Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 191

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Industrial restructuring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Przestawiono etapy ewolucji polityki restrukturyzacji przemysłu w Wielkiej Brytanii u drugiej połowie XX wieku. Autorka uważa, że doświadczenia brytyjskie na polu przemian strukturalnych mogą być przydatne w realizacji polskiej polityki restrukturyzacji przemysłu, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów wrażliwych (problemowych), takich jak: górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza i stali czy przemysł stoczniowy.
EN
The phases of the evolution of industry restructuring policy in the Great Britain in the second half of the 20th century are presented. The author claims that the British experiences in the field of structural transformation could be useful for the implementation of Polish policy of reconstructing industry, particularly of such sectors as coal mining, ferrous metallurgy or shipyard industry.(MN)
XX
Restrukturyzacja sektora hutniczego ma istotny wpływ na sytuację ekonomiczną Regionu Górnośląskiego, gdyż największe firmy Regionu należą do tego sektora. Są to nie tylko huty, ale również firmy zajmujące się sprzedażą wyrobów stalowych. Celem podjętej restrukturyzacji jest m.in. dostosowanie struktury produkcji do potrzeb, poprawa międzynarodowej konkurencyjności wyrobów, zmniejszenie zużycia paliw i energii oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.
EN
Restructuring processes in the steel industry sector should result in production adjustment to the needs of economy. This sector will not be able to provide the domestic market with the sufficient amount of its products, for example metal sheets. Adapting its productions to assortment structure of steel product consumption is a chance for our steel industry to develop.(original abstract)
XX
Perspektywa integracji gospodarki Polski z Unią Europejską stwarza konieczność przeprowadzenia w polskiej gospodarce odpowiednich procesów dostosowawczych do wymogów istniejących w krajach Unii. W rozwiniętej gospodarce rynkowej, do której zmierza gospodarka Polski w wyniku procesu transformacji rozpoczętego po 1989 r., swoją pozycję na rynku mogą utrzymać te przedsiębiorstwa, które wdrażają odpowiedni kierunek postępu technicznego, zwłaszcza nowoczesny postęp techniczny. Wdrażanie tego postępu powinno być treścią procesu restrukturyzacji całej gospodarki, a szczególnie restrukturyzacji przemysłu.
XX
Artykuł omawia ośmioletnie doświadczenia Agencji Rozwoju Przemysłu SA w obszarze restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu.
XX
Omówiono sytuację ekonomiczno-finansową przemysłu stoczniowego w latach 90. Przedstawiono etapy restrukturyzacji przemysłu stoczniowego. Na koniec zamieszczono ocenę polityki restrukturyzacji przemysłu stoczniowego.
EN
Described economic and financial situation of shipyard industry in the nineties. Presented stages of restructuring of shipyard industry. Finally showed opinion about restructuring policy of shipyard industry.(MP)
XX
Procesowi restrukturyzacji podlegały w szczególności większe zakłady i całe gałęzie przemysłu w największym okręgu przemysłowym Polski, tj. w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Celem opracowania jest więc ukazanie na tle zmian wielkości potencjału produkcyjnego GOP-u mechanizmów, zakresów i zaawansowania procesu restrukturyzacji, w szczególności wiodących w tym okręgu działów i gałęzi przemysłu surowcowego.(fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia sytuację ekonomiczno-finansową spółek przemysłu zbrojeniowego. Wspomina o planach restrukturyzacji tego sektora i o planach prywatyzacyjnych.
