Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Aktywizacja obszarów wiejskich
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Celem pracy była próba identyfikacji najistotniejszych czynników determinujących rozwój małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich oraz określenie ich wpływu na ogólną aktywizację gospodarczą tych obszarów. (fragment tekstu)
EN
Adverse conditions of economy in last years, it was caused decrease of number of small enterprise in majority administrative districts of the Warmia and Mazury Province. In consequence it has caused decrease of number workers and smallest dynamics of economic investments in the area of country. (original abstract)
2
Content available remote Aktywizacja turystyczna polskiej wsi
100%
XX
Cel. Analiza i ocena wartości polskiej przestrzeni wiejskiej, która ma lub może mieć wpływ na aktywizację turystyczną. Poruszono zagadnienia odnoszące się do wartości obszarów wiejskich, motywów uprawiania turystyki oraz form turystyki. Opisano zmiany funkcjonalno-przestrzenne wywołane wzmożonym zainwestowaniem turystycznym i zintensyfikowanym ruchem poznawczo- wypoczynkowym. Teoretyczne rozważania poparto przykładami. Metoda. Badania oparto na wynikach projektu pt. "Sieć Najciekawszych Wsi" (szczegóły na www.psorw.odnowawsi.pl). SNW ma być markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najcenniejszych walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców wsi. Każda z 50 wsi, we wspomnianym projekcie, otrzymała ocenę ekspercką opartą na Karcie Oceny Miejscowości. Oceny dokonano analizując zasób wsi, specyfikę wsi oraz klimat miejsca. Wyniki prezentowane w niniejszym artykule pochodzą z ocen 7 wsi położonych w woj. lubuskim i wielkopolskim. Wyniki. Działania aktywizujące obszary wiejskie wpływają korzystnie i niekorzystnie na ich rozwój. Efekty pozytywne uwidaczniają się w poprawnych relacjach społecznych, we wzmożonej przedsiębiorczości oraz kreatywności i twórczości mieszkańców. Negatywne ukazują nadmierną koncentrację zabudowy, jej izolację, zajmowanie obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz znaczną konsumpcję przestrzeni. Należy rozważnie wykorzystywać potencjał wsi do jej turystycznego rozwoju. Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania empiryczne dotyczą wyłącznie polskich obszarów wiejskich i ich potencjału wpływającego na aktywizację turystyczną. Implikacje praktyczne. Podejście badawczo-analityczne ukazuje narzędzia i sposób określania potencjału turystycznego wsi, które mogą być wykorzystywane przez władze samorządowe. Pokazuje nowe produkty turystyczne i wartości, z których można czerpać kształtując owe produkty. Oryginalność. W publikacjach z zakresu turystki opis dotyczący prezentowanego tu produktu turystycznego jeszcze się nie pojawił. Podejście badawcze autora - urbanisty-geografa - wnosi odmienny sposób analizy i rozumowania wartości tworzących produkt turystyczny. Rodzaj pracy. Artykuł teoretyczny wykorzystujący badania empiryczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The aim of the article is analysis and evaluation of the Polish countryside area, which have or may have influence on tourist mobilization. The issues referring to the value of the rural area, motives for cultivating tourism and forms of tourism are raised. The functional and spatial changes caused by increasing tourist investment and heightened cognitive and holiday movement are also described. The theoretical deliberations are illustrated by the examples. Method. The research was based on the results of the project named "Sieć Najciekawszych Wsi" (SNW) [lit. The Network of the Most Interesting Villages] (details at www.psorw.odnowawsi. pl). The SNW is to be a branded tourism product and a method for preserving the most valuable features of tangible heritage, authenticity of rural areas and life models of village inhabitants. In the aforementioned project, each of the 50 villages was assessed by an expert using the Village Assessment Sheet. The assessment was based on the analysis of resources, specific nature and atmosphere of the villages. The results presented herein are derived from the assessment of 7 villages located in the Lubuskie and Wielkopolskie Province. Findings. The actions that activate rural areas exert both positive and adverse impact on their development. The positive impact is reflected in the harmonious social relationships and increased entrepreneurship, as well as the creativity and creations of their inhabitants. The negative impact results in excessive concentration of development and its isolation, and also in the occupation of areas that are valuable in terms of their natural and