Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In summary it should be stated that the right experience of sacrament of penance and reconciliation depends on meeting with God who is the merciful Father. Without this fundamental meaning this sacrament will be taking the form of less or more formal duty. The penitent will never experience undeserved mercy and love which obtains for free from the Father of mercy who is still looking him for. In order to reach an objective one should eliminated the wrong images of God as the ruthless or implacable guard and bookkeeper which is the obstacle in the sensitive experience of Father love. One should explain anew the problem of the free choice of the man and his freedom which in case of misunderstanding make him a tool of unconscious mechanism, impulses, and injured. The achievement of social sciences should be considered but the conclusions should be treated carefully, because they may exceed the scope their own competence. The Church should defend this difficult and at the same time constructive sacrament and its practice, showing its beauty and also both individual and community fruits.
PL
Analizując praktykę sakramentu pokuty i pojednania, należy stwierdzić, że właściwe przeżycie tego sakramentu przez chrześcijanina zależy od spotkania prawdziwego Boga, który jest miłosiernym Ojcem. Bez tego fundamentalnego wymiaru sakrament ten będzie przyjmował postać mniej lub bardziej formalnego obowiązku. Penitent nigdy nie doświadczy niezasłużonego miłosierdzia i miłości, które otrzymuje darmowo od szukającego go nieustannie Ojca miłosierdzia. Aby osiągnąć ten cel, należy usunąć błędne obrazy Boga jako bezwzględnego sędziego albo nieubłaganego strażnika i buchaltera, które stanowią poważną przeszkodę do doświadczenia czułej miłości Ojca. Na nowo należy tłumaczyć problem wolnego wyboru człowieka i jego wolności, które błędnie rozumiane czynią z niego albo kreatora dobra i zła, albo narzędzie nieuświadomionych popędów, mechanizmów i zranień. Należy brać pod uwagę osiągnięcia nauk humanistycznych, lecz traktować z pewną ostrożnością wnioski, które wychodzą nieraz poza ramy ich kompetencji. Kościół winien bronić tego trudnego a zarazem budującego sakramentu i jego praktykowania, ukazując jego piękno i owoce zarówno indywidualne, jak i wspólnotowe.
EN
An article presents environmental issues of spirituality in their relationship to God, man and the environment on the basis of the encyclical of Pope Francis Laudato si'. The Pope took up the current and complicated issue, analysis of which is exposed to various forms of reductionism or ideologies. His view of ecological spirituality is based on the foundation of God the Creator, who gave the world the natural order and also created and shaped the hierarchy of beings. This premise protects against reductionist looking at the man and at the same time − before usurp his absolute power. On this foundation, the Holy Father could develop postulate of the contemplative perception of the world in which he discovers the creatures as objects to use, but above all he sees in them a gift and value given to the man. Such a deep vision can rediscover anew God as Creator and Father for the love of establishing the human world into existence. Thanks to the origin of coming from one Father, Christian sees in others, especially in the weakest and defenceless a brother with whom he has ties of solidarity and love. Finally, the world is seen not as a place of exploitation and prey, but as a mystery that leads to God and God is the full explanation of it. The deeper the mind enlightened by faith contemplates the world, the more he sees beauty and infinity of God. And at the same time more closely connects with God, the more the world reveals to him its beauty and close relationship with the Creator.