XX
Z rozważań w niniejszym artykule wynika, że sukces restrukturyzacji stoczni determinowany jest utrzymaniem, a w dłuższym okresie czasu rozwojem wewnętrznego rynku kooperacyjnego. Z niepokojem stwierdzić należy, że teza ta nie zdobyła jak na razie należytego zrozumienia i uznania wśród architektów projektów restrukturyzacyjnych stoczni. Przemysł stoczniowy w Polsce może istnieć i rozwijać się tylko wówczas gdy stocznie polskie zaopatrywane będą przez krajowych dostawców maszyn, urządzeń oraz usług. W przeciwnym razie plany konsolidacyjne stoczni pozostaną nigdy nie zrealizowane a dalsze nie rozumienie tej sytuacji doprowadzić może nawet do likwidacji przemysłu stoczniowego w Polsce. Krajowi kooperanci pozostawieni samym sobie, zostaną ostatecznie wyparci z rynku przez silnych ekonomicznie dostawców zagranicznych, co zdecydowanie pogorszy rentowność stoczni polskich i warunki ich konkurencyjności. (fragment tekstu)
EN
The authors point in this article an essential fact that the shipyard restructuring success has been dominated by the necessity of survival and in some fistant time development of the internal co-operation and subcontracting market. Nevertheless it is necessary to say with some disappointment that this thesis has been so far regarded quite reluctantly by the shipyard reshaping project architects. As a matter of fact shipyard industry in Poland can survive and develop when Polish shipyards are delivered machinery, equipment and services from home suppliers only. Otherwise, the plans for consolidation will never be implemented and further misunderstanding in this case may lead to possible shipyard industry disappearance in Poland. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono diagnozę przyczyn i skutków recesji w przemyśle włókienniczym oraz na tym tle niezbędne procesy restrukturyzacji i program zmian w polityce gospodarczej państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In contribution the diagnosis of causes and effects of the recession in Polish textile industry was presented. On the program of improvement in organization and strucrure production as well as a change in the industrial economy have been offered. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zmiany w poziomie zatrudnienia w tzw. przemyśle konsumpcyjnym w Polsce w latach 1989-2003 r. Analiza obejmuje grupę 54 branż zaliczanych powszechnie do przemysłu konsumpcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych o najwyższym wzroście zatrudnienia w badanym okresie, zagrożonych bezrobociem oraz o najsilniejszej orientacji proeksportowej. Przedstawione wyniki porównywane są także z odpowiednimi tendencjami, które można zaobserwować w Unii Europejskiej. Jak wynika z opracowania, zatrudnienie w przemyśle konsumpcyjnym w latach 1993-2003 spadło, ale w stopniu mniejszym niż w przemyśle ogółem. Gwałtowny spadek zatrudnienia dotyczył przemysłu lekkiego oraz dóbr trwałego użytku. Na podkreślenie natomiast zasługuje rozwój przemysłu poligraficznego, meblarskiego oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.
EN
The paper presents the employment changes of in Poland's consumer industries in the period of transition to the market economy. The analysis includes 54 typical consumer industries with special focus on the fastest growing branches, unemployment sensitive sectors of these industries and export-oriented industries. Results of the analysis are compared to the performance of the EU consumer industries. The article indicates that employment in consumer industries in 1993-2003 decreased less than employment in the total employment industry. The highest fall of employment had taken place in the light industries and consumer electronics. The most stable development was characteristic of printing, furniture industry and plastics processing.
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza programów restrukturyzacji polskiego przemysłu na przykładzie górnictwa węglowego i hutnictwa żelaza i stali. Przedstawiono tu założenia i cele owych programów, ocenę stopnia ich realizacji i osiągniętych dotychczas efektów.
EN
On the example of the coal mining and steel industry, the paper analyses Polish industry restructuring programmes. Programmes' assumptions and objectives have been presented together with the assessment of the programmes' realisation stage and the results achieved so far.(J.W.)
XX
Autor scharakteryzował obecny stan poszczególnych gałęzi przemysłu w Polsce, bariery restrukturyzacji i konieczne - zdaniem autora - środki aktywnej polityki przemysłowej państwa.
XX
Na podstawie struktury zatrudnienia w poszczególnych gałęziach przemysłu Polski w 1990 roku, autorka analizuje pewne symptomy jego restrukturyzacji.
