Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pluralizm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Deklaracja Dominus Iesus – choć krytykowana z różnych stron – przyczynia się jednak do ożywienia owocnej dyskusji na temat zbawienia człowieka w Jezusie Chrystusie. Czasem wydawało się, że oto powróciliśmy do IV wieku, kiedy to ponoć przekupki na targu w Konstantynopolu kłóciły się o chrystologiczne prawdy. Deklaracja przypomniała to, co Paweł Apostoł wyraził następująco: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 Tm 2,5). Jak jednak rozumieć tego rodzaju naukę? A co ze zbawieniem ludzi niewierzących, a nawet werbalnie odrzucających Jezusa jako Zbawiciela? Co chrześcijanin powinien myśleć o innych religiach oraz ich wartości w perspektywie zbawienia? Wśród wielu udzielanych odpowiedzi warto zwrócić też uwagę na propozycję Schuberta Ogdena. Aby jednak lepiej ją zrozumieć, zarysujmy najpierw panoramę opinii w interesującej nas kwestii.
2
Content available Chrześcijanie wobec wyznawców innych religii
100%
PL
Teologia si trova da qualche tempo di fronte a una sfida legata alla questione dell'identita de l cristianesimo e della Chiesa nel contesto del postmodemismo, del pluralismo nonche della molteplicita delle religioni, il quale fatto richiede a livello teologico un'interpretazione adeguata della situazione. L' articolo pone al centro della riflessione la persona di Gesu Cristo in quanto inseparabilmente legata alla Chiesa. L'agire del Cristo al di fuori dei confini visibili della Chiesa ha anche il carattere ecclesiale, dato che il ruolo del Capo della Chiesa descrive la sua identita propria come lo indicano la Lettera agli Efesini e ai Colossesi. Pertanto il ruolo teologico della Chiesa non e stato mai visto, a partire dal testo del NT, in base ai dati statistici riguardanti la comunita ecclesiastica, non e stato mai dipendente dalle coordinate quantitative, ma scaturisce esclusivamente dal suo legame con Cristo-Capo, il che deve essere preso in considerazione a qualsiasi tentativo di reinterpretare lo status teologico della Chiesa e delle religioni non-cristiane.
EN
In a companion article to this one, published in the previous issue of this journal, I discussed the renaissance of philosophical realism, focusing particularly on the different versions of common-sense realism. In this article, I will instead discuss scientific realism and another, intermediate version of realism (which is pluralistic both in ontology and epistemology) that, in my view, incorporates the best elements of common sense realism and scientific realism while avoiding their shortcomings.
PL
W pierwszej części tego artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze tego czasopisma, omawiałem renesans filozoficznego realizmu, skupiając się głównie na różnych wersjach zdroworozsądkowego realizmu. W tym artykule omówię realizm naukowy i inną, pośrednią wersję realizmu (pluralistyczną pod względem ontologicznym i epistemologicznym). Moim zdaniem ta wersja realizmu jest w stanie uwzględnić najlepsze elementy realizmu zdroworozsądkowego i naukowego, a jednocześnie uniknąć ich wad.
EN
The paper discusses issues of cultural diversity, pluralism and multiculturalism. The reasons for the popularity of these terms in scientific discourse, politics and social and educational practices are analogous to those which underlay Renaissance ideas of regionalism, locality and “little homelands”. The article is an attempt to depict Płock as a multicultural town from ethnological and historical perspective. A question whether Płock is a multicultural town today and in what sense has also been formulated.
PL
W tekście poruszone zostają zagadnienia zróżnicowania kulturowego, pluralizmu i wielokulturowości. Przyczyny popularności tych pojęć, zarówno w dyskursie naukowym, polityce jak i praktykach społeczno- edukacyjnych są analogiczne do tych, jakie legły u podstaw renesansu idei regionalizmu, lokalności i „małych ojczyzn”. W artykule podjęto próbę nakreślenia obrazu Płocka jako miasta wielokulturowego w perspektywie etnologiczno-historycznej. Zostaje też postawione pytanie czy i w jakim sensie Płock jest miastem wielokulturowym dzisiaj.
