Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2350

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 118 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rozwój gospodarczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 118 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia zarys rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów oraz różne koncepcje transformacji. Omawia efekty podażowe i popytowe w różnych koncepcjach transformacji. Zwraca uwagę na gospodarcze znaczenie płatności transferowych.
XX
Autor przedstawia rolę i znaczenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dla gospodarki Hiszpanii - kraju członkowskiego Unii Europejskiej od 1 stycznia 1986 r. Omawia pozytywne zmiany w hiszpańskim przemyśle, infrastrukturze oraz w usługach.
XX
Nie sposób przeanalizować wszystkich myśli, teorii ekonomicznych powstałych w różnych szkołach i głoszonych przez różnych myślicieli, ale jedno jest pewne, nauka zatoczyła koło i znowu skłaniamy się ku ideom z XII i XIII wieku, kiedy to głoszono, że człowiek jest częścią świata przyrody, a jego działanie powinno być wyważone, bowiem rośliny i zwierzęta to jego siostry i bracia. Wiele pokoleń odrzucało te założenia, aż obecnie ludzkość już wie, że nie da się prowadzić działalności gospodarczej, która ma dać satysfakcję ekonomiczną i społeczną bez poszanowania środowiska naturalnego. W toku przytoczonych argumentów można stwierdzić, że: - Analizując dorobek ekonomistów z ostatnich około 350 lat można zaobserwować, że głównym przedmiotem zainteresowania ekonomii było maksymalne zwiększanie zysków i produkcji dóbr poprzez wzrost zużycia zasobów naturalnych. - Wraz z ewolucją możliwości gospodarczych człowieka zmieniało się podejście ekonomistów do czynników środowiskowych. Na początku rozwoju ekonomii jako nauki szczególne znaczenie przypisywano ziemi, następnie pracy i kapitałowi. Współcześnie podkreśla się znaczenie szeroko pojętego czynnika środowiskowego (środowiska naturalnego, zasobów tego środowiska, ochrony bogactw naturalnych itp.), który warunkuje życie i działalność gospodarczą człowieka na Ziemi. - Głównym wyznacznikiem racjonalności działań gospodarczych człowieka była efektywność ekonomiczna. Współcześnie uznaje się, że konieczne jest uwzględnienie efektywności społecznej w długim i krótkim okresie. - Przedstawiciele ekonomii neoklasycznej i ekonomii środowiska przyjęli substytucyjność zasobów naturalnych i w związku z tym przyznali, że mogą być optymalnie zużywane. Przedstawiciele ekonomii ekologii i zrównoważonego rozwoju uważają, że część zasobów naturalnych nie ma substytutów i po-winna podlegać ochronie. - Tradycyjne szkoły uznają, że "nadużywanie'' zasobów naturalnych spowodowane jest nastawieniem konsumpcyjnym człowieka i koniecznością zaspokajania jego potrzeb. Nie zajmują się problemem ochrony zasobów w sposób szczegółowy. - Przedstawiciele ekonomii tradycyjnej postulują ciągły wzrost ilościowy i jakościowy. Propagatorzy ekonomii zrównoważonego rozwoju zrównoważony rozwój w sensie selektywnego wzrostu i poprzez umiar w wykorzystywaniu naturalnych czynników wzrostu gospodarczego. - Rozwój gospodarczy nie może ustać, ale musi zmienić swój charakter i być mniej niszczycielski w stosunku do środowiska przyrodniczego. - Przedstawiciele ekonomii zrównoważonego rozwoju wiążą czynniki ekonomiczne wzrostu gospodarczego z ekologicznymi, etycznymi, kulturalno-społecznymi oraz wsparciem instytucjonalno-prawnym. - Konieczne staje się włączenie do analiz ekonomicznych efektów rozwoju gospodarczego przyrodniczo-materialnych i kulturowych uwarunkowań gospodarowania. - Obserwowane od początku rozwoju ekonomii niedostateczne zainteresowanie kwestiami środowiska i jego ochrony zostało przełamane w II poł. XX wieku. - Obserwowana "ekologizacja'' ekonomii znajduje swoje odzwierciedlenie w pogłębionej współzależności występującej między systemem przyrodniczym a gospodarczym i społecznym zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym. W otoczeniu trwających dyskusji nt. roli czynnika środowiskowego w rozwoju ekonomiczno-społecznym można zaobserwować różne postawy rządzących: są kraje, unie państw, które uznają ochronę środowiska naturalnego za priorytet gospodarczy (np. UE), ale są też państwa, które się z tym nie zgadzają, a przynajmniej nie podzielają stanowiska państw europejskich (np. Indie, Chiny, państwa afrykańskie). Czy ekonomia zrównoważonego rozwoju, stawiająca czynniki