Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 531

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  packaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
EN
Production processes and their proper identification depend to a large extent on properly prepared quality and technological documentation as well as its proper supervision over the production process as well as machinery and equipment. Proper packaging significantly affects food safety.
EN
Consumer `s preferences affects a choice of consumed food products and usually are coditioned on broad scale of social and economical factors. Consumer more and more often takes into account not only a price of food, but also its quality. Packaging and especially identification marks are the one of the most important factors of guarantee of product quality. In connection with growth of meaning the package units as carrier of information on product, the aim of present work is research of promotion - information function of packages of chosen dairy products. Research took place during first part of 2002 year and ran in two stages. In the first stage the consumer questionnaire was given to respondents and its main aim was placed consumers opinion to the information on creamery products packages. The visual assessment of packages units in the second stage was carried out of the chosen dairy products. The analysis of results shows the large meaning of information - promotion function of the packagines among consumers. According to this, food producers should take care of correct and readable labeling of their products. The interest of such factors of packaging grows up depend on: functional, opening and closing packages, possibility of renewed utilization, friendliness environmentally, and also the price of the product. The results show on considerable part of price as an influencing factor of decisions of purchase and testify the low wealthness of questioned consumers. The consumers put particular attention to date of "best before".
PL
Jeszcze niedawno w celu zabezpieczania banknotów i innych papierów wartościowych stosowano różne poligraficzne metody. Dziś natomiast najczęściej sięgają po nie producenci różnorodnych towarów, jak po środek ochrony marki (Brand Protection). Według badań Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), obecnie podróbki stanowią ok. 10% globalnego obrotu handlowego i ich ilość rośnie w tempie 15,6% rocznie. Wartość rynku podrabianych towarów szacowana jest na 1,8 mld USD. Do najczęściej podrabianych produktów należą: alkohole, produkty farmaceutyczne, kosmetyki, produkty spożywcze i chemikalia. Ochronę marki definiuje się jako wprowadzenie do produktu lub opakowania technologii, które pozwolą: ujawniać próbę naruszenia całości opakowania, zapobiegać podrabianiu i kradzieży, weryfikować autentyczność oraz śledzić produkty w łańcuchu dostaw i wykrywać szkody spowodowane podrabianiem marki.
EN
The objective of this study was to evaluate consumer perceptions and preferences regarding food labeling and the information displayed on the packaging of food products, with particular emphasis on nutrition facts. The survey covered 283 respondents who were asked to fill out a questionnaire.
EN
Unit packaging of dietary supplements - an inherent element of their manufacturing, without which they would be impossible to market - has numerous interlocking functions to fulfil, including the protective, transport, information, functional, ecological and marketing functions. The information function, however, is one of the priority functions of dietary supplement packaging. In the era of the continual development of online and self-service stores (including pharmacies), such packaging has become one of the key sources of information about dietary supplements' features and properties, while also serving as a brand image creator and a carrier of promotional information. This raises the questions of whether and to what extent the unit packaging of dietary supplements influences the purchasing decisions of consumers, what features and elements of such packaging are crucial for consumers in the purchasing process, and what significance supplement packaging has in the purchasing process against the background of other purchasing determinants. Seeking to address these questions, herein we present selected results of an original study conducted in 2019 with a purposely selected sample of 468 dietary supplement consumers in Poland, whose main purpose was to identify the role and significance of packaging as a determinant of purchase in relation to three selected categories of dietary supplements.
