Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem Bezzałogowych Systemów Latających (ang. UAS). Przedstawiono aktualny stan wykorzystania poszczególnych zakresów częstotliwości. Omówiono sposoby detekcji Bezzałogowych Statków Powietrznych (ang. UAV). Przedstawiono nową koncepcję namierzania źródeł emisji radiowych z wykorzystaniem systemu bezzałogowych rozpoznawczych platform latających opartego na idei zhierarchizowanego „roju” jako sposób na efektywne namierzanie innych systemów UAS.
EN
The article discusses some aspects related to the Unmanned Aerial System. Current status of the frequency spectrum use was presented. Practical methods of Unmanned Aerial Vehicle detection were discussed. A new concept of the radio direction finding system was proposed which uses the idea of a hierarchical swarm of UAS.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z bezprzewodowymi systemami łączności na potrzeby wojska. Przeanalizowano trzy technologie transmisji danych: radiową (RF), laserową (FSO) oraz hybrydową (FSO/RF). W części badawczej opisano dotychczasowy etap prac związany z realizacją projektu LasBITer, który wskazywał na istotne zalety opracowywanego toru transmisji optycznej na potrzeby łącza FSO/RF. W części eksperymentalnej przedstawiono wstępne wyniki testów układu nadawczo-odbiorczego opracowywanego łącza FSO, które umożliwiły określenie jego potencjału.
EN
This article presents some aspects of wireless communication systems for military applications. Three data transmission technologies such as radio-frequency (RF), free-space optics (FSO) and hybrid (laser/radio) have been analyzed. In the research section, current state of works related to the the LasBITer project is described. These works have pointed to the significant advantages of the developed FSO system for the FSO/RF hybrid data link. In the experimental part, the preliminary results of the FSO transceiver test to determine its potential, are presented.
PL
Omówiono koncepcję systemu realizującego koordynowane, dynamiczne zarządzanie widmem. Przedstawiono główne elementy oraz opisano aplikację realizującą funkcję brokera częstotliwości. Artykuł zakończono wnioskami na temat działania brokera wykorzystującego obecnie funkcjonujące środki radiowe. Demonstrator przedstawionego rozwiązania powstaje w ramach projektu badawczo rozwojowego OR 000187 12 pt.: Koncepcja koordynowanego dynamicznego systemu zarządzania widmem dla infrastruktury bezprzewodowej wykorzystywanej w systemach zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym, którego wykonawcą jest konsorcjum w składzie Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowa Akademia Techniczna i RADMOR.
EN
The article discusses concept of the system of coordinated dynamic spectrum management. The main features are presented and an application implementing a frequency broker function is described. Really, the authors have presented conclusions regarding the work of the broker with the employment of the radio equipment in service. A prototype of the proposed solution is being developed within the research project OR 000187 12 "Concept of coordinated dynamic spectrum management system for wireless infrastructure used in antiterrorist systems" by the consortium of Military Communication Institute, Military Academy of Technology and RADMOR.
PL
W artykule został przedstawiony aktualny stan prac w obszarze międzynarodowego standardu waveformu szerokopasmowego (WBWF). Zostały opisane podstawowe cechy dwóch obecnie rozwijanych standardów, COALWNW i ESSOR HDRWF. Opisano podstawowe parametry radiostacji R-450C opracowanej w oparciu o standard COALWNW. W kolejnym kroku opisano układ badawczy pozwalający na pomiar efektywności implementowanych w radiostacji R-450C mechanizmów optymalizujących transmisję w kanale radiowym (dobór modulacji i kodów korekcyjnych FEC) podczas realizacji usługi transmisji obrazu wideo w czasie rzeczywistym i usługi fonicznej. Przedstawiono progowe wartości stosunku S/N implementowanych rodzajów modulacji. Na zakończenie przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań, które mogą być istotne dla osób organizujących łączność radiową z wykorzystaniem radiostacji szerokopasmowych.
