Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Drugs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Omówiono problemy krajów Unii Europejskiej co do uzgodnienia jednolitej polityki walki z nielegalnym handlem narkotykami. Europejski Ośrodek Monitorowania Narkotyków i Narkomanii opracowuje raport o rynku narkotyków i problemie narkomanii w UE.
EN
Study aim: This study assessed the level of knowledge, perceptions, and attitudes of tertiary student athletes on doping issues. Emphasis was placed on the knowledge of substances found on the prohibited list of the World Anti- Doping Agency (WADA) as well as the potential effects and side effects of the drugs when consumed. Material and methods: The study was conducted in elite tertiary student sportspersons who had qualified in their various disciplines to represent Ghana at the 2011 World University Games in Shenzhen, China. Results: The study found that these sportspersons had significantly higher levels of knowledge of socially abused drugs that also appeared on the WADA prohibited list, such as cocaine (90.9%, p<0.01), heroine (90.9%, p<0.01), cannabis (87.9%, p<0.01) and steroids (72.7%, p<0.05), as compared to drugs that are not socially abused. There was also a large gap in knowledge among respondents with regard to specific knowledge about the possible effects and side effects of banned substance. Of these sportspersons, 30% had received some form of education on doping agents; however, there was no significant statistical difference in knowledge between respondents that had received some form of education and those that had not. Conclusions: The findings of this study suggest that sporting authorities would have to intensify their efforts to provide tertiary school athletes with credible and up-to-date information on doping issues. These interventions may also need to be extended to the wider sporting populace.
3
Content available A review on drug-diet interaction
80%
EN
Food-drug interactions can have a significant impact on the efficacy of pharmacological treatment and the adverse effect profiles of many treatments. Interactions are not necessarily harmful to therapy, but they can be employed to promote drug absorption or reduce side effects in some circumstances. Drug interactions with grapefruit juice, in particular, have gotten a lot of attention recently. As new drugs are approved at a faster rate, there is less information accessible concerning their side effects and interactions once they hit the market. The use of herbal medicines and dietary supplements is a second source of worry. These items are not subjected to rigorous testing and may contain little or no of the ingredient listed on the label. Some of the herbs utilized have the potential to interact negatively with prescription medications. Mahuang (ephedra) and fever few are two noteworthy examples. Mahuang is a stimulant that can lead to hypertension in those who are on monoamine oxidase inhibitors. Fever fever has anticoagulant qualities that can help warfarin work better. The majority of food-drug interactions occur due to one of three mechanisms: decreased absorption rate or extent, enhanced absorption rate or extent, or chemical/pharmacologic effects. Acid-labile medicines, such as penicillin G, ampicillin, and dicloxacillin, are destroyed when there is an increase in stomach acid. In other circumstances, dietary components like calcium or iron may create compounds with the medicine that make it harder to absorb. Tetracycline, sodium fluoride, and ciprofloxacin are some examples. Food, calcium, and practically everything, including orange juice and coffee, interfere with lendronate absorption. The exact process through which food interferes with absorption is unknown in many circumstances. The area under the curve (AUC) may be comparable regardless of how the drug is administered; delayed absorption does not always diminish total overall exposure to the drug.