środowiskowe na równi z czynnikami gospodarczymi i społecznymi wpływającymi na rozwój społeczno-gospodarczy, będzie ekonomią XXI wieku zadecyduje ruch propagujący wiedzę nt. roli środowiska naturalnego dla dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to present the evolution of views on a role of the environmental factor in theories of economy. It also aims to define the role of this factor in building the strong economic and social development. It was pointed, that the base of sustainable economy development (that assumes equality of orders: economic, ecological, social, institutional and spatial) was created as a result of long process of maturity of thought of many economists and societies.(original abstract)
XX
Bawaria znajduje się w czołówce niemieckich krajów związkowych. Zamieszczono wykaz największych przedsiębiorstw mających siedzibę w tym landzie oraz dane dotyczące PKB i bezrobocia obrazujące miejsce Bawarii wśród landów RFN.
5
Content available remote Rozwój gospodarczy jako płaszczyzna oddziaływań w strategiach lokalnych
100%
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze strategiami gminnymi, eksponującymi kwestie stymulowania rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych. Ponadto przedstawiono funkcje strategii rozwoju zorientowanej na pobudzanie lokalnej gospodarki oraz omówiono ważniejsze elementy strategicznych planów rozwoju na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, znajdujących się w sąsiedztwie Szczecina.(fragment tekstu)
EN
Stimulating entrepreneurship is an important area of local government economic policy. Economic development policy is essential to develop the overall strategy for local development. In this context, the main objectives have been selected to develop an analytical indication of the role and place strategies to support local enterprise and analyzing the consistency of strategic documents on the example of Szczecin and neighboring municipalities.(author's abstract)
6
Content available remote The Evolution of Idea of Socio-Economic Development
80%
EN
The purpose of the paper is to reconstruct features of socio-cultural context in which it has changed the way of understanding of development concept in economics. Division of economic development and economic growth took place in 1960s. Change of understanding of development concept was caused by the following factors: (1) influence of new sociological and philosophical ideas, (2) historical events (mainly the Second World War and decolonisation process), (3) growing meaning of formalism and scientism in economic considerations, (4) appearance of mechanistic ideas in economics, (5) international cooperation for development that allows to formulate preferred development goals.(original abstract)
EN
Aim of the study: The aim of this work is an attempt to assess the effectiveness of the European Union's investment interventionism based on the relationship between GDP per capita and total EU expenditure for a given country of the Visegrad Group in the years 2000- 2017. Materials and methods: The empirical study used the annual frequency data from the European Union budget for the years 2000-2017 and World Bank data on the Gross Domestic Product per capita in a given year. The study part uses scatter plots of selected variables and the Pearson correlation coefficient. Results: The results of the research allowed to indicate the tendency of the occurrence of interdependence between the EU expenditure and GDP per capita for the adopted time series. (original abstract)
8
Content available remote Turystyka jako jedna z alternatyw rozwoju gospodarczego powiatu lęborskiego
80%
XX
Celem opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu turystyka może stać się dominantą rozwoju społeczno-gospodarczego dla powiatu lęborskiego? W zakresie szczegółowym cel opracowania wymaga odpowiedzi na następujące pytania: -- Jaki czynniki decydują aktualnie o obliczu gospodarczym powiatu lęborskiego? -- Jaka jest rola turystyki w gospodarce powiatu lęborskiego? -- Jakimi walorami turystycznymi dysponuje powiat lęborski? -- Jaka jest aktualna skala zagospodarowania i ruchu turystycznego w powiecie? -- Jakimi potencjalnymi walorami nie wykorzystywanymi dotychczas lub wykorzystanymi w niewielkim stopniu dysponuje powiat lęborski? -- Które z form turystyki mogłyby się rozwinąć w przyszłości w powiecie lęborskim? -- W jakim stopniu turystyka mogłaby się stać w przyszłości jedną z dominant rozwoju gospodarczego obszaru?(fragment tekstu)