PL
Artykuł podejmuje problematykę duchowości ekologicznej w jej relacjach do Boga, człowieka i środowiska na podstawie encykliki papieża Franciszka Laudato si’. Papież podjął problematykę aktualną a zarazem skomplikowaną, której analiza narażona jest na różne formy redukcjonizmu bądź ideologizacji. Jego ujęcie duchowości ekologicznej bazuje na fundamencie Boga Stwórcy, który nadał stworzonemu światu porządek naturalny oraz ukształtował hierarchię bytów. Ta przesłanka chroni przed redukcjonistycznym patrzeniem na człowieka, a zarazem – przed uzurpowaniem przez niego władzy absolutnej. Na tym fundamencie Ojciec św. mógł rozwinąć postulat kontemplatywnego postrzegania świata, w którym odkrywa się stworzenia nie jako przedmioty do użycia, lecz nade wszystko widzi się w nich dar i wartość zadaną człowiekowi. Takie głębokie widzenie pozwala odkryć na nowo Boga jako Stwórcę i Ojca, z miłości powołującego człowieka i świat do istnienia. Dzięki wspólnocie pochodzenia od jednego Ojca chrześcijanin widzi w drugim człowieku − zwłaszcza w najsłabszym i bezbronnym − brata, z którym łączą go więzi solidarności i miłości. Wreszcie świat jest widziany nie jako miejsce eksploatacji i zdobyczy, lecz jako tajemnica, która prowadzi do Boga i w Bogu znajduje pełne wyjaśnienie. Im głębiej umysł oświecony wiarą kontempluje świat, tym bardziej widzi piękno i nieskończoność Boga. I zarazem im ściślej łączy się z Bogiem, tym bardziej świat odsłania mu swoje piękno i ścisłą relację ze Stwórcą.
EN
This article concerns problems connected with baptism in the Holy Spirit and its celebration in ecclesial communities. The gift of baptism in the Holy Spirit can not be understood as a spiritual supplement of baptism, because in the sacrament itself the Christian has already received the Spirit. Baptism in the Holy Spirit is in fact a revival of faith that formally or due to its lack becomes a living meeting with a infinitely loving God. This applies to those who believe that by such touching were invited to a special mission (for example Jean Vanier), as well as to non-believers. The gift of baptism in the Holy Spirit is celebrated mostly in small communities, which, through catechesis, prayers and witness help the person fully open up to the Spirit. In contrast to the Pentecostalism Catholic Church believes that speaking in tongues is not a necessary condition for confirming the Baptism in the Holy Spirit (although this gift may occur) but the apparent change of life. This change is made in the human heart and is expressed in a deep desire of pray, participation in the Eucharist, the love of the Church, the desire of bringing people to Jesus (evangelism), faithfully fulfilling the duties, serenity and bound with one of ecclesia group. Those who have experienced this favour, stand at the beginning of different groups which serve the Church by particular charism, for example: The Ark, The Bread of Life, Emanuel.
PL
Artykuł podejmuje kwestie związane z chrztem w Duchu Świętym i jego sprawowaniem we wspólnotach eklezjalnych. Dar chrztu w Duchu Świętym nie powinien być rozumiany jako duchowe uzupełnienie chrztu, gdyż w sakramencie chrztu ten sam chrześcijanin otrzymał już Ducha. Chrzest w Duchu Świętym jest w rzeczywistości ponownym przeżyciem żywej wiary, która może stać się dla człowieka czymś formalnym albo może mu jej zabraknąć w przeżywaniu spotkania z nieskończoną miłością Boga. Ten dar może być udzielony zarówno wierzącym, którzy podczas otrzymania go są wezwani do podjęcia specjalnej misji (np. J. Vanier), jak i niewierzącym. Dar tego chrztu jest przeważnie celebrowany w małych wspólnotach, które przez katechezy, modlitwy i świadectwo pomagają osobie otworzyć się w pełni na Ducha. W odróżnieniu od pentekostalizmu Kościół katolicki wierzy, że brak mówienia językami nie jest koniecznym warunkiem do potwierdzenia zaistnienia chrztu w Duchu Świętym (nawet jeśli ten dar jest komuś udzielony), ale widoczna przemiana życia. Ta przemiana dokonuje się z sercu człowieka i wyraża się w głębokim pragnieniu modlitwy, uczestnictwa w Eucharystii, miłości Kościoła, zaangażowania w ewangelizację.
