Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 327

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piroliza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Karbo
|
1998
|
tom Nr 3
105-112
PL
W oparciu o cytowane w literaturze wyniki badań przedstawiono przemiany jakim podlegają w procesie koksowania główne składniki substancji mineralnej węgli kamiennych. Na tej podstawie określono zmianę ich masy i gęstości rzeczywistej w tym procesie. Podano również wzory umożliwiające wyznaczenie gęstości rzeczywistej substancji mineralnej półkoksów i koksów otrzymanych w temperaturach 550-1000oC.
EN
Basing on study results cited in references it was presented the transformations of principle components for mineral substance of hard coals in coking process. On this basis it was determined the change of their mass and real density in that process. It was also shown the formulas which enable to fix the real density for mineral substance of semi-cokes and cokes prepared in temperatures 550-1000st.C
2
Content available remote Wpływ procesu pirolizy na straty w rdzeniu stojana silnika elektrycznego
80%
EN
Damel applies pyrolysis process in electrical furnaces made by Maxei for removal of binding agents and inflammable insulation materials from stator cores of the motors on overhaul. For determination of pyrolisis effect on magnetic circuit durability, particularly on possible increase of power losses a single stator core was exposed to repeated pyrolysis and impregnation process. Pyrolysis process was performed at temperature of 290÷380°C during 16 hrs. Total time of keeping the charge in furnace was of 32 hours. For measurement of power losses the stator core was provided with both-magnetizing (current) and measuring (voltage) windings. The applied method enabled measurement of power losses in stator core keeper only, and did not comprise power losses at the stator taps. Magnetizing winding was indirectly connected in series with current coil of wattmeter through measuring transformer meanwhile measuring (voltage) winding was linked with voltage coil of the same wattmeter. Power losses were measured always at the same induction in the stator core keeper amounting to 1,5 T. Upon completing the third pyrolysis and impregnation cycle power losses were lower than those observed in a new core. After the fifth pyrolysis cycle had been completed, further impregnation did not reduce power losses anymore, and such losses were higher by 4% in compare to those observed in a new core. Upon completion of next 5 pyrolysis cycle power losses in the core exceeded those observed in new core by 12 %.
PL
Przedstawiono funkcję korelującą uzysk lotnych produktów pirolizy od właściwości węgla, temperatury końcowej procesu i szybkości ogrzewania. Funkcję korelującą wyznaczono na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzanego w skali laboratoryjnej procesu pirolizy węgla połączonego z analizą termo grawimetryczną. Surowcem badawczym były węgle kamienne i mieszanki węglowe o zróżnicowanym stopniu metamorfizmu. Stwierdzono, ze opracowana funkcja może służyć do obliczania uzysków lotnych produktów pirolizy pojedynczych gatunków węgli oraz mieszanki węglowych.
EN
A function has been presented correlating the yield of fly products of pyrolisis against coal properties, final temperature of the process and heating rate. The correlating function has been determined on the basis of the results obtained from coal pyrolysis ran in a laboratory scale connected with the thermal-gravimetric analysis. Hard coal and coal mixtures with differentiated degree of metamorphism have been the raw material if the investigations. It has been determined that the elaborated function is to serve the calculations of the yield of fly products of pyrolysis of individual coals and coal mixtures.
PL
Siedem węgli energetycznych poddano pirolizie z szybkością nagrzewania 14 deg/min oraz 10(5) deg/s. Pomiary gęstości rzeczywistej i pozornej oraz sorpcji dwutlenku węgla i benzenu na próbkach węgli i otrzymanych z nich karbonizatach posłużyły do określenia wielkości układu porowatego badanych próbek. Badano wpływ warunków prowadzenia Procesu pirolizy (temperatura, szybkość nagrzewania, itd.) na rozwinięcie różnych kategorii porów w węglach energetycznych.
EN
Seven steam coals were subjected into pyrolysis at the heating rate of 14 deg/min and 10(5) deg/s. Measurements of real and apparent density as well as carbon dioxide and benzene sorption on samples of coals and carbonisation products obtained from these coals, were helpful to determine the size of porous system for examined samples. An influence of pyrolysis conditions on the development of different kinds of pores into steam coals, has been also investigated.
PL
Bardzo dobrym przykładem rozwoju zrównoważonego jest technologia utylizowania odpadów zwana pirolizą. Technologia ta jest źródłem energii odnawialnej, dzięki której uzyskujemy koks i gaz pirolityczny, pozbywając się w ten sposób wielu tysięcy ton odpadów, oczywiście przy minimalnym obciążeniu środowiska naturalnego.