4
Content available remote Prawo w służbie utopii - problematyka uzasadnienia prohibicji narkotykowej
80%
XX
Niniejszy artykuł, bazując na przykładach prohibicji narkotykowej (w tym alkoholowej), porusza temat (braku) możliwości kreowania rzeczywistości kulturowej za pomocą narzędzi prawnokarnych. Poprzez przekrojowe porównanie znanych z historii przykładów usuwania ze świata społecznego jakiejkolwiek legalnej podaży poszczególnych substancji psychoaktywnych, zestawia pozornie szlachetne założenia moralne stojące za kulisami takich działań z następstwami łamania reguł racjonalnej kryminalizacji. Idea zwalczania nadużywania substancji psychoaktywnych przez lokowanie wszelkich czynności związanych z ich konsumpcją w sferze objętej sankcją karną, a więc przez delegalizację także form spożycia niewiążących się z jakkolwiek definiowanym nadużywaniem, wydaje się w skali globalnej zaczynać odchodzić do legalizacyjnego lamusa jako rozwiązanie przyczyniające się do powstawania patologii społecznej w stopniu znacznie przekraczającym tę, na którą stanowić miało remedium. Zamiast tego należy zaproponować odideologizowane podejście bazujące na zastanych realiach kulturowych, w ramach którego prawo w swoisty sposób ostrożnie "ceruje" sporadyczne niedoskonałości wypracowanych i utartych na przestrzeni lat elementów kulturowego systemu normatywnego dotyczącego spożycia poszczególnych substancji psychoaktywnych. Za kluczowe w tym kontekście należy także uznać definiowane przez socjologię prawa: (a) proces uspołeczniania się normy, stanowiący warunek konieczny jej faktycznego obowiązywania oraz (b) zjawisko tzw. aksjologicznych granic regulacji normatywnej. W efekcie autor przyjmuje założenie, że (1) zarówno model społeczeństwa powszechnie nadużywającego substancji psychoaktywnych, jak i wizja zbiorowości niemal całkowicie powstrzymującej się od ich spożycia, są w analogiczny sposób dysfunkcjonalne, jako silnie stresogenne oraz znacznie odbiegające od teoretycznych warunków niezbędnych dla optymalizacji procesów takich jak komunikacja społeczna, czy refleksja introspektywna, przede wszystkim zaś, iż (2) powyższa konstatacja jest tylko szczególnym przykładem ogólnej prawidłowości, zgodnie z którą legislacja przełamująca utrwalone kulturowo wzorce postępowania nie jest w stanie osiągnąć swoich celów, nawet jeżeli dysponuje potencjałem aparatu represji na skalę totalitarną, zaś jej fundamentem jest ostro zarysowana legitymizacja moralna.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper is the possibility (or lack thereof) of creating a cultural reality by means of penal law tools, based on historical examples of stimulant, alcohol, and drug prohibition. Using a cross-comparison of examples of removing legal supplies of psychoactive substances, it juxtaposes seemingly noble premises with the consequences of breaking the rules of rational criminalization. The idea of controlling abuse of psychoactive substances by making recreational use illegal seems to have caused the rise of social pathology on a global scale. Instead, the ideology-free, culture-based approach should be suggested. It would consider law in general as reactive and subsidiary, complementing the cultural normative system of psychoactive substance consumption. Norm socialization process - a condition of its de facto functioning, as well as the phenomenon of axiological limits of normative regulation, are vital concepts in this context. Consequently, the author accepts an assumption that both the commonly substance-abusing society and the one hardly using them are dysfunctional in a very similar way, as both are stressful environments, firmly missing substantial conditions for optimization of both social communication and introspective reflection for its members. This is just an example of how legislation that is breaking cultural patterns is not able to fulfill its purpose, even if and when implementing a totalitarian-scale repression policy based on stern moral principles.(original abstract)
XX
Omówiono rynek narkotyków w Czechach. Z przeprowadzonych badań wynika, że w tym kraju dramatycznie wzrosło spożycie narkotyków od 1993 r.
XX
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność bardziej wielowymiarowej analizy problematyki handlu narkotykami. Jest to jedno ze zjawisk społecznych definiujących współczesny Meksyk, a z uwagi na wielość produktów kulturowych, których pośrednio lub bezpośrednio dotyczy, należy także do najbardziej badanych. W związku z tym powinno być analizowane nie tylko w kontekście związanej z nim hiperprzemocy, lecz także jego implikacji gospodarczych, symbolicznych i społecznych. Mimo ogromnej popularności jest to bowiem zagadnienie przedstawiane w sposób uproszczony, banalny, sensacjonalistyczny. W tekście wskazuje się, iż badacze, tak z Meksyku, jak i innych części świata, nie mający bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem kryminalnym, w celu choćby częściowego zrozumienia świata narco, powinni temat analizować w sposób interdyscyplinarny, z uwzględnieniem co najmniej kwestii zjawiska narcokultury, tekstów literackich oraz społecznych, jak również obecności języka narco w życiu codziennym. Należałoby także z większą rezerwą podchodzić do źródeł dotyczących tematu, porównując różnego typu teksty i informacje. