Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przedsiębiorstwo wielozakładowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano "Metodę oceny poziomu samodzielności zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym". Jej zastosowanie umożliwi diagnozę stanu faktycznego - autentycznego (wobec przyjętych kryteriów) poziomu samodzielności decyzyjnej jaką dysponuje kierownictwo zakładu. Stanowić może, konsekwencji, punkt odniesienia dla zmian racjonalizujących więzi w sferze regulacyjnej między dyrekcją przedsiębiorstwa oraz kierownictwami zakładów. W metodzie wyodrębniono trzy etapy postępowania: określenie poziomu samodzielności zakładu w ramach poszczególnych, realizowanych w nim funkcji szczegółowe określenie poziomu samodzielności w realizacji funkcji z uwzględnieniem jej wagi określenie ogólnego poziomu samodzielności zakładu (fragment tekstu)
EN
The system of "diarchy" characteristic of the multiple-plant concerns causes the level of the decisional independence, left to the governing bodies of the plants, to be often a source of competence conflicts and disputes between them and the central business management. The initiation of the activities rationalizing the bonds between them is often rendered difficult because of the lack of the theoretically formulated instruments for measuring the real level of independence the plants dispose of. The author presents the "Point method of evaluating the level of independence of a plant". The proceedings include the following three stages: Determination of the level of independence of a plant as to the realized individual functions. Precise determination of the level of independence as regards the realization of the function, taking into consideration its importance. Determination of the general level of independence of a plant. The possible application of the presented method has been shown.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę porównawczą przedsiębiorstw wielozakładowych i struktur holdingowych. Wyodrębniono grupy cech, w ramach których zidentyfikowano podobieństwa i różnice, a następnie pogrupowano je w następujące kategorie: cechy ogólne, cechy jednostek wewnętrznych, rozwiązania organizacyjno-zarządcze i rozwiązania prawno-finansowe.
EN
After economic transformations in Poland of the multi-branches enterprises began to function in new conditions. With reference to what they began to have a lot of problems in management. The chance for the multi-branches enterprises is able the transformation of them to holding structures. The comparative analysis was carried out in this article. (original abstract)
XX
Autor przedstawił nowe tendencje w zarządzaniu złożonymi organizacjami gospodarczymi, istotne tak z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Analizował je w określonym aspekcie: podobieństw pomiędzy przedsiębiorstwami wielozakładowymi i holdingami. Przytoczone przez autora kierunek, pozwala myśleć o radykalnych zmianach w podejściu do zarządzania złożonymi przedsiębiorstwami.
EN
New tendencies in the holdings management cause the assimilation of the dependent enterprises and the works in the multi-work enterprises. There are observed such occurrences as: the growing concentration of functions, the increasing centralization of management, the transformation of holdings into the multi-work enterprises and the growing popularity of the fusions in relation with the interceptions. It allows to think about radical changes in approach to management of complex economic organisms. (original abstract)
XX
Omówiono układy gospodarcze przedsiębiorstw (typy przedsiębiorstw): technologiczny, kooperacyjny, kombinatowy i mieszany, a następnie współczesne tendencje w rozwoju form koncentracji organizacyjnej.
XX
Przedstawiono definicje przedsiębiorstwa wielozakładowego i holdingu. Następnie wyróżniono obszary podobieństw formy przedsiębiorstwa wielozakładowego i holdingu, a więc: sposób powstawania, rozwiązania organizacyjno-zarządcze, przepisy dotyczące zasad rachunkowości podmiotów gospodarczych oraz prawo podatkowe.
EN
In this paper an analysis was done of the aspects of organization and its function in the multiple plants enterprises and holdings. A number of common features of these forms causes that they should be treated as the real alternatives in complex economic organizations. Using the same organizational and managerial solutions causes the blur of differences between the traditional understandings of a plant and of an enterprise.(original abstract)
XX
Autor przedstawia problemy dotyczące kształtowania naczelnego kierownictwa i formy zarządzania zakładem oraz organizację przedsiębiorstw wielozakładowych, a także system zarządzania, motywowanie kierownictwa takich zakładów oraz formy sprawowania w nich kontroli.
EN
Author introduces problems regarding shaping the chief management and organization structures in multi-plant companies as well as management system, motivating managers and forms of control exercised over such companies. (A.P.)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych z informatyzacją i doskonaleniem systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych.