EN
Tourism is the one of the most intensive forms of the social and economical development. In the article was taken an issue of the tourism as the alternatives of social and economical development in the Lebork community. The most popular and visited tourist resort in the community of Lębork is Łeba. It is result of the concentration of the natural attractions connected with Słowiński National Park and resources for the typical holiday tourism based on the Baltic coastal zone. Besides it there are some more tourist attractions in the community of Lębork which aren't used for tourism in the proper level. There are facilities for the development of others tourist forms as alternative tourism and farm tourism especially in the east and south part of the community of Lębork (Wicko, Nowa Wieś Leborska and Cewice communes). Besides it Łeba have the values for becoming of the health resort what would case the increase of the tourist movement and extend the tourist season in Łeba. There are others facilities form tourism development in the county which are connected with the special forms of tourism based on the water resources of the coastal zone as windsurfing, sailing, yachting and others(author's abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest ocena wsparcia finansowego polskich przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej, realizowanego w ramach przedakcesyjnych środków pomocowych oraz funduszy strukturalnych. Jego celem jest wykazanie istotnego wpływu tych środków na rozwój polskich zakładów zajmujących się przetwórstwem artykułów rolnych, a także charakterystyka struktury dofinansowanych inwestycji. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono kilka uwag na temat innowacyjności przedsiębiorstw, jak również opis polskiego sektora rolnospożywczego przed rozpoczęciem funkcjonowania unijnych programów pomocowych. W kolejnych fragmentach przedstawiono informację dotyczącą wykorzystania środków pomocowych - programu przedakcesyjnego SAPARD, a także funduszy strukturalnych, które trafiły do polskich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Artykuł kończy podsumowanie, zawierające wnioski dotyczące pozyskiwanej przez ostatnie dziesięciolecie pomocy finansowej. (fragment tekstu)
EN
Many of the innovative investments undertaken by the Polish companies from the farm and food industry are financed from the EU structural funds. Since the early 90s, the companies from the above-mentioned industry have modernized their assets and production facilities. However, the biggest number of investments were made after the year 2004, when Poland joined the European Union. On the one hand, the accession created new opportunities and opened previously unattainable markets but, on the other hand, it also forced the companies to introduce new technologies in order to meet more rigorous EU standards. The process of these improvements would have been difficult, if not impossible, for the farm and food industry without the support from the EU structural funds, which have been available to the modernizing Polish farm and food industry since 2000. In most cases, these funds enabled the companies to make their investments in the high-value machinery parks, new technologies, building retail sales structures as well as research and development works. The last decade showed an increase in the companies' interest in this mode of financing investments. The next State Aid Programs enabled the rising number of entrepreneurs from the farm and food industry to implement their investment plans. Owing to these investments, the level of growth ofmany farm and food companies is often higher compared with their competitors from the other UE countries. (fragment of text)
10
Content available remote Między zachodem a wschodem : Polska w perspektywie długiego trwania
80%
XX
Celem tekstu jest analiza pozycji międzynarodowej Polski w perspektywie tzw. długiego trwania, czyli optyce zaproponowanej przez francuską szkołę Annales. Wykorzystuję tu badania historyczne, ekonomiczne i polityczne, aby określić miejsce Polski na skali centrum-półperyferie-peryferie Zachodu. W pracy odwołuję się do tradycji naukowej analizy systemu-świata, badań porównawczych oraz ustaleń polskiej szkoły historii gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