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to propose a more complex approach to the drug trafficking problem. It is one of the social phenomena defining contemporary Mexico and, at the same time, due to various cultural products it creates, one of the most analyzed. However, it should always be discussed considering not only the hyperviolence it causes, but also its economic, symbolic and social implications. Despite the great popularity of the subject both in the academy as well as in the popular culture, it has been deeply marked by banalities, sensationalism and simplifications. As for investigators, both Mexican and foreign, in order to be able to grasp its depth and its various aspects, it is essential for them to perform their analysis in a multidisciplinary way, covering at least the scope of drugculture, the different social or literary texts, as well as the presence of the language marked by drug trafficking in everyday life. Finally, special caution is required when analyzing sources related to the topic, and it is indispensable to corroborate information from a variety of backgrounds and sources. (original abstract)
7
Content available remote Konopie - substancje aktywne, właściwości lecznicze i zastosowanie
80%
XX
Celem pracy było określenie świadomości ludzi na temat konopi, ich medycznego zastosowania i dostępności. Do osiągnięcia tego celu posłużono się badaniem ankietowym, które pokazało, że znajomość tematu konopi jest powszechna. Najwięcej respondentów kojarzy konopie z rośliną włóknistą o właściwościach leczniczych. Mimo że w Polsce marihuana jest nielegalna, większość badanych zażywało jej lub znało osobę ją stosującą. Świadczy to o łatwym dostępie do preparatów narkotycznych z konopi na czarnym rynku. Badania pokazały, że respondenci znali właściwości marihuany, zarówno te lecznicze, jak i narkotyczne. Jednak tylko niewielka część z nich posiadała wiedzę o dopuszczonym w Polsce na rynek farmaceutyczny leku zawierającym naturalne ekstrakty z konopi(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the work was to identify people's awareness of cannabis, their medical use and availability. The questionnaire was used for its determination. Based on the survey, it was found that knowledge of cannabis is widespread. The majority of respondents associate cannabis with fibrous plant with medicinal properties. Although marijuana is illegal in Poland, most of the respondents used or knew the person who used it. This demonstrates the easy access to cannabis narcotic drugs on the black market. Studies have shown that respondents have known the marijuana properties, both medicinal and narcotic. However, only a small part of them had knowledge about the Polish market for a medicine containing natural cannabis extracts(original abstract)
8
80%
Open Medicine
|
2012
|
tom 7
|
nr 1
63-65
EN
A hiccup is a sudden contraction of the inspiratory and diaphragmatic muscles followed by an abrupt closure of the glottis; that produces a characteristic noise resulting from vibrations of the vocal cords. Brief episodes of hiccups are common in humans at all stages of life and are usually benign. Prolonged attacks that last for days or weeks are considered a more serious phenomenon and may indicate an underlying disorder warranting a comprehensive medical evaluation. These attacks have been associated with significant burden and morbidity. The most common triggers for acute hiccups are linked with gastro-intestinal causes, such as the gastric distension that occurs after an abundant meal, or with gastroesophageal disease. Sudden changes in temperature, excessive alcohol consumption, as well as excitement or emotional stress, may also set off acute hiccups. Certain drugs, including benzodiazepines, barbiturates, and many others, have been reported to induce hiccups. Drug-induced hiccups are diagnosed by exclusion of other causes and represent a very unusual side-effect of drugs like corticosteroids. We present a case of hiccups associated with intra-articular Diprospan (Betamethasone Sodium Phosphate) administration.
9
Content available remote Drug Market Regulation - an Institutional Approach
80%
XX
Celem artykułu jest analiza regulacji rynku narkotyków z perspektywy ekonomii instytucjonalnej oraz opracowanie zaleceń dla decydentów politycznych. Zdaniem autorów rząd, który rozważa nałożenie regulacji na rynek narkotykowy, musi określić aspekty tego rynku, które wymagają instytucji, oraz kryteria badania efektywności tych instytucji. Ponadto, powinien przeanalizować rezultaty osiągnięte przez inne kraje w zakresie polityki narkotykowej. Dlatego też artykuł złożony jest z trzech części: przeglądu niedoskonałości, które mogą wystąpić na rynku narkotyków, efektywności przepisów prawa (ze specjalnym uwzględnieniem kryteriów Pareta, Kaldora-Hicksa oraz Posnera) oraz z analizy efektów portugalskiej polityki narkotykowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to study the drug market regulations from the institutional economics perspective and to develop recommendations for policymakers. Authors' idea is that the government, which considers imposing regulations on drug market, ought to define aspects of this market, which require institutions and then, develop proper institutions' efficiency or market's efficiency criteria. What is more, it should analyse the outcomes achieved by other countries in the field of drug policy. Therefore, the article consists of three parts: market failures review regarding drug market characteristics, the efficiency of law measures (special reference to Pareto, Kaldor-Hicks or Posner criteria) and Portuguese drug policy effects analysis.(original abstract)