5
88%
EN
The author of the article examines the theological interpretation of the phenomenon of secularization and to this end embarks on differentiating between various notions which bear resemblance to “secularization”. Secularization denotes the progressive autonomy of various spheres of human life in relation to the realm of religion, or religion-related norms and institutions. As opposed to secularization being a spontaneous process, laicization is usually understood as a targeted and intentional process of de-Christianizing social relations through structured activities intended to eradicate all forms of the presence of the Church and Christians from public life. De-Christiani-zation, in turn, is an atrophy of Christianity within the structures of the Church itself, especially in Western Europe. The compiled material serves to attempt to answer the following question: In what way does theology evaluate secularization? The author replies to this question by drawing on the assessments of the different protestant and catholic theologians and the teaching of the Catholic Church in the documents of the Second Vatican Council. As opposed to socialization meant to be an exclusion from the worldly life, the Second Vatican Council has juxtaposed secularization with the process of sanctification, which restores God to His due place and acknowledges Him to be the ultimate goal of all things, without questioning the legitimacy of earthly reality.
6
Content available Polityka stosunków przemysłowych
88%
EN
The article analyses the theoretical issues of industrial relations area. The relations between the representatives of government and interest groups function relates to pluralism order (rivalry order) or corporatism order (cooperative order). These interest groups cooperate or compete, amongst bilateral, tripartite or multilateral relations and the interests of this groups are confronted, consulted in a bargaining of industrial interests (called collective bargaining also). So the area of industrial relations is a key idea for a stability of the political system.
PL
Z bogatego zasobu wartości religijnych, społecznych, moralnych czy gospodarczych współczesny człowiek wybiera to, co jemu odpowiada. Sprzyja temu kult wolności, skrajny indywidualizm oraz zakwestionowanie istnienia prawdy obiektywnej, rządzącej całością ludzkiej egzystencji. Głoszenie jednej, niezmiennej i uniwersalnej prawdy z jednej strony, a z drugiej świadomość prawa człowieka do wolnego decydowania o własnym życiu daje możliwość owocnej koegzystencji Kościoła ze społeczeństwem pluralistycznym. Tak samo funkcjonowało już starożytne społeczeństwo izraelskie broniące jednej prawdy i konieczności podporządkowania się prawom regulującym życie religijne, moralne i społeczne. Istnieją zatem nieprzekraczalne granice akceptacji pluralizmu w społeczeństwie, które chce zachować własną tożsamość.
EN
Christianity has left an undeniable mark on the “soul of Europe”. Nevertheless, it was not the only inspiration that brought up Europe. The common memory of Europe also consists of movements that denied any religion. Besides, Christianity was divided into its own different confessions. Each one of them introduced its own specific way of understanding of the place of religion in the public life. These differences have endured to our days and it is why not all of Christians insist with an equal strength on the need to include the “Christian heritage” reference in the principal document of the EU. A new quality is being introduced to the question of religion in Europe by the growing presence of Muslim environment. At the same time the EU is searching its own “soul”, an identity, a fundamental idea. After years of indifference the political institutions of the EU invite more willingly the Churches to have an open dialog with them. The Churches from their side possess more and more institutionalized representations in the EU. It seems that the state-church relations have changed the logic from a convention of theocracy into a convention of negotiation. The dialogue as a method became even a new form of non-institutional presence of religion in the political life. In this new situation the memory of the “Christian heritage” should rather result from dialogue than from any constitutional declaration. The only fear that concerns all of Christians is about the condition of European democracy which chronically suffers from lack of interference with the Christian values.
10
75%
PL
Artykuł sumarycznie przedstawia Szkołę Lwowsko-Warszawską, jej historię, rozwój i poglądy filozoficzne jej przedstawicieli. W szczególności pokazane jest zróżnicowanie formacji intelektualnej założonej przez Twardowskiego. Wprawdzie to logicy przysporzyli Szkole Lwowsko-Warszawskiej najwięcej sławy, dokonania filozofów lwowsko-warszawskich dotyczą jednak wszystkich działów filozofii, a także psychologii, socjologii i pedagogiki. W rezultacie utożsamienie tej szkoły ze środowiskiem logików nie jest trafne, ponieważ była ona pluralistyczna.
