Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 412

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Judicial decision
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
XX
Wyrok WSA w Kielcach z 29.06.2022 r., II SA/Ke 149/22, daje asumpt do rozważenia kwestii kwalifikacji dokumentu urzędowego jako decyzji w oparciu o bogate orzecznictwo sądowoadministracyjne i dorobek doktryny. Pomimo wypracowanych zasad w tym zakresie sąd w glosowanym orzeczeniu nie zastosował ich, odmawiając pismu o istotnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia sprawy charakteru decyzji i nie wypowiadając się co do jego charakteru prawnego. Glosa jest jednoznacznie krytyczna.(abstrakt oryginalny)
EN
The judgement of the Provincial Administrative Court in Kielce dated 29 June 2022 provides a basis for considering the issue of qualification of an official document as an administrative decision on the basis of extensive judicial and administrative case-law and doctrinal output. Despite the principles developed in this respect, the court in the judgment under review did not apply them, and refused to acknowledge that a document of essential importance for the settlement of a case can be considered a decision. The gloss is unequivocally critical.(original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań jest ocena legalności opłat za usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych świadczone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Problem ten pojawił się na gruncie ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The subject under consideration is the assessment of the legality of the water supply and sewage discharge enterprise charging for the service of draining rainwater and melt water. This problem appeared under the Act on the collective supply of water and the collective discharge of sewage of 7June 2001. The prices and rates of charges applied by enterprises arise from the tariffs approved by the municipal councils by way of resolutions. Approximately 20% of the water supply and sewage discharge enterprises have already introduced separate tariffs for rainwater and melt water. The legality of these practices, including their subject matter, the metering units applied in the tariffs and the method of determining the quantities of discharged wastewater are contested in the case law of the administrative courts. (original abstract)
XX
W artykule zwrócono uwagę na niektóre problemy dotyczące interpretacji przepisów prawa autorskiego dotyczących współautorstwa utworu. Autor przedstawia odpowiednie regulacje prawne i odmienne opinie interpretacyjne. W artykule wskazano także przykłady judykatów podejmujących zagadnienie współautorstwa. Analiza przeprowadzona przez autora stanowi dowód, że kwestia współautorstwa utworu jest wielce problematyczna i warta pogłębionych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on some legal problems concerning the interpretation of provisions on creation in the copy right law. The author presents relevant legal regulations and different opinions in the area of interpretation of this issue. The analysis of legal regulations is based on courts' rulings which lend meaning to the term "co-creation". The article discusses a number of chosen courts' rulings which form the method of determining prerequisite elements of co-operation. The analysis carried out by author provides evidence that this issue is very problematic and worth further research. (original abstract)
4
Content available remote Zapisz co chcesz!- Istota zapisu windykacyjnego
100%
XX
Artykuł ma na celu przedstawienie istoty nowej instytucji jaka jest zapis windykacyjny. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę instytucji zapisu windykacyjnego ze wskazaniem podobieństw i różnic względem zapisu zwykłego. Porusza najistotniejsze kwestie dotyczące podmiotu, przedmiotu oraz sposobu przyjęcia i odwołania zapisu. (abstrakt oryginalny)
EN
Article is to present the essence of a new institution which is a record of debt collection. In this article presents the characteristics of institutions indicating a recovery record similarities and differences relative to normal recording. It moves the most important issues concerning the subject, object and method of adoption and the appeal record. (original abstract)
5
Content available remote Zachowek w prawie polskim
100%
XX
W polskim systemie prawnym istnieje instytucja zachowku, która zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny łamie zasadę swobody testowania. Celem artykułu jest scharakteryzowanie tej instytucji, z uwzględnieniem najnowszych zmian przewidzianych przez ustawodawcę oraz wskazanie argumentów za i przeciw istnieniu zachowku w prawie polskim. Autorka krótko porusza też kwestię przedawnienia roszczeń o dochodzenie tego prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
In the Polish legal system there is an institution of legitim which, according to some representatives of the doctrine, violates the freedom of testing. The aim of the article is to characterise this institution, considering the latest changes introduced by the ligislature, and provide arguments for and against the existance of legitim in the Polish law. The author also looks at the limitation period of claims to recover this right. (original abstract)
