Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 291

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mieszkania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Kryzys szansą na własne "M"
100%
XX
Młodzi ekonomiści stoją przed szansą nabycia własnej nieruchomości za stosunkowo nieduże pieniądze. Kredyty w CHF są powoli wypierane przez PLN, a to po części za sprawą programu rządowego "Rodzina na Swoim". Miał on pomóc młodym małżeństwom, a okazał się sposobem na zaoszczędzenie środków finansowych przez najbogatszych. Od 1 lipca 2009 r. państwo postanowiło zmniejszyć zyski banków pochodzące ze spreadu. Klienci będą mieli możliwość spłaty kredytów denominowanych również w walucie obcej. Rozpatrując sytuację sprzed i w trakcie kryzysu, trudno określić, czy klienci, którzy czekali z zakupem, zyskają. Duży wpływ na to będzie miała polityka państwa polskiego. (abstrakt autora)
EN
Young economists stand in front of a chance of purchasing their own real estate for a relatively small sum of money. Credits in Swiss frank are slowly pushed out by those granted in Polish zloty and this is partly due to the government program: "Family on its own". It was supposed to help young married couples, but, instead, it came out to be a way of saving financial resources for the richest. Beginning from 1.07.2009, the state decided to reduce banks' revenues on spreads. Clients will have the possibility to pay off credits denominated in foreign currency as well. Considering the situation from before and during the crisis it is hard to determine whether the clients who waited with purchase actually will benefit from it. It will be, to a large extent, influenced by the Polish state policy. (author's abstract)
XX
Sytuacja mieszkaniowa jest traktowana jako jeden z czynników szeroko rozumianej polityki rodzinnej, nazywanej też polityką pośrednią. Jest ona też wymieniana wśród najważniejszych składników postawy prokreacyjnej rodziny. Nie oznacza to jednak, że jej pozytywna zmiana wywoła skutki w postaci zwiększonej dzietności, choć może mieć na nią wpływ w dłuższym okresie. Artykuł przybliża zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce w dziesięcioletnim okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Jest też próbą odpowiedzi na pytanie, czy członkostwo to, mimo braku wspólnej unijnej polityki mieszkaniowej, mogło oddziaływać na zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce(abstrakt oryginalny)
EN
The housing situation is regarded as one of the factors of broadly defined family policy, also known as indirect policy. It is also mentioned among the most important components of attitude of procreative family attitude. This does not mean, however, that the positive change takes effect in the form of increased fertility, although it may affect it in the long term. The article introduces changes in the housing situation in Poland in the ten-year period of membership in the European Union. It is also an attempt to consider whether the membership, despite the lack of a common EU housing policy, could influence the changes in the housing situation in Poland(original abstract)
XX
W artykule omówiono problem z zakresu prognozowania ceny jednego metra kwadratowego mieszkania w Polsce w latach 1999-2017 w ujęciu kwartalnym na podstawie informacji pierwotnych uzyskanych z Narodowego Banku Polskiego. Badania rozpoczęto od analizy i oceny szeregów czasowych. Na podstawie uzyskanych ocen, dobrano metody prognostyczne i wykonano prognozowanie.Następnie przeprowadzono analizę zastosowanych metod prognostycznych i wybrano najlepszą. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author raises the issue regarding forecasting the price of one square metre of a flat in Poland between 1999 and 2017 on a quarterly basis on the grounds of original data gathered from the National Bank of Poland. The research began from the analysis and evaluation of time series. Thanks to the results obtained, prognostic methods were selected and the forecasting was conducted. Then, the analysis of applied prognostic methods was performed and the best one was chosen.
