe (krzemian magnezu) i krzemionkowe (krzemionka Syloid®244 i krzemionka otrzymana w środowisku emulsji). Próbki poddano modyfikacji wybranymi silanowymi związkami wiążącymi z grupy coupling agents. Tak otrzymane próbki poddano analizie w podczerwieni. Celem badań było potwierdzenie chemicznej reakcji kondensacji powierzchniowych grup silanolowych z zastosowanym modyfikatorem. Na podstawie wyników badań FT–IR można stwierdzić, że zachodzi proces tworzenia wiązań kowalencyjnych. Dowodem chemizmu reakcji jest zmniejszenie intensywności pasma grup silanolowych po procesie modyfikacji, w porównaniu z wyjściową niemodyfikowaną krzemionką lub krzemianem, oraz pojawienie się pasm charakteryzujących zastosowane modyfikatory. W badaniach spektroskopowych FT–IR wykorzystano technikę zawiesiny substancji proszkowej w tetrachlorku węgla.
EN
Pptd. Mg silicates, a com. silica, and emulsion-pptd. silica (to be dry-modified), were modified with 3-10 wt. parts of 3-thiocyanatopropyltrimethoxysilane (I), N-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane (II), methacryloxypropyltrimethoxysilane (III) or vinyltrimethoxysilane (IV). Products were examd. by FTIR spectra. The Mg silicate treated with 10 wt. parts I and II lost entirely the original silanol groups and acquired C-H from the modifiers. The com. silica modified with 10 wt. parts silane had considerably less silanol groups and much of n-octyltriethoxysilane groups. The emulsion-pptd. silica modified with I and IV had silanol groups much suppressed and C-H due to modifiers. Covalent bonds could be assumed to have formed between the silica or silicate surface and the modifier.
15
Content available remote Adsorption of c.i. basic blue 9 onto TiO2-SiO2 inorganic support
80%
EN
Adsorption of C.I. Basic Blue 9 (Methylene Blue Hydrate) on the surface of TiO2-SiO2 oxide composite unmodified or functionalized with N-2-(aminoethyl)-3-amino propyltrimethoxsysilane was investigated. The organic dye was supported on inorganic TiO2-SiO2 oxide composite precipitated in the emulsion system. The process of adsorption was performed for the dye concentrations from 100 to 3000 mg/dm3. Specific surface area of support was determined prior to and after modification with aminosilane. The pigments obtained were subjected to characterization of their physicochemical properties, including particle size distributions and surface morphology as well as colorimetric analysis. Elemental analysis allowed evaluation of the degree of support coverage with the dye. The data obtained permitted assessment of the pigments quality and the effectiveness of support surface modification.
16
Content available remote Magnesium silicates - potential adsorbents and polymer fillers
80%
EN
In the presented study two procedures were suggested for the production of synthetic magnesium silicates, based on the classical precipitation and on the precipitation in the presence of non-ionic surfactants. The obtained products were subjected to a comprehensive physicochemical analysis in order to define their application spectrum. The morphology of synthetic magnesium silicates was defined by measuring their particle diameter (using the DLS approach) and examining their surface development (using SEM). Since the magnesium silicates were potentially considered to be applied as adsorbents and fillers, their adsorptive properties were also determined. For this purpose, nitrogen adsorption/desorption isotherms were determined for the surfaces of the precipitated synthetic silicates.
EN
Novel SiO2/silane/POSS functional hybrids have been synthesized via an immobilization method. Hybrid materials were obtained through a connection of emulsion silica with defined dispersive and morphological properties with (3-isocyanatepropyl)triethoxysilane and selected mono- or octasubstituted POSS compounds in organic solvent. Modification effectiveness of the obtained SiO2/silane/POSS hybrid systems was confirmed with the use of the Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). In order to determine the influence of bifunctionalization on coverage degree of the selected POSS compounds, elemental analysis (C, H, N contents) was performed. Moreover, parameters of porous structure of the obtained products were determined: BET surface area, total volume and mean size of pores. During analysis the thermal stability of silsesquioxanes cage, unmodified silica support, and hybrid systems have been investigated. For this purpose dispersive and morphological characterization (particle size distribution and TEM images) was performed.
20
Content available remote Sedimentation and wettability of synthetic magnesium silicates
80%
EN
In the paper studies were presented which aimed at obtaining synthetic magnesium silicate, which could be applied as a selective adsorbent, polymer filler or a filler of paper-coating masses. Synthetic magnesium silicate was obtained by precipitation using solutions of MgSO4ź7H2O and Na2SiO3 (water glass). In view of specific application of the precipitated silicates, the process of their production was broadened by introduction to the reactive system agents which hydrophobically transform silicate surface. Non-ionic surfactants were used for this purpose. The obtained products were subjected to a comprehensive physicochemical analysis. The tested parameters included bulk density, capacities to absorb water (wettability with water), dibutyl phthalate and paraffin oil, particle size distribution, and specific surface area. A significant element of the work involved studies on sedimentation of synthetic magnesium silicates, an important variable which determines directions of their application.
PL
W pracy przedstawiono badania prowadzone w celu otrzymania syntetycznego krzemianu magnezu, mogącego posłużyć jako selektywny adsorbent, napełniacz polimerów lub wypełniacz do mas powlekających papier. Syntetyczny krzemian magnezu otrzymano w reakcji strącania z użyciem roztworów MgSO4ź7H2O i Na2SiO3 (tzw. szkła wodnego). Ze względu na konkretne aplikacje strącanych krzemianów proces ich otrzymywania rozszerzono o element wprowadzenia do układu reakcyjnego czynników hydrofobizujących powierzchnię. W tym celu zastosowano niejonowe związki powierzchniowo czynne. Otrzymane w ten sposób produkty poddano szerokiej analizie fizykochemicznej. Oznaczono: gęstość nasypową, chłonności wody (zwilżalność wodą), ftalanu dibutylu i oleju parafinowego, rozkłady wielkości cząstek, powierzchnię właściwą. Istotnym elementem pracy były badania nad sedymentacją syntetycznych krzemianów magnezu, ważnym parametrem decydującym o kierunkach zastosowania.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.