6
Content available remote Polucenie vodorogda kataliticeskim pirolizom ulgevodorodnyh gazov
80%
EN
At present, hydrogen technology is one of the fastest developing segments in the chemical technology market. The production of carbon and hydrogenous gas is made feasible by the catalytic pyrolysis of hydrocarbon gases. The obtained hydrogenous gas is suitable for fuel processing and for the production of pure hydrogen gas. Carbon is obtained in carbon nanotube forms. A catalytic pyrolysis of hydrocarbon gases process using an iron-based (Fe) catalyst have been developed at Technical Center, TECHPROJECT. This process makes possible an 80% conversion of hydrocarbon gases by a single-stage pyrolysis and a 95-97% by a double-stage process at temperatures 600-700 degrees of Celsius. On this basis, a pilot plant with a mobile-catalyst bed has been created. This pilot plant has a hydrogen yield of 1, m3 per hour.
PL
Badania procesu suszenia i odgazowania mączki i jej morfologicznych składników kości i tkanki mięsnej przeprowadzono dla próbek o uziarnieniu roboczym, pobranych z podajnika technologicznego transportującego mączkę na składowisko. Badano tzw. "średnie" próbki pochodzące ze zwierząt padłych, poddanych termicznej destrukcji w Jezuickiej Strudze SA. Kości oraz tkanka mięsna wchodzące w skład próby "średniej" różnią się między sobą w istotny sposób zawartością wilgoci (Wr) i popiołu (Ar) oraz części lotnych (Vr). Występujące różnice wywierają znaczący wpływ na przebieg procesu suszenia i termicznego rozkładu. W wyniku stwierdzonych różnic, zarówno mechanizm procesu pirolizy jak własności fizykochemiczne i kinetyczne produktów rozkładu różnią się między sobą w bardzo istotny sposób.
PL
W Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu trwają prace nad technologią wykorzystującą proces pirolizy z odzyskiem energii. Prowadzone na miejscu badania i eksperymenty pozwalają już wskazać najbardziej kluczowe wyzwania stojące przed komercyjnym zastosowaniem tego typu rozwiązania.
PL
Zużyte opony samochodowe stwarzają poważne zagrożenie środowiskowe i duże trudności w recyklingu. Opisano zastosowanie procesu pirolizy do przerobu odpadów, w tym zużytych opon samochodowych. Przedstawiono wyniki testów ich pirolizy, wykonanych w skali wielkolaboratoryjnej. Pirolizę prowadzono w reaktorze ze złożem stałym w temperaturze 400, 500 i 600 [stopni] C. Uzyskane produkty mogą spełnić komercyjne wymagania jakościowe po dodatkowej przeróbce.
EN
The waste tyres create serious environmental hazard and difficulties during recycling. Application of the pyrolysis for wastes processing and especially of waste tyres has been described. The results of the pyrolysis tests of scrap tyres on a big laboratory scale have been presented. The pyrolysis process has been carried out in batch reactor at temperatures 400, 500 and 600 [degrees] C. The products obtained from this process can fulfil the commercial qualitative requirements after additional treatment.
PL
Treść: Stosując technikę TPR (Temperaturę Programmed Reduction) przedstawiono przemiany struktur organicznych związków siarki występujących w węglu z kopalni 'Janina ', zachodzące w procesie pirolizy i hydropirolizy. Przedstawiono i przedyskutowano rolg wodoru w transformacji mniej stabilnych form siarki do trwałych, skondensowanych struktur tiofenowych.
EN
By means of TPR technique (Temperature Programmed Reduction) it was presented the transformations of structures for organic sulphur compounds occurring in coal from 'Janina' coal mine which took place during pyrolysis and hydropyrolysis processes. It was presented and discussed the part of hydrogen in the transformation process of less stable sulphur forms to stable condensed structures of thiophenol.
PL
Podano metody badania ciekłych węglopochodnych z niskotemperaturowej pirolizy węgli (prasmół i paków) z zastosowaniem różnych metod rozdziałów grupowych (ekstrakcja, chromatografia, ekstrografia, destylacja). Zaproponowano schemat analizy kompleksowej ciekłych węglopochodnych [1]. Wskazano niektóre możliwości ich utylizacji.
