Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mienie państwowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Zaprezentowano i krótko omówiono wszystkie projekty ustaw dotyczących instytucji skarbu państwa w Polsce po 1989 roku, gospodarowania składnikami mienia państwowego, powołania Ministerstwa Skarbu i innych jednostek pomocniczych.
XX
Przełomowe znaczenie w przeobrażeniach własnościowych w gospodarce polskiej miało dokonanie zmiany w art. 128 Kodeksu cywilnego i uczynienie przedsiębiorstwa państwowego - obok skarbu państwa- potencjalnym podmiotem własności ogólnonarodowej. Do tej pory obwiązywała sformułowana w Konstytucji/ ujęta w Kodeksie cywilnym art. 128/ zasada niezbywalności mienia ogólnonarodowego. Uprawnienia przedsiębiorstw do mienia , które pozostawało własnością ogólnonarodową nie były jednak bliżej sprecyzowane, co było przyczyną wielu kontrowersji(fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia zagadnienia reprywatyzacji i problemów z nią związanych. Polska, prócz Białorusi, jest jedynym krajem w Europie, który do dzisiaj nie ma uchwalonej ustawy reprywatyzacyjnej, a nastroje społeczne także nie napawają optymizmem co do ewentualnych zmian.
XX
Niniejszy artykuł jest próbą wyodrębnienia podstawowych możliwości tworzenia spółek pracowniczych w ramach procesu prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych, który regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Na mocy art. 74 uchylono wówczas obowiązującą w tym zakresie Ustawą z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zasadniczym celem opracowania jest wskazanie metod i ścieżek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce, których realizacja może doprowadzić do powstania spółki pracowniczej. (fragment tekstu)
EN
The article shows possibilities of creating of employee-owned companies in the privatization process of Polish state-owned enterprises in meaning of the Act of August 30th, 1996 on commercialisation and privatization. The main goal of the article is to point at paths and methods of privatization, which realization may lead to rise of employee-owned company. Therefore, the article shows employees' participation in the privatization process of Polish state-owned enterprises. (original abstract)
XX
W artykule autorzy charakteryzują mienie publiczne, które ma specyficzny, instrumentalny charakter uwarunkowany interesem publicznym. Omawiają różnice między własnością, mieniem oraz majątkiem, wskazują podstawowe cechy mienia państwowego, mienia samorządowego (komunalnego) oraz mienia prywatnego oraz wyodrębniają mienie publiczne w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, odnosząc się przy tym do kryterium funkcjonalnego. Autorzy przedstawiają także trzy kategorie mienia publicznego: powszechne, służące administracji i skarbowe, oraz analizują zasady podzielności i niepodzielności mienia publicznego, przybliżając tym samym aspekty zasady prawidłowego zarządu mieniem publicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes public property, which has a specific, instrumental nature which depends on public interest. It discusses the differences between ownership, property and assets, indicates the basic features of State property, self-government (municipal) property and private property and subdivides public property in the subjective and objective sense, while referring to the functional criterion. The authors also present three categories of public property, universal, administrative and fiscal, and analyse the principle of divisibility and indivisibility of public property, thereby describing the aspects of the principles of correct management of public property. (original abstract)
6
Content available remote Funkcjonowanie agencji gospodarujących mieniem Skarbu Państwa
63%
XX
Agencje należą do jednostek podsektora rządowego są państwowymi osobami prawnymi utworzonymi na podstawie ustaw o finansach publicznych, w celu wykonywania zadań publicznych. Głównym zadaniem powoływanych agencji było przejęcie i rozdysponowanie zbędnego mienia Skarbu Państwa, w tym nieruchomości i rzeczy ruchomych. Jakkolwiek pierwsze zadanie zostało wykonane, to dokonania prywatyzacyjne nie są zadowalające. Misją agencji jest racjonalne, z punktu widzenia interesu publicznego, zagospodarowanie nie wykorzystywanego mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie lub użytkowaniu. W ostatnich latach, głównie przed wyborami do Parlamentu, niejednokrotnie pojawiały się propozycje likwidacji agencji gospodarujących mieniem Skarbu Państwa. Zmierzały jednak głównie do zastępowania jednych instytucji drugimi, bez dokonywania