landscape features, as well as in the significant consumption of the area. The village's potential for tourism development should be used carefully. Research and conclusions limitations. The empirical studies pertain only to the Polish rural areas and their potential that affects the activation of tourism. Practical implications. The research and analytical approach utilises tools and methods for determining the village's tourism potential, which can be exploited by the local governmental authorities. It reveals new tourism products and values that can be used for shaping these products. Originality. In works on tourism, the said tourism product has not yet been described. The research approach of the author, urban planner and geographer, produces a different method for analysing and understanding the values that characterise a tourism product. Type of paper. A theoretical article based on empirical research. (original abstract)
3
Content available remote Kobiety - mieszkanki wsi - aktywność i zmiana
100%
XX
W ostatnich latach obserwowana jest aktywizacja kobiet mieszkających na wsi. Jednocześnie dane statystyczne wskazują na zmiany zachodzące w strukturze społecznej i zawodowej mieszkańców wsi w wyniku wzrastającej migracji z miast. Analizując aktywność kobiet na wsi, należy postawić pytanie, czy istnieje różnica między aktywnością dawnych (tradycyjnych) i nowych mieszkanek wsi. Dotychczas brak takich analiz. Postuluję ich prowadzenie.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years the activation of women living in rural areas has been observed. At the same time, statistical data indicate changes in the social and professional structure of rural residents as a result of increasing migration from cities. When analysing the activity of women in rural areas, a question should be asked whether there is a difference between the activity of traditional and new women living in rural areas. So far there have been no such analyses, and I propose that they be carried out.(original abstract)
XX
W artykule omówiono działania określone w IV osi priorytetowej PROW 2007- -2013. W osi tej zawarto trzy działania, które nakierowane były głównie na ożywienie mieszkańców obszarów wiejskich przez budowanie potencjału społecznego, zwiększenie możliwości zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami. Badania przeprowadzono pod kątem wykonania zadań w ujęciu ilościowym i rzeczowym (finansowym). Dokonano porównania liczby zadań ujętych w programie w stosunku do liczby wydanych decyzji i wykazano, że według stanu z II kwartału 2014 r. wykonano zadania pod względem finansowym na poziomie 54,5%, przy czym najmniej (22,7%) w zakresie działania wdrażanie projektów współpracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents activities introduced in the fourth priority axis of RADP 2007- 2013. In that axis there were implemented three activities which were directed mainly into revivification of rural inhabitants by building of social potential, increase of possibility of financial means gaining and their use and improvement of local resources management. The research works were made concerning fulfilling the tasks in quantity and material (financial) approach. There was made a comparison of number of tasks in the program in relation to the number of edited decisions and it was presented that according to state from the II quarter of 2014 all financial tasks were realized on the level of 54,5%, the fewest (22,7%) in activities of implementation of cooperation projects.(original abstract)
XX
Celem badań była ocena sytuacji gmin wiejskich województwa lubelskiego wskazując jej istotne wyznaczniki. Akcesja i uczestnictwo w UE oraz próba dokonania zmian na terenach najsłabiej rozwiniętych społecznie i gospodarczo to proces zakrojony na wiele lat. Obecnie Polska, a w tym obszar województwa lubelskiego korzysta ze środków już drugiej perspektywy finansowej 2007-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
Socio-economic situation of rural communes of the lubelskie province shows that this region is classified as a problem area, and its difficult situation should determine to a comprehensive study on the direction and nature of the necessary changes.the changes taking place in this area are still characterized by low dynamic. The results of analysis indicate that in only a few selected areas (economic, social and infrastructural) the differences can be observed inside the communes, and a huge distance in relation to the more developed Polish regions. The difficult situation of this region should determined to a comprehensive study on the direction and nature of the necessary changes.It should be consider not only the effects but also sources of these problems. (original abstract)