12
75%
PL
W ostatnich dekadach ubiegłego wieku oraz po roku 2000 nastąpił prawdziwy „boom” w tworzeniu muzeów żydowskich w Europie. Założono wiele nowych placówek, bądź przebudowano i zmodernizowano stare. Wiązało się to z rosnącą potrzebą przerwania milczenia wokół Zagłady, dokonania rozliczeń z przeszłością i otwarcia debaty na temat wieloetnicznej historii Europy. Sprzyjały temu zachodzące w tym czasie zjawiska – proces integracji europejskiej, upadek żelaznej kurtyny i rozwój demokratycznych obywatelskich społeczeństw. Nowe muzea żydowskie zakładane w Europie – choć muszą się odnosić do Zagłady – nie są muzeami Holokaustu, nie opowiadają historii ludobójstwa. Mają na celu przywrócenie pamięci o wiekach żydowskiego życia w danym państwie, regionie i mieście – opowiadają tę historię jako część dziejów danego miejsca i zabiegają o włączenie jej do oficjalnej historii narodowej. Ich misją jest również pokazanie obecności i znaczenia żydowskiego dziedzictwa w dzisiejszym świecie oraz zadawanie pytania o żydowską tożsamość we współczesnej Europie. Konflikty cywilizacyjne jakie pojawiły się po, relatywnie spokojniejszych z punktu widzenia Europy, latach 90. XX w., wyznaczyły nowe ramy dla działalności muzeów żydowskich, które coraz częściej wychodzą poza doświadczenie specyficznie żydowskie, na poziom uniwersalny. Swoimi działaniami pragną promować pluralizm i wielokulturowość, kształtować postawy inkluzyjne, dają głos mniejszościom, przemawiają przeciwko wszelkim przejawom dyskryminacji i wykluczenia. Ze względu na fakt, że poruszają drażliwe, trudne kwestie, muszą dobrze panować nad konstrukcją przekazu na każdej płaszczyźnie – architektury, scenariuszy i aranżacji wystaw, programów towarzyszących, przez co niewątpliwie przyczyniają się do tworzenia nowych standardów i wytyczania trendów w dzisiejszym muzealnictwie i muzealnej edukacji.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dwóch koncepcji indywidualności osoby ludzkiej, powstałych we współczesnej filozofii polskiej: Mieczysława Gogacza i Stanisława Judyckiego. Jest to próba spojrzenia na zagadnienie z dwóch różnych perspektyw filozoficznych: metafizyki tomistycznej i epistemologii fenomenologicznej. Ujęcie metafizyczne jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o indywidualność osoby w jej strukturze ontycznej, ujęcie fenomenologiczne natomiast koncentruje się na analizie doświadczenia bezpośredniego. Jako rację indywidualności Gogacz wskazuje intelekt możnościowy (bierny) zapodmiotowany w formie substancjalnej (duszy). Judycki utrzymuje, że racją tą jest zamysł Boga, zgodnie z którym stwarza On duszę każdego człowieka jako radykalnie różną od wszystkich innych dusz ludzkich – unikalną. Przedstawione teorie wyrastają z odmiennego sposobu rozumienia osoby. Teoria Gogacza ma charakter substancjalistyczny, nawiązuje do koncepcji osoby Arystotelesa, Boecjusza i św. Tomasza z Akwinu. Koncepcja Judyckiego jest ujęciem relacjonistycznym, zmodyfikowanym elementami filozofii substancjalistycznej. Odwołuje się do relacjonistycznych teorii Platona, św. Augustyna i Kartezjusza oraz substancjalistycznych – Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Tomistyczne i fenomenologiczne ujęcia indywidualności wprowadzają do filozoficznej nauki o człowieku niesprowadzalne do siebie, lecz istotne treści.