zmian systemowych. Tymczasem podstawowym i krótkookresowym celem porządkowania tej części sektora finansów publicznych powinno być ciągłe weryfikowanie celowości funkcjonowania i realizacji zadań statutowych agencji, a także wzmożenie kontroli gospodarowania mieniem oraz efektywności wykorzystywania pomocy finansowej przyznawanej ze środków publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The agencies are the state legal person to set up on the basis the acts in order to carrying the public tasks. The mentioned agencies have been entitled by the acts to taking over and relocating the property belonging to the state treasury. The article presents the main tasks of the agencies and the current data concerning management of the public property as well as the stock of the Agricultural Property Agency. Moreover, the article presents financial data of the agencies and indicates the main problems in their work. In the summary the author took a stance to advisability of existence of the agencies and also to eventual changes of the objective, the range and the principles of their activities. (original abstract)
7
Content available remote Transformacja mienia Skarbu Państwa w kontekście aktualnych przepisów prawa
63%
XX
Od 1990 roku nastąpiły w Polsce zmiany, które zapoczątkowały proces transformacji mienia Skarbu Państwa. Przedmiotowa transformacja dotyczyła nabycia, przekształcenia lub przekazania praw majątkowych do nieruchomości państwowych innym podmiotom. Istota zachodzących przemian, odnośnie własności nieruchomości, sprowadzała się do realizacji podstawowych postulatów: • odstąpienie od zasady niepodzielności mienia Skarbu Państwa, • dokonanie wyraźnego określenia podmiotu, któremu przysługuje mienie, • ograniczenie możliwości administracyjnego ingerowania w obrocie nieruchomościami. Wymienione założenia wskazały kierunek reformy systemu prawnego. Konstytucyjnie umocnione zostało prawo własności. Nadano gminom osobowość prawną i wprowadzono nową kategorię mienia - mienie komunalne. Przedmiotowa transformacja realizowana była w różnych postępowaniach, jak: komunalizacja, uwłaszczenie, nabywanie nieruchomości przez Agencję Własności Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, przekazywanie mienia powiatom oraz województwom. Równolegle z procesami transformacji mienia następowały zwroty nieruchomości zbędnych na cele, na które zostały wywłaszczone oraz następowała rewindykacja majątków kościelnych osób prawnych. Bardzo ważnym zagadnieniem są roszczenia stron o zwrot majątków ziemskich, przejętych na rzecz Skarbu Państwa, w wyniku realizacji dekretu o przeprowadzeniu Reformy Rolnej oraz roszczenia stron za nieruchomości pozostawione poza granicami państwa polskiego (tzw. mienie zabużańskie). Wciąż aktualnym problemem jest stwierdzenie własności dróg publicznych. Dla dróg takich do dnia dzisiejszego dokonywane są bowiem regulacje stanu prawnego. Takie regulacje na terenach południowych często powiązane są z rozdzielaniem ciał hipotecznych (np. zbiornik wodny "Świnna Poręba"). W związku z jubileuszem zachodzących przemian, w opracowaniu zostaną przeanalizowane przepisy prawne dotyczące transformacji mienia Skarbu Państwa na przestrzeni ostatnich 25 lat. Przepisy te bowiem uległy radykalnie zmianom po wejściu Polski do UE. W części praktycznej dokonana zostanie analiza stanu obecnego - pozytywnych, ale również negatywnych konsekwencji dokonanych zmian.(abstrakt oryginalny)
EN
Starting in 1990, Poland faced the changes which initiated the process of transformation of the property owned by the State Treasury. This transformation related to the acquisition, conversion or transfer of property rights to the State-owned real estate to other entities. The essence of these changes, regarding real estate ownership, involved the implementation of the following basic assumptions: • derogating from the principle of the indivisibility of the property owned by the State Treasury, • clear identification of the entity entitled to the property, • limiting the possibility of an administrative intervention in real estate transactions. These assumptions specified the direction of the reform of the legal system. Property rights were constitutionally strengthened. Municipalities were given legal personality and a new category of property was introduced - municipal property. The subject transformation was carried out in various proceedings, such as municipalization, enfranchisement, acquisition of real estate by the Agency of Agricultural Property of the State Treasury, transfer of property to counties and provinces. Simultaneously with these