XX
Kolejne pokolenie kobiet wykazuje dużą otwartość na zmiany, poszukiwanie nowych branż, a także skłonność do ryzyka. Na kwestię tę zwraca uwagę również Parlament Europejski, który wskazuje na konieczność zapewnienia kobietom prowadzącym przedsiębiorstwa łatwiejszego dostępu do finansowania w zdominowanych przez mężczyzn sektorach innowacyjnych, a także w sektorach sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, budownictwa i transportu. Głównym celem podjętych badań było określenie skali rozpowszechnienia na obszarach wiejskich pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego ładunków oraz udziału w nim przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Szczegółowa analiza objęła również identyfikację czynników wpływających na lokalizację tych przedsiębiorstw oraz możliwości aktywizacji kobiet, aby podejmowały działalność gospodarczą w tej branży. Wyniki badań wskazują, że sektor międzynarodowego transportu drogowego ładunków może być dziedziną działalności gospodarczej aktywizującą kobiety, w szczególności mieszkające na terenach wiejskich. W branży transportowej lokalizacja podmiotów prowadzących tę działalność nie ma znaczenia, co jest szansą dla rozwijania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zarówno ogół podmiotów transportowych zlokalizowanych na wsi, jak i te, których właścicielkami są kobiety, w badanym okresie wykazywały się stabilnością działania oraz wzrostem liczby jednostek. (abstrakt oryginalny)
EN
The next generation of women is characterised by great openness to change, searching for new industries and willingness to take risks. It was also noticed by the European Parliament, which indicated that there is a need to facilitate female entrepreneurs' access to financing in innovative sectors and those supporting sustainable develtransport industries. The main objective of the study was to determine the popularity of non-agricultural economic activity in rural areas in the scope of road transport of goods and the share of such enterprises owned by women. The detailed analysis also involved identifying factors affecting the location of such enterprises and possibilities for activation of women in that area. The results of the study show that the sector of international road transport of goods could constitute economic activity which activates women, in particular those living in rural areas. The location of entities conducting activity is insignificant in case of the transport industry, which offers an opportunity for developing entrepreneurship in rural areas. Both transport enterprises located in rural areas in general and those owned by women were characterised by stable operation and an increasing number of units over subsequent years during the analysed period. (original abstract)
XX
Przedstawiono ogólną charakterystykę warunków uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze. Na koniec przedstawiono placówki kulturalne spółdzielczości samopomocowej na wsi oraz formy ich działalności.
EN
In the article the author characterizes activities leading to the conditions and possibilities of conducting cultural stimulation of the rural community of Parish Cooperatives "Peasants' Self-help" within the framework of the statuary social and educational programme. In particular the author focuses on: a description of conditions of cultural participation of villagers, an outline of a general state of cultural and educational base in villages, a discussion of the activity of the posts of "Peasants' Self-help" cooperatives, mainly "The Modern Housewife" centers and "Farmers' Clubs". In the concluding part the author focuses his attention, among other things, on the main barriers of cultural development of villages. (original abstract)
XX
Opracowanie uzasadnia konieczność wypracowania w Polsce polityki wiejskiej i potrzebę zaniechania postrzegania problemów wsi poprzez pryzmat polityki rolnej. Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest zmieniająca się rola rolnictwa w gospodarce narodowej oraz zwiększająca się liczba ludności wiejskiej, która nie jest związana z rolnictwem. W polityce wiejskiej baczną uwagę należy zwrócić na proces aktywizacji gospodarczej terenów wiejskich. Rozwój funkcji pozarolniczych na wsi, tworzenie nowych miejsc pracy, rozbudowa infrastruktury technicznej, społecznej i instytucjonalnej, podniesienie poziomu oświaty, aktywizacji społeczności wiejskiej na rzecz lokalnego rozwoju to tylko jedne z ważniejszych priorytetów a zarazem barier rozwojowych. Bez ich stopniowego pokonywania trudno będzie myśleć o szybkiej restrukturyzacji polskiego rolnictwa.