EN
It was presented the methods for examination of carbon-derivatives from low-temperatuse coals pyrolysis (primary tars and pitches) with applying of different methods for group separation (extraction, chromatography, extrography, distillation). The scheme for the commplex analysis of liquid carbon-derivatives was proposed [1]. Some possibilities of their utilisation were shown.
13
Content available remote Scrap tyres pyrolysis: technology and equipment update, by-products valorisation
80%
EN
Scrap tyres, classified as priority waste stream by EU Commission, present disposal problems. According to recently prepared the EU Landfill Directive dumping will not more be allowed. There is a need for optimisation of the choice between material and energy valorisation in relation to the existing secondary raw material market. The quantity and quality of the end-products depends mainly on the process parameters. Qualifying the end products (char and oils) is necessary in order to fit with the market and to reach the best adequation with the demand. The study shows the evaluation of different combinations of unit processes to achieve marketable secondary raw material.
PL
Opony zużyte, sklasyfikowane przez Komisję Europejską jako priorytetowy strumień odpadów, stwarzają problemy ze składowaniem. Zgodnie z ostatnio przygotowaną dyrektywą (EU Landfill Directive) zabronione zostanie tworzenie zwałowisk opon. W związku z tym istnieje konieczność dokonywania wyboru między przetwarzaniem materiału a wykorzystaniem go jako energii, zależnie od potrzeb rynku. Na podstawie badań oceniono różne układy procesów jednostkowych służących do otrzymywania produktów o wartości handlowej.
PL
Badano nowy sposób dopalania gazów popirolitycznych w procesie termicznego niszczenia niebezpiecznych odpadów. Sposób polegał na utlenianiu gazów popirolitycznych tlenem w poślizgowym wyładowaniu elektrycznym. Substancjami testowymi były odpady z polietylenu, polipropylenu, polistyrenu i zużyte opony samochodowe. Stwierdzono, że zaproponowany sposób dopalania gazów po pirolizie odpadów z tworzyw sztucznych jest efektywny i skuteczny. Węglowodory powstałe podczas pirolizy polietylenu i polipropylenu utleniają się bardzo wydajnie. Ilość węglowodorów w gazach opuszczających wymiennik ciepła nie przekraczała 110 ppm podczas rozkładu polietylenu i 30 ppm podczas rozkładu polipropylenu. Najtrudniej utleniały się węglowodory powstałe po pirolizie polistyrenu. W gazach wylotowych wykryto 360 ppm monomeru polistyrenu. Po pirolizie opon samochodowych w gazach odlotowych wykryto mniej niż 80 ppm węglowodorów. Waga opon samochodowych zmniejszona została o 65% wag. w stosunku do ich wagi początkowej w procesie ich pirolizy.
EN
A new method for burning gases produced during a thermal decomposition of hazardous waste was tested. The method consisted in using gliding electric discharge for oxidation of these gases by oxygen. Polypropylene, polyethylene, polystyrene wastes and car tires were used as testing substances in experiments. The proposed method proved effective and efficient. Hydrocarbons formed in pyrolysis of polyethylene and polypropylene were oxidized with high efficiency. The quantity of hydrocarbons in off-gases after polyethylene oxidation was below 110 ppm and below 30 ppm after polypropylene oxidation. Oxidation of hydrocarbons formed in polystyrene pyrolysis was less efficient; 360 ppm of polystyrene monomer was found in off-gases. Eighty ppm of hydrocarbons was detected in off-gases after thermal decomposition of car tires. During pyrolysis the weight of car tires was reduced by 65% compared to their initial weight.
PL
Scharakteryzowano procesy pirolizy i zgazowania substancji organicznych oraz główne kierunki ich zastosowania do termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych. Omówiono wykorzystywane do tego celu podstawowe rozwiązania techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji krajowych oraz nowych, rozwojowych technologii. Mając na uwadze fakt, że pirolityczne metody znalazły w Polsce zastosowanie głównie do unieszkodliwiania odpadów medycznych, najwięcej uwagi poświęcono instalacjom przeznaczonym dla tych odpadów. Przedstawiono także problem emisji zanieczyszczeń z tego typu instalacji oraz uwagi eksploatacyjne w oparciu o doniesienia literaturowe i badania własne.