EN
This article presents the current state of work on the development of the international standards on broadband waveforms (WBWF). The basic features of the two currently developed COALWNW and ESSOR HDRWF standards have been described. The basic parameters of the radio R-450C, which implementation is based on the international COALWNW standard, have been described. The next step describes the test system to measure the performance of the optimized radio channel (modulation, FEC correction codes) during real-time video and audio services. The modulation thresholds depended on the level of S/N ratio have been presented. Finally, the conclusions from test results were presented.
PL
W chwili obecnej rozwój technologii wytwarzania materiałów półprzewodnikowych i ferrytowych powoduje powstanie nowych możliwości. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przyczynia się do rozwiązania szeregu problemów występujących w konstrukcji dotychczas eksploatowanych urządzeń radiokomunikacyjnych wytwarzających dużą moc, takich jak efektywne odprowadzanie ciepła, większa sprawność, mniejsze gabaryty i masa. W chwili obecnej trendem światowym jest zwiększanie sprawności urządzeń, a tym samym zwiększenie ich użyteczności. W artykule przedstawiona zostanie koncepcja zastosowania ultra szerokopasmowych tranzystorów nowej technologii o większych sprawnościach od dotychczas powszechnie stosowanych. Parametry te zostały potwierdzone eksperymentalnie podczas badań demonstratora wzmacniacza mocy opracowanego na potrzeby systemu rozpoznawczo – zakłócającego. W opracowanym demonstratorze wzmacniacza zastosowane zostały tranzystory posiadające sprawność 35-45%, a uzyskana sprawność całkowita wzmacniacza osiągnęła od 25% do prawie 39%. Uniwersalność opracowanego demonstratora wzmacniacza powoduje, że może on być z powodzeniem zastosowany nie tylko w systemach walki elektronicznych ale również we wszystkich systemach gdzie potrzebne jest wytworzenie dużej mocy w tym również w systemach łączności (KF, UKF, VHF, łączność troposferyczna).
EN
At present, the development of semiconductor manufacturing technology and ferrite materials causes new possibilities. The use of modern technology helps to solve a number of problems which occur in the currently operating radio equipment generating high power, such as effective heat dissipation, higher efficiency, smaller size and weight. This article shows the concept of the use of new technology ultra-broadband transistors with higher efficiencies than the currently widely used. These parameters were confirmed experimentally during the tests of a demonstrator of the power amplifier, which was developed for EW system In the developed demonstrator of amplifier were used transistors with 35-45% efficiency. The resulting total efficiency of the amplifier has reached from 25% to almost 39%. The versatility of this amplifier means that it can be successfully applied in electronic warfare systems and also in all systems where it is necessary to produce high power including the communication systems (HF, VHF, UHF, tropospheric communications).
PL
W artykule omówiono wykorzystywane w SZ RP środki łączności dalekosiężnej pracujące w zakresie KF, mające potencjalną możliwość pracy z wykorzystaniem trybu IP. Przedstawiono sposób konfiguracji systemów radiowych do realizacji łączności dalekosiężnej na terenie RP wraz z krótką charakterystyką systemów radiowych o mocy 150 W oraz 400 W. W artykule przedstawiono wymagania na konfigurację systemów łączności do pracy z wykorzystaniem trybu IP. Wskazano różnice między poszczególnymi trybami pracy pod kątem ich przydatności w procesie wykorzystania transmisji IP. Zaprezentowano możliwości wykorzystania Analizy Jakości Połączenia LQA w procesie dynamicznego zarządzania przydziałem częstotliwości. Przedstawiono założenia na opracowanie bazy danych do rejestracji wyników analizy LQA w trakcie seansów radiowych oraz opracowanie algorytmu doboru najlepszych częstotliwości dla określonych parametrów (odległość, rodzaj anten, SNR).