EN
The first formalized rural self-governing organizations in Poland were already established in the 19th century. The activity of these organizations varied according to the existing social, political and economic conditions, yet their role has always remained the same: the basie goal behind the activity of a local self-governing body is to represent the interests of a rural community. Morę specifically, the main functions of rural local self-governing organizations include the following: supplying means of production to farmers, purchase of crops, rendering services pertaining to production and living, raising producers' Professional standards, perfecting the ąuality of livestock designed for breeding, representing and defending farmers' and country-people's interests, creating institutional forms of farmers' participation in taking decisions in matters concerning their own village and community, developing agricultural education and promoting culture [Sokołowska, 1994, 77]. Thus, the activity of local autonomous organizations influences the ąuality of life in the country, as well as its development, to a great extent. The change in the economic system, which entails departing from a centrally planned economy and developing a market economy system, which is characterized by laws so different from those in operation before, should, as it seems, promote a rise in farmers' participation in the process of decision ma(fragment of text)
10
Content available remote Aktywizacja społeczności lokalnych w obliczu likwidacji szkół wiejskich
100%
XX
Celem artykułu jest opis procesów aktywizacji społeczności lokalnej w obliczu likwidacji szkół na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których efektem była formalizacja działań i powołanie stowarzyszeń prowadzących szkoły. Autorka koncentruje się na uwarunkowaniach procesów aktywizacji społecznej, wskazując na istotną rolę władz lokalnych (organów wykonawczych) oraz nauczycieli, jako liderów lokalnej mobilizacji. Bazując na wynikach badań jakościowych prowadzonych w wybranych gminach wiejskich, wskazuje na trzy modele aktywizacji prowadzącej do powstania oddolnych stowarzyszeń prowadzących szkoły. Dwa ze zidentyfikowanych rozwiązań mają charakter kooperatywny, oparty na współpracy władz lokalnych i społeczności lokalnej. Jeden zaś niekooperatywny, w przypadku którego władze gminy nie wspierały społeczności lokalnych w tworzeniu oddolnych stowarzyszeń, które podjęłyby się prowadzenia szkół. W tym przypadku aktywizacja społeczności lokalnej i powstanie stowarzyszenia były rezultatem braku akceptacji społeczności dla decyzji władz gminy. Ramy teoretyczne artykułu wyznacza koncepcja współrządzenia na poziomie lokalnym (local governance), zakładająca aktywny udział podmiotów niepublicznych w procesach realizacji zadań publicznych. Ponadto autorka dokonuje przeglądu definicji aktywności społecznej i partycypacji publicznej. W artykule wykorzystane zostały wyniki z badań empirycznych prowadzonych w formie wywiadów półustrukturyzowanych wśród 60 interesariuszy lokalnej polityki oświatowej oraz danych zastanych (GUS). W badaniu wykorzystano takie metody jak analiza literatury przedmiotu oraz metoda porównawcza.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to describe the processes of local communities mobilization in the face of (small) schools liquidation in the rural areas. The author focuses on those cases of local activism which resulted in the formalization of undertaken activities and the establishment of local associations willing to lead local schools. The article presents determinants of social mobilization processes, pointing to the important role of local authorities (executive bodies) and teachers perceived as leaders of local activism. Based on the results of qualitative research conducted in selected rural municipalities in Poland, the author identifies three models of local activism leading to the creation of local (grassroots) associations that act as school governing bodies. Two of the identified models of activism are of a cooperative nature, based on the co-action of local authorities and the local community. While third one is non-cooperative. In this case, the mobilization of the local community and the formation of the association resulted from the lack of community acceptance for the decision of the municipality related to schools liquidation. Theoretical frameworks of the article are based on the concept of local governance, assuming the active participation of nonpublic actors in the process of public tasks implementation. The author also refers to the concept of public participation and presents selected definitions of social activity. The article is based on empirical research conducted in the form of semi-structured interviews and available statistical data (GUS). The author used the following methods: the literature review method and elements of the comparative and systemic methods.(original abstract)