My aim is to analyse Polish position in the global economy. I develop the long-term perspective, proposed firstly by the French "Annales school". In order to provide credible analysis I use the comparative data from history, economy and political science. As a result, I would like to engage the centre-periphery model to depict the place of Poland between other modern economies of the West. Article explores different experts' opinions about Polish potentials throughout centuries. In my analysis I create specific intellectual framework, which consists of the world-system analysis, comparative research, and the heritage of Polish school of economic history. (original abstract)
11
Content available remote Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju województw w Polsce
80%
XX
Dbanie o rozwój danej jednostki samorządu terytorialnego należy do priorytetowych zadań jej decydentów. Poziom rozwoju determinuje jej pozycję konkurencyjną jak również wpływa na pozytywny odbiór danej jednostki wśród mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Każda jednostka stara się być najlepsza chociaż w jednej dziedzinie, ażeby móc wykorzystać to w swoich bieżących działaniach zmierzających do poprawy swojego wizerunku poprzez działania promocyjne czy budowanie strategii rozwoju ukierunkowanego na pozyskiwanie inwestorów. Z tego powodu niezmiernie ważne jest ażeby prowadzić wszechstronne, wielowymiarowe analizy dotyczące sytuacji gospodarczej i stopnia rozwoju danej JST(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to point out the possibility of applying the methods of multidi-mensional comparative analysis for classification of local government's entities by us-ing preselected analytical data (economic indicators). The authors classified the administrative districts comparing specific economic value that have determined the economic development in 2012. However, it is signifi-cant to point out that the conclusions drew from the applied model are determined main-ly by the input data (economic indicators) and the period when they are made. There-fore, an analysis cannot be carried out without proper references to the assumptions. (original abstract)
12
Content available remote Impact of IMF Assistance on Economic Growth Revisited
80%
EN
We investigate the effect of IMF assistance on economic growth in a broad panel of countries. We argue that countries are likely self-select into seeking IMF involvement based on their economic performance. We control for such endogeneity by means of instrumental variables. Our findings indicate that the contemporaneous effect of the IMF involvement is insignificant while the lagged effect is positive. The 2SLS effect is larger than the OLS one, indicating that the latter is downward biased. (original abstract)
XX
Rozwój gospodarczy województwa rozpatrywany jest jako wzrost gospodarki w regionie, wzrost zatrudnienia, rozwój nowych technologii oraz zmiany sprzyjające poprawie warunków życia mieszkańców. Z 1239 ha gruntów należących do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ponad 49% powierzchni stanowią tereny należące do podstref w województwie kujawsko-pomorskim. Podstrefy kujawsko-pomorskie przyciągnęły 71% całego kapitału zainwestowanego w latach 2006-2012 w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Utworzenie specjalnych stref ekonomicznych oznacza znaczący wzrost liczby zatrudnionych. Stan zatrudnienia w podstrefach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wynosi ok 7 tys. osób. Specjalne strefy ekonomiczne nie są i nie będą nigdy jedynym elementem wsparcia rozwoju gospodarczego, ale w połączeniu z pozostałymi instrumentami, czynią rozwój gospodarczy zdecydowanie szybszym i efektywniejszym w swoich długofalowych skutkach. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the article was to assess the economic development Kujawsko-Pomorskie in aspect of special economic zones. The economic development of the re-gion depends from an economic growth in the region, of an increase in employment, and the development of new technologies and changes conducive to improving the lives of residents. The creation of special economic zones influence to increase in the number of employees. Employment in special economic zone kujawsko-pomorskie is about 7tys. People(original abstract)
XX