14
Content available Treść numeru
75%
PL
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach zorganizowało w dniach 26-27 kwietnia 2001 roku sympozjum chrystologiczne Jezus Chrystus jedyny i uniwersalny Zbawiciel. W obecnym wydaniu Sympozjum znajdują się artykuły z tego wydarzenia naukowego.
15
Content available remote Philosophy of exact sciences (logic and mathematics) in Poland in 1918–1939
75%
EN
This paper describes the philosophy of logic and mathematics in Poland in the years 1918‒1939. The special attention is attributed to the views developed in the Polish Mathematical School and the Warsaw School of Logic. The paper indicates various differences between mathematical circles in Warszawa, Lvov and Kraków.
PL
Artykuł opisuje filozofię logiki i matematyki w Polsce w latach 1918‒1939. Szczególną uwagę zwrócono na poglądy rozwinięte w Polskiej Szkole Matematycznej oraz Warszawskiej Szkole Logicznej. Artykuł wskazuje na rozmaite różnice pomiędzy środowiskami matematycznymi w Warszawie, Lwowie i Krakowie.
PL
Niedawno powstałe, ale już szeroko rozpowszechnione przekonanie utrzymuje, że grupy etniczne i kulturowe mają swoje własne, wyróżniające je epistemologie i że epistemologie także mają płeć, a fakt ten był dotąd przeważnie ignorowany przez dominującą grupę społeczną. Konsekwencją tego przekonania jest pogląd, że badania nad edukacją są prowadzone w ramach obejmujących pewne założenia na temat wiedzy i jej uzyskiwania, nakreślonych przez dominującą grupę i odzwierciedlających jej interesy i historyczne tradycje. Nawoływanie do epistemologicznego zróżnicowania staje się problematyczne, gdy łączy w sobie epistemologiczny pluralizm i relatywizm. Bardzo często argumentacja za innymi, zróżnicowanymi, alternatywnymi, zdekolonializowanymi czy zdemaskulinizowanymi epistemologiami nadal nie rozwiązuje, a czasem wręcz całkowicie pomija istotne kwestie filozoficzne. Co dokładnie oznaczają twierdzenia dotyczące epistemologicznego zróżnicowania? Czy te sposoby ustanawiania wiedzy są w stanie przetrwać próbę krytycznego badania? Ponadto, jaki jest ich związek z tradycyjnymi rozróżnieniami epistemologicznymi, np. między wiedzą a wiarą i między dociekaniami deskryptywnymi a normatywnymi oraz z takimi podstawowymi komponentami epistemologicznymi jak dowód/uzasadnienie i prawda? Niniejszy artykuł analizuje niektóre błędy i mylne pojęcia, które można odnaleźć w nawoływaniu do rozwijania zróżnicowanych epistemologii. Stawiane tu pytanie nie ma na celu jedynie ustalenia, czy słowo „epistemologia” jest lub nie jest poprawnie używane, ale także (co jest znacznie ważniejsze), czy zagadnienia, którymi się zajmuje ta dziedzina filozofii, nie są traktowane pobieżnie lub wręcz całkowicie pomijane.
EN
A recent but widespread view holds that ethnic or cultural groups have their own distinctive epistemologies, that epistemologies are also gendered, and that these have been largely ignored by the dominant social group. A corollary of this view states that educational research is pursued within a framework that represents particular assumptions about knowledge and knowledge production that reflect the interests and historical traditions of this dominant group. The call for epistemological diversity becomes problematic when it conflates epistemological pluralism and epistemological relativism. More often than not, in such arguments for different, diverse, alternative, decolonized or demasculinized epistemologies some relevant philosophical issues remain unresolved, if not unaddressed altogether. What exactly do these claims about epistemological diversity mean? Do these ways of establishing knowledge stand up to critical interrogation? Moreover, how do they relate to traditional epistemological distinctions, e.g. between knowledge and belief and between descriptive and normative inquiry, and to epistemologically essential components like warrant/justification and truth? This paper examines some of the mistakes and misconceptions involved in appeals to diverse epistemologies. The concern is not just whether or not a word (‘epistemology’) is being misused, but also (and importantly) whether or not the issues dealt with in epistemology (a complex field that has evolved over a long period of time) are being given short shrift, if not ignored altogether.