XX
Problematyka aktywizacji społeczno-zawodowej ludności wiejskiej z obwodu tarnopolskiego (Ukraina) została przedstawiona na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Tarnopolu oraz wyników badania ankietowego, przeprowadzonego wśród uczniów szkół zawodowych. Niekorzystna sytuacja społeczno-ekonomiczna w obwodzie tarnopolskim znajduje odzwierciedlenie w niedorozwoju rolnictwa, jego dużym rozdrobnieniu i pogarszaniu się poziomu życia ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich. Poprawa sytuacji zależy od aktywizacji zawodowej ludności wiejskiej. Młode pokolenie wiejskie chce podejmować działalność gospodarczą lub uzupełniać wykształcenie, zwłaszcza w zawodach na które jest popyt na rynku pracy. W tym celu potrzebne jest zbudowanie i wprowadzenie przez państwo nowoczesnego, efektywnego systemu zarządzania w sferze zatrudnienia ludności wiejskiej oraz stworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
XX
Rola banków w pozyskaniu środków finansowych dla wsi jest duża, jednak warunkiem ich przyznania jest prawidłowo sporządzony biznesplan oraz uzyskanie gwarancji zabezpieczającej kredyt. W tym zakresie dużą rolę mają do odegrania samorządy, odpowiednio wspierające przyszłych przedsiębiorców. W kraju, gdzie nastąpiła zmiana gospodarki z centralnie sterowanej na gospodarkę rynkową, społeczeństwo nie potrafi w szybkim tempie przestawić się na wzmożoną aktywność gospodarczą. Taką trudność odczuwa również młode pokolenie, które nie nauczyło się tego od rodziców. Zatem szczególnie ważne jest przełamanie bariery mentalnej w tym zakresie. (fragment tekstu)
13
Content available remote Gospodarstwa farmerskie jako forma aktywizacji gospodarczej obwodu lwowskiego
100%
XX
Na Ukrainie powstawanie indywidualnych gospodarstw rolnych odbywało się poprzez nadawanie pracownikom sowchozów i kołchozów tytułów własności ziemi, które mogły stanowić podstawę indywidualnego gospodarowania. Niestety, skomplikowana sytuacja legislacyjna oraz ekonomiczna spowodowały brak zainteresowania tą formą gospodarowania na obszarach wiejskich. Znaczenie gospodarstw farmerskich jako nowej formy gospodarowania w rolnictwie jest na Ukrainie niewielkie i niewspółmierne do oczekiwań społeczeństwa. Główną barierą rozwoju jest brak kapitału, infrastruktury gospodarczej, zabudowań gospodarczych oraz środków produkcji (siły pociągowej, maszyn rolniczych, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin). Ograniczenia wynikają także z niepewnego klimatu politycznego, częstych zmian w aktach prawnych odnoszących się do własności ziemi, czego skutkiem są poczucie niepewności i brak stabilności. To zaś ogranicza podejmowanie decyzji inwestycyjnych związanych z tworzeniem nowych gospodarstw rolnych - farmerskich. (fragment tekstu)
EN
The article outlines economic changes in rural areas of Ukraina and especially focuses on the operating new, private farms. Individual farms in Ukraina came into being when workers from sovkhozy and kolkhozy got titles to the lands and were able to the individual farming. Unfortunately they were not interested in this form of farming because of complicated situation in a law and economy. Farms as the new form of agriculture in Ukraina are not important and do not fulfill expectations of the society. Lacks of capital, economic infrastructure, buildings, means of production (tractors, machines, fertilizers, plant pharmaceutics) is the main barrier to the development. Also unsteady political climate and frequent changes in property law are the restrictions that result a sense of incertitude and a lack of stability. Consequently it restricts decisions to investments in new farms. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w realizacji zadań związanych z wdrażaniem komponentu "C" (Infrastruktura wiejska) w latach 2001-1003.