transformation processes, there were returns of the real properties which proved unnecessary for the purposes for which they were expropriated, as well as restitution of religious property from legal persons. A very important issue are claims for restitution of the estates acquired for the benefit of the State Treasury as a result of the Decree on the Agrarian Reform and claims of the parties for the property left outside the Polish state borders (i.e. property beyond the Bug River). Another significant problem is determining the ownership of public roads. For the roads, the regulations of their legal status are being carried out to this day. Such regulations in the southern areas are often associated with the separation of mortgage bodies (for example reservoir "Świnna Poręba"). Due to the anniversary of the occurring changes, the study will analyze the legal provisions related to the transformation of the property of the State Treasury over the past 25 years. These regulations were, in fact, subject to radical changes after the Polish accession to the European Union. The summary will analyze the status quo - positive, but also negative consequences of these changes. (original abstract)
8
Content available remote Zmiany stosunków własnościowych w Polsce po roku 1989
63%
XX
Dwudziesta piąta rocznica upadku systemu komunistycznego stwarza okazję do próby oceny transformacji rynkowej w Polsce, zwłaszcza oceny jej rezultatów gospodarczych i społecznych. Wszystkim przemianom towarzyszyła aktywność prawodawcy, który z lepszym lub gorszym skutkiem tworzył prawne ramy dla bezprecedensowych przeobrażeń sfery własnościowej i organizacyjnej polskiej gospodarki. Warto więc przypomnieć podstawowe akty prawne, które zadecydowały o obecnym, formalnoprawnym wymiarze systemu gospodarczego, a szczególnie o zmianach stosunków własnościowych.(fragment tekstu)
EN
This paper presents structural changes that took place in Poland after 1989, and which enabled its transition from a centrally planned economy to a market economy. The deep and thorough legal, economic and social reforms undertaken in that period made it possible, after years of communist rule, to shape a new, democratic system. The systemic transformation was possible owing to some basic amendments to the Constitution, including the articles defining the essence of ownership and the duty to respect it, as well as the adoption of other legal acts necessary to re-define ownership relationships (such as the law on commercialisation and privatisation of state-owned enterprises, or the law on the management of agricultural property). The concurrent reforms of the banking system and the monetary and credit policy enabled inflow of foreign capital and development of private entrepreneurship. As a result of the transformations of the past 25 years, Poland is now a democratic state and a member of the European Union, while Polish economy is getting increasingly competitive. Sadly enough, despite these substantial structural transformations in the ownership sphere, in the last quarter of the century Poland has continued to be unable to resolve the problem of returning to the lawful owners the property taken by the communist regime.(original abstract)
XX
Problematyka zarządzania drogami publicznymi, aczkolwiek stanowiąca bardzo wąskie, szczególne zagadnienie materii prawa administracyjnego materialnego, a szerzej prawa publicznego, skupia jednocześnie niczym w soczewce kilka kluczowych szerszych problemów. Wśród nich są co najmniej dwa, które zasługują na uwagę także z ogólnej perspektywy prawa publicznego. Pierwszym jest problem styku i rozgraniczenia sfery regulacji pomiędzy "prawem publicznym" a "prawem prywatnym", drugim zaś problem zarządzania mieniem publicznym. (fragment tekstu)
EN
The paper analyses the process of creation of institutions that manage public roads in Poland and their evolution in last 80 years. It covers changes in regulation, organization and mechanism governing its functioning. Detailed analysis of present situation and problems is also included. (original abstract)
XX
Leasing polega na okresowym umożliwieniu odpłatnego korzystania z określonego środka trwałego na warunkach określonych w umowie. Podano tabele przebiegu procesów przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1998 oraz relacje ekonomiczne w spółkach pracowniczych użytkujących odpłatnie majątek zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, na tle przedsiębiorstw prywatyzowanych ogółem. Dane te wskazują, iż leasing mienia Skarbu Państwa jest atrakcyjną formą prywatyzacji przynoszącą zamierzone rezultaty.
