Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aplikacja mobilna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje metodykę tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne na przykładzie aplikacji wspomagającej pracę inżyniera elektryka. Spośród różnych platform tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne zostało wybrane środowisko Android Studio, które umożliwia zarówno zaprojektowanie, jak i stworzenie interfejsu aplikacji oraz jej logiki funkcjonalnej. Przedstawiono ogólną budowę aplikacji w systemie Android oraz cykl życia tzw. aktywności. W artykule zawarto przegląd dostępnych na rynku aplikacji wspomagających pracę inżyniera elektryka w terenie. Przedstawiono własną aplikację wyposażoną w funkcje prostych obliczeń przydatnych dla inżyniera elektryka. Wszystkie zaimplementowane funkcjonalności zostały przetestowane, a zastosowana metodyka projektowania aplikacji pozwala na wydajną rozbudowę oprogramowania.
EN
The methodology of creating applications for mobile devices is presented in this paper based on the exemplary application supporting the work of electrical engineer. Among the various platforms of building mobile applications “The Android Studio” has been chosen. This environment allows both: effective design and smooth creation of the application’s interface and its functional logic functionality. The general view of typical Android application and the so–called life cycle of the application activity was presented. The article reviews available applications supporting the work of electrical engineers and presents the newly designed, equipped with functional features useful for electrical engineer. All implemented functionalities have been tested and the applied methodology enables the efficient upgrades of application.
PL
Aplikacje mobilne, jeszcze kilka lat temu uważane za innowacyjną ciekawostkę, stały się niezbędnym elementem sterowania centralami wentylacyjnymi. Stanowią one ułatwienie zarówno dla użytkowników końcowych, którym umożliwiają nie tylko zdalne sterowanie, ale i prawidłową obsługę urządzeń, jak i dla użytkowników profesjonalnych, którzy mogą z ich poziomu monitorować oraz sterować pracą swoich central - zarówno pojedynczych urządzeń, jak i sieci central.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
1229--1236, CD2
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu poświęconej problematyce promocji marki poprzez aplikacje mobilne z punktu widzenia konsumenta. Przedstawiono także wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2014 roku na próbie 323 respondentów. Podjęto próbę określenia czy w opinii konsumentów posiadanie przez firmę dedykowanej marce aplikacji mobilnej wpływa korzystnie na wizerunek oraz promocję marki. Wyniki badań wskazują iż aplikacje mobilne są innowacyjnym narzędziem, zbliżającym klientów do firmy, budującym zaufanie i zwiększającym lojalność i przywiązanie konsumentów.
EN
Article presents literature overview concerning the issues on brand promotion through mobile applications from the consumer point of view. The paper also presents the results of survey conducted in 2014 on a sample of 323 respondents. An attempt was made to determine whether having a dedicated mobile application by company has beneficial effect on the image and promotion of brand in the consumers’ opinion. The results indicate that mobile apps are innovative tool of marketing, approaching customers to company, building trust and increasing consumer loyalty.
4
Content available remote Jak wykorzystać smartfon i tablet w gabinecie
80%
Optyka
|
2016
|
tom Nr 6
36--38
PL
Obecnie właściwie każdy z nas posiada smartfon lub tablet z dostępem do aplikacji mobilnych. Jak się okazuje, mogą one również stanowić uzupełnienie wyposażenia naszego gabinetu, umożliwiając przeprowadzenie niektórych testów diagnostycznych oraz służąc jako pomoc w edukacji zarówno pacjenta, jak i specjalisty. Dodatkowo smartfon lub tablet można wykorzystać do fotografii przedniego oraz tylnego odcinka oka.
EN
Massive deployment of mobile access devices with exiting IPv4 protocol impossible because of very limited address space, lack of QoS, and proper security support. This increases demand on IPv6 protocol deployment for mobile applications. We present analysis of IPv6 advantages and required extensions to the standard mobility and routing schemas and also give two examples of applications, which would benefit from it.
PL
Intensywny rozwój urządzeń mobilnych wykorzystujących protokół IPv4 jest ograniczony przez niedostateczną przestrzeń adresową, brak standardowych mechanizmów QoS i odpowiedniego bezpieczeństwa. Skłania to do wykorzystania protokołu IPv6. Artykuł ten prezentuje zalety samego IPv6, jak też niektóre jego rozszerzenia istotne z punktu widzenia tworzonych aplikacji mobilnych. Dwie takie aplikacje zostały również krótko opisane w niniejszej pracy.
