Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2307

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 116 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania ankietowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 116 next fast forward last
4
Content available Popularność "żywności wygodnej"
100%
PL
Wraz ze zmieniającym się stylem życia konsumentów, wzrostem wartości czasu poświęcanego na przygotowywanie posiłków czy polepszaniem się standardu życia części społeczeństwa, większego znaczenia w odżywianiu nabierają produkty szybkie i wygodne w przygotowaniu. O popularności tej grupy żywności świadczą także: jej łatwa dostępność, duża różnorodność oraz walory związane z krótką obróbką kulinarną.
EN
The article describes the origins and essence of convenience food, its classifications, and consumer opinions and attitudes. It was concluded that, despite the universality and the unflagging popularity of convenience foods, there is the view that users of this category of products have very different levels of knowledge about its nature and nutritional value and health. Contemporary consumers strongly and positively perceive it, show great knowledge of different types and attributes. Though, the most important reasons are connected with the fact that they come back home late due to their absorbing work and have no time for food preparation. Thus convenience food is easy and fast. The availability of a wide and diverse offer is also very significant.
5
Content available remote Ocena metod prowadzenia internetowych badań ankietowych
100%
DE
Dank der Webmöglichkeiten werden internet-basierte Umfragen immer mehr populär und gleichzeitig konkurrenzfähig gegenüber traditioneller Umfragen. Im Artikel wurde eine Analyse von starken und schwachen Seiten der internet-basierten Umfragen gemacht. Außerdem hat sich die Autorin auf Probleme wie: -Methoden der Verbreitung von internet-basierten Umfragen -Versicherung der formalen Richtigkeit von Daten, die elektronisch gewinnen sind -angewandte Anregungsformen für die Teilnahme an der Umfrage -konzentriert.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 6
439--442, CD
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące organizacyjnych uwarunkowań logistyki w działalności przedsiębiorstw. Przedstawiono zakres zadań i cele strategii logistycznych, koszty, perspektywy i trudności oraz działania podejmowane i konieczne do podjęcia w związku z funkcjonowaniem logistyki w działalności przedsiębiorstw.
EN
The paper presents results of a questionnaire survey concerning the organizational logistic conditions in the activity of enterprises. it presents the scope of logistics tasks, aims of logistic strategies, prospects and difficulties as well as activities taken and necessary to be taken in connection with the operation of logistics in the field of expenses. It presents activities of logistic sections in enterprises, in particular: the time of their establishment, the organizational structure, employees responsibilities, the scope of logistic tasks and the type of specified logistic expenses.
PL
Wprowadzanie w przedsiębiorstwach zarządzających sieciami kanalizacyjnymi interaktywnych baz danych powiązanych z cyfrowymi planami sieci, wraz ze wzrastającą ilością zawartych w nich informacji o zasobach i stanie technicznym sieci stanowi szansę na prowadzenie głębszych analiz nt. ich funkcjonowania i możliwego zachowania w przyszłości. Stopniowo możliwe staje się przejście od standardowej strategii rehabilitacji przewodów z inspekcją do prognozowanej strategii odnowy, wykorzystującej m.in. wyniki badań statystycznych i modele procesów starzenia się sieci. Chcąc rozpoznać możliwości wprowadzenia tej strategii w warunkach krajowych, opracowano ankietę adresowaną do największych i potencjalnie najnowocześniejszych przedsiębiorstwach zarządzających kanalizacją. Wyniki i wnioski wypływające z ankiety zaprezentowano w artykule.
EN
Along with growing number of resource data, introducing in companies managing sewer networks interactive databases linked to digital maps seems to be a chance for thorough analyses of i.e. current state and future technical conditions. Gradually, it gets possible to shift from standard strategy of pipeline rehabilitation to proactive strategy of renewal involving statistical examination results and network ageing models. In order to reconnoitre possibility of introducing such strategy in Poland an opinion poll addressed to the largest and potentially most modern sewer network management companies has been worked out. Results and conclusions drawn out from the opinion poll were presented in the article.