EN
The packaging industry is one of the most important parts of agricultural products processing. A popular method of increasing the shelf life of agricultural products is modified atmosphere packaging (MAP). The main objective of this paper was to increase the adaptability and flexibility of the machines for packaging of different vegetables including lettuces, broccolis, cabbages, cauliflowers, etc. To achieve this goal, a supervisory control and data acquisition (SCADA)-based system was designed and developed for controlling and monitoring of MAP process of fresh vegetables. The system was divided into three physical layers: field devices, remote terminal unit (RTU) and master terminal unit (MTU). For packaging width adjuster system, the R2, maximum error (ME), mean absolute error (MAE) and root mean square error (RMSE) were obtained as 0.999, 8 mm, 2.96 mm and 3.44 mm, respectively. For packaging height adjuster system, the R2, ME, MAE and RMSE were obtained as 0.994, 10 mm, 3.53 mm and 4.57 mm, respectively. The SCADA system can be able to accurately adjust the speed of the conveyor and the temperature of the sealing jaws, based on the desired values. For gas injection unit, the value of 1.66 L/min, 0.557 L/min and 0.667 L/min were recorded for ME, MAE and RMSE, respectively. Four types of trends including temperature, speed, flow and digital parameter trends were designed. In addition to displaying screen alarms, the occurred alarms are stored, automatically as a text file for troubleshooting. Finally, the results showed that the designed system can be reliably used for MAP of various varieties of fresh vegetables.
PL
Wymagania rynku opakowań co do wyższej wytrzymałości w stanie suchym rosną w sposób ciągły z różnych powodów, którymi są m.in. wzrost zawartości w papierze włókien makulaturowych, obniżanie się jakości makulatury ze zużytych pudeł z tektury falistej (OCC), zwiększanie stopnia zamknięcia obiegów wodnych oraz dążenie do obniżania gramatury. Ponieważ te tendencje nadal się utrzymują, spełnienie wymagań odnośnie do wytrzymałości może przekroczyć możliwości jednoskładnikowych dodatków zwiększających wytrzymałość papieru w stanie suchym, a nawet najnowszych mechanicznych technologii maszynowych. Na podstawie ogromnego doświadczenia w przemyśle opakowaniowym firma Solenis wprowadziła ostatnio serię produktów, które współpracują z tradycyjnymi dodatkami w celu zapewnienia takiego zwiększenia wytrzymałości, jakie wcześniej było nieosiągalne. Te dwuskładnikowe środki zostały opracowane na podstawie określonych potrzeb wytrzymałościowych oraz warunków chemicznych w części mokrej. Oprócz wyboru produktu należy zastosować odpowiednią technologię dozowania, aby maksymalnie wykorzystać wszystkie właściwości dwuskładnikowych środków zwiększających wytrzymałość w stanie suchym. Na przykładach wyjaśnimy korzyści wynikające z tego nowego podejścia.
EN
The demand for higher dry strength within the packaging market continues to escalate due to a number of industry trends including increasing recycle content, decreasing OCC quality, increasing water system closure and lightweighting. As these trends continue, meeting strength demands can exceed the performance capabilities of current, single-component, strength additive technologies and even the newest machine mechanical technologies. Building on a tremendous bank of experience in the packaging industry, Solenis recently introduced a series of products that work synergistically with traditional strength additives to provide strength gains that were previously unobtainable. These dual-component programs are designed based on specific strength needs and wet end chemistry conditions. In addition to product selection, proper application technology must be employed to maximize the overall value of dual-component dry strength programs. Case studies are presented to highlight the benefits derived from this new approach.
PL
Regulacje prawne w zakresie opakowań oraz odpadów opakowaniowych obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2002 r. Obejmują one dwie ustawy: ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [1] oraz ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami [2]. Wdrożony zgodnie z tymi ustawami system gospodarki odpadami opakowaniowymi miał na celu realizację wytycznych zawartych w Dyrektywie 94/62/EC (nowelizacja 2004/12/EC) [3, 4]. Pierwsza z ustaw określiła wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania, druga natomiast nałożyła na przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu opakowań, zanim jeszcze powstaną z nich odpady opakowaniowe.
EN
Packaging waste means the waste from all packaging system that was introduced to the market with product (sales packaging, grouping and transport packaging). This waste is mainly generated in the production plants, commercial surfaces and other economic entities, households, but also offices, schools, administration offices, other public facilities, streets, fast foods, street markets, etc. As of 2002 onwards organizational and legal system is functioning in Poland. Its main purpose is to secure compliance with environment protection requirements in the packaging waste management. Directive 94/62/EC [3] recommends recycling as one of the main methods of dealing with waste. Mentioned directive states minimum level of 25% recycling rate for all packaging materials up to 2007. In addition Directives 94/62/EC amendment Directive 2004/12/EC [4] gives 22,5% material recycling level for plastic packaging waste.