EN
Nowadays, users of mobile technologies expect solutions which ensure interaction and accessibility of information. Expectations of seniors in terms of using mobile applications certainly differ from those of young people. There are many mobile apps on the market, such as banking, navigation, communication or medical ones. Only some of them are dedicated directly to seniors, who use modem technological solutions, especially financial ones, least often. The lack of knowledge and the fear of new technologies can be listed as principal barriers to it. However, the attitudes to mobile technologies in this age group evolve year by year. The purpose of this article is to present the assessment of selected mobile apps from the perspective of seniors. A face-to-face questionnaire and value network analysis by Verna Alee are going to be the applied research methods.
PL
Użytkownicy technologii mobilnych, oczekują obecnie rozwiązań zapewniających interakcję i dostępność informacji. Oczekiwania seniorów w zakresie korzystania z aplikacji mobilnych na pewno różnią się od oczekiwań młodych ludzi. Na rynku istnieje wiele aplikacji mobilnych (bankowe, nawigacyjne, komunikacyjne lub medyczne). Tylko niektóre z nich są przeznaczone dla seniorów, którzy najrzadziej korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwłaszcza finansowych. Brak wiedzy i strach przed nowymi technologiami można wymienić jako główne bariery w tym obszarze. Jednak stosunek do technologii mobilnych w rozpatrywanej grupie wiekowej z roku na rok ewoluuje. Celem tego artykułu jest przedstawienie oceny wybranych aplikacji mobilnych z perspektywy seniorów. Zastosowanymi metodami badawczymi są wywiad osobisty i analiza sieci wartości Verna Alee.
PL
Nowe technologie, w szczególności związane z transmisją danych, internetem i aplikacjami mobilnymi, przenikają do każdej dziedziny życia. Ich rozwój nie ominął również branży parkingowej. Innowacyjność przekłada się na konkretne korzyści i komfort kierowców, jak również na poprawę procesów biznesowych administratorów parkingów. Analizując nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku, chcemy skupić się na systemach wnoszenia i kontroli opłat parkingowych oraz ładowania pojazdów elektrycznych.
PL
Aplikacje mobilne to wciąż niedoceniane w Polsce narzędzie poprawy konkurencyjności transportu publicznego oraz pieszego i rowerowego. Stwarzają one wręcz morze możliwości odmiany oblicza transportowego miast.
9
Content available remote Co nowego w aplikacjach mobilnych, które możemy wykorzystać w gabinecie?
80%
Optyka
|
2018
|
tom Nr 2
66--67
PL
K ontynuujemy temat nowoczesnych ułatwień w branży optycznej, który rozpoczęliśmy w poprzednim numerze. Od ostatniego artykułu dotyczącego aplikacji mobilnych, który ukazał się w OPT YCE (6/2016), minął ponad rok. Większość osób sięgających po ten artykuł może oczekiwać nowości oraz innowacyjnych rozwiązań... Moi drodzy – rozczaruję Was. Nie będzie wyłącznie nowych aplikacji w tym artykule, opiszę również sprawdzone i poprzednio opisywane narzędzia, gdyż w mojej ocenie nie pojawiły się lepsze rozwiązania niż one.
EN
The only treatment available for celiac disease and other gluten-related disorders remains a lifelong gluten-free diet. Knowledge of the gluten content in foods is one of the crucial factors for dietary compliance which helps prevent future complications related to gluten consumption. In order to help patients cope with the burdens of the gluten-free diet, a mobile app was created. The bezGlutenu mobile app (Polish “Gluten-Free”) is the first mobile app in Poland serving as a database of every product licensed with the Crossed Grain symbol available on the Polish Market. This mobile app can help patients with the management of the gluten-free diet.
PL
Jedyną dostępną formą leczenia celiakii oraz innych chorób glutenozależnych pozostaje dożywotnie stosowanie diety bezglutenowej. Wiedza dotycząca zawartości glutenu w produktach spożywczych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie reżimu dietetycznego, który pomaga zapobiec powikłaniom związanym ze spożyciem glutenu. Aby pomóc pacjentom w radzeniu sobie z dietą bezglutenową powstała aplikacja mobilna bezGlutenu – pierwsza w Polsce aplikacja mobilna służąca jako baza wszystkich produktów oznaczonych licencjonowanym znakiem Przekreślonego Kłosa dostępnych na polskim rynku.