XX
W szwajcarskiej miejscowości Dubendorf pod Zurychem, na terenie kampusu Instytutu Empa Materials Science and Technology, otwarto oficjalnie 27 lutego 2019 roku DFAB HOUSE, będący pierwszym na świecie domem mieszkalnym, zaprojektowanym i - w dużym stopniu - zbudowanym cyfrowo. Obiekt zajmuje część najwyższej kondygnacji trzypiętrowego kompleksu modułowego NEST, gdzie są prezentowane i testowane w warunkach rzeczywistych różne innowacyjne rozwiązania budowlano-architektoniczne oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia wnętrz, czy mieszkalnych rozwiązań energetycznych. (fragment tekstu)
EN
The article analyses the condition of the housing resources in Poland and four neighbouring countries, which are members of the European Union. Chosen quantitative and qualitative indicators of housing standards were discussed. The negative phenomena in this area have been pointed out.
XX
W artykule omówiono historię projektowania opraw dekoracyjnych. Rozwój nowych źródeł światła w środowisku mieszkalnym spowodował zmianę konstrukcji oprawy. Domy mieszkalne były przez wieki oświetlane wieloma źródłami światła, od lamp punktowych, takich jak świece lub żarówki, po liniowe lampy fluorescencyjne i taśmy LED. Rozwój technologii SSL wprowadził ideę oświetlonych powierzchni. Efektywność energetyczna źródeł światła i opraw odgrywa coraz większą rolę od czasu pojawienia się idei zrównoważonego projektowania w budynkach mieszkalnych. Projekt oświetlenia elektrycznego jest połączony z projektowaniem światła dziennego i jest stosowany w nowoczesnych aranżacjach domowych. Zmiany w energooszczędnej technologii oświetlenia zwiększyły złożoność projektowania opraw, często pozostawiając użytkownikowi szeroki wybór opraw, ale z brakiem wiedzy, jak z nich korzystać. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper reflects on the history of decorative luminaire design. The development of the new sources of light within residential environment has been changing the luminaire design. Residential dwellings have been lit by a lot of light sources through the centuries form a point lamps like candle or incandescent lamps to linear florescent lamps and LED strips. A development of SSL technology introduced an idea of lit surfaces. Energy efficiency of light sources and luminaires has been playing more important role since an idea of sustainable design had entered the residential dwellings. The design of electric lighting is combined with daylight design and applied into modern home setups. The changes in energy efficient lighting technology have increased the complexity of luminaire design often leaving a user with a wide choice of luminaires but with a lack of knowledge how to use them. (original abstract)
XX
Wszechstronna analiza regulacji prawnych dotyczących spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nakazuje odrzucić twierdzenie, iż nie ono gwarantuje zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osobom bliskim wobec członka spółdzielni, który aktualnie tym prawem dysponuje. Zważyć bowiem należy, iż jakkolwiek spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, to jednak w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych przewidziane zostały instrumenty, które umożliwiają osobom bliskim dla członka spółdzielni uzyskać to prawo w sytuacji, gdy po stronie pierwotnie uprawnionego członka ów tytuł do władania lokalem z jakiś przyczyn wygaśnie. Możliwość uzyskania (przejęcia) tego prawa ma przy tym charakter roszczenia wobec spółdzielni, którego realizacja może być dochodzona na drodze postępowania sądowego. Istotną cechą spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest także to, że jego dysponent - poprzez wypowiedzenie członkostwa w spółdzielni - może w każdej chwili wyzbyć się owego tytułu do zajmowanego lokalu. Wówczas uzyskuje on względem spółdzielni wierzytelność o wypłatę wartości rynkowej lokalu, do którego przysługiwało mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Z uwagi na te rozwiązania prawne przyjąć można, iż ekonomiczna wartość omawianego prawa w istocie rzeczy zbliża się do prawa własności lokalu. (abstrakt oryginalny)
EN
A comprehensive analysis of the legal regulations concerning cooperative tenancy right to a dwelling demands rejecting of the claim that it does not guarantee providing of the housing to those close to the member of the cooperative, who is currently in possession of this right. It should be noted that although cooperative tenancy right to a dwelling is not inherited according to the rules set out in the Civil Code, the Housing Cooperatives Act provides the instruments that allow close relatives of a cooperative member to obtain that right, when the right of the legitimate member to occupy the premises will expire for some reason. The possibility of acquiring this right is a claim towards a cooperative, which execution can be claimed through legal proceedings. An important feature of cooperative tenancy right to a dwelling is also that its disposer - by denouncing membership in a cooperative - can get rid of that title for the occupied premises at any time. Then he obtains a receivable towards the cooperative for the payment of the market value of the premises, to which he had a cooperative tenancy right. Due to these legal solutions, it can be assumed that the economic value of the right in question is in fact approaching the ownership of the premises. (original abstract)