6
100%
XX
Przedmiotem komentowanej glosy są zagadnienia związane z przestępstwem utrwalenia nagiego wizerunku. Ponadto została poruszona kwestia możliwości jego rozpoznawalności w przypadku, gdy dane nie zostały zapisane na nośniku informacji. Podjęto również problem odtwarzania wizerunku ze względu na realizację znamienia "utrwalenia wizerunku". Co więcej, autor podjął się analizy znaczenia prawa do intymności na gruncie art. 191a k.k. Dodatkowo zostały omówione znamiona "przemocy" oraz "groźby" z uwagi na rodzaj środków, którymi posługuje się sprawca do dokonania tego czynu. Na koniec dokonano oceny zakwalifikowania wspomnianego czynu jako usiłowanie przestępstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the offence of fixation of the image of the naked person. The author tried to consider the issue of a possibility of image recognition when there was no information medium on which the image should be saved. In addition, the problem of significance of right to intimacy under art. 191a of the Penal Code was discussed. The act of playing of the image as a requirement to realize the feature of "fixation of the image" was also worth noting. Furthermore, the features of "violence" and "threat" were analyzed due to the type of resources used by the perpetrator to commit this offence. Finally, the matter of qualifying this act as an attempt to commit an offence was raised.(original abstract)
XX
Przedmiotem analizy zawartej w niniejszym artykule jest możliwość wydania decyzji kasacyjnej w wyniku rozpatrzenia przez organ wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jest to dyskusyjne zagadnienie w orzecznictwie i doktrynie. W artykule dokonano analizy argumentów przedstawianych przez zwolenników i przeciwników takiej możliwości. Za możliwością taką przemawia w ocenie zwolenników ochrona uprawnień strony wynikających z zasady dwuinstancyjności. Przeciwnicy z kolei powołują się na argumenty związane z zasadą efektywności i szybkości postępowania. W tekście poruszono kwestie związane z zasadą merytorycznego załatwiania spraw w kontekście wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponadto analizie poddano możliwość wydania decyzji kasacyjnej z punktu widzenia obecnie obowiązujących regulacji. Uwzględniono także szerszy kontekst związany z rozwiązaniami systemowymi. Analiza powyższych zagadnień prowadzi do wniosku, że możliwość taką należałoby w ocenie autora wykluczyć.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the analysis contained in this article is the possibility of issuing a cassation decision as a result of an authority considering a motion for reconsideration. This is a controversial issue in jurisprudence as well as doctrine. The article analyses the arguments presented by supporters and opponents of such a possibility. According to the supporters, such a possibility is supported by the protection of party's rights arising from the principle of two-instance proceedings. Opponents, in turn, invoke arguments related to the principle of efficiency and speed of proceedings. The text discusses issues related to the principle of substantive adjudication of cases in the context of a motion for reconsideration. Moreover, the possibility of issuing a cassation decision from the point of view of currently binding regulations is analysed. A broader context related to systemic solutions is also taken into account. An analysis of the above issues leads to the conclusion that, in the author's opinion, such a possibility should be excluded.(original abstract)
XX
Sprawy dotyczące molestowania seksualnego należą do najrzadziej zgłaszanych, mimo obowiązujących od wielu lat przepisów umożliwiających dochodzenie odszkodowania z tego tytułu. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych pokazuje jednak, że molestowanie seksualne pojawia się w innych sprawach, np. dotyczących bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia do pracy czy mobbingu. Autorka rekonstruuje sposób rozumienia i ocenę molestowania seksualnego przez sądy, jak również reakcje pracodawców i otoczenia osób, które doświadczyły tej formy przemocy seksualnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Cases related to sexual harassment are among the least frequently reported, despite the regulations that have been in force for many years which enable the victims to claim damages on this ground. The analysis of the Polish courts' decisions shows, however, that sexual harassment occurs in other cases - e.g. concerning unjustified termination of an employment contract, reinstatement or mobbing. The author reconstructs the ways sexual harassment is perceived and assessed by the Polish courts, as well as the reactions of employers and the environment of people who suffered from this form of sexual violence. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania powództw o ustaleniu istnienia stosunku pracy w orzecznictwie sądowym okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Analiza obejmuje okres od II półrocza 1996 do końca I półrocza 1999 r. Pokazano mechanizmy działań zmierzających do zastępowania faktycznie wykonywanej umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi.