EN
Two years of Regional Office experience in implementation of financial aid programmes leads to conclusion that there is massive interest of subjects entitled to applying for World Bank funds. The number and value of applied infrastructure projects exceeds considerably the limits set up for voivodeship. It means that communes' and districts' capabilities of financial aid funds absorption are considerably high. (short original abstract)
15
100%
XX
W opracowaniu podjęto tematykę efektów aktywizacji lokalnych zasobów na obszarach wiejskich z punktu widzenia oceny zaawansowania realizacji programu Leader w Wielkopolsce. Szczególną uwagę zwrócono na efekty programu w odniesieniu do wielkości wydatków i zakresu działań zrealizowanych przez lokalne grupy działania (LGD). Dokonano przeglądu budżetów LGD w województwie wielkopolskim, omawiając je w podziale na poszczególne działania i lata. Uzyskane wyniki wskazują na stopień zaawansowania wykorzystania budżetów przez LGD, co pozwala wnioskować o poziomie realizacji programu Leader i jego efektach, związanych z rozwojem obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Paper refers to the effects of local resources activation on rural areas with reference to the assessment of Leader Programme implementation in the Wielkopolska voivodeship. Particular attention was given to the fi rst effects of Leader Programme with regard to the level of expenditure and area of activity undertaken by Local Action Groups. The paper includes the review of budgets of Local Action Groups in Wielkopolska Voivodeship, and their allocations to particular measures and years. The obtained results point out the level of budgetary spending by Local Action Groups. This analysis shows the advancement level and fi rst effects of Leader Programme's adaptation. (original abstract)
16
Content available remote Rural Tourism - "an Apple of the Eye" of Rural Policy in Poland
100%
EN
Since the beginning of political transformation in Poland, rural tourism was perceived as a versatile means for improving the economic situation of rural areas. It became a subject of excessive interest of politicians, scholars, various activists and the media. The aim of this article is to show the development and functioning of institutional and organizational environment over rural tourism in Poland. At first, development of rural tourism in Poland is presented, followed by the formation of a national and then a local support system. The multidimensional support for rural tourism and the accompanying enthusiasm for it allow for making a statement that tourism became "an apple of the eye" of the rural transformation process in Poland.(original abstract)
XX
Rozwój przedsiębiorczości powinien stać się podstawowym kierunkiem aktywizacji wsi. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na tych terenach pełnią istotne funkcje, a mianowicie zapewniają dodatkowe dochody ludności wiejskiej, tworzą nowe miejsce pracy i zmniejszają bezrobocie, aktywizują lokalną ludność oraz przyczyniają się do poprawy warunków życia na wsi. Rozwój działalności pozarolniczej to bardzo dobre rozwiązanie dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie, a zwłaszcza dla gospodarstw rolniczych szukających dodatkowych zarobków mających zrekompensować niskie dochody uzyskiwane z działalności rolniczej. Celem badań była analiza stanu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w porównaniu do obszarów wiejskich oraz dynamika zmian liczby podmiotów gospodarczych trzech wybranych województw w latach 2005-2008. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the enterprise should be the basic direction of rural areas growth. The enterprises fulfill essential functions, and namely assure the additional earnings of the country population, create the new place of work and reduce unemployment, activate the local population and contribute to the improvement of the conditions of life level quality in the country. The development of the non-agriculture activity is a very good solution for the population living on country areas, and especially looking for additional incomes having on the aim low earnings from the agricultural activity. The analysis of the condition of the enterprise was the aim of investigations on rural areas in to comparing of urban areas and the dynamics of changes of number of enterprises of three chosen provinces in the years 2005-2008. (original abstract)
XX
Autorzy przedstawili doświadczenia wynikające z realizacji podkomponentu B1 PAOW, dotyczącego reorientacji i przekwalifikowania siły roboczej na obszarach wiejskich. Przeanalizowali w jakim stopniu cele podkomponentu przekwalifikowań i reorientacji trafnie odpowiadały na problemy i potrzeby obszarów oraz osób, do których program był adresowany. Ponadto analizie poddali zasięg i skalę powyższych usług, czyli jak wiele osób uczestniczyło w programie w porównaniu do osób potrzebujących. Artykuł zawiera także analizę sytuacji "przed" i "po" wprowadzeniu Podkomponetu B1 ze szczególnym uwzględnieniem oceny użyteczności i skuteczności programu.