PL
W artykule przedstawiono podsystem doskonalenia zawodowego kadry SZ RP dotyczący oficerów korpusu logistycznego realizowanego w WSOWL. Przedstawiono praktyczną metodę ciągłego doskonalenia procesu kształcenia, której bazą jest analiza statystyczna wyników badań ankietowych stopnia satysfakcji klientów (słuchaczy). W referacie skupiono się na ocenie przydatności tematów zawartych w programach kształcenia. Do oceny przydatności tematu wykorzystano analizę, która w literaturze nosi nazwę „Statystycznej kontroli procesu”. Idea tej metody polega na ustaleniu granic naturalnej zmienności procesu, a następnie wskazaniu pomiarów, których wartość mieści się poza tymi granicami. Zaprezentowano również podjęte działania doskonalące.
10
Content available remote Sztuka przestrzegania zaleceń
100%
PL
Niniejszy artykuł analizuje przeprowadzone w krajach regionu Azji i Australii badanie ankietowe, dotyczące użytkowania i pielęgnacji soczewek kontaktowych przez pacjentów. W badaniu ujawnił się niepokojąco niski stopień przestrzegania zaleconego sposobu postępowania. Autorzy nakreślają tu główne problematyczne kwestie i kierują do specjalistów prośbę o pomoc w odwróceniu tej tendencji.
PL
Artykuł prezentuje część badań ankietowych studentów uczących się jpjo. Celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na jakim poziomie zaawansowania językowego czytają oni tekst literacki na zajęciach? Interesowało nas zwłaszcza zagadnienie, czy tekst literacki działa motywująco na uczących się? Prezentujemy charakterystykę grupy, motywy oraz oczekiwania studentów, którzy czytają polskie teksty literackie nie tylko w trakcie zajęć językowych, ale również we własnym zakresie.
EN
The paper presents the results of the questionnaire research on a group of students learning Polish as a foreign language. Our goal was to determine on which level of knowledge of Polish students read Polish literary text during language classes. Especially, we wanted to know if the use of literature in class encourages the students to read Polish literary text on their own. We present the profile of the group – language level, age, motivation, and expectations of the students who read Polish literature not only during the language classes but also on their own.
14
Content available Wiarygodność metod badawczych
100%
PL
Na potrzeby podejmowania decyzji przeprowadzane są badania mające na celu lepsze poznanie tego zjawiska lub opinii przyszłych beneficjentów podejmowanej decyzji. Łatwość pozyskania informacji o określonym problemie za pomocą badania ankietowego powoduje, że jest to najczęściej wykorzystywana metoda badawcza. Budowa kwestionariusza ankietowego, dobór próby badawczej, wybór odpowiedniej procedury przeprowadzenia badania to zagadnienia, które szczegółowo opisano w literaturze. Cichym założeniem jest tu wiarygodność zebranych danych ankietowych, na podstawie których podejmowane są decyzje. Przeprowadzone i opisane w artykule badanie pokazuje, że jest to często założenie nieprawdziwe, skutkujące nietrafnymi decyzjami podejmowanymi na podstawie niewiarygodnych danych. Wskazane jest zatem poszukiwanie alternatywnych, bardziej wiarygodnych metod pozyskiwania danych do podejmowania decyzji biznesowych
15
100%
EN
Phenomenon of child abuse is considered to be voluntary or involuntary action of an adult which has a detrimental effect on child’s health and/or his psychophysical development. The concept of child abuse syndrome includes physical, mental and emotional maltreatment and negligence of physical, medical and emotional needs and also rape and sexual abuse. The authors conducted a questionnaire survey in order to assess children mistreatment by parents, caretakers and school environment. Studies included 228 high school students aged 14– 16 out of which 44,3% were girls and 55,7% were boys. 84% of the children were brought up by full families, 13% by mothers only, and 3% by fathers only. The most common form of mistreatment of children was physical violence (20,3%), psychological violence (12,1%) and negligence (6,5%). Violence in the form of bad touch was experienced by 7,9% of girls and 0,8% of boys. High school students often suffered emotional violence from peers (22,9%), siblings (5,2%) and teachers (4,8%). Results of the surveys were discussed paying attention to sociological context and legal conditions. The need for cooperation between many organizations and sectors of public life was highlighted to prevent the phenomenon of child abuse.
