Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 286

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  muzeum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Tekst jest poświęcony analizie działania współczesnego muzeum i zachodzących w nim procesów. Strukturalistyczne wątki obecne w dydaktyce Kazimierza Sośnickiego posłużyły jako tło teoretyczne dla ukazania złożoności instytucji muzeum, jego wieloparadygmatyczności oraz zróżnicowania oferty programowej i edukacyjnej. Na wybranych przykładach ukazano możliwość zastosowania podejścia strukturalnego do analizy wybranych elementów obecnych w doświadczeniu i uczeniu się w muzeach
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji wilgotności względnej w sali muzealnej dla różnych wariantów pojemności higroskopijnej pomieszczenia. Określono również wpływ na wilgotność innych czynników, takich jak: strumień powietrza wentylacyjnego czy profil emisji wilgoci od ludzi i nawilżacza. Wykonano też ocenę zgodności uzyskanych wyników z wartościami uzyskanymi podczas rzeczywistych pomiarów.
PL
Celem artykułu jest omówienie specyfiki współczesnych muzeów przyrodniczych i ich funkcji. Samo pojęcie muzeum przyrodniczego może być różnie formułowane, co utrudnia opisanie pewnych zjawisk. Z tego powodu na potrzeby niniejszego artykułu autorka przyjęła własną definicję muzeum przyrodniczego. Pierwsza część artykułu poświęcona jest charakterystyce muzeów przyrodniczych, tj. ich lokalizacji, rodzajom kolekcji przyrodniczych i sposobach prezentacji; w drugiej z kolei opisano funkcje, jakie pełnią muzea przyrodnicze (edukacyjną, informacyjną i rozrywkową). Przeprowadzona analiza i jej wyniki pozwalają zapoznać się ze specyfiką i działalnością muzeów przyrodniczych, ukazują zróżnicowanie tych placówek na wielu płaszczyznach: lokalizacji, zawartości zbiorów (tematyka, oryginalność), ekspozycji (sposób prezentacji zbiorów, aranżacja) i działalności (lekcje muzealne, warsztaty). Polskie muzea przyrodnicze są to placówki w większości tradycyjne, dopiero wprowadzające do prezentacji swoich kolekcji nowoczesne pomoce multimedialne. Nadal ich najważniejszą funkcją jest działalność edukacyjna, choć coraz częściej oferta turystyczna wzbogacana jest o atrakcje związane z rozrywką dla zwiedzających
5
81%
PL
Informacje dostępne na stronach internetowych mają w turystyce ogromne znaczenie. Dzięki nim turysta może szczegółowo zaplanować podróż – przyjazna strona internetowa może wręcz zadecydować o jego wizycie w danym miejscu. Wśród stron, z których korzystają turyści, znajdują się strony internetowe muzeów. Turysta szuka na nich przede wszystkim danych o lokalizacji placówki, mapy dojazdu, cen biletów czy godzin otwarcia, jak również informacji o wystawach. Coraz częściej strony muzeów są jednak czymś więcej niż tylko wirtualnym informatorem. Wiele instytucji umieszcza w internecie multimedialne materiały edukacyjne czy digitalizuje swoje zbiory, co umożliwia zapoznanie się z nimi bez wychodzenia z domu i czyni je dostępnymi dla całego świata. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy strony internetowe polskich muzeów są przygotowane na wirtualne wizyty anglojęzycznych internautów. Dla potrzeb artykułu przebadano strony internetowe wybranych muzeów w Polsce pod kątem udostępniania informacji w języku angielskim. Sprawdzono, czy strona ma wersję anglojęzyczną, czy łatwo można przełączyć jej wersję językową oraz czy wersja anglojęzyczna odpowiada treściowo wersji polskojęzycznej, czy przetłumaczono tylko niektóre informacje
PL
This article is a presentation of the history of a smithy, located in the village of Porszewice, in Pabianicki County, Łódzkie Voivodeship. The forge was established at the beginning of the 20th century and worked almost uninterruptedly until 2012 when it was purchased by the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź. Throughout its existence, the forge was connected with the activities of the Górniak family, who had a tradition of blacksmithing for over a century. Currently, the forge is open to the public at the Łęczycka Zagroda Chłopska open-air museum in Kwiatkówek, which is part of the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź.