XX
To, że narkotyki są problemem i to problemem o zasięgu globalnym jest ewidentnym truizmem. Dlatego też ciekawsze od przypominania tego faktu jest przyjrzenie się niektórym danym. Co godzinę, w wyniku przedawkowania narkotyków umiera jeden obywatel Unii Europejskiej. Rocznie jest to nawet ponad 8 500 osób. Po raz pierwszy od lat obserwuje się także wzrost liczby przypadków śmiertelnych. Na każdego zmarłego przypada 20-25 osób, które wprawdzie przeżyły przedawkowanie, ale często pozostają im poważne, chroniczne dolegliwości zdrowotne1. Narkotyki to jednak nie tylko jedno z największych zagrożeń dla rozwoju społeczeństwa, ale też jedna z najbardziej dochodowych dziedzin przestępczej działalności. Produkcja i obrót narkotykami pod względem uzyskiwanych zysków znajduje się na drugim miejscu po handlu bronią, a przed najbardziej dochodowym, legalnym biznesem, jakim jest produkcja samochodów. (fragment tekstu)
EN
The renewable mercury film electrode, applied for the determination of papaverine traces using differential pulse adsorptive stripping voltammetry (DP AdSV) is presented. The calibration graph obtained for papaverine is linear from 1.25 nM (0.42 µg L−1) to 95 nM (32.2 µg L−1) for a preconcentration time of 60 s, with correlation coefficient of 0.998. For the renewable mercury electrode (Hg(Ag)FE) with a surface area of 9.1 mm2 the detection limit for a preconcentration time of 60 s is 0.7 nM (0.24 µg L−1). The repeatability of the method at a concentration level of the analyte as low as 17 µg L−1, expressed as RSD is 3.3% (n=5). The proposed method was successfully applied and validated by studying the recovery of papaverine from drugs, urine and synthetic solution. [...]
XX
Od czasu wprowadzonej w 1985 r. penalizacji używaniu w Polsce marihuany towarzyszą różnorodne kontrowersje i niedopowiedzenia, wskutek których z reguły było karalne wykorzystanie tej substancji także do celów medycznych. Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań administracyjno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 listopada 2017 r., formalnie zezwalających na legalne wprowadzanie marihuany do obrotu jako surowca farmaceutycznego, a także na zastosowanie jej w leczeniu i łagodzeniu objawów towarzyszących określonym chorobom. Omawiana problematyka została przedstawiona na podstawie przepisów prawa europejskiego oraz obowiązujących regulacji prawnych, zawartych m.in. w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a także na wydanych na ich podstawie rozporządzeniach. W końcowej części artykułu de lege lata przedstawiono propozycje rozwiązań faktycznych i prawnych zmierzających do rzeczywistego ułatwienia pacjentom medycznego stosowania marihuany.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the criminalization of the use of marijuana in Poland, introduced in 1985, various controversies and understatements have been taking place, as a result of which it was punishable to use this substance also for medical purposes. The subject of the article is the analysis and assessment of administrative and legal solutions adopted by the legislator, in particular changes from November 1, 2017, formally permitting the legal marketing of marijuana as a pharmaceutical raw material, as well as its use in the treatment and alleviation of symptoms accompanying specific diseases. The issues discussed were presented on the basis of European law, current legal regulations contained, among others, in the Pharmaceutical Act of September 6, 2001, and in the Act on Counteracting Drug Addiction of July 25, 2005, as well as regulations issued on their basis. In the final part of the article, de lege lata, proposals of factual and legal solutions are presented, aimed at actually facilitating the medical use of marijuana to patients.(original abstract)
EN
The aim of this paper is to analyse the sociological literature on pharmaceuticalisation and see how sociology helps us understand and explain the phenomenon. We then discuss how sociology, especially in Anglo-Saxon countries, defines the process of pharmaceuticalisation and how this last is evolving. The paper points out that, while medicalisation remains a key concept for health sociology, it is increasingly being queried and/or extended to allow for a techno-scientific era of biomedicalisation (Clarke et al. 2003) and to acknowledge the importance of the pharmaceutical industry in this process (Williams, Martin and Gabe 2011a, 2011b). Particular attention will be paid to the process of pharmaceuticalisation as brought about not just by doctors and their prescriptions, but by the central role of pharmaceutical promoters and the marketing of drugs.