EN
District Courts of the Labour Courts of the Regional Court in Katowice have indicated a small number or cases concerning the establishment of labour relation. From the moment of introduction of the act about the change of the act - Labour code as well as the change of some other acts, i. e. since the second quarter of 1996 only 415 labour relation establishment claims reached the court. This constitutes only 0,37 procent of the total of cases investigated by District Courts - Labour Courts. What deserves a distinction is the attitude of the courts. Taking into consideration the fact that such cases are not easy the activities of the courts have to be highly regarded. From the total of cases concerning the establishment of the labour relation 68,9 procent have been solved. The number of cases in progress is 39, which constitutes 9,4 procent of all cases concerning the establishment of labour relation dealt with by the District Courts - Labour Courts. (short original abstract)
10
Content available remote Podział Quoad Usum
100%
XX
Celem artykułu jest przybliżenie instytucji prawnej podziału faktycznego nieruchomości o nazwie "qouad usum". Instytucja ta, pomimo dyskusyjnej podstawy prawnej wykształciła się na drodze praktyki gospodarczej. Kształt tej instytucji został wypracowany na drodze orzeczeń sądowych. W artykule zwrócono uwagę na istotne praktyczne zagadnienia i poglądy sądów w tej sprawie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to examine legal issues of real estate's division by use of quoad usum institution. This legal structure has been created by common law practise despite lack of unquestionable legal basis. The essence of this legal structure has been created by court rulings. This paper focus on important legal issues connected with practical problems and common court opinions on these cases.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest przestępstwo znęcania się, którego skutkiem jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie (art. 207 § 3 Kodeksu karnego). Treść artykułu opiera się nie tylko na analizie teoretycznej znamion przestępstwa, informacjach z zakresu kryminologii, ale zawiera przede wszystkim wyniki przeprowadzonych badań nad okolicznościami popełnienia omawianego czynu i sposobem wymiaru kary. Badania prowadzone były na podstawie akt sądowych sądów rejonowych w Lublinie i Katowicach. Obejmują one okres 10 lat (2000 - 2009). Artykuł zawiera ponadto porównanie danych zebranych na podstawie powyższej analizy oraz ich zestawienie z informacjami o zasięgu ogólnopolskim.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the crime of maltreatment, the result of which is the victim's attempt at suicide. Its content is based not only on the theoretical analysis elements of the offense, the information in the field of criminology, but also contains the results of research on the circumstances of the commission of the offense and the way of penalties. The research covers the period of 10 years and were carried out on the basis of court files of the courts in Lublin and Katowice. The article includes a comparison of data collected on the basis of the above analysis and their summary information Nationwide. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest ocena nałożonej opłaty za wycinkę drzew i krzewów w związku z wykonaniem decyzji organu miasta. Glosowane orzeczenie odnosi się do sytuacji, w której niedokonanie określonych nasadzeń spowodowało nałożenie kary. Podstawowa metoda badawcza zastosowana w artykule oparta jest na kompleksowej analizie materiału normatywnego. Poprzez glosę aprobującą zbadano charakter finansowo-prawny opłat związanych z wycinką drzew. Dokonano także oceny poglądów nauki prawa, w szczególności uwzględniono dorobek polskiej doktryny prawa ochrony środowiska oraz prawa finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to assess the levy for felling trees and shrubs in connection with the execution of the city authority's decision. The glossed judgment relates to a situation in which failure to plant certain plantings resulted in the imposition of a penalty. The basic research method used in the article is based on a comprehensive analysis of the normative material. Through an approving gloss, the financial legal nature of the fees related to the felling of trees was examined. The views of the science of law were also assessed, in particular, the achievements of the Polish doctrine of environmental protection law and financial law were taken into account. (original abstract)
13
Content available remote How Polish Courts Use Previous Judicial Decisions?