EN
Mobile smart devices are standard equipment of an average person. While being designed to be used by fully fit person, they can be helpful for impaired ones, even those who due to blindness are considered unable to operate touchscreen. The potential of a mobile device, usually smartphone, to be an aid for visually impaired people lies in accumulation of technologies in one easy carried equipment. It usually is a handheld computer equipped with various sensors like camera, gyroscope, accelerometer, GPS, microphone, combined with access to the Internet. In this paper we are trying to systematize the most common approaches and application types, thus giving the hints for the research and development directions in the area of visually impaired mobile aid. Authors focused on elementary technologies leading to complex solutions improving safety of navigating those people in everyday traffic. Recognized state of knowledge and technology confirms the importance of mobile solutions for visually impaired people and the need of further research in this area.
PL
Urządzenia mobile odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę w codziennym życiu zwykłych ludzi. Pomimo bycia zaprojektowanymi dla osób pełnosprawnych, są pomocne również dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, włączając w to osoby, które z powodu niedowidzenia lub ślepoty nie powinny być w stanie posługiwać się ekranem. Potencjał urządzeń mobilnych, w aspekcie wspomagania osób niepełnosprawnych, jest związany z integracją w pojedynczym niewielkim urządzeniu wielu sensorów (m.in. żyroskopu, akcelerometru, odbiornika GPS, mikrofonu, kamery) w połączeniu z dostępem do Internetu. W niniejszym artykule podjęto próbę usystematyzowania najbardziej powszechnych rozwiązań i aplikacji wspomagających samodzielne przemieszczanie się osób niedowidzących. Autorzy przedstawili spektrum podstawowych technologii prowadzących do rozwiązań kompleksowych, począwszy od związanych z komunikacją użytkownik – urządzenie, a skończywszy na dynamicznym wykrywaniu przeszkód. Analiza stanu wiedzy i technologii potwierdziła znaczenie rozwiązań mobilnych dla osób o różnym stopniu upośledzenia narządu wzroku, a także potrzebę prowadzenia dalszych badań w tej dziedzinie.
12
Content available remote Programowana niania dla dziecka jako element Internetu Rzeczy
60%
PL
Celem pracy było stworzenie aplikacji mobilnej współpracującej z Raspberry Pi. Ma ona ułatwić opiekę nad dzieckiem, poprzez podgląd kamery i powiadomienia w razie hałasu w pokoju dziecka. Aplikacja mobilna została wykonana w środowisku Android Studio. System opiera sięo bezprzewodową komunikacjęWiFi, co pozwala na dostęp do danych z urządzenia w całym obszarze działania sieci lokalnej. Dane z urządzenia oraz baza użytkowników są przechowywane na serwerze Apache w bazie danych MySQL. Wykorzystano czujnik temperaturyi wilgotności, który pozwala na monitorowanie warunków panujących w pokoju dziecka oraz rozwój i integrację w świecie Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT).
EN
The aim of the work was to create a mobile application cooperating with Raspberry Pi. It is supposed to facilitate childcare by viewing the camera and notifying in case of noise. in the children's room. The mobile application was made in the Android Studio environment. The system is based on wireless Wi-Fi communication, which allows you to access data from the device in the whole area of operation of the local network. Data from the device and the user database are stored on the Apache server in the MySQL database. A temperature and humidity sensor has been used, which allows to monitor conditions in the child's room and to develop and integrate in the world of the Internet of Things (IoT).
EN
This article presents the performance analysis of a cross-platform mobile application implemented with Xamarin and two native applications for Android and iOS platforms. The results concerning the time analysis for selected activities were compared in order to determine whether cross-platform tools are worth using in mobile application development. Native applications achieved better performance, however in some cases the cross-platform approach allows for significant development time reduction without deterioration in user experience.
PL
Artykuł przedstawia analizę wydajności mobilnej aplikacji wieloplatformowej utworzonej za pomocą technologii Xamarin oraz dwóch natywnych dla platformy Android i iOS. Wyniki dotyczące analizy czasów wykonywania wybranych czynności zostały porównane, aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto używać rozwiązań wieloplatformowych w wytwarzaniu aplikacji mobilnych. Aplikacje natywne osiągnęły lepsze wyniki, jednakże w pewnych scenariuszach wykorzystanie technik wieloplatformowych pozwoli na znaczne oszczędności czasu, bez spadku poziomu wrażeń odbieranych przez użytkownika.