Współcześnie polskie miasta rozwijają się łącząc w swych strategiach dwie główne orientacje dokonywania pożądanych zmian. Pierwszą jest likwidacja wieloletnich zaniedbań i nadrabianie zaległości, przede wszystkim w ramach infrastruktury technicznej, ale i innych dziedzin funkcjonowania. Druga to w ogólnym ujęciu dążenie do tworzenia atrakcyjnych miejsc życia i działalności gospodarczej, odpowiadających współczesnym wymaganiom ich użytkowników. Do inspiracji generujących taki rodzaj potrzeb należą trendy społeczno-kulturowe, które w globalnych realiach medialnych łatwo przenikają granice państw i tradycyjnie ujmowanych obszarów kulturowych. W świecie ponowoczesnym polskie miasta muszą się odnaleźć i przetrwać, ale ambicją władz i społeczności wielu z nich jest udział w zachodzących procesach cywilizacyjnych, nie tylko poprzez adaptowanie ich skutków w postaci importowania produktów i wzorców zachowań, ale i własny wkład w zachodzące przekształcenia. Trudności takiego uczestnictwa stwarzają ciągle jeszcze ewoluujące rozwiązania prawne, braki środków na inwestycje, istniejące elementy posocjalistycznego zagospodarowania przestrzennego czy powstające dopiero w wielu miejscach aktywne wspólnoty mieszkańców. Rozwiązań poszukuje się m.in. w kształtowaniu nowoczesnych cech zabudowy i funkcji przestrzeni publicznych oraz przeznaczeniu wolnych terenów pod działalności umożliwiające realizację społecznych inicjatyw.(fragment tekstu)
15
Content available remote Economic Policy and Macroeconomic Developments in Hungary, 2010-2015
80%
XX
Zamierzam pokazać, że kluczowe czynniki odpowiedzialne za wskaźniki wzrostu węgierskiej gospodarki w ostatnich pięciu czy sześciu latach miały głównie charakter egzogeniczny. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o pogorszenie jakości otoczenia instytucjonalnego, które bezpośrednio wynika z intencji jak i metod prowadzonej polityki gospodarczej. Będę twierdzić, że te średnioterminowe projekcje wzrostu gospodarczego, które nie uwzględniają negatywnego wpływu pogorszenia otoczenia instytucjonalnego doświadczanego przez krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa, prawdopodobnie zawyżają potencjał wzrostu gospodarczego kraju. Poprawa jakości otoczenia instytucjonalnego może mieć natomiast znaczący wpływ na polepszenie perspektywy wzrostu dla Węgier.(fragment tekstu)
EN
I intend to show that the factors essentially responsible for Hungary's growth performance over the last five or six years were mainly exogenous to government policy. By contrast, the decline in the quality of the institutional environment of the economy is a direct consequence of both the spirit and the methods of the economic policy pursued. I shall argue that those medium-term growth projections for the Hungarian economy that disregard the negative effects of the institutional deterioration experienced by both domestic and foreign-owned companies are likely to overstate the country's growth potential. Improvements in the institutional environment, in turn, may contribute substantially to better growth prospects for the country.(fragment of text)
XX
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki roli importu w rozwoju gospodarczym. Autor poddał analizie dane dotyczące wielkości i dynamiki koreańskiego importu, a także zmiany w strukturze importu i eksportu w ujęciu towarowym i geograficznym w latach 1960-1992. Porównał także dane dotyczące eksportu i importu w niektórych krajach azjatyckich.
EN
The economic sucesses of South Korea, as well as the other countries in the south-eastern Asia constitute an evidence than foreign trade (including import) can become a significant economic growth factor. The general role of import in the economic growth has been characterised in the paper, as well as changes taking place in the Korean import during the country's dynamic development. Analysis of the data of the import quantities has been made likewise the changes in the import structure. The particular attention has been paid to changes in the goods structure of import, as the main objective of the paper was to determine the basic groups of goods than a country with a low level of industrialization should import to enter the way of quick economic growth.(original abstract)
XX
Przedstawiono posczególne czynniki determinujące rozwój małych wyspiarskich krajów Trzeciego Świata i na tym tle ukazano ich specyficzne problemy i bariery jakie napotykają na drodze do samodzielnego rozwoju (ubogie zasoby naturalne, niski poziom rozwoju, uzależnienie od warunków przyrodniczych, niewielka dywersyfikacja struktury gospdoarczej).