100%
XX
W niniejszym artykule autorzy analizują sposoby wykorzystania wcześniejszych orzeczeń w procesie stosowania prawa przez polskie sądy. Rozważają kolejno trzy aspekty tego zagadnienia. Po pierwsze, sposób, w jaki orzeczenia są powoływane (np. cytat, parafraza itd.). Po drugie, sytuacje, w których sądy odwołują się do innych orzeczeń (np. jako punkt wyjścia, jako dowód wątpliwości interpretacyjnych, jako narzędzie usuwające nieostrość czy wieloznaczność przepisu, jako wskazówka metodologiczna, jako podstawa prawna orzeczenia itd.). Po trzecie, powody, dla których odwołania te się pojawiają. We wnioskach autorzy zestawiają wyniki analizy z praktyką powoływania orzeczeń sądowych charakterystyczną dla krajów prawa precedensowego i wskazują na podstawowe różnice. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the authors analyse the manners of applying prior rulings in the process of law enforcement by the Polish courts. Three aspects of this issue are examined in sequence. Firstly, the manner of referring to rulings (e.g., quote, paraphrase, etc.). Secondly, situations, in which courts refer to other rulings (e.g., as a reference point, as an evidence of interpretative doubts, as a tool removing vagueness or ambiguity of a provision, as a methodological tip, as a legal basis of a ruling, etc.). Thirdly, the reasons for those acts of reference to appear. In conclusions, the authors juxtapose the analysis results with the practice of referring to judicial rulings, which is characteristic for countries applying the precedential law, and they also indicate basic differences between them. (original abstract)
XX
Wizerunek to jedno z dóbr osobistych w szczególny sposób narażone na naruszenia nie tylko w toku działalnooeci prasowej, ale też i reklamowej. Sposób definiowania tego pojęcia jest zasługą zarówno nauki, jak i orzecznictwa. Podobnie rzecz się ma, gdy chodzi o określanie warunków, jakie spełniać ma zgoda, uchylająca bezprawność rozpowszechnienia podobizny oraz innych okoliczności usprawiedliwiających publikację wizerunku pomimo braku przyzwolenia osoby portretowanej. Artykuł, ukazując prawo w działaniu i opierając się na rozstrzygnięciach sądów, określa granice prawa do wizerunku i wyznacza zakres jego dozwolonej eksploatacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The image is one of the personal rights particularly vulnerable to violations in the course of both the press activity and advertising actions. The manner in which this concept is defined stems from the attainments of the doctrine and jurisprudence. On the basis of the aforementioned sources, the legislator has determined the conditions that must be met by the institution of consent repealing unlawful dissemination of image and other circumstances justifying the publication of image, despite the lack of consent of the person portrayed. The article, presenting various legal measures and relying on decisions of the courts, indicates the boundaries of the right to the image and determines the acceptable scope of its use. (original abstract)
XX
W artykule poddano analizie kwestie interakcji zachodzących między Sądem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym Federacji Rosyjskiej, w kontekście jednolitości orzecznictwa sądów. Autorzy stawiają hipotezę, że ujednoliceniu orzecznictwa sądowego i poprawie współpracy między Sądem Konstytucyjnym i innymi sądami służyłoby połączenie Naczelnego Sądu Arbitrażowego oraz Sądu Najwyższego w Sąd Najwyższy. Dzięki tej zmianie organizacyjnej można byłoby realizować wartość ustrojową w postaci poprawy efektywności działalności sądowej i spójnego rozstrzygania przez sądy w podobnych sprawach. Z kolei jednolitość orzecznictwa sądowego powinna służyć promowaniu rządów prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of interaction of the Constitutional Court and the Supreme Court of the Russian Federation with respect to case law integrity. The authors present a hypothesis that the merge of the Supreme Arbitration Court and the Supreme Court in the single Supreme Court will improve the interaction between the Constitutional Court and the other courts, including in the field of achieving case law integrity. The uniform case law is considered to be either an essential component and the result of judicial activity or the result of identical qualification of similar cases, and a form of judicial control. The uniform case law should be aimed at promoting the rule of law. (original abstract)