EN
In Christianity, there are extraordinary healings, which are caused by God. They happen in a specific religious and prayerful context, and assume openness and faith of the person, that wants to regain his lost health. He has to perform the act of forgiveness in the name of Jesus, so that he could freely accept the gift of healing. This gift always concerns the whole person and also heals the spirit. The man experiences his faith more deeply, experiences Jesus's hotter love and newness of life, which will be fully achieved in the Kingdom of Heaven. There are also extraordinary phenomena, whose authors are demons. Because they are purely spiritual beings, they can transmit to people devoted to them their powers in the form of e.g.: extraordinary power, levitation, unnatural body weight, exercise of breakneck acrobatics, which they never practiced, reciting long book passages, which they never read and others. Among these extraordinary phenomena there is also the phenomenon of healing. Demons can infect a man with disease and remove its symptoms. They can also remove the symptoms of natural diseases, by using healers as their tools. The patient may experience positive effects in the physical dimension, but he must always pay the price in the form of contracting a worse disease, spiritual difficulties, deterioration or destruction of his family or social ties and opening the doors wide to the actions of personal evil in the family. These are serious consequences, which have to be paid by people undergoing insidious actions of demons.
PL
W chrześcijaństwie istnieją nadzwyczajne uzdrowienia, których przyczyną jest Bóg. Dokonują się one w określonym kontekście religijnym i modlitewnym oraz zakładają otwartość i wiarę podmiotu, który pragnie odzyskać utracone zdrowie. Musi on dokonać aktu przebaczenia w imię Jezusa, ażeby mógł bez przeszkód przyjąć dar uzdrowienia. Ten dar dotyka zawsze całego człowieka i uzdrawia również jego ducha. Człowiek przeżywa głębiej swoją wiarę, doświadcza gorętszej miłości Jezusa oraz nowości życia, która będzie w pełni osiągnięta w Królestwie Niebieskim. Istnieją również nadzwyczajne zjawiska, których autorami są demony. Ponieważ są bytami czysto duchowymi, mogą przekazywać ludziom im oddanym swoje moce w postaci np.: nadzwyczajnej siły; lewitacji; nienaturalnego ciężaru ciała; recytowania długich passusów książek, których nigdy nie czytali; retroskopii. Wśród tych nadzwyczajnych zjawisk występuje również fenomen uzdrawiania. Demony potrafią zainfekować człowieka chorobą i usuwać jej objawy. Potrafią także usuwać symptomy chorób naturalnych, posługując się uzdrowicielami jako swoimi narzędziami. Chory może doświadczyć efektów pozytywnych w wymiarze fizycznym, lecz zawsze musi zapłacić za to cenę w postaci pojawienia się gorszej choroby, trudności duchowych, pogorszenia albo zniszczenia więzów rodzinnych czy społecznych i otwarcia szeroko drzwi na działanie osobowego zła w rodzinie. Są to ciężkie konsekwencje, które muszą ponosić ludzie ulegający podstępnemu działaniu demonów.
EN
An article presents environmental issues of spirituality in their relationship to God, man and the environment on the basis of the encyclical of Pope Francis Laudato Si'. The Pope took up the current and complicated issue, analysis of which is exposed to various forms of reductionism or ideologies. His view of ecological spirituality is based on the foundation of God the Creator, who gave the world the natural order and also created and shaped the hierarchy of beings. This premise protects against reductionist looking at the man and at the same time—before usurp his absolute power. On this foundation, the Holy Father could develop postulate of the contemplative perception of the world in which he discovers the creatures as objects to use, but above all he sees in them a gift and value given to the man. Such a deep vision can rediscover anew God as Creator and Father for the love of establishing the human world into existence. Thanks to the origin of coming from one Father, Christian sees in others, especially in the weakest and defenceless a brother with whom he has ties of solidarity and love. Finally, the world is seen not as a place of exploitation and prey, but as a mystery that leads to God and God is the full explanation of it. The deeper the mind enlightened by faith contemplates the world, the more he sees beauty and infinity of God. And at the same time more closely connects with God, the more the world reveals to him its beauty and close relationship with the Creator.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.