EN
The crisis of the welfare state led both theoreticians and practitioners to search for new solutions in the field of social services. Although the role of social services in the social security system and social work is beyond doubt and in terms of social crisis – even gro­wing pool of benefits to both their standard and availability are very controversial. Plura­lism in social policy, which is an instrument for the socialization and increased efficiency, also tends to reflect on the new challenges and threats to the social services system as a consequen­ce of systemic changes.
PL
Kryzys państwa opiekuńczego skłonił zarówno teoretyków, jak i praktyków do poszu­kiwania nowych rozwiązań w zakresie usług społecznych. Chociaż rola usług społecznych w systemie zabezpieczenia społecznego i w pracy socjalnej jest niekwestionowana, a w wa­runkach kryzysu społecznego – jeszcze wzrasta, to zarówno pula świadczeń, ich standard, jak i dostępność budzą wiele kontrowersji. Pluralizm w polityce społecznej, będący instrumentem do jej uspołecznienia oraz wzrostu efektywności, skłania także do refleksji nad nowymi wyzwaniami i zagrożeniami dla systemu usług społecznych będących konsekwencją zmian systemowych.
Physiotherapy
|
2009
|
tom 17
|
nr 2
74-79
PL
W podstawowych dziedzinach fizjoterapii powstaje coraz więcej specjalizacji. Takie "rozczłonkowanie" fizjoterapii grozi "rozbiciem" bytowej jedności człowieka. Naprzeciw temu zjawisku wychodzi fizjoterapia holistyczna. W części pierwszej przybliżone zostaną trzy nośne w filozofii koncepcje bytu, a także konsekwencje, jakie pociągają za sobą określone teorie.
EN
The main fields of physiotherapy are being divided into a rising number of specialties that gradually become narrower and narrower. Such disintegration of physiotherapy creates a major threat to the existential unity of the human being. Holistic physiotherapy aims to revert this alarming trend. Part 1 gives the reader a closer look on three major philosophical concepts of existence and presents consequences arising from those concepts.
20
63%
EN
The aim: A crisis of the family in postmodernity is a consequence of various transformations relating to such phenomena as a crisis of universal values, pluralism, individualism, or frailty of human bonds. How do those phenomena affect the significance and the stability of the family, bringing about the family crisis? Methods: An analysis of social transformations in postmodernity. Results and conclusions: A crisis of values and pluralism in postmodern society have led to the family no longer being considered an essential value or an element of an unalterable social order. Individualistic attitude of postmodern man focused on self-realisation implied that the family should bring personal fulfilment, as well as satisfaction and pleasure. Frail human bonds, in particular, unstable intimate relationships, are changing the family into a contract between free partners, a deal or transaction that should provide for emotional and spiritual needs of contracting parties.
PL
Cel badań: Kryzys rodziny w ponowoczesności jest konsekwencją wielu przemian, wśród których można wyróżnić takie zjawiska, jak zachwianie uniwersalnych wartości i pluralizm, indywidualizm oraz nietrwałość więzi międzyludzkich. Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób te zjawiska wpływają na znaczenie rodziny i jej trwałość oraz przyczyniają się do jej kryzysu. Metoda: Analiza przemian społecznych w ponowoczesności na podstawie literatury przedmiotu. Wyniki i wnioski: Kryzys wartości i pluralizm w społeczeństwie ponowoczesnym przyczyniły się do tego, że rodzina nie jest już traktowana jako istotna wartość ani jako element nienaruszalnego ładu społecznego. Jednostki w ponowoczesności przyjmują postawę indywidualistyczną i są skoncentrowane na samorealizacji. Nietrwałe więzi międzyludzkie, szczególnie związki intymne, powodują, że rodzina staje się partnerskim układem, umową, transakcją, w której powinny zostać zabezpieczone emocjonalne i duchowe potrzeby każdej ze stron – wolnych partnerów.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.