EN
Objective: In the article, we address the nexus between neighbourhood externalities and house prices using stated preference data. The impact of neighbourhood amenities generating positive externalities and disamenities generating negative externalities on property prices has been studied since the 1970s. Most of the studies to date applied the hedonic methodology and assumed that the effect is homogeneous. The article aims to address the potential heterogeneity of housebuyers' preferences. Research Design & Methods: The article uses logistic regression models on stated preference data regarding the sensitivity to three spatial amenities (public transit, urban green area, and retail and services) and three spatial disamenities (railway line, noisy road, petrol station). The dataset comes from six editions of the survey on housing demand and preferences in Krakow conducted annually from 2012 to 2017. Findings: Empirical results show the relation between household lifecycle and household wealth and willingness-to-pay for spatial amenities and willingness-toaccept spatial disamenities. We did not observe the difference in preferences dependent on the purchase motive. Implications & Recommendations: The results can be interesting for planners and policymakers, but also in the business environment in case of residential development. Contribution & Value Added: The article fills the gap in the economic literature on factors affecting housebuyers' sensitivity to certain positive and negative externalities that manifest in stated willingness-to-pay and willingness-to-accept. (original abstract)
XX
W artykule skupiono się na wyjaśnieniu procedury eksmisyjnej z lokalu mieszkalnego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji braku płatności należności czynszowych lub opłat eksploatacyjnych. Druga część opracowania przybliża procedurę postępowania eksmisyjnego oraz egzekucji komorniczej, a także wyjaśnia ich praktyczne znaczenie dla właścicieli nieruchomości. Ponadto omówiona została tematyka dochodzenia od właściwej gminy odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu przez byłych najemców, którym pomimo obowiązku nie zapewniono lokalu socjalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is focused on explaining the eviction procedure from a residential property with particular emphasis on lacking payment of rent or service charges. The second part of the paper presents an overview of eviction and debt enforcement proceedings and explains their practical implications for property owners. In addition, the article covers the problem of seeking compensation from the competent municipality for the non-contractual usage of premises by former tenants who, despite the obligation, were not provided with social housing.(original abstract)
10
100%
XX
Standard mieszkaniowy, rozumiany jako poziom warunków mieszkaniowych, jest istotnym czynnikiem określającym poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, a nawet cywilizacyjnego. Celem rozważań podjętych w artykule jest próba przedstawienia zróżnicowania poziomu standardu mieszkaniowego w Polsce i państwach będących sąsiadami Polski, a jednocześnie będących członkami Unii Europejskiej, tj. Czech, Litwy, Niemiec i Słowacji. Analiza stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów standardu mieszkaniowego może stanowić punkt wyjścia kształtowania się polityki państwa w zakresie mieszkalnictwa w przyszłości. Standard mieszkaniowy zostanie rozpatrzony w ujęciu jakościowym, obejmującym wielkość i skład mieszkania, rodzaj zabudowy, wyposażenie mieszkania, otoczenie budynku i sieci towarzyszące mieszkaniu oraz stan techniczny budynku, a także w ujęciu ilościowym, określonym przez odpowiednie wskaźniki.(fragment tekstu)
EN
The article analyses the condition of the housing resources in Poland and four neighbouring countries, which are members of the European Union. Chosen quantitative and qualitative indicators of housing standards were discussed. The negative phenomena in this area have been pointed out.(original abstract)
PL
W artykule omówiono problem z zakresu prognozowania ceny jednego metra kwadratowego mieszkania w Polsce w latach 1999- 2017 w ujęciu kwartalnym na podstawie informacji pierwotnych uzyskanych z Narodowego Banku Polskiego. Badania rozpoczęto od analizy i oceny szeregów czasowych. Na podstawie uzy-skanych ocen, dobrano metody prognostyczne i wykonano prognozowanie. Następnie przeprowadzono analizę zastosowanych metod prognostycznych i wybrano najlepszą.