PL
Celem artykułu jest przybliżenie instytucji prawnej podziału faktycznego nieruchomości o nazwie "qouad usum". Instytucja ta, pomimo dyskusyjnej podstawy prawnej wykształciła się na drodze praktyki gospodarczej. Kształt tej instytucji został wypracowany na drodze orzeczeń sądowych. W artykule zwrócono uwagę na istotne praktyczne zagadnienia i poglądy sądów w tej sprawie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to examine legal issues of real estate's division by use of quoad usum institution. This legal structure has been created by common law practise despite lack of unquestionable legal basis. The essence of this legal structure has been created by court rulings. This paper focus on important legal issues connected with practical problems and common court opinions on these cases.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest podjęcie próby przedstawienia kwestii odpowiedzialności karnej lekarza i w konsekwencji ewentualnej odpowiedzialności podmiotu leczniczego za szkody wynikłe z błędów w procesie leczenia. Przedmiotem zainteresowania, siłą rzeczy z uwagi na ramy pracy i sam zakres przedmiotowy tematu, pozostaje kwestia odpowiedzialności karnej lekarza za błędy w sztuce lekarskiej popełnione nieumyślnie, przy świadomości ewentualnych rozbieżności, co do możliwości uznania danego zachowania za błąd w sztuce lekarskiej. Jednocześnie w centrum zainteresowania pozostają te błędy, które są wynikiem nieumyślności a więc - ogólnie - nie są objęte wolą lekarza. Odwołując się do tradycyjnie cywilistycznego rozróżnienia między deliktem popełnionym przy wykonywania czynności i przy okazji wykonywania czynności wskazać możemy, że przestępstwa umyślne, a więc popełnione przy okazji wykonywania czynności (z zamiarem wyrządzenia krzywdy) pozostają poza zainteresowaniem autora, gdyż fakt, że zostają popełnione przez lekarza jest niewątpliwie jedynie dodatkowym szczegółem związanym z faktem samego przestępstwa. (fragment tekstu)
EN
The principle that each liable for damages caused by fault of their own is also the axis of the responsibility of a doctor. In particular, the physician applies to damage caused by medical malpractice - in criminal law considered in the plane failure to care. With regard to doctors it is all the more important that in the rules of conduct will house the information arising from the guidelines, publications, research, etc. The question that therefore in the article is the question of the possibility of scratching the precise limits of criminal liability of medical conditions the liability of drug in this respect. (original abstract)
XX
Zgodnie z art. 138 k. r. o. w razie zmiany stosunków możne żądać zmiany orzeczenia lub umowy w sprawie obowiązku alimentacyjnego. W pierwszej kolejności wyłania się problem, jakie orzeczenie jest w świetle cytowanego przepisu orzeczeniem dotyczącym obowiązku alimentacyjnego. Sprawy dotyczące obowiązku alimentacyjnego przekazane są generalnie na mocy art. 13 § 1 k. p. c. do rozstrzygania w trybie procesu w postępowaniu zwykłym, brak jest bowiem przepisu szczególnego, który sprawy te przekazywałby do jednego z postępowań odrębnych lub do innego trybu. (fragment tekstu)
XX