14
Content available remote Charakterystyka wpływu narkotyków na ośrodkowy układ nerwowy
60%
XX
Lata szkolne to czasy gwałtownego rozwoju i psychiki dziecka. Szkoła dziś nie spełnia w pełni podstawowych zadań wychowawczych i dydaktycznych. Dziecko chodzi do szkoły z nastawieniem bo musi, aby przejść z klasy do klasy, aby realizować państwowy program nauczania. W środowisku szkolnym gdy dziecko staje się uczniem, szkoła staje się dla niego miejscem, w którym spędza znaczną część swojego życia. Przez kilkanaście lat całe jego życie koncentruje się wokół tej instytucji. Już pierwsze przekroczenie progu szkolnego może być dla nowego ucznia stresowym wydarzeniem, mającym wpływ na przebieg dalszej nauki. Nowe środowisko, agresywni niekiedy rówieśnicy oraz wygórowane obowiązki szkolne powodują niekiedy ucieczki od rzeczywistości bądź utratę równowagi psychofizycznej. Szkoła dla młodego człowieka jest często istnym poligonem doświadczalnym. Z punktu widzenia młodej osoby kadra pedagogiczna to zespół osób innego pokolenia, stojących najczęściej zdaniem uczniów po przeciwnej stronie. Postawa taka oznacza często brak zaufania. W szkole młody człowiek spędza jedną trzecią doby, styka się z ogromną ilością nowych sytuacji, jest to miejsce w którym musi dokonywać nowych wyborów. W wieku adolescencji umiejętność wyboru są bardzo nikłe, wybory niekiedy bardzo ważne, a ich skutki bardzo często dalekosiężne, które ważą na całym jego życiu. W szkole uczeń podlega licznym stresom, a te przyczynić się mogą częstym do sięganiem po narkotyki. (fragment tekstu)
EN
Article covers the issues: Substances opóźniająco the central nervous system Substances stimulating the central nervous system Substances that cause disturbances in the central nervous system Escape from the daily concerns and environmental impact (original abstract)
XX
Autor porusza także inne palące problemy społeczne i gospodarcze, takie jak: legalizacja narkotyków, tolerancja dla sekt religijnych, liniowy podatek dochodowy, zaostrzanie kar za groźne przestępstwa, handel zagraniczny wolny od ceł, "ustawianie" giełdy przez polityków, zalanie rynków towarami z Trzeciego Świata, dyskryminacja mniejszości narodowych czy równouprawnienie kobiet na rynku pracy. (fragment tekstu)
EN
This study determined the temporal variation of students' drug abuse in Langtang North Local Government Area - LGA, Plateau state - Nigeria. Descriptive survey research design was employed for the study with data collected from a sample of 752 students', selected through multi stage sampling procedure from all the secondary schools in Langtang North LGA. The instrument for data collection was investigators' structured ten items questionnaire. Face validation of the instrument was obtained through the judgement of five experts. A reliability index of .84 was obtained through the outcome of pilot testing using split half method. Frequencies, percentages and overall means were utilized to answer the research question while Chi-square statistic was used to test the null hypothesis at .05 level of significance. The findings of the study revealed that overall, a slightly higher proportion of the students' in the morning (40.4%), followed by during dry season (37.6%), in the evening (33.4%), during festive period (29.8%), at weekends (27.8%), and during rainy season (24.2%) moderately abused drugs. The study further revealed that students' drug abuse differed according to temporal variation (Cal x2 = 325.873 > x2 tab = 12.59, df = 6, p < .05). Following from the findings of the study, it was recommended that the Federal Government and Non-Governmental Organizations should endeavour to sponsor people to review the current intervention programs on drug abuse so as to strengthen measures that will further alter the negative attitudes and practices-related to inappropriate use of drugs that still exist. As the review on the current intervention programme is done; the outcome that is consistent with the current drug abuse trends when implemented ought to improve on the current status quo. As the current intervention programme is implemented and adopted, it will further curtail substance abuse thereby having informed and healthy people that will live devoid of drug abuse in Langtang North, Plateau state and the country at large. (original abstract)
EN
Emotional intelligence brings more success in people and makes them treat ordinary problems more wisely. Addiction, which is currently increasing in most societies, causes people to be inoperable as well as causing personal and social devaluation. The present study investigates emotional intelligence in three groups of the members of the society and these include normal people who have never taken any drugs, the drug addicts and drug-quitter in no-name addicted groups (NA). The subjects in the present study are 90 males of Karaj Province in total, which are selected as follows: 30 of them were selected in a simple random sampling method, 30 drug addicts who were selected purposefully and 30 no-name addicted individuals (NA) were selected purposefully. In order