EN
The paper presents preliminary results of an evaluation of Sub-Component Bl (Labour Redeployment of the Rural Development Program, which was assisting the impoverished inhabitants of rural areas through, the development of their professional skills. The Sub-Component B1 was implemented in the years 201 2004 in seven voivodships: kujawsko-pomorskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińko-mazurskie and zachodniopomorskie. The paper analyses usefulness of the program, its goals and outcomes. In addition, the economic situation in the chosen voivodships before and after program implementation is shown. One of the most important advantages of the Sub-Component B1 and the whole Rural Development Program is its multi-sectoral characteristics. This allowed for better preparation of local authorities and beneficiaries to use the European structural funds. (original abstract)
19
100%
XX
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z rozwojem usług agroturystycznych w kontekście aktywizacji obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Stwierdzono, że agroturystyka jest ważnym elementem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, przyczynia się bowiem do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawy dochodów ludności rolniczej i niezwiązanej z rolnictwem (np. handel, gastronomia, rzemiosło). Na tle rozważań teoretycznych zaprezentowano ofertę usługową gospodarstw agroturystycznych działających w województwie podkarpackim i zwrócono uwagę na konieczność dalszego uatrakcyjniania usług podstawowych oraz tworzenie pakietów ofertowych zawierających zróżnicowane propozycje spędzania wolnego czasu. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych wynika, że rolnicy rzadko ukierunkowują ofertę agroturystyczną na konkretną grupę klientów. Mimo to coraz więcej rolników-kwaterodawców dostrzega potrzebę nawiązywania trwałych relacji z przyjeżdżającymi gośćmi, które zaowocują kształtowaniem w przyszłości ich lojalnych postaw, a w konsekwencji przyczynią się do ożywienia społeczno-gospodarczego gminy(abstrakt autora)
EN
The region's attractive natural and scenic qualities and rich cultural heritage have made tourism a priority in the Development Strategy of the Podkarpackie Province. It is connected with an opportunity for socio-economic stimulation and reduction of unemployment both by creating essential work places and seeking additional sources of income.(fragment of text)
20
100%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja edukacyjnych aspektów realizacji programu Odnowa Wsi na przykładzie projektu zrealizowanego w gminie Nowosolna w województwie łódzkim (budowa świetlicy środowiskowej we wsi Byszewy) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego na lata 2004-2006" oraz doświadczeń województwa opolskiego. Edukacja w Odnowie Wsi może, zdaniem autorki, przejawiać się w dwóch głównych aspektach. Przeprowadzone badania naukowe na terenie gminy Nowosolna pozwalają na ich dostrzeżenie i identyfikację. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to highlight the educational aspects of the implementation of the Rural Renewal basing on an example of a project implemented of Nowosolna community in łódzkie voivodeship (a creation of a community center in the village Byszewy) under the Sectorial Operational Programme Improving the Processing and Marketing of Agricultural Products 2004-2006 as well as showing the experience form opolskie voivodeship. According to the author there are two aspects of education in Rural Renewal. Research conducted in Nowosolna, presented in the article allows to distinguish and identify those. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.