EN
This article discusses long-range HF radios capable of working in IP mode currently used by Polish Armed Forces. It shows how to configure radio systems to be implemented in long-range communications. Supplementary a brief description of 150 Watts and 400 Watts HF radio systems was presented. The article presents requirements for configuration of communication systems to work in IP mode (STANAG 4538 - mode 3G ALE). and the differences between modes in terms of their usefulness for IP transmission. Subsequently the possibility of using Link Quality Analysis in dynamic management of spectrum allocation process was discussed. Project ssumptions were presented for development of a database for LQA results recording and of the best frequency selection algorithm for specific parameters (distance, type of antennas, SNR).
EN
Accomplishment of basic services implementation with specific quality is one of the main challenges of the command and communication systems for modern maritime safety and defense. The specificity of the marine environment imposes the use of narrowband HF (High Frequency) and VHF (Very High Frequency) radio communication devices which are capable to implement IP transmission. This paper presents the requirements for the HF and VHF radio systems according to the IP protocol requirements. At the beginning basic properties of narrowband HF and VHF waveforms in context of their operational scenarios has been described. Then results of experimental research (implementation of narrowband services — voice and data) has been presented. Finally further research directions with contribution of the authors, in NATO working groups related to the development of NBWF (Narrowband Waveform) for coalition communication has been presented.
PL
Jednym z głównych wyzwań stawianych współczesnym systemom dowodzenia i łączności działającym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i obronności morskiej jest realizacja odpowiedniej jakości usług podstawowych. Specyfika działania systemów morskich wymusza wykorzystanie wąskopasmowych środków łączności radiowej pracujących w zakresie KF i UKF. Odpowiednie waveformy wąskopasmowe pozwalają na realizację transmisji IP. W artykule przedstawione zostały wymagania stawiane środkom łączności radiowej KF i UKF w celu zapewnienia realizacji transmisji IP. Opisano podstawowe właściwości waveformów wąskopasmowych KF i UKF oraz sposób ich użycia w systemach morskich (scenariusze operacyjnego wykorzystania). Przedstawione zostały także wyniki badań eksperymentalnych (realizacja usług wąskopasmowych — głos i dane) oraz dalsze kierunki badań ze szczególnym uwzględnieniem udziału autorów artykułu w grupach roboczych NATO związanych z opracowaniem waveformów wąskopasmowych NBWF do łączności koalicyjnej.
PL
W artykule przedstawiono dwie koncepcje zdalnego sterowania obiektami oraz omówiono rolę elementów automatyki w procesie sterowania obiektami. Zagadnienia te mają szczególne znaczenie w systemach walki elektronicznych pracujących w zakresie częstotliwości KF (1÷30 MHz).
EN
The paper describes the problem of remote control of electronic warfare objects. The article discusses two concepts of remote control and the role of automation components in the control process. Presented problems are especially relevant in HF systems (1÷30 MHz).
EN
The multiband MBP 98A pyrometer developed for non-contact temperature measurement of objects with unknown and wavelength-dependent emissivity has been presented. The pyrometer has been designed using single thermoelectrically cooled Pbs detector of spectral band of 1-2.5 um and eight narrow-band optical filters. It enables temperature measurement of objects at temperature within a range of 773-1473 K and a speed of 75 Hz. It can be used for controlling various industrial-technological processes as well as in research works for the testing of classic single-band pyrometers in temperature measurement of objects whose emissivity depends on the wavelength and time.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę łączności radiowej KF, wymieniono i pokrótce opisano podstawowe wojskowe standardy odnoszące się do zakresu KF. Przedstawiono oprogramowanie pozwalające zweryfikować przydatność przydzielonych przez organ nadrzędny częstotliwości roboczych. Przedstawiono wyniki badań transmisji w relacjach radiowych KF wykorzystujących radiostacje RKP-8100 produkcji firmy CTM.
EN
This article presents the characteristics of HF radio communications. The basic military standards relating to the scope of HF are listed and briefly described. The software for verifying the suitability of operating frequencies assigned by the superior authority is presented. Results of transmission tests of HF radio communication using RKP-8100 radio stations produced by CTM are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.