Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka zywnosciowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Praca ma na celu wykazanie konieczności prowadzenia polityki rolno-żywnościowej w Polsce. Zadaniem polityki rolno-żywnościowej jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju a w tym takiego poziomu wyżywienia, który pozwoli na prawidłowy rozwój psychofizyczny ludności. Doświadczenia krajów gospodarczo-rozwiniątych dowiodły, że w przypadku żywności i żywienia istnieje potrzeba tworzenia oraz aktywnego funkcjonowania polityki rolno-żywnościowej. Jest to uzasadnione i wzglądami ekonomicznymi i skutkami żywieniowo- zdrowotnymi. Sam rynek nie by i w stanie rozwiązać tych problemów w żadnym kraju. Oznacza to, że państwo nie jest zwolnione od odpowiedzialności za poziom wyżywienia społeczeństwa. Polska nie opracowała jeszcze podstawowych założeń polityki rolno-żywnościowej. Zapewnienie wymaga kreacji określonej polityki rolno-żywnościowej. Wyznacznikami tej polityki powinno być: - dążenie do zapewnienia warunków, w których podstawowe grupy społeczne będą mogły osiągnąć poziom wyżywienia gwarantujący normalny rozwój psycho-fizyczny, - dysponowanie minimalnym poziomem rezerw umożliwiających utrzymanie ciągłości handlu zagranicznego żywnością i dostaw rynkowych, - zrównoważenie importu i eksportu produktów rolno-żywnościowych, - akceptowanie dotacji do rolnictwa na cele ochrony roślin, wapnowania gleb, zakupu nowej odmiany, - tworzenie warunków wymuszających postęp rolniczy (m.in. tani kredyt rolniczy), - stworzenie warunków zagospodarowania gruntów rolnych tych PGR-ów, w których uległy rozpadowi dotychczasowe struktury gospodarcze.
RU
Цепью разработки является указание необходимости проведения в Польше сельскохозяйственно-продовольственной политики. Задачей этой политики есть гарантирование продовольственной безопасности в стране, в т.ч. такого уровня питания, который позволит на правильное психофизическое развитие населения. Опыт экономически развитых стран, доказал что в области продовольствия и питания существует потребность создания и активного функционирования сельскохозяйственно - продовольственной политики. Это обусловлено, как экономическими предпосылками, так и результатами питания с точки зрения здоровья. Ни в одной стране сам рынок не в состоянии решить этих проблем. Это свидетельствует о том, что государство не освобождено от ответственности за уровень питания общества. Польша еще не разработала основных передпосылок сельскохозяйственно - продовольственной политики. Обеспечение этих условий требует ведения такой сельскохозяйственно-продовольственной политики, опредителем которой будет: -стремление к обеспечению условий, в которых основные общественные группы смогут достигнуть уровень питания, гарантирующий нормальное психофизическое розвитие; - распоряжение минимальными резервами, способствующими удерживанию непрерывности внешней торговли продуктами, а также рыночных поставок; -согласие на дотацию сельского хозяйства для осуществления защиты растений, известкования почв и покупки новых сортов; - сбалансирование импорта и экспорта сельскохозяйственно-продовольственных продуктов; - создание условий, вынуждающих сельскохозяйственный прогесс (в т.ч. дешевый сельскохоэайственный кредит); - создание условий освоения сельскохозяйственных земель тех госхозов, в которых наступил распад существующих до сих пор хозяйственных структур.
EN
The paper is aimed at showing the necessity of agricultural and food policy to be carried out in Poland. The main task for that policy is to assure food security of the country. The nutrition level achieved should provide proper development of the population. Economically developed countries experience has proved that the need exist to create active agricultural and food policy both from the viewpoint of economic and nourishing reasons. The market alone has not been able to solve those problems in any country. It means that it is the state that is responsible for the nutrition level of the society. Poland has not worked out the basic elements of agri- cultural-and-food policy yet. The main principals of that policy should be: - assuring conditions for the basic social groups to reach a nutrition level which quarantees normal mental and physical development, - creation of minimal level of reserves which enable continuous foreign trade in food as well as continuous market deliveries, - balancing the exports and imports of foodstaffs, - maintaining the subsidies in agriculture for plant protection, purchasing of new varieties, etc, - creation of the conditions for agricultural development (for example: cheap agricultural credit), - creation of the conditions for land management in those state farms which economic structures have been destroyed.