XX
Badania ankietowe dotyczące stosunku władz samorządowych do parków kraj obrazowych wykazały, że władze te zarządzają parkiem wspólnie z dyrekcją parku krajobrazowego.14 Wedle samorządów w praktyce powinien występować model współzarządzania parkiem krajobrazowym - samorząd zarządza parkiem wspólnie z dyrekcją parku (na 190 respondentów na taki model wskazało 171). Takiego modelu nie da się jednak wprowadzić w życie z wielu powodów. Argumenty przeciwko temu pomysłowi mają różną naturę. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie argumentacji negatywnej i odrzucenie pomysłu na współzarządzanie parkami krajobrazowymi. (fragment tekstu)
EN
The paper presents a number of arguments contesting the idea of landscape parks comanagement. Some of them refer to the nature of such parks, others point out to difficulties in systemic arrangements (self-regulation or management, the part and the whole), praxeology (the corporation problem), organization (the suitability principle), legislation (local and central administration) and strategy (growth vs. survival). In conclusion, the debate suggests that landscape parks should rely on a single decision-making body in the form of a park management board vested with the power to protect natural, landscape and cultural values. There is general consent that such values are national assets. If no single decision-making authority is established, landscape parks may become an endangered form of nature protection. The arguments should inspire a general debate on the best method of managing landscape parks (original abstract)
XX
W artykule omówiono problemy związane z przejmowaniem majątku prywatyzowanych przedsiębiorstw drogą leasingu oraz przedstawiono zagadnienie możliwej zamiany umowy leasingu na umowę kupna na raty.
EN
The article contains: the conditions of lease of the Property of the State by the workers company, assumption of the solution while establishing the interest rate of unrepaid value of a company (with contrast of sell). In the article there are compared: inflation rate and interest rate to estimate additional payment in the contract of lease of the Property of The State (in period of 1990-2002), what enabled to show the diminishing profitability of lease, lombard credit rate and the index of rising of the prices of investment goods (in the period of 1997-2002) as the tools that crate the level of price of lease contract and contract of sell. (short original abstract)
XX
Omówiono projekty realizacji strategicznego programu rządowego "Zagospodarowanie mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej" oraz rewitalizacji terenów po Wojsku Polskim w Legnicy, w Bornie Sulinowo, w Nysie oraz w Jeleniej Górze.
EN
The abandoned post-military areas generally originate from political transformations in Europe and the subsequent decrease in demand for military areas and buildings. The necessity of revitalization of post-military areas is perceived not only on local and regional levels, but also on national level. Legnica, Borne Sulinowo, Nysa and Jelenia Góra are the most interesting examples of revitalized post-military areas. Designing and implementation of revitalization strategies were given a new perspective in the National Development Programme between 2004 and 2006 and in the Integrated Operations Programme for Regional Development. Activities targeted at enhancing the restructuring processes of local development through supporting local projects among others related to revitalization of post-military objects and areas are formulated within a priority objective of "Local Development". Obviously this is a great opportunity for local authorities that can be used to enhance socio-economic development and increase the competitiveness of urban areas, interpreted as the ability of individual territorial units to succeed in market competition. (original abstract)
14
Content available remote Identyfikacja głównych problemów zarządzania majątkiem policji
63%
XX
Policja jest organizacją stojącą na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zatem wszyscy obywatele są zainteresowani, aby w sposób skuteczny wykonywała swoje ustawowe zadania. Do realizacji tych działań potrzebni są m.in. ludzie, majątek i odpowiednie zarządzanie. Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywa majątek ruchomy i zarządzanie nim w efektywności pracy policji, identyfikacja głównych problemów występujących w tym procesie oraz rekomendacja możliwych rozwiązań optymalizacyjnych.(fragment tekstu)
EN