to evaluate the emotional intelligence in the present study, Bar-On emotional intelligence questionnaire was used and in order to detect the drug addicts, a self-reporting technique was used. The information used in the present study was obtained from an individual interview. With the aim of analyzing the data, descriptive practices were used to explain the information about the samples and demographic characteristics, as in inferential methods such as variance analysis. The results obtained in the present study showed that the emotional intelligence of the drug-quitters in the (NA) is generally higher than that of the normal and the drug addicts; to be more specific, there is a significant difference between the three groups in all the seven subcategories of the emotional intelligence; that is to say, it was higher in the NA. The seven subcategories contain problem solving, happiness, psychological pressure tolerance, self-actualization, self-esteem, impulse control and self-expression. (original abstract)
XX
Usankcjonowany przez konwencje ONZ paradygmat postrzegania problemu narkotyków jako przede wszystkim przedmiotu polityki karnej jest coraz silniej kwestionowany. W artykule omawia się przykłady krajów, w których odstępuje się od karania posiadania marihuany lub wręcz zmierza się do jej legalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
A paradigm (sanctioned by the UN conventions) of perception of the drug problem primarily as a matter of criminal justice policy, is increasingly called into question. This article presents examples of countries which desist from imposing criminal sanc­tions for possession of marihuana or even tend towards its legalization. (original abstract)
19
Content available remote Wojna meksykańskich karteli narkotykowych
60%
XX
Artykuł prezentuje tematykę funkcjonowania karteli narkotykowych w Meksyku w XX i XXI wieku, nazywanych współcześnie mianem ponadnarodowych organizacji prze - stępczych. W sposób szczególny skupia się na wpływie sytuacji politycznej państwa i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych na kształtowanie przemysłu narkotykowego oraz koniecz - ności reorganizacji jego struktur, zapoczątkowanej w 2000 roku, kiedy to prezydentem Meksyku został Vicente Fox. Jego elekcja zakończyła ponad siedemdziesięcioletnie rządy współpracującej z kartelami narkotykowymi Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej i rozpoczęła okres krwawych walk wskazanych organizacji przestępczych(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents functioning of drug cartels in Mexico in XX and XXI cen - tury, nowadays called as international criminal organizations. In a specific way it focuses on influences of mexican political situation and US foreign policy on drug trafficking industry, connected with reorganization of its structures, initiated in 2000, when Vicente Fox became a new president of Mexico. This election ended over seventy-year governance of Institutional Revolutionary Party in the country - which cooperated with drug cartels - and began new period of bloody fights between criminal organizations(original abstract)
20
Content available remote Czy chcemy legalnych narkotyków?
60%
XX
Poszukując odpowiedzi na pytanie, czy chcemy legalnych narkotyków, należy najpierw zgłębić wiedzę dotyczącą tego, co to jest narkotyk, jakie jest jego działanie i jaki wywiera wpływ na człowieka. Autor chcąc udzielić odpowiedzi na tytułowe pytanie, podzielił artykuł na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale dokonał próby zdefiniowania narkotyku i wskazał jego pochodzenie. W drugim omówił uwarunkowania narkomanii, przedstawił podstawowe definicje i rodzaje uzależnienia. Rozdział trzeci to obowiązujący stan prawny i próby legalizacji "miękkich" narkotyków, poruszony został także problem bagatelizowania szkodliwości marihuany. Ostatni, czwarty rozdział to zagadnienia dotyczące profilaktyki i modeli właściwych zachowań pozwalających odrzucić pokusę, jaką są narkotyki. Każdy narkotyk, bez względu na jego umowny podział: miękki czy twardy, pozostawia ślad w naszym organizmie, powodując zmiany w psychice i zachowaniu człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
Looking for an answer to the question whether we want legal drugs, first we should deepen understanding what a drug is, how it acts what kind of influence on a human being it has? To answer the title question the author has divided the article into four chapters. In the first chapter he defines a drug and points to its origin. In the second chapter the author discusses conditions of drug abuse, presents main definitions and types of addiction. The third chapter describes the current legal status and some attempts to legalize soft drugs. He also describes a problem of marijuana harmfulness. The last chapter presents ways of prevention and models of behaviour to reject temptation of drug use. No matter what kind of drugs: 'soft' or 'hard' we use , each of them leaves a trace and changes to our organism, psychology and human behavior. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.