PL
Nauka o żywieniu człowieka jest stosunkowo młoda, jej powstanie przypada na koniec XVIII w. W miarę postępów biologii, fizyki i innych dyscyplin, nauka ta przeszła ogromną ewolucję, do której przyczyniła się m.in. eksplozja demograficzna, która pociągnęła za sobą zmianę sposobu żywienia się człowieka i w konsekwencji określone ujemne skutki zdrowotne. Jednocześnie pojawiły się problemy żywieniowe w skali świata, a w ich efekcie choroby wykazujące związki między żywieniem a zdrowiem. Nauka ta jest i będzie w tym stuleciu podstawą dla rozwoju nowoczesnej gospodarki i polityki żywieniowej kraju, mającej za główne zadanie zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a tym samym właściwego zdrowia narodu. Obecnie należy czynić starania aby odpowiednia polityka finansowa na naukę ogółem oraz uznanie i wspomaganie nauki o żywieniu człowieka stały się podstawowymi zadaniami do spełnienia, jeśli ta dziedzina wiedzy w naszym kraju ma sprostać wyzwaniom jakie niesie z sobą XXI wiek.
EN
Science of human nutrition is a relatively young discipline, it dates back to the end of the XVIIIth century. Gradually with the progress in biology, physics and other disciplines, this branch of science has passed the way of an enormous evolution. It was affected by demographic explosion which resulted in the change of the manner of human nutrition and in consequence, it brought the defined negative consequences for health. At the same time, the nutritional problems have appeared all over the world; it caused the incidence of diseases, showing the relations between the nutrition and health state. The discussed discipline of science is and shall remain the basis for current development of modern economy and food policy of the country, the main task of which is to ensure the food safety and by this, proper health state of the nation. At present, our efforts should be aimed at appropriate financial policy and outlays for science in general and recognition and support of science of human nutrition. They must become the basic tasks to be implemented if this discipline has to meet the challenges, being brought by the coming century.
PL
Najważniejszym celem polskiej polityki społeczno-gospodarczej, w tym w zakresie sektora rolno-żywnościowego i wsi jest integracja z Unią Europejską. Tzw. Agenda 2000 (plan gospodarczo-finansowy UE na lata 2000 - 2006 r.) potwierdza kształtowanie się europejskiego modelu rolnictwa. Potwierdzają to również ostatnie tendencje ekologizacyjne w rolnictwie UE, zwłaszcza w Niemczech. Wiadomo, że model ten jest zagrożony przez tendencje globalizacyjne w zakresie światowej polityki rolnej i żywnościowej. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka perpektyw rozwoju europejskiego modelu rolnictwa na tle światowych procesów globalizacyjnych, w tym kreowanych w ramach milenijnej rundy Światowej Organizacji Handlu. Opracowanie zakończone jest wnioskami pod adresem polskiej polityki rolnej i integracji.
EN
Integration with European Union is the main goal of Polish socio-economic policy. So called Agenda 2000 (that means economic and finanse schedule of UE for six year period 2000 - 2006) is succesive contrybution for creation process of European Model of Agriculture. Recent tendency for ecologization of agriculture (especially in Germany) also confirms progress in the development of this model. The development of the model is threaten by globalization process within worldwide agri-food policy. The intention of the article is analysis prospect of development of European Model of Agriculture with regard to worldwide process of globalization, inter alia created within Millennium Round of World Trade Organization. The article include conclusions directed to Polish agri-food industry.
PL
U progu XXI wieku warto zastanowić się nad głównymi wyzwaniami i dylematami, przed którymi staje obecnie gospodarka żywnościowa i to zarówno w skali świata jak i Polski. W artykule przedstawiono problemy polskiego przemysłu spożywczego w sposób syntetyczny przez omówienie takich kwestii jak: przyrost demograficzny, spożycie żywności, internacjonalizacja handlu, nowe technologie i techniki, specyfika małych i dużych zakładów, problemy przestrzenne.
EN
On the verge of XXI age it is worth to reflect on main challenges and dillemmas appearing ahead of food economy not only in Poland, but also in world. In the paper main problems of polish food industry such as: demographic increase, food consumption, trade internacjonalization new technics and technologies, small and big enterprises problems and space problems are described in syntetic way.
EN
The food policy whose objective is consumer's health (public health) is incoherent and not consolidated both in Poland and in the European Union. This results from the fact that it takes place where there meet different government departments, first of all, the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health, and is implemented by many institutions. Attempts to reform the food and health protection policy are undertaken both at the Community and national levels. In the article, besides an analysis of the degree of cohesion and consolidation of the food policy in Poland, the author proposes rationalisation of the policy by way of establishment of the National Office for Consumer Health Monitoring and Protection.
RU
Продовольственная политика, цель которой заключается в обеспечении здоровья потребителей (здоровья населення), несвязна и неконсолидирована как в Польше, так и в Евросоюзе. Зто вытекает нз того факта, что она проявляет себя на рубеже различных ведомств, прежде всего Министерства сельского хозяйства и Министерства здравоохранения, и осуществляется многими учреждениями. Попытки реформировать продовольственную политику н политику здравоохранения предпринимаются как на уровне Евросоюза, так и на национальном уровне. В статье, наряду c анализом степени связности и консолидации продовольственной политики в Польше, предложено рационализирование зтой политики путем учреждения Национального управлення по мониторингу и охране здоровья потребителей.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.