PL
Początki muzealnictwa na Śląsku Cieszyńskim sięgają 1802 roku. Śledząc jego dzieje, można dostrzec, że funkcji popularyzatorskiej i edukacyjnej towarzyszył tu zawsze pierwiastek polityki i tożsamości kulturowej – ten ostatni uwzględniał zarówno kategorię „cywilizacji”, jak i specyfiki regionalnej. Dzisiejsze praktyki muzealno-kolekcjonerskie, w postaci izb regionalnych, szkolnych izb tradycji i historii, muzeów prywatnych czy parafialnych, można postrzegać jako oddolne strategie ochrony regionalnego dziedzictwa lub materialnych artefaktów odsyłających do przeszłości miejsca i lokalnej społeczności. Inicjatywy te są adresowane zarówno do mieszkańców, jak i do osób spoza regionu. W pierwszym przypadku można je rozpatrywać jako miejsca pamięci (lieux de mémoire) służące budowaniu oraz podtrzymywaniu tożsamości regionalnej. W drugim przypadku stają się jednym z narzędzi służących konstruowaniu kulturowej odrębności regionu ujmowanej w kategoriach doświadczenia turystycznego. The beginnings of museums in Cieszyn Silesia reach back to 1802. Tracing their history one can notice that their main popularizing and educative functions have always been accompanied by cultural identity dimension including civilizational and local singularities. Today’s practices of museums and collecting, in the form of, for example, regional or school chambers of tradition and history, and private, nongovernmental organizations or parochial museums, may be regarded as grass-roots strategies to protect the regional heritage and substantial artifacts that refer to the past of a place and local communities. These initiatives are addressed both to the inhabitants as well as to the people outside the region. The chambers may be considered to be memory places (lieux de mémoire) for building and supporting regional identity, while the latter, i.e. private and church museums, become one of the tools used to construct cultural distinctiveness of the region and tourist’s experience.
EN
Listening to Museums. Several Remarks on the Presence of Sound in Exhibition Space
10
Content available Epizod z życia Seraja Szapszała
81%
RU
After the Second World War Seraja Szapszała had intended to migrate to Poland but was prevented from doing so by the Soviet authorities and he continued to live in Soviet Lithuania instead. He worked for the Institute of History and Law in the Lithuanian Academy of Sciences. He was also involved in preserving the Karaite past in Lithuanian lands. His efforts included opening an ethnographic museum in Trakai before WWII. Szapszał composed a letter to Stalin in which he hoped to protect his own life as well as Karaite ethnographic collections.
11
Content available remote Kalifornijski dom Heleny Modrzejewskiej. Narodowy pomnik historyczny
81%
PL
Streszczenie: Helena Modrzejewska jest najwybitniejszą polską aktorką szekspirowską, jest również jedną z najznamienitszych interpretatorek dramatów Szekspira na świecie. Artystka stanowi część historii nie tylko Polski i Europy, ale również Ameryki. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie i ulokowanie jedynego istniejącego muzeum Heleny Modrzejewskiej, Ardenu w Kalifornii, na mapie miejsc pamięci związanych z tą artystką oraz wpisanie go w obszar polityki kulturalnej i turystycznej Stanów Zjednoczonych. Najistotniejsze z punktu widzenia historii i kultury tego kraju oraz atrakcyjności turystycznej obiekty są wpisywane do Narodowego Rejestru Miejsc Historycznych USA oraz zostają objęte narodowym programem ochrony dziedzictwa kulturowego. Arden został wpisany do rejestru oraz otrzymał status narodowego pomnika historycznego jako miejsce o niezwykłych walorach kulturowych i turystycznych, związanych z postacią, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju kraju. W artykule zostaną przedstawione sylwetki właścicieli posiadłości, historia i stan obecny muzeum, jego uwarunkowania prawne i sposób funkcjonowania, jak również jego miejsce w procesie budowania pamięci o Helenie Modrzejewskiej.
EN
Abstract: Helena Modjeska is the most prominent Polish Shakespearian actress and also one of the greatest interpreters of Shakespeare’s dramas in the world. The artist constitutes a part of the history of Poland, Europe and also the USA. The aim of the following article is to present and locate the one and only existing museum of Helena Modjeska in Arden, California on the map of the memory places connected with this artist and set it in the area of cultural and tourist policy of the USA. The most important, from the point of view of the history and culture of this country and also tourist attractiveness, objects are listed on the National Register of Historic Places of the United States and are included into the national program of cultural heritage protection. Arden has been registered and received the status of a national historic landmark as a place of extraordinary cultural and historical value, connected with the person who contributed to the development of the country. In the article there are presented the profiles of the property owners, the history and the present state of the museum, its legal conditions and the way of functioning, as well as its place in the process of constructing the memory of Helena Modjeska.
12
Content available remote Idea muzeum : trwanie i przemijanie
81%
PL
W wielu nawet najnowocześniejszych projektach można odnaleźć idee sprzed kilkudziesięciu lat. Niepostrzeżenie trwają w nich, mniej lub bardziej zamierzone podobieństwa do, wydawać by się mogło, minionych koncepcji czy postulatów. Analogie i kontynuacje uwidaczniają się w pojedynczych elementach bądź też formie, kompozycji, użyteczności czy strukturze całości.
EN
Some ideas born several dozen years ago can be find in many, even most up-to-date projects. Imperceptibly, they give some more or less intentional similarities to some concepts or postulates long gone a chance to last. Analogies and continuations appear through singular elements as well as form, composition, function or structure.