PL
Wskazano miejsca powstawania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych (gospodarstwa domowe, szkoły, biura, fast foody, itp.). Dla lat 2000-2007 określono jakie polimery będą dominujące w spektrum powstających odpadów. Przytoczono akty prawne obowiązujące w Polsce od 2002 roku i w Unii Europejskiej.
PL
Zgodnie z prognozami, rynek tektury falistej i opakowań z niej wytworzonych z roku na rok osiąga coraz większy przyrost. Stały rozwój tego segmentu rynku jest wynikiem ciągłego (i rosnącego!) zapotrzebowania na produkty wytworzone z odnawialnych surowców, nadające się w 100% do recyklingu. W Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, obserwuje się trend prośrodowiskowy, zmierzający do jak największego ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. W tę sytuację doskonale wpasowują się opakowania z tektury falistej, które, odpowiednio zbierane, mogą w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia poziomów recyklingu w UE. Naturalne jest więc, że konsumenci, dla których troska o środowisko jest niezwykle ważna, wybierają opakowania z tektury falistej. To z kolei wpływa pozytywnie na produkcję tektury falistej i opakowań, i motywuje przedsiębiorców do wdrażania nowych technologii pozwalających na produkcję idealnego opakowania przy jak najmniejszym wpływie na środowisko. Taki obraz rynku znajduje swoje potwierdzenie w liczbach.
EN
According to the latest forecasts, corrugated board and packaging market is still growing. Continuous development of this branch of industry results from the continuously growing demand for products made of renewable raw materials, 100% recyclable. In Poland, as well as in other EU countries, the pro-environmental trend is observed, which leads to possibly largest limitation of the adverse influence on the environment. Corrugated board packaging perfectly fits into this scheme, and properly collected can significantly influence the increase of the recycling rates in EU. It is natural, that customers, who take care about the environment, are choosing corrugated packaging. This, in turn, influences positively the production of the corrugated board and corrugated board packaging and motivates the manufacturers to implement new technologies allowing production with possibly low environment impact. Such market picture is proven by the figures presented here.
12
Content available remote High temperature LTCC package for SiC-based gas sensor
100%
EN
A rapid progress in the development of semiconductor microelectronics is still observed. Miniaturization process of electronic devices is closely connected to packaging issues. In many cases package is as important as the device itself. Low temperature co-fired ceramics (LTCC) and thick-film technologies have the potential of incorporating multilayer structures and permit fabrication of special packaging systems. LTCC technology allows us to connect simply electrical or optical signals and to integrate passive components, heaters, sensors, converters, etc. In this paper, an LTCC package for SiC-based hydrogen gas sensor is presented. Some simulations of thermal properties were carried out and package structures were made and investigated. The package protects the sensor against mechanical damage and makes an easy connection of electrical signals possible. Moreover, the heater and temperature sensors allow proper temperature of an element to be obtained. Basic electrical parameters of an integrated heater as well as measured temperature distribution are presented.