EN
Organic matter pyrolysis and gasification processes and main trends to their application for the thermal utilization of hazardous wastes have been described. Basic technical solutions used for this purpose were discussed taking into particular consideration home-grown installations and new development technologies. In view of the fact that pyrolytic methods were mainly applicable in Poland to the medical waste disposal most attention was given to the installations which are designed for these wastes. Problems of air pollutant emissions from this type of installations and operating observations on the authority of references and own research were presented in the article as well.
PL
Przeprowadzono procesy pirolizy polietylenu, polipropylenu, polistyrenu i gumy (skrawki opon samochodowych). Wyjściowe polimery i produkty ich pirolizy analizowano metodą EPR w celu stwierdzenia obecności wolnych rodników. Obecność wolnych rodników w przyrodzie uważa się m.in. za jedną z przyczyn starzenia się organizmów. Badanie obecności wolnych rodników, a także ustalenie ich struktury jest obecnie bardzo aktualnym zagadnieniem. W wyjściowych polimerach nie stwierdzono obecności wolnych rodników. Ich obecność stwierdzono jedynie w niektórych produktach ich pirolizy oraz pozostałościach stałych po pirolizie. W celu zbadania trwałości obecnych w próbkach rodników, analizę metodą EPR powtórzono po dwóch tygodniach, miesiącu oraz dwóch miesiącach. Na podstawie wartości parametru g oraz pasm absorpcji na widmach IR próbowano ustalić strukturę rodników obecnych w produktach pirolizy.
EN
Pyrolysis of polyethylene, polypropylene, polystyrene and rubber (scraps of tires) has been perfomed. Initial polymers and products of pyrolysis were analysed by EPR for free radicals indication. Free radicals use to be assumed as a reason for ageing of organisms. Therefore existence of free radicals and their structure belong to the most up-to-date research area. In the initial polymers free radicals were absent. However some products of pyrolysis and solid residue contain free radicals. In order to evaluate a stability of free radicals, EPR analysis was repeated after two weeks, one month and two months. Basing on the g parameter value and the absorption bands at IR spectrum the evaluation of free radicals structure was attempted.
PL
Termiczna dysocjacja materii organicznej w warunkach beztlenowych od dawna stanowi jeden z najważniejszych sposobów przemysłowego przetwórstwa materii. Dlatego też naturalny wydaje się fakt, iż pojawiły się koncepcje zastosowania tego znanego i opanowanego w skali przemysłowej procesu do utylizacji odpadów, np. gumowych.
PL
Celowym i uzasadnionym wydaje się przetworzenie odpadów polimerowych na surowce energetyczne, takie jak te otrzymywane z ropy naftowej. Do tego celu najlepiej nadają się poliolefiny. W artykule opisano wyniki badań przeprowadzonych dla odpadów polipropylenu i polietylenu oraz polipropylenu produkcji krajowej. Dla polipropylenu, regranulatu polipropylenu z minimalną ilością domieszek innych polimerów [do 5% polietylenu i do 0,2% poli(chlorku winylu)], pociętych opakowań po kosmetykach (mieszanina polipropylenu i polietylenu) oraz pociętych opakowań po olejach motoryzacyjnych (mieszanina polipropylenu, polietylenu i resztek olejów) przeprowadzono proces termicznej, bezkatalitycznej destrukcji (pirolizy).
20
Content available Analiza termograwimetryczna w badaniu paliw
70%
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego oraz wybranych rodzajów biomasy: pelletu drzewnego i ziarna owsa. Omówiono również metodę analizy termograwimetryczej oraz opisano termowagę znajdującą się w Laboratorium Paliw i Przetwarzania Energii Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki analizy termograwimetrycznej dla wyżej wymienionych typów paliw w postaci krzywych termograwimetrycznych. Analiza ta ma na celu określenie poziomu temperatury procesu pirolizy oraz stopnia konwersji paliw stałych w paliwo gazowe. Badania te są prowadzone pod kontem możliwości poprawy efektywności energetycznej układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy.
EN
In the article the characteristics of different types of solid fuels like black coal, brown coal and different types of biomass like wood pellets and oats grain were shown. Moreover, the method of thermogravimetric analysis and thermobalance located at Laboratory of Fuels and Energy Conversion Institute of Electrical Power Engineering Poznan University of Technology were described. In the next part of the thesis results of thermogravimetric analysis of the above types of fuels were presented. This analysis is to determine the level of temperature of pyrolysis process and the degree of conversion of solid fuels in to gas fuel. This research is conducted account of the possibility of improving the energy efficiency of systems of electricity and heat with integrated biomass gasification.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.