EN
The purpose of this article is to present basic factors determining development of the small island countries of the Third World. Among many conditions of economic development, geographical factor is the most important one. Substantial distanse to the centre of economy together with necessity of participation in international trade are considerable development barriers. The above mentional situation is strangthened by small scale production, poor mineral resources, natural disasters. All these factors interact with each other. In case of this group of countries it may by stated that reasons are effects and effects are reasons of low development level.(original abstract)
18
Content available remote Globalisation Effect Measure Via Hierarchical Dynamic Factor Modelling
80%
Equilibrium
|
2015
|
tom 10
|
nr nr 3
139-149
EN
In this paper the issue of globalisation and deteriorating precision of domestically oriented frameworks is addressed. A hypothesis that the effect of international trends on the growth of economy is increasing over time is formed. In order to validate this, a method of composing foreign series with local indicators in a hierarchical dynamic factor model is presented. The novelty of this approach is that globalisation effect is measured focusing on prediction rather than similarity. This way the measure presents the country's sensitivity to global shocks and reveals how much focal country's economy is intertwined with global economy. The application was performed on the basis of Lithuanian data and the hypothesis was validated. The results indicate that globalisation effect has an increasing effect over time. (original abstract)
XX
Celem przedłożonego artykułu jest przedstawienie wpływu założeń konsensusu waszyngtońskiego na wybrane państwa Azji Południowo-Wschodniej - Malezję oraz Indonezję, w trakcie ich zmagań z azjatyckim kryzysem finansowym. Uniwersalnym problemem rządów, szczególnie krajów rozwijających się, jest ustalenie zakresu państwowej regulacji rynków, tak aby zapewnić jak najszybszy rozwój gospodarczy i wzrost dobrobytu społecznego. Autor wskazuje, że poglądy dotyczące interwencji państwa w gospodarkę zawierają się między dwiema krańcowymi koncepcjami. Pierwsza zakłada, że państwowy interwencjonizm należy całkowicie wyeliminować. Z kolei druga przyjmuje, że w celu skorygowania błędów rynku ingerencja państwa jest konieczna. Pierwotnie w swoich założeniach konsensus waszyngtoński oparty był na wolnorynkowych i neoliberalnych rozwiązaniach. Założenia konsensusu waszyngtońskiego, zgodnie z opracowanymi przez J. Williamsona punktami, początkowo zakładały m.in. dyscyplinę finansową, liberalizację gospodarki i handlu, prywatyzację, otwarcie kraju na BIZ czy deregulację. Zaproponowane wolnorynkowe reformy miały ograniczyć rolę państwa w gospodarce i oprzeć jej funkcjonowanie na mechanizmie rynkowym. Przedstawiciele organizacji z Bretton Woods - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) czy Bank Światowy - podążali właśnie tą drogą, urzeczywistniając cele konsensusu waszyngtońskiego. Ze względu na sprawność polityczną poszczególnych przedstawicieli postulaty te zostały wprowadzone w wielu krajach Ameryki Łacińskiej czy Azji Wschodniej, czego przykładem może być Indonezja. Do analizy autor wybrał dwa państwa regionu, które przed 1997 r. osiągały znaczny wzrost gospodarczy. W trakcie kryzysu rządy obu krajów zdecydowały się wybrać całkiem inny oręż w walce z chaosem gospodarczym. Indonezja, zaskoczona skalą załamania gospodarczego, które w swojej pierwszej fazie dotknęło ten kraj, przyjęła zalecenia MFW praktycznie bezkrytycznie. Z kolei rząd Malezji przyjął autorską, alternatywną strategię i wprowadził własne narzędzia antykryzysowe. Opierały się one m.in. na kontroli kapitału i zwiększeniu roli państwa w ograniczaniu strat społeczno-ekonomicznych, które były pokłosiem kryzysu. Autor skorzystał z prac wielu niezależnych ekonomistów. Miało to na celu wyrobienie obiektywnej opinii dotyczącej decyzji poszczególnych władz w walce z kryzysem. Dodatkowo, aby skonfrontować przedstawione w literaturze tezy, konkluzje przedłożone przez autora podparte zostały danymi gospodarczymi. Obrazują one, jakie długotrwałe skutki