Police is a public institution whose main aim is to provide safety and public order. To do so effectively a potential to develop is crucial. This largely depends on the structure of the resources, their properties, their quality and their optimal use. As part of the SECURUS project the effectiveness of movable property management in the police was researched in 2011-2012. In an organisation as beaureucratic as the police all tasks have their procedures. Basic procedures to do with property management have remained unchanged for years, resulting in them being outdated and no longer appropriate. Instead of simply find tasks they delay them, or halt thermal together. Police employees perceive the quality of the equipment used as mediocre, or even poor. Armament and uniforms are evaluated as best, while office equipment and information technology have poorest ratings. Additionally there are problems with availability of the necessary equipment. This results either from lack of financial resources, or from the fact that the equipment is of low quality, prone to breakdowns, and often eliminated from used during repairs. It is important to note however that the police is a specific service that is subject to numerous limitations. These limitation scan some times act as barriers for certain technologies or management concepts. Nevertheless, new modern management methods that prove successful in institutions of similar structure and size can be recommended and implemented.(original abstract)
XX
Autorki omówiły główne kierunki zagospodarowania substancji mieszkaniowej. Zaproponowały zastosowanie znanych i wykorzystywanych w analizach zjawisk społeczno-gospodarczych metod taksonomicznych do kwantyfikowania wybranych aspektów charakteryzujących efektywność zagospodarowania substancji mieszkaniowej. Autorki przedstawiły kwantyfikację wybranych determinant efektywności zagospodarowania popegeerowskiej substancji mieszkaniowej dwiema metodami.
EN
This article presents the problem of the efficiency in a residential substance management after former State Farms. Discernment and evaluation of system changes in former State Farms' residential economy allowed to present main directions of management. It also allowed to suggest some taxonomical methods for quantification of chosen aspects which help to characterize the efficiency of management. The synthetical efficiency index which was implemented allowed for linear hierarchization of units being under examination. Enumeration of distance indexes of efficiency in management has been made which allowed to precise the evaluation of efficiency in management of substance. These indexes were used in description of distance in which the unit under examination has got to compensate to the maximum level established for units under examination. On the base of received general distance indexes a certain statement has been made that general level in efficiency in residential substance's management wasn't very high. Implemented methods allowed for a complete evaluation of efficiency in residential substance management. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono współczesne dylematy związane z gospodarowaniem mieniem ruchomym zbędnym Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) będące efektem przepełnienia magazynów wojskowych. W publikacji dokonano identyfikacji mienia ruchomego posiadanego przez SZ RP oraz scharakteryzowano aktualnie stosowany system gospodarowania mienia ruchomego zbędnego. Wskazano słabe punkty tego systemu oraz zaproponowano możliwe kierunki jego usprawnienia oparte m.in. na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań logistycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns current dilemmas connected with administering of moveable assets, which due to overfilling of their warehouses are unneeded to the Armed Forces of Poland. The publication identifies moveable assets which belong to the Polish Army and characterizes currently applied system of administering of redundant moveable assets. It highlights shortcomings of the system and suggests possible directions of the system's development based on, among other things, the application of modern logistic solutions. (original abstract)
XX
Juliusz Makarewicz twierdził, że "jeśli chodzi o zasadnicze pytanie o to, co dla danego społeczeństwa jest szkodliwe, to teoretycznie rozstrzyga o tym ogół, praktycznie zaś jego silniejsza część, która nie zapomina przy tym o własnych interesach, utożsamiając je z interesami całego społeczeństwa". Kolejny (drugi) z cyklu artykułów na temat historii prawa spółdzielczego prezentuje odpowiedzialność za czyny zabronione w spółdzielczości Polskiej Republiki Ludowej. Czas socjalizmu przewartościował znacząco nie tylko idee ruchu spółdzielczego, ale także przedmiot ochrony prawa karnego. Autor poddaje analizie przepisy prawa karnego materialnego, które odnosiły się do zachowań prawnie relewantnych w spółdzielczości Polski Ludowej. Z woli ustawodawcy prawo karne zaczęło chronić przede wszystkim mienie uspołecznione, którym bym majątek spółdzielni. W tym czasie na dalszy tor zeszły czynniki osobowe, a prawidłowość funkcjonowania kooperatyw została poddana nadzorowi administracyjnemu. Przemodelowanie ruchu spółdzielczego w dobie PRL-u, odbija się głębokim echem do dnia dzisiejszego. Przepisy karne, utraciły już moc obowiązującą, ale stanowią dowód tego, co w ocenie ustawodawcy w epoce socjalizmu "było dla społeczeństwa szkodliwe". (abstrakt oryginalny)