W artykule zaprezentowano wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, które zostały wydane w roku 2014. Stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w powyższych postępowaniach może mieć istotne znaczenie dla zachowań przedsiębiorców. Autor prezentuje orzeczenia w ten sposób, iż najpierw przytacza po krótce ich treść, a następnie zamieszcza krótki komentarz. Autor skupia się na orzeczeniach związanych przedawnieniem roszczenia członka rady nadzorczej o wynagrodzenie, statutem dyrektora oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, cofnięciem powództwa w toku procesu, dopuszczalnością udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu, sprawozdawczości finansowej, a także dotyczących niedozwolonych postanowień umownych, jak również czynów nieuczciwej konkurencji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents judgments of The Supreme Court which were issued in economic matters by The Supreme Court in 2014. They might have a big influence on behavior of entrepreneurs. The author quotes judgments with part of reasoning and then comments them. He focuses on judgments which especially deals with remuneration of a member of the supervisory board, status of a foreign branch manager, making the performance in proceedings, member of the board as a representative, financial reporting, unlawful contractual provisions, trustee powers, unfair competition acts.(original abstract)
XX
Artykuł ma charakter naukowo-badawczy, w sposób przekrojowy przedstawia problemy związane z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej. Z dniem 5 grudnia 2007 r. powstała Krajowa Izba Odwoławcza, zwana także Izbą, która zastąpiła dotychczas rozpatrujące odwołania Zespoły Arbitrów. Izba wydaje w każdym roku 2500-3000 orzeczeń, które są w zasadzie podstawowym filarem funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Trudności orzecznicze, jakie pojawiły się na przestrzeni lat i nadal pozostają aktualne, to: niejasność regulacji prawnych, brak przepisów przejściowych, częste nowelizacje, niezwykła szybkość postępowania oraz przede wszystkim marginalna kontrola instancyjna orzeczeń Izby. Udało się jednak doprowadzić do jednolitości orzeczniczej w kilku ważnych kwestiach dzięki uchwałom podejmowanym przez Sąd Najwyższy. Rozstrzygnięto, że określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki. Zarzut odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty może obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum o prawidłowości wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej decyduje treść tej gwarancji. Jednolitości orzeczniczej może służyć powołanie jednego sądu właściwego w sprawach z zakresu zamówień publicznych w drugiej instancji. Pomocne byłoby również organizowanie merytorycznych szkoleń na najwyższym poziomie merytorycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is of a scientific and research nature and presents concisely the problems related with the case law of the National Appeals Chamber (Pol. Krajowa Izba Odwoławcza). On 5 December 2007, the National Appeals Chamber was established, also referred to as the Chamber, which replaced Arbitrator Teams in hearing the appeals. Each year, the Chamber issues a total of 2,500 to 3,000 judgments, which are essentially the fundamental pillar of the functioning of the public procurement system. The adjudication difficulties that have arisen over the years and remain valid are: vagueness of the legal regulations, lack of transitional provisions, frequent law amendments, unusual speed of proceedings and, above all, marginal instance review of the decisions of the Chamber. However, judicial uniformity has been achieved on several important issues, thanks to resolutions passed by the Supreme Court. It was concluded that the determination of the gross price in the tender, taking into account the incorrect rate of tax on goods and services, constitutes an error in the calculation of the price if there are no statutory conditions for a mistake The ground for an appeal against the choice of the most advantageous tender may also include failure to exclude an economic operator who has submitted a tender chosen by the contracting entity or failure to reject a tender that is subject to rejection. The Supreme Court ruled that if a tender is submitted by a consortium, the correctness of the bid bond in the form of an insurance guarantee would be determined by the content of the guarantee. Uniformity of case law may be ensured by the appointment of a single court having jurisdiction in public procurement matters at second instance. It would also be helpful to organise specialist training at the highest substantive level. (original abstract)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.