XX
Podczas pożaru pomieszczeń mieszkalnych, głównym czynnikiem stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi są toksyczne produkty rozkładu termicznego i spalania materiałów stanowiących wyposażenie wnętrz. Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy nie stawiają wystarczających wymagań materiałom stosowanym w pomieszczeniach mieszkalnych pod względem toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania. W związku z tym w mieszkaniach mogą się znajdować materiały, które w przypadku pożaru, już w początkowej fazie, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Szczególnie niebezpieczne mogą być stosowane w meblach tapicerowanych pianki poliuretanowe, które w podwyższonych temperaturach wydzielają znaczne ilości tlenku węgla, dwutlenku węgla i cyjanowodoru. (abstrakt oryginalny)
EN
A major factor posing a threat to human health and life during a fire living quarters, are toxic thermal decomposition and combustion products of materials constituting the furnishings. The current Polish regulations do not place sufficient requirements for materials used in a living quarters in terms of toxicity of the products thermal decomposition and combustion. Therefore, the flats may located materials which, in the event of fire at an early stage, can be lethal. Particularly dangerous are used polyurethane foam in upholstered furniture, which at increased temperatures emits significant amounts of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrogen cyanide. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych rezultatów badań nad preferencjami nabywców mieszkań w Poznaniu. W artykule wskazano główne preferencje, oszacowane na pod-stawie badania ankietowego przeprowadzonego w 2009 roku wśród miejscowych pośredników w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo wybrane rezultaty porównano z danymi pochodzącymi z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 466 osób deklarujących gotowość i chęć do zakupu mieszkań w Poznaniu na przełomie 2006 i 2007 roku. Część z rezultatów badań preferencji wskazuje na podobieństwa, część na różnice. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the initial works on preferences of buyers on local housing market in Poznan. The article contains main preferences which are estimated on the basis of the questionnaire research, conducted in 2009 year among local realtors (n=56). In addition the chosen results are compared with the data from the questionnaire research conducted at the break of 2006 and 2007 year on 466 people declaring their will for purchasing a dwelling in Poznan. Some of results show differences and some similarities. (original abstract)
EN
There have been extensive studies pertaining on bubble detection in literature, though very few investigate the Malaysian residential property market. The inflated housing market, however, has sparked widespread public anxiety and there has been a proliferation of comments and forecasts about the presence of housing bubbles in Malaysia throughout the last decade. The purpose of this paper is to assess the housing bubbles in Malaysia by using empirical models in detecting Malaysian residential property bubbles. This research employed the Markov Switching (MS) model to investigate the housing bubbles for the Malaysian residential property market. The findings revealed Malaysian housing prices to be relatively stable over the period 2010 to 2019, with states of upheaval occurring only during short-lived periods. Overall, Malaysian housing prices were generally steady between 2010 and 2019, albeit this has shifted slowly in recent years as economic turmoil faded. This study provides empirical results to explain the situation of Malaysian house prices in the recent years. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono poziom wydatków na mieszkanie w budżetach polskich ​​gospodarstwach domowych w 2011 roku. Analizę przeprowadzono m.in. według: grup społeczno-ekonomicznych, liczby osób, miejsca zamieszkania. Przedstawiono również zmiany poziomu i udziału wydatków na mieszkanie w latach 2000-2011 oraz porównano wydatki na mieszkanie w Polsce z innymi krajami.