PL
Zakłady Metali Lekkich KĘTY S.A. specjalizują się w wytwarzaniu folii Al od ponad 40 lat. Z powodzeniem znajduje ona zastosowanie do celów technicznych, do użytku domowego, a przede wszystkim do produkcji opakowań. Jako ich składnik stanowi barierę przed promieniami UV oraz ogranicza przepuszczalność pary wodnej i gazów. W procesie produkcji opakowań folia Al zostaje poddawana uszlachetnianiu poprzez lakierowanie, drukowanie, podklejanie, podlepianie, powlekanie, wygniatanie. Obecnie obserwuje się tendencję do pocieniania folii, a przez to do obniżania ceny jednostkowej opakowań. Sytuacja taka przyśpieszyła działania KĘT, mające na celu zaoferowanie klientom wyrobu w pełni odpowiadającego ich potrzebom. W ich wyniku możliwe stało się powszechne stosowanie w produkowanych laminatach folii grubości 7 mikrometrów. Aby sprostać wciąż rosnącym wymaganiom klientów, ciągle modernizowany jest park maszynowy. W tym celu, w kwietniu br., utworzono również spółkę ALUPOL, której właścicielem w całości są KĘTY. Będzie to przedsiębiorstwo zlokalizowane w Tychach, produkujące opakowania na podstawie najnowocześniejszych technologii. Inwestycja ta znacznie zwiększy moce produkcyjne, obniży koszty i uatrakcyjni dotychczasową ofertę KĘT. Pytanie - co dalej w opakowaniach z folią Al? Ostatnich kilka lat to przełom w produkcji opakowań, polegający na wypieraniu folii Al przez tworzywa sztuczne: polietylen, polipropylen, poliester i poliamid. Mimo wielu zalet, jakie niosą ze sobą te opakowania, folia Al, jako surowiec przyjazny środowisku, będzie nadal stosowana. Ekolodzy bacznie przyglądają się tworzywom, próbując określić czas ich rozkładu. Przyszłość pokaże, czy wrócimy do "starych" opakowań z folią Al i papierem, czy też naukowcy stworzą nowe materiały o innych właściwościach. Rozwiązaniem tego problemu zajmować się będą jednakże przyszłe pokolenia. Uważam, że folia Al z jej właściwościami plastycznymi i barierowymi jest wspaniałym materiałem i przyszłość należy do niej.
EN
ZML KĘTY S.A. has been specialising in production of aluminium foil for more than 40 years. Aluminium foil is successfully used for technological and household applications but before all for the production of flexible packaging materials. As a component of these materials, aluminium foil is barrier protecting packed products against UV radiation and limiting vapours and gases permeability. In the production process of packaging materials, aluminium foil is being converted through lacquering, printing, coating, laminating or embossing. At present, there is a tendency of using thinner foil in order to lower the packaging material price. Such situation accelerated our activities enabling us to offer our customers products fully corresponding to their requirements. As a result of these activities, 7 micron aluminium foil can now be used for the laminates produced. Our Foil Plant machines and equipment are continuously modernised so as to be able to fulfil the customers' requirements. Additionally, a new limited company ALUPOL, fully owned by ZML KĘTY S.A., was established in Tychy. This company will produce packaging materials basing on the latest technologies. This investment will substantially increase our capacity, lower the costs and extend the product range. But someone might ask: What about the future of packaging materials based on aluminium foil? The recent years were a breakthrough for flexible packaging sector: plastic films, such as polyethylene, polypropylene, polyester or polyamid, have been squeezing out aluminium foil. In spite of numerous advantages offered by these new packaging materials, aluminium foil as an environment friendly material will continue to be used. The ecologists carefully examine the new films, trying to determine their decomposition time. The future will show whether we come back to "old" packaging materials made of aluminium foil and paper the scientists will discover new materials offering even better properties. The solution of this issue is however up to the next generations. I think that aluminium foil, with its flexibility and barrier properties, is a wonderful material with very good prospects for the future.
PL
Przemysł spożywczy od kilku lat, walcząc o swoje miejsce na rynku,usiłuje wprowadzać nowe usprawnienia i rozwiązania dotyczące opakowań żywności, które mają jej zapewnić dłuższą przydatność do spożycia. Na rynku pojawiają się tzw. opakowania inteligentne, informujące o przydatności danego produktu do spożycia, czy też opakowania aktywne, które oddziałują na zapakowany produkt m.in. przez zmianę składu atmosfery we wnętrzuopakowania, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości produktu, przedłużenie jego przydatności do spożycia i przeciwdziałanie zmianom jego barwy. Są to opakowania, w których dodatkowe składniki zostały celowo zawarte wewnątrz lub na materiale opakowania, aby zwiększyć wydajność systemu opakowaniowego. Aktywne opakowanie często stosuje się do ochrony produktu przed niekorzystnym wpływem tlenu i wilgoci [1]. Opakowania aktywne, ze względu na ich innowacyjność i ogromne możliwości, nazywane są opakowaniami przyszłości. W artykule skupiono się na rodzajach i zadaniach opakowań aktywnych z uwzględnieniem występujących obecnie na rynku.