EN
Juliusz Makarewicz argued that "when it comes to the basic question of what is harmful to a given society, theoretically it is the general public that decides it, and practically it is its stronger part, which does not forget about its own interests, identifying them with the interests of the whole society" . The next (2nd) in the series of articles on history of Polish cooperative law presents responsibility for prohibited acts in the cooperatives of the Polish People's Republic. The time of socialism significantly revalued not only the ideas of the cooperative movement, but also the subject of protection of criminal law. The author examines the provisions of substantive criminal law, which referred to legally relevant behaviors in the cooperatives of Polish People's Republic. By the will of the legislator, criminal law began to protect primarily socialized property, which was the property of a cooperative. At that time, personal factors were rendered secondary, and the proper functioning of the cooperatives was subjected to administrative supervision. The remodeling of the cooperative movement in the Polish People's Republic era reverberates deeply to this day. Criminal provisions have already lost their binding force, but they constitute evidence of what, in the opinion of the legislator in the era of socialism, "was harmful to the society". (original abstract)
18
Content available remote Gospodarczy charakter niektórych przestępstw przeciwko mieniu
63%
XX
Publikacja dotyczy oceny niektórych przestępstw przeciwko mieniu, zamieszczonych w rozdziale XXXV kodeksu karnego, w kontekście ich związku z ochroną obrotu gospodarczego sensu largo. Zwrócono uwagę na konieczność uszczelnienia skuteczności tej ochrony przepisami, których podstawowym zadaniem jest ochrona mienia, niezależnie od zakresu przedmiotowego tej ochrony. Wybrano kilka przepisów, które najpełniej realizują ochronę majątkowych interesów podmiotów gospodarczych przedsiębiorstw. Wskazano przesłanki przemawiające za uznaniem tych przepisów, jako mających istotny związek z obrotem gospodarczym. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication concerns the evaluation of certain crimes against property, contained in Chapter XXXV of the Criminal Code, in the context of their relationship with the protection of economic activity in the broad sense. The author highlights the need to seal the effectiveness of this protection regulations, whose primary task is to protect the property, regardless of the scope of that protection. The paper discusses selected provisions that most fully realize the protection of property interests of economic enterprises and indicates the reasons for the recognition of these provisions as having a significant relationship with business transactions. (original abstract)
XX
Komunalizacja, czyli przekazanie gminom prawa własności do tej części składników mienia państwowego, które mają związek z zadaniami nałożonymi na gminy, nie została jeszcze zakończona. Szczególną kontrowersję budzi komunalizacja przedsiębiorstw sektora energetycznego.
20
Content available remote Członkostwo w radzie nadzorczej gminnej spółki prawa handlowego
51%
XX
Praca obejmuje analizę podstawowych aktów prawnych z zakresu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, skupiając się głównie na tematyce powoływanych w nich rad nadzorczych. Oprócz podstawowych elementów, takich jak liczebność rad, czas trwania ich kadencji, obligatoryjność powołania, szczególnie podkreślono obecny w nich czynnik l udzki. Omówiono m. in. podstawowe regulacje dotyczące wymogów, które muszą spełnić kandydaci na członków rad nadzorczych oraz wynagradzania osób już powołanych.Artykuł zwraca uwagę również na kontrowersje powstałe w związku z nowelizacją ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, m. in. dotyczące zasady "jedna osoba na jedną radę"(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of basic legal acts in the field of companies with the participation of local authorities, focusing mainly on the subject of supervisory boards established in them. In addition to the basic elements, such as the number of members, the duration of their term, obligatory of appointment, the human factor in them is particularly emphasized. It presents, among others, basic regulations concerning the requirements that candidates for members of supervisory boards have to complete and the remuneration of persons already appointed.The article also presents the controversies arising in connection with the amendment to the Act on the management of state property, including the principle of "one person per one supervisory board".(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.