EN
The article presents the level of expenditure on housing in households in 2011. The analysis of housing expenditures is conducted by socio-economic households and by the number of people in the household, income status, as well as on a regional basis. The dynamics of changes in the years 2000-2011 is presented, too. (original abstract)
16
Content available remote Aspekt społeczny w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej
75%
EN
In the chapter author explain what living space is and what is its structure. Among many factors which determine living space the social one was emphasised. Society (community) needs and preferences was detailed discussed. Author also paid attention on risks which market economy may cause in pro-social attitudes towards living space. Planners' tasks were pointed as far as public space was considered, giving also legal regulations. At the end citizens rights were presented.(original abstract)
17
Content available remote Osiedla grodzone w Łodzi. Przyczyny i konsekwencje zjawiska
75%
EN
Gated communities appeared in Poland at the beginning of the 1990s and since then they have played an important role in the social landscape of Polish cities, including Łód . Although they are a global phenomenon, local socio-cultural conditions determine their final shape; in Poland these conditions are: the nobleman's-peasant's tradition as well as the recent political and economic transition. This research shows that the property developers' offers presenting their recent investments emerge towards two basic needs of the real estate market clients: safety and peace. They also underline the prestige of living in gated communities which according to the literature on the subject is, apart from safety, the most important reason for "gating". The offer is directed at the representatives of the metropolitan class which is now rising in Poland, i.e. young, well-educated, well-earning people whose needs cannot be satisfied by existing housing estates of the socialist era. Such an image of the residents of gated communities has been revealed from the opinions of people living in open housing estates located in their neighbourhoods. Both inhabitants of gated communities and their neighbours from "outside the gate" see the increase in the safety of housing estates and aesthetic values as the positive consequence of gated communities. The main negative consequence within public opinion is the influence of this phenomenon on social relations. This article outlines, on the example of Łód , a clear boundary between the public and private space which appeared within modern Polish cities together with the gated communities phenomenon. Apart from the disintegration of space, there have been some negative processes within the social relations such as social divisions, conflicts and weakening social ties. One should bear in mind an alternative for gated communities flourishing in Polish cities; the alternative which could ensure the basic need of the safety of housing estates residents, as it is the main reason for "gating". Urbanists, architects, all those who are responsible for the shape of urban space should prepare well for the debate on gated communities in Poland and be ready to convince the public opinion that they are not the only way to improve security and fulfill the expectations of their residents.(original abstract)
EN
Functioning of the public housing industry in Łódź is an object of this paper, with special returning the attention to his development and diversifying the housing stock and their users. Conducted examinations showed that the public construction constituted the peculiar form of the housing industry, functioning on distinct legal grounds. Development of this construction, intended for families about lower incomes, took place in Poland only in the period of a systemic transformation. Operating in Łódź, Company of the Public Construction (WTBS), which was obligated to live 2 July 1997, is a limited liability company with the single participation of the city hall. As a result of his investment activity led in 1998-2009 years in the city 27 rent houses counting 1 003 flats, used by 2 257 persons altogether were made. About an great interest in the construction of this type a fact proves, that to one built flat WTBS seven expecting families fell. For construction public, acting on the principle non profit, high technical requirements and restrictions of costs of the use are being put. Rents settled, applied in this construction, not have to cover only building costs of flats, but also costs of supporting them. Housing stock WTBS, built with the application modern, of energy-efficient technologies, they are representing the quite high standard generally, however to some extent are diversified. Well a conducted typology of analyzed buildings is reflecting it, being based on their seven typological guildhalls which are describing the age, the physiognomy and the size of houses. In it four types of buildings were distinguished. Field examinations showed that surrounding these buildings had been formed favorably; in addition a little bit the best possible