EN
The food industry fighting for its place on the market tries to make new improvements in food packaging and implement new packaging solutions which should guarantee a longer shelf-life of food products. Thereby, the new systems appear on the market like intelligent packaging that provides information on the food quality during transport and storage as well as active packaging which has an impact on the package content, among other things, by changing the atmosphere inside the package allowing to maintain high quality of the product, longer shelf-life and preventing its color changes. Active packaging is described as packaging in which additional components were added inside or on the packaging material intentionally to increase capability of packaging system. Active packaging is an extension of packaging protection function and is often used to protect products from oxygen and moisture. The innovative character and major abilities of active packaging make them the packaging of the future. This article is focused on the types and functions of active packaging with specified few examples of packaging systems existing currently on the market.
EN
A simple, rapid and reproducible capillary isotachophoretic on-line coupled with capillary zone electrophoresis (CITP-CZE) method for the determination of IMz in food packaging extracts and its residues in apples is described. A good separation of the IMZ from other sample constituents was achieved within 15 minutes without any sample clean up. Method characteristics (linearity, accuracy, intra-assay and detection limit) were determined. Less amount of time involved, sufficient sensitivity and low running cost are the important attributes of CITP-CZE method.
EN
The article analyses changes in the quality parameters of products during storage in different storage conditions depending on the initial composition of the mixture of gases in the packaging. The storage test tests the changes in product quality parameters including the index of total sensorial quality, the acid value and the peroxide value. An estimated mathematical model of changes in the quality parameters of products in the product-packaging-environment system is the basis for determining the shelf life of packaged food products.
PL
Przedstawiono ogólnie wpływające na jakość mrożonej żywności czynniki TTT (Time-Temperature, Tolerance) i PPP (Product, Processing, Packaging), ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ochronnej opakowań. Na tym tle schrakteryzowano stosowane w przemysłowym zamrażalnictwie żywności podstawowe tworzywa opakowaniowe i ważniejsze modyfikacje ich właściwości użytkowych, w tym folie i pojemniki z tworzyw syntetycznych, materiały wielowarstwowe i kompleksowe, ważniejsze opakowania tradycyjne. Omówiono również specjalne techniki pakowania mrożonej żywności (opakowania próżniowe i z modyfikowaną atmosferą oraz alternatywne wobec nich tzw. opakowania aktywne, zawierające składniki reagujące na zachodzące w produktach zmiany).
EN
Factors TTT (Time-Temperature, Tolerance) and PPP (Product, Processing, Packaging) influencing frozen food quality were considered with special regard to protective function of packaging. Basic packaging materials including foils, plastic trays, multilayer and complex materials were described. Special packaging technics of frozen food production (vacuum packaging, modified atmosphere packaging and so colled active packaging including substances which reacting to product changes) were also a subject of this paper).
PL
Największy wpływ na zmiany w projektowaniu i konstrukcji opakowań mają klienci dokonujący zakupów. Właściciele marek, sprzedawcy detaliczni i firmy transportowe muszą dostosować się do nowych wyzwań handlu internetowego. Opakowania z tektury falistej, służące do tego celu, są wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i najnowocześniejszych technik zadruku. Według danych zamieszczonych w Pitney Bows Parcel Shipping Index, w 2017 r. liczba przesyłek na całym świecie wyniosła 74,4 mld – o 17% więcej niż w roku poprzednim. Tak duży wzrost liczby przesyłek jest konsekwencją dalszego szybkiego rozwoju handlu internetowego. Z tego przeglądu wynika, że, jak nigdy dotąd, opakowanie stało się jednym z najważniejszych czynników w logistycznym łańcuchu handlu internetowego.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.