13
Content available remote The Chinati Foundation. Model muzeum sztuki funkcjonującego w kontekście drogi
81%
EN
Donald Judd created the Chinati Foundation in Marfa, Texas, as a very sophisticated space for art far away from NYC and other art centers. The artist was interested in placing his work in a more permanent manner than was possible in gallery or museum shows. This would later lead him to push for permanent installations for his work and that of others, as he believed that temporary exhibitions, being designed by curators for the public, placed the art itself in the background, ultimately degrading it due to incompetency or incomprehension. The specific intention of Chinati is to preserve and present to the public permanent large-scale installations by a limited number of artists. The emphasis is on works in which art and the surrounding landscape are inextricably linked. The Chinati Foundation is located in the middle of the Chihuahuan Desert, which is the most important background for it. Driving to the place is a common experience for visitors.
PL
Kształtując warunki środowiska wewnętrznego w muzeach, archiwach, bibliotekach i magazynach muzealiów oraz archiwaliów, należy uwzględniać bezpieczeństwo eksponowanych i przechowywanych dzieł, komfort osób przebywających w budynku (pracowników i osób zwiedzających) i, coraz częściej, zmniejszenie zużycia energii przez instalacje wewnętrzne (grzewcze i klimatyzacyjne) oraz oświetlenie.
15
Content available Zarządzanie strategiczne instytucją kultury
81%
PL
Współcześnie sukces instytucji kultury zależy od wyznaczenia kierunków rozwoju organizacji oraz monitorowania uzyskiwanych efektów. Formułowana strategia powinna odpowiadać na potrzeby odbiorów, doskonalić procesy wewnętrzne, uwzględniać rozwój pracowników oraz zapewniać finansowanie działalności. W tym celu muzea w swojej działalności zmuszone są wykorzystywać sprawdzone w biznesie narzędzia zarządzania strategicznego ułatwiające planowanie strategii. Jednym z nich jest mapa strategii ukazująca sposób osiągnięcia przez organizację strategii i wypełnienie misji. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia mapy strategii w zarządzaniu strategicznym jednostką kultury oraz zaprezentowanie procesu wdrażania strategii Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy użyciu tego narzędzia. Osiągnięcie celu wymagało przeglądu literatury przedmiotu, w tym aktów prawnych, oraz analizy przypadku.
17
Content available remote Współczesne muzeum jako miejsce i znak w przestrzeni miasta
81%
PL
Współczesne muzea przeszły znaczący rozwój jako instytucje publiczne. Ich cechą jest wzrastające zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń służącą edukacji, odpoczynkowi, rozrywce oraz sferze komercyjnej handlu i usług. Muzea projektowane są jako dzieła sztuki, które mają wpływać na atrakcyjność ich miejskiego otoczenia. Przyjmują role urbanistycznych drogowskazów i symboli tożsamości kulturowej.
EN
Contemporary museums have evolved as public institutions. They have increased demand for space for education, recreation, entertainment, commerce and services. Designed as a work of art spectacular museum building can enhance a city's attractiveness. The museum has assumed the role of an urban landmark as a symbol of cultural identification.
EN
The article is a case study of visually representing the phenomenon of ‘music’ in a museum exhibition. For the purpose of this analysis, the Museum of Writ- ing and Kashubian-Pomeranian Music in Wejherowo (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie) is identified as the sole muse- um in Poland that includes the word ‘music’ in its official name. The problems described centre around two issues: definitions connected with the ethnic (re- gional) and thematic specificity of a museum collection in the region of Kashu- bia, and technical exhibition strategy in the context of ‘Kashubian-Pomeranian music’. The phenomenon of ‘music’ undergoes a process of reification at the museum exhibit, but it also remains a living phenomenon that integrates the local community owing to the museum’s active engagement in various forms of musical activity.
PL
Artykuł poświęcony jest łódzkiemu minimuzeum mieszczącemu się w zabytkowym „zielonym baraku” po suszarni bielizny na międzywojennym, modernistycznym osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego. Izby Pamięci – tak nazywa się ta placówka – nie ma na mapie miejskich instytucji kultury. Działa na peryferiach miejskiego życia kulturalnego, ale stanowi symboliczne centrum osiedla, materializuje „zmediatyzowaną pamięć” (van Dijk) i tożsamość autobiograficzną i kulturową lokalnej społeczności. O okolicznościach powstania Izby Pamięci, o ludziach skupiających się wokół niej, o muzealiach i o prozaicznych problemach egzystencji tego miejsca jest rozmowa z Tadeuszem Krzemińskim, jednym z ostatnich żyjących kreatorów Izby.
20
Content available remote Zagroda - Muzem w Markowej
81%
EN
Characteristic forms of buildings located on farmstead lots, forms of buildings and the architecturals details were developed in the Markowa village in the course of centuries. The open air museum colled Farmsted-Museum in the Markowa village is a testimony ages and monument of history. A village is the oldest form of human settlement. Its pattern and the pattern of its area has been shaped now by the habitat with its typical elements. Even the realisation of a simple building must be processed by thorough studies. The progress in agricultural producion and life forms of farmers clear - the level of human culture and demands associated with the living standard in the country are still growing. The quantitative changes, here also in the quantity of a farm.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.