EN
The paper present the analysis of emploument branch structure of Polish industry in 1990. It's the first part of larger analysis, which tends towards verification of the level of structural transformations in Poland. The results of the research confirm, that structure transformations in Poland are at a low level. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu ocenę wybranych przestrzennych aspektów restrukturyzacji przemysłu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) w okresie poprzedzającym kryzys gospodarczy w 2008 roku. Badania objęły zarówno porównawczą analizę procesów dezindustrializacji na poziomie krajowym, jak i zmiany znaczenia sektora przemysłowego w podregionach NUTS3 krajów EŚW. W szczególności zidentyfikowano te regiony, które z jednej strony odniosły sukces gospodarczy mierzony dynamiką wzrostu PKB w porównaniu do średniej krajowej, a z drugiej - odnotowały wzrost znaczenia przemysłu w strukturze wartości dodanej brutto. Trzy z nich objęte zostały pogłębionymi badaniami jakościowymi w ramach studiów przypadku, które miały na celu wskazanie czynników rozwoju, w tym roli instytucji i interwencji zewnętrznej w procesach restrukturyzacji gospodarczej. Badania pokazały, że skala sukcesu regionów, które przeszły udaną restrukturyzację przemysłu, była relatywnie niewielka. W procesach rozwoju tych regionów decydującą rolę odegrały czynniki egzogeniczne, w tym zwłaszcza napływ kapitału zagranicznego. Z kolei znaczenie czynników endogenicznych, takich jak wzrost innowacyjności przedsiębiorstw czy też rozwój małych i średnich firm, było w badanym okresie stosunkowo niewielkie. Istotna okazała się natomiast rozwinięta współpraca między głównymi interesariuszami rozwoju regionalnego i lokalnego, skutkująca właściwie sformułowanymi strategiami rozwoju układów terytorialnych objętych badaniami.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess selected spatial aspects of industrial restructuring in the Central and Eastern Europe (CEE) countries in the run-up to the 2008 economic crisis. The study includes both a comparative analysis of deindustrialisation processes at the national level as well as changes in the importance of the industrial sector in the NUTS3 regions of the CEE countries. In particular, the analysis enabled to identify regions that, on the one hand, achieved economic success measured by GDP growth in comparison to the national average, and on the other hand regions that noted an increase in the importance of industry in the gross value added structure. In three selected regions an in-depth qualitative research was conducted, aimed at identifying development factors, including the role of institutions and external intervention in the economic restructuring processes. The study shows that the scale of success of regions that underwent a successful restructuring of industry was relatively small. In the development processes of the regions exogenous factors played a decisive role, in particular the inflow of foreign capital. In turn, the importance of endogenous factors, such as the growth of innovativeness of enterprises or the development of small and medium-sized enterprises was relatively small. What was identified as a particularly important factor was cooperation between the main stakeholders of the regional and local development, resulting in properly formulated strategies of the territorial structures' development.(original abstract)
XX
Opracowanie niniejsze oparte zostało głównie na materiale empirycznym, pochodzącym ze sprawozdawczości finansowej, obowiązującej przedsiębiorstwa przemysłowe. Ponadto wykorzystano fragmentaryczne dane z Centrum Prywatyzacji, dotyczące ogółu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Przyjęte zaś umownie dane liczbowe z lat 1987 (sytuacja wyjściowa) i 1992 (stan zaistniały w następstwie istotnych przemian strukturalnych) charakteryzują tendencje rozwojowe rentowności sektora publicznego, do którego zaliczono tu również jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Nawiązano do szczególnego rozumienia natury i cech strukturalnej inflacji kosztów, wyrosłej z nieefektywności nakładów i nieefektywnej struktury gospodarki.
EN
Relying on the representative sample of state industrial enterprises, the author conducts the analysis of structural changes in return ratio-occuring in the typical functional groups of companies. These groups were identified according to the directions of the flows of industrial products. (original abstract)
XX
Celem tego opracowania jest ukazanie przebiegu restrukturyzacji regionów schyłkowych o podobnej genezie. Ich analiza jest nie tylko próbą uporządkowania naszej wiedzy na temat dotychczasowego przebiegu rewitalizacji polskich regionów przemysłowych wyrosłych w oparciu zmiany zachodzące w nich idą we właściwym kierunku. W tym celu rozdział otwiera charakterystyka regionów przemysłowych Europy, której kontynuacją są prezentacje wybranych regionów przemysłowych Niemiec i Polski oraz ich zmian w latach 1996-2002 (2003) dla Niemiec, a 1995-2003 (2004) dla Polski. (fragment tekstu)
XX
Artykuł przedstawia uwarunkowania modernizacji, modernizację środków trwałych w małych i średnich przedsiębiorstwach, modernizację i odnowę w przemyśle i sektorach.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.