EN
Multicompany business is one of the form's of economic process organisation. Looking at space criteria, it is possible to distinguish three kinds of enterprises: international, national and regional. Each kind has its own characteristics which should be considered in the process of information system development. The paper shows a few main points discussing the above mentioned processes. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono podstawowe kryteria doboru systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego w przedsiębiorstwie. Zaproponowano również metodę oceny oprogramowania, koncentrując się na ocenie przydatności oprogramowania w przedsiębiorstwie wielozakładowym.
EN
This paper presents an idea of a software chice in the multi-plant enterprise. The decision depends on fulfilling of some criteria. Those criteria attest if the software is useful for a real enterprise. Criteria were divided into two groups: criteria for choosing an operating system; criteria for chooosing proper software applications. (original abstract)
XX
W artykule omówiono podstawowe założenia organizacyjne i techniczno-technologiczne funkcjonowania zrobotyzowanego systemu rachunkowości. Przedstawiono również propozycję usankcjonowania w praktyce rozwiązań organizacyjno-technologicznych tego systemu.
EN
This paper deals with the problem of organization and technological operation of a computer-aided (robotized) acconting system. It also encompasses some options of practical implementation of these suggestions. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie miejsca systemu wyszukiwania informacji w systemie informacyjno-decyzyjnym, wykorzystanie Intranetu jako głównego źródła informacji w przedsiębiorstwie wielozakładowym oraz wyjaśnienie pojęcia złożonych struktur tekstowych, jakim jest hipertekst, za pomocą przeglądarki WWW. (fragment tekstu)
EN
In this paper the author exhibited the place of the retrival information system in the information-decision system, describing the idea of complex text structures and the role of Intranet as the source of information of the future, based on hypertext. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia istotę i strukturę programu badawczego opracowanego na potrzeby doskonalenia i wprowadzenia zmian w obszarze informacyjno-decyzyjnym w przedsiębiorstwie wielozakładowym przemysłu wydobywczego. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano przedsiębiorstwo w którym realizowano ww. program, w drugiej części wyjaśniono cele programu, natomiast w ostatniej części określono etapy, według których przebiegał proces doskonalenia.
EN
The pape presents the essence and structure of the research program which has been developed for the needs of improving the information system of mining enterprice. This program deals with three parts: - characteristic of the enterprice where consulting works were carried out, - objectives of the research program, - characteristic of the stages of improving the information system. (original abstract)
12
Content available remote Rozwój złożonych organizmów gospodarczych
84%
XX
Celem autora była próba przedstawienia tzw. złożonych ugrupowań gospodarczych (koncern, holding), które rozwinęły swoją działalność dzięki ekspansji geograficznej. Sporo uwagi autor poświęcił umiejscowieniu jednostki do spraw marketingu w strukturze takiego ugrupowania.
EN
The article tries to present complex enterprises' development. The main focus is on geographical expansion as a development's ground of big economic entities. There are also presented various types of organizational structures of multiadministrative subjects for which territorial expansion determines various location of organizational entities for marketing in the structure of enterprises' types. (original abstract)
XX
W opracowaniu omówiono motywy restrukturyzacji przedsiębiorstw, uwarunkowania realizacji procesu wydzielania i usamodzielniania służb logistycznych przedsiębiorstwa oraz zaprezentowano algorytm przekształcenia i usamodzielnienia Straży Portowej w Port Gdynia Holding SA. Zdaniem autorów, przedstawiony algorytm działań pozwala na sprawną realizację procesu restrukturyzacji służb logistycznych, ma charakter uniwersalny i może być zastosowany w restrukturyzacji pozostałych służb logistycznych każdego przedsiębiorstwa.