przyniósł kryzys oraz reformy, na które zdecydowały się władze poszczególnych państw. Wnioski, które można wysnuć z zebranego materiału, wskazują, że decyzja Malezji o obraniu alternatywnej drogi w walce z załamaniem gospodarczym była słuszna. Wyraźnie widać to, jeśli porównać skutki chaosu, który wybuchł w 1997 r., na przykładzie Malezji i Indonezji. Rząd w Dżakarcie, mimo że otrzymał od MFW pomoc finansową i ekspercką, gorzej radził sobie zarówno w czasie kryzysu, jak i po nim. Rezultaty badań świadczą również o klęsce neoliberalnego podejścia do gospodarek krajów rozwijających się oraz o szczególnej roli państwa i efektywnych instytucji w optymalizacji mechanizmu rynkowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the impact of Washington Consensus principles for selected Southeast Asian countries - Malaysia and Indonesia and their struggle during Asian Financial Crisis in 1997. Government's universal issue, particularly in developing countries, is the ability to find a range of government market regulations to ensure fast economic development and social wealth. The author presents that an idea of the government participation is contained between two opposite concepts. The first idea claims that the government should be completely eliminated. The second, one that the government intervention is necessary to revise the market failures. Initially, the Washington Consensus principles were based on laissez-faire and neoliberal solutions. According to postulates prepared by J. Williamson, the Washington Consensus principles originally anticipated e.g. financial discipline, economy and trade liberalization, privatization, open for FDIs or deregulation. Proposed laissez-faire reforms were supposed to to constrict the role of government and build the functioning of economy upon a market mechanism.. Representatives of Bretton Woods organisations e.g. International Monetary Fund or The World Bank, followed this way to achieve the goals of the Washington Consensus. Due to the consensus political effectiveness, the postulates were implemented in many countries in Latin America or East Asia, for instance in Indonesia. To this analysis the author selected two countries from the region, both before the 1997 crisis, recording the impressive economic growth. During the crisis the governments of both countries decided to choose a completely different weapon to fight against the economic chaos. Jakarta, surprised by the economic collapse scale, which during its first phase had "hurt" the country, adopted the IMF recommendations almost indiscriminately. By contrast, Malaysian government adopted alternative strategy and implement own crisis management tools. They were based on e.g. capital control or an intensive role of the government in the reduction of socio-economic loses, which were aftermath of the crisis. The author based on works of many independent economists. It supposed to form the objective opinion about decisions made by particular governments. Additionally, to compare outlined thesis, author's conclusions were based on economic data and indicators. The data illustrate the long term effects which were being caused by the crisis and reforms implemented by the particular countries governments. Conclusions that can be extrapolated from the presented paper, argue that Malaysia decision of taking own alternative way to fight against the economic breakdown was right. This can be clearly seen by comparing the 1997 crisis effects in Malaysia and Indonesia. Government in Jakarta, despite the financial and advisory support from IMF, was dealing worse during the economic collapse and after it. The results of the research indicate defeat of neoliberal ideas in the developing countries economy and the significant role of the government and effective institution in market mechanism optimization.(original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień związanych z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz perspektywami rozwoju Łodzi.
EN
The article analysed selected aspects connected with social and economic situation and development prospects in Łódź.(MP)
first rewind previous Strona / 118 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.