14
Content available remote Aplikacje mobilne w sektorze bankowym
60%
PL
Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodował, że banki zaczęły wprowadzać produkty, które wykorzystują te technologie. Urządzenia mobilne stały się nieodłącznym elementem codziennego życia dla wielu klientów banku. 76% użytkowników twierdzi, że zawsze posiada smartfona przy sobie, dlatego banki wprowadziły bankowe aplikacje mobilne. W artykule przedstawiono rozróżnienie między bankowością internetową, elektroniczną i mobilną, udowadniając, że aplikacja mobilna banku stała się standardem w polskim sektorze bankowym. Przeprowadzone badania pokazały, że użytkownicy aplikacji mobilnych wciąż obawiają się o bezpieczeństwo swoich środków finansowych, co powoduje ich niskie wykorzystanie.
EN
The rapid development of information and communication technologies caused that banks have begun to introduce products that utilize and are based on these technologies. Mobile devices have become an integral part of everyday life for many bank customers. 76% of users claim that they always have a smartphone with them. Therefore it became natural for banks to introduce mobile banking applications. The article presents the distinction between online banking, electronic and mobile, proving that’ mobile application has become the current standard in the Polish banking sector. The undertaken research proved that users of mobile applications are still concerned about the safety of their funds resulting in their low utilization.
PL
Robotyka jest interdyscyplinarną dziedziną, która wykorzystuje zasoby wiedzy elektroniki, automatyki, sensoryki, informatyki. Postęp technologiczny umożliwia tworzenie nowoczesnych robotów, a szeroki dostęp do współczesnej elektroniki otwiera nowe perspektywy i możliwości [1]. W artykule został przedstawiony projekt robota mobilnego, który cechuje się prostą konstrukcją, niewielkim rozmiarem i niskim kosztem wykonania. Projekt ma charakter konstrukcyjny i zawiera opis zastosowanego rozwiązania budowy robota oraz oprogramowania służącego do sterowania nim. Badanie układu przeprowadzono w celu określenia dokładności wykorzystywanych czujników, zasięgu komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem oraz czasu pracy robota mobilnego. Wyniki badań zostały przedstawione na rysunku i w tabelach porównawczych.
EN
Robotics is an interdisciplinary field that uses the knowledge resources of electronics, automation, sensorics, computer science. Technological progress makes it possible to create modern robots, and wide access to modern electronics opens new perspectives and possibilities. The article presents a project of a mobile robot, which is characterized by a simple design, small size and low cost. The project has a constructional character and includes a description of the robot’s construction solution and software used to control it. The examination of the system was carried out in order to determine the accuracy of the sensors used, the range of wireless communication with the device and the working time of the mobile robot. The test results are depicted on figure and in comparison tables.
16
Content available remote Tworzenie e-booków za pomocą języka HTML
60%
PL
Omówiono krótko niektóre standardy i formaty plików e-booków, koncentrując się na formacie MOBI. Przygotowania pliku w tym formacie można dokonać za pomocą języka HTML. Zaprezentowano aplikację Adobe Dreamweaver przeznaczoną w zasadzie do projektowania stron i portali internetowych. Pokazano kolejne kroki tworzenia pliku e-booka za pomocą tej aplikacji oraz wybrane zaawansowane zagadnienia. Przykład e-booka dla smartfonu zamyka referat.
EN
Selected standard and formats of e-book files have been presented. Special attention has been devoted to MOBI format. Such a file can be designed and produced using HTML language. Adobe Dreamweaver application, used usually for Internet pages and portals design, has been presented. Subsequent stages of e-book design using this application have been shown, along with more advanced topics. An example of e-book for smartphon platform closes the paper.
17
Content available remote Smartfon i tablet w gabinecie
60%
Optyka
|
2014
|
tom Nr 6
30--33
PL
W zasadzie każdy z nas ma teraz smartfona lub tablet z dostępem do aplikacji mobilnych. Jak się okazuje, mogą one stanowić innowacyjne uzupełnienie wyposażenia naszego gabinetu, umożliwiając przeprowadzenie niektórych testów diagnostycznych oraz służąc jako pomoc w edukacji pacjenta, jak i specjalisty. Dodatkowo smartfon lub tablet można wykorzystać do fotografii przedniego odcinka oka. Przez ostatnich kilkanaście lat nastąpił znaczny rozwój technologii związanej z urządzeniami przenośnymi, takimi jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety. Telefony stają się coraz bardziej rozwiniętymi technologicznie urządzeniami i obecnie nie służą jedynie do komunikowania się. Stało się to dzięki wykorzystaniu oprogramowania na urządzenia przenośne, czyli aplikacji mobilnych. Aplikacje mobilne, które można wykorzystać w gabinecie, pod względem funkcjonalnym można podzielić na następujące kategorie [1–5]: 1. Narzędzia testowe. 2. Narzędzia dla specjalisty. 3. Edukacja pacjenta.