EN
The paper focuses on problems of restructuring a logistic sphere in multi-establishment enterprises. Authors present conditions and procedures of obtaining organisational and legal independence by protection services in Gdynia Maritime Port. The suggested algorithm of getting self-reliance by company units was applied both in terms of organisational units and the employees. As a result of the implementation of this algorithm Gdynia Maritime Port has managed to reduce the period of restructuring itself and the singling-out unit has obtained the necessary license which enables it to conduct its own economic activity. (original abstract)
14
Content available remote Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA
84%
XX
W artykule przedstawione zostały działania realizowane w Grupie Azoty SA związane ze strategią utrzymania technicznego, będącą elementem strategii operacyjnej. Do kluczowych elementów strategii należy przyjęta do realizacji misja i wizja, a także podstawowe cele, w tym w szczególności poprawa dostępności technicznej poszczególnych maszyn i urządzeń produkcyjnych przyczyniająca się do budowania wartości Grupy Azoty SA. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of strategy of maintenance as element of the strategy of capital groups. Technical maintenance strategy is part of the operational strategy of Grupa Azoty SA. Key elements of the strategy is the mission and vision, and basic goals, in particular to improve the availability of technical equipment and production facilities contributing to the development of the Group Azoty SA. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera wyniki badań zmian lokalizacji funkcji organicznych w strukturze organizacji wielopodmiotowej. Badania trwały pięć lat (2010-2014) i objęły wszystkie jednostki zależne krajowego przedsiębiorstwa wielozakładowego funkcjonującego w branży górniczej i hutniczej. Empiryczny charakter opracowania wyznaczył następujące jego części: wstęp, założenia i metodę badawczą, charakterystykę obiektu badanego, wyniki badań, autorską propozycję możliwych dalszych kierunków zmian.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains the results of a study in terms of changes in corporate functions location in the structure of a multi-entity organization. The study lasted five years (2010-2014) and included all the subsidiaries of the national multi-plant company operating in the mining and metallurgical industry. The empirical nature of the study has been determined by the following sections: introduction, assumptions and research results, author's suggestion of possible further direction of changes.(original abstract)
XX
Przedstawiono koncepcję odnowienia firmy za pomocą innowacji organizacyjnej, i na tym tle zmianę formy organizacyjno-prawnej jednolitego przedsiębiorstwa w wielopodmiotowe ugrupowanie gospodarcze i korzyści jakie z takiego przekształcenia mogą wyniknąć dla organizacji.
EN
The author of the paper analyzes possibilities and effects of revitalization of enterprises by transformation of their legal form. The author's attention is mainly paid to the organizational innovation that lies in the transformation of the uniform enterprise into the multi-coporate organization. (original abstract)
XX
W przedsiębiorstwie wielozakładowym informacja ma szczególne znaczenie z uwagi na terytorialne rozproszenie jednostek gospodarczych i ich autonomiczność. Autor koncentruje się na roli informacji w zarządzaniu, które są niezbędne dla podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych oraz spełniania funkcji zarządczych. Na szczególną uwagę zasługują: wymiana informacji między zarządem pwz a zakładami oraz informacje planistyczne i sprawozdawcze.
EN
Information plays an important role due to the fact that, in a multi-division enterprise, the component entitiers are autonomous and scattered in space. The author focuses on the role of information in strategic and operational decisions and i carrying out managerial functions. Information exchange between the management and the divisions as well as a role of planning and accounting information have been considered. (J.W.)
XX
Systemy informatyczne zarządzania przeznaczone dla złożonych struktur gospodarczych (przedsiębiorstw wielozakładowych, holdingów, koncernów, konglomeratów) muszą spełniać specyficzne wymogi, z jednej strony K względu na złożoność i sposób przetwarzania danych przechowywanych w systemie, z drugiej strony ze względu na komplikacje zarządzania złożonymi formami organizacyjnymi działalności gospodarczej. W opracowaniu przedstawiony został zarys problemów stojących przed takimi systemami informacyjnymi. Poruszone zostały problemy konsolidacji danych na potrzeby zarządzania korporacją w aspekcie centralizacji lub rozproszenia przetwarzania danych oraz w aspekcie struktury danych przechowywanych w systemie. Omówione zostały przykładowe architektury systemów korporacyjnych, w tym systemów transakcyjnych i systemów informacji analitycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses integrated management information systems in big enterprises (for examples holdings, syndicates). The article also presents problems fo data consolidation in international corporations. Three types of transaction systems may be used: separated integrated systems in each plant, central localization of separated systems for each plant and one central system for the whole corporation. The article presents entity relationship diagram - model of enterprise structure in the central information system, with detailed description of financial data. The paper also presents architecture of data warehouse. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.