conditions are prevailing in surrounding located houses on Janów than in the Centre. Flats in individual buildings WTBS aren't homogeneous. Based on the set of seven features typological, determining the size and populating flats, they allocated their four types. Questionnaire surveys conducted amongst residents of the public construction showed the high dominance of young families, most often with one child. The considered population is representing higher than more average in the city level of the education and the economic activity. Over the half of respondents judged its financial circumstances as good. Flats distrained at present, as well as buildings and surrounding them are meeting expectations of respondents. However the majority from them can see the possibility of the change of a current place of residence, if such a possibility arose. A format of the public construction, similar to solutions accepted in western countries (Great Britain, France), lets the population for satisfying housing needs about lower incomes, facilitating the implementation of the politics of the housing commune. Flats offered by the public construction are needed, but their supply isn't satisfying the demand existing in this field.(original abstract)
XX
W artykule analizowano zmiany w aktywności spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, zwłaszcza po 1990 roku, w którym miały miejsce przekształcenia ustrojowe oraz znaczące przeobrażenia w dążeniu do własności mieszkań. W ślad za wejściem do gospodarki rynkowej w znaczącym zakresie został sprywatyzowany państwowy i komunalny zasób mieszkaniowy. Mieszkanie stało się dla wielu przedmiotem obrotu rynkowego, w tym również formą inwestowania. Spowodowało to odejście od spółdzielczości mieszkaniowej, które przejawiało się w coraz mniejszej dynamice powstawania nowych spółdzielni w stosunku do lat powojennych. W badaniu analizowano dynamikę zakładania nowych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce po II wojnie światowej, które są nadal aktywne 20 kwietnia 2017 roku. Wykazano, iż najtrwalsze są spółdzielnie powstałe w latach 90. ubiegłego wieku, które działały pod rządami ustaw przywracających spółdzielniom mieszkaniowym swobodę inwestowania. Do analizy badanego zjawiska wykorzystano dane z systemu REGON. Spółdzielnie analizowano z uwagi na liczbę zatrudnionych, wykazując, że najwięcej jest tych zatrudniających do dziewięciu osób, co najczęściej stanowi również konsekwencję wielkości zasobu mieszkaniowego danej spółdzielni. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in the activeness of housing cooperatives in Poland, especially after 1990, in which political changes and a significant transformation in pursuing the ownership of housing took place, were analyzed in the article. Following the entrance to the market economy, the national and communal housing stock was privatized to a great extent. An apartment for many became the subject of trading, and also a form of investment. This resulted in a step away from housing cooperatives which was manifested in increasingly lower dynamics of establishing new cooperatives in relation to the post-war years. The dynamics of establishing new housing cooperatives in Poland after World War II, which are still active as of April 20, 2017, was analyzed in the study. It has been shown that the most enduring are cooperatives formed in the 90s of the last century which operated under laws restoring the freedom to invest for the housing cooperatives. REGON system data were used to the analysis of the examined phenomenon. The cooperatives were analyzed in view of the number of persons employed, showing that there are most of those employing up to 9 persons, which most often is also a consequence of the size of the housing stock of a given cooperative.(original abstract)
XX
Motywy legislacyjne przemawiające za tym, ażeby osobom bliskim byłemu członkowi przyznać roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i przydział lokalu po byłym członku w sytuacji, gdy lokatorskie prawo do lokalu wygasło na skutek ustania członkostwa, są dość oczywiste. Główny z nich to konieczność zapewnienia domownikom byłego członka prawa do dalszego zamieszkiwania w lokalu, w którym do momentu ustania członkostwa uprawnionego koncentrowało się ich życie. Przy braku przepisu szczególnego gwarantującego taką ochronę wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu ukształtowanego jako prawa ściśle związanego z osobą uprawnionego, niedziedzicznego i niezbywalnego, rodziłoby obowiązek zwrotu mieszkania spółdzielni. Mając nad to na uwadze okoliczność, że spółdzielcze prawo do lokalu jest przeznaczone na zaspokojenie nie tylko potrzeb uprawnionego, ale i jego rodziny i że z reguły stanowi jedynie dostępną formę zaspokojenia tych potrzeb, przyznanie osobom bliskim ochrony przed utratą mieszkania jest tym bardziej zasadne1. W obecnie obowiązującym prawie spółdzielczym2 ochronę tę gwarantuje art. 221 pr. spółdz. Polega ona na przyznaniu osobom bliskim prawa podmiotowego wyczerpującego się w roszczeniu o przyjęcie do spółdzielni i przydział lokalu po byłym członku. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.