EN
In this study, the performance of a proton exchange membrane fuel cell in mobile applications is investigated analytically. At present the main use and advantages of fuel cells impact particularly strongly on mobile applications such as vehicles, mobile computers and mobile telephones. Some external parameters such as the cell temperature, operating pressure of gases (P) and air stoichiometry affect the performance and voltage losses in the PEM fuel cell. Because of the existence of many theoretical, empirical and semi-empirical models of the PEM fuel cell, it is necessary to compare the accuracy of these models. But theoretical models that are obtained from thermodynamic and electrochemical approach, are very exact but complex, so it would be easier to use the empirical and smi-empirical models in order to forecast the fuel cell system performance In many applications such as mobile applications. The main purpose of this study is to obtain the semi-empirical relation of a PEM fuel cell with the least voltage losses. Also, the results are compared with the existing experimental results in the literature and a good agreement is seen.
19
Content available Możliwości wykorzystania beaconów w reklamie
60%
PL
Beacon to emiter sygnału Bluetooth Low Energy zawierającego zakodowany identyfikator. Odbiorcą takiego sygnału jest zwykle urządzenie mobilne typu smartfon czy tablet. Zainstalowana na urządzeniu mobilnym aplikacja może dostarczać jej użytkownikowi dodatkowych funkcjonalności. Technologia ta umożliwia wytwarzanie różnych systemów, w tym używanych w reklamie sprzedaży lub usług. W pracy przedstawiono prototyp systemu, który pozwala na wsparcie strategii sprzedaży sklepów wielkopowierzchniowych opartej o zjawisko „webroomingu”, gdzie klient wybiera produkty i dodaje je do swojej listy przez Internet, a następnie odbiera je w rzeczywistym sklepie. Aplikacja mobilna będzie wspomagać klienta w tworzeniu listy zakupów, wskazania miejsc składowania interesujących towarów, optymalizację drogi dojścia z wykorzystaniem agentów mobilnych. Przetestowano wpływ odległości oraz sieci Wi-Fi na działanie aplikacji.
EN
Beacon is a device, that broadcasts its identifier via Bluetooth Low Energy signal to nearby mobile devices, like smartphones or tablets. A special application installed on user’s device serves additional functionalities, that improves general user experience. This technology allows companies to develop advanced systems, that can enhance and support advertising campaigns of products and services. In this paper there is a description of the prototype of the system supporting selling special strategy for a large retail store. This strategy, called webrooming, is based on the assumption, that user is choosing the products via special webpage, and afterwards collects the order on-site, at the store. The mobile part of the system is supporting the user in creating shopping lists, showing the nearest products during shopping trip and by path optimization based on mobile agents’ signal. The impact of distance and Wi-Fi network on operation of application was tested.
PL
Artykuł prezentuje analizę wartości pulsu człowieka w sytuacji wysiłku fizycznego oraz odpoczynku z podziałem na dwie grupy wiekowe oraz płeć. Pomiary wykonano przy użyciu aplikacji mobilnej oraz ciśnieniomierza nadgarstkowego. Badano dokładność pomiaru telefonem względem ciśnieniomierza oraz istotność statystyczną różnic pomiędzy grupami wiekowymi, płcią oraz wykonywaną czynnością. Niedokładność pomiarowa waha się od 4 do 12 %. Aplikacja mobilna dokładnej odwzorowuje puls podczas odpoczynku.
EN
The paper presents the analysis of the human heartbeat value under the physical exercise and rest condition. The test group was divided into four groups regarding age and sex. Measurements were performed using a mobile application and a blood pressure monitor. The phone's accuracy with respect to the blood pressure gauge was measured and the statistical significance of differences between age groups, sex and activity was also computed. Measurement inaccuracy varies from 4 to 12%. The mobile application accurately reproduces the pulse during rest.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.