PL
Za zjawisko krzywdzenia dziecka uważa się zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, która wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie dziecka i/lub jego rozwój psychofizyczny. Pojęcie zespołu dziecka krzywdzonego uwzględnia maltretowanie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, zaniedbanie potrzeb fizycznych, leczniczych i emocjonalnych oraz gwałt i nadużycie seksualne. Autorzy przeprowadzili badanie kwestionariuszowe celem oceny zjawiska krzywdzenia dzieci przez rodziców, opiekunów oraz środowisko szkoły. Badaniami objęto 228 uczniów gimnazjum w wieku 14–16 lat. 44,3% ankietowanych to dziewczęta, a 55,7% chłopcy. W rodzinie pełnej wychowywało się 84% dzieci, przez matkę wychowywanych było 13%, a przez ojca 3% ankietowanych. Najczęstszą formą złego traktowania dzieci w rodzinie była przemoc fizyczna (20,3%), psychiczna (12,1%) oraz zaniedbanie (6,5%). Przemocy w formie złego dotyku doznało 7,9% dziewcząt oraz 0,8% chłopców. Gimnazjaliści najczęściej doznawali przemocy emocjonalnej ze strony rówieśników (22,9%), rodzeństwa (5,2%) oraz nauczycieli (4,8%). Wyniki badań przedyskutowano ze zwróceniem uwagi na kontekst socjologiczny i uwarunkowania prawne. Zwrócono uwagę na potrzebę współdziałania wielu organizacji i sektorów życia publicznego celem zapobiegania zjawisku krzywdzenia dzieci.
PL
Decydujący wpływ na standard życia współczesnego człowieka mają warunki panujące w przestrzeniach zamkniętych. W opracowaniu przedstawiono współczesne poglądy dotyczące tych warunków oraz wybrane wyniki ich ocen. Szczególną uwagę zwrócono na ich związek z działaniem wentylacji.
18
Content available remote Wiedza coraz większa
100%
PL
W maju 2006 r., instytut badań opinii publicznej PENTOR przy merytorycznym udziale "Inżynierii Bezwykopowej" przeprowadził badanie, mające na celu wykazanie znajomości technologii bezwykopowych i materiałów w nich stosowanych wśród osób bezpośrednio związanych z branżą. Na pytania związane ze stosowaniem poszczególnych technologii i materiałów, odpowiadały cztery grupy respondentów: urzędnicy, pracownicy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz projektanci i wykonawcy. Wśród omawianych zagadnień znalazły się: - technologie bezwykopowe; - rekomendowane materiały i ich wizerunek; - źródła wiedzy o technologiach bezwykopowych.
EN
An institute for public opinion survey with participation of "Trenchless Engineering" magazine, has carried out a survey in order to determine the level of knowledge and awareness among people involved in trenchless technology industry in Poland. The questions concerned their familiarity with different trenchless methods, the choice of various installation materials and the ways of learning. The results of a comprehensive survey questionnaire distributed among investors, engineers and contractors are presented.
19
100%
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych, ukazujących jakie formy motywacji pracowników są najskuteczniejsze, a więc zwiększają zaangażowanie pracowników i prowadzą do wzrostu wydajności pracy.
EN
Purpose of this article is to show the results of research on identifying employees who are aware of the company’s problems, to properly motivate them to seek solutions of these problems and to increase the speed of reaction in decision-making process.
PL
Po wprowadzeniu do zagadnienia omówiono stan gospodarki wodno-ściekowej miast z podziałem ich na miasta powyżej i poniżej dziesięciu tysięcy mieszkańców. Przedstawiono również wnioski w tym zakresie.
EN
With division on the under- and over ten thousands inhabitant towns a state of water- -sewage economics and relevant improving suggestions have been dealt with.
RU
После введения в вопрос рассмотрено состояние водосточного хозяйства городов с подразделением на города с населением до и свыше десяти тысяч жителей. Сделаны также выводы по этому вопросу.
first rewind previous Strona / 116 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.