Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Demographic factors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Charakterystyka czynnika ludzkiego definiuje znaczenie człowieka w skutecznej i efektywnej realizacji celów organizacji. Na wzór znaczenia czynnika ludzkiego, zaczerpniętego z inżynierii jakości, wskazać można na jego rolę w kształtowaniu pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Czynnik ludzki determinuje możliwość wprowadzania zmian, będąc równocześnie warunkiem skutecznego zarządzania każdym obszarem firmy. W ujęciu zasobów czynnik ludzki może być traktowany jako składnik ekonomicznej wartości organizacji. Ale przede wszystkim czynnik ludzki jest istotnym kryterium skuteczności realizacji potrzeb i oczekiwań klientów1. To człowiek decyduje o efektywności funkcjonowania systemu biznesowego oraz przedsiębiorstwa stanowiącego jego część, determinując możliwość jego rozwoju. W warunkach kształtowania społecznej odpowiedzialności biznesu sposób włączenia czynnika ludzkiego do strategii działania firmy decyduje o skutecznym i efektywnym wypełnianiu zadań przedsiębiorstwa związanych z godzeniem celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, będących przejawem zwiększenia poczucia solidarności i spójności zainteresowanych stron. (fragment tekstu)
EN
For assurances the proper conditions of functioning the enterprise on competitive market the essential is finding the way on effective development of firm. Seeking the way of conduct we can lean on conception Social Corporate Responsibility. However, for reference of economic success important is regard all essential aspects of functioning, among human factor makes up essential position. This is particularly important and essential in MSEs company, where the human factor makes up motive strength of their development. (original abstract)
2
100%
XX
Celem pracy jest wskazanie na najważniejsze uwarunkowania demograficzne popytu turystycznego mieszkańców Dolnego Śląska w latach 1995-2009 oraz możliwości kształtowania na ich podstawie oferty turystycznej w odniesieniu do grupy, jaką są mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Wskazano na najważniejsze zmiany, których efektem jest duże znaczenie w kształtowaniu potencjalnego popytu turystycznego mieszkańców Dolnego Śląska.(fragment tekstu)
EN
According to W. Hunziker and K. Krapft, tourism demand is "the sum of all goods and services, that tourist are inclined to purchase by given prince level". There are many determinants of tourism demand in the region, among the group most frequently emphasized are mentioned: economic factors, demographic, geographic, legal and political, social and psychological factors. The aim of the paper is to identify the major demographic determinants of tourism demand concerning the population of Lower Silesia region in the years 1995-2009. The study analyzed the demographic issues, especially the change in population size, population structure by age and gender, processes associate with natural increase and migrations of people. It was presented also population projections for 2020. Also was highlighted the use of knowledge about demographics in shaping tourism products for the inhabitants of Lower Silesia region. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem artykułu jest określenie możliwości dywersyfikacji portfela kredytów hipotecznych w Polsce za pomocą odwróconej hipoteki, a także ocena szans rozwoju tego typu produktu na naszym rynku w aspekcie uwarunkowań demograficzno-społecznych. (fragment tekstu)
EN
Although, reverse mortgage is a product that has been present on the global markets for many years, in Poland it was introduced in 2014 and still is little known among the public and some financial institutions. The growth in popularity of reverse mortgages in Poland is doubtful due to demographic and socio-economic situations, and some legal issues. (original abstract)
4
Content available remote Spatial Differentiation of Demographic Processes in Germany and Poland
75%
XX
Celem artykułu jest porównanie procesów demograficznych w niemieckich landach i polskich województwach. Analizą objęto okres 2004-2015 i uwzględniono w niej dane publikowane przez Eurostat, Federalny Urząd Statystyczny i Główny Urząd Statystyczny. Analiza wykazała, że przebieg procesów demograficznych w niemieckich landach jest w większym stopniu zależny od ich poziomu rozwoju i usytuowania geograficznego niż w polskich regionach. W Niemczech z największymi problemami demograficznymi borykają słabiej rozwinięte wschodnie landy, natomiast w Polsce niekorzystne zmiany demograficzne zachodzą w kilku województwach o różnym poziomie rozwoju, usytuowanych w różnych częściach kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to compare demographic processes in German federal states and Polish voivodships. The analysis covers the period between 2004-2015 and takes into account the data published by Eurostat, the Federal Statistical Office and Poland's Central Statistical Office. The analysis shows that demographic processes in German Länder are more dependent on their level of development and geographic location than in Polish regions. In Germany, the major demographic problems are seen in the less developed eastern Länder, whereas in Poland, unfavorable demographic changes occur in several voivodships of varying levels of development, located in different parts of the country. According to the author, in the case of demographic processes, unlike economic processes, at present there is no justification for clear-cut division of Eastern Poland, akin to Eastern Germany. (original abstract)
XX
Głównym celem tych badań było zbadanie wpływu czynników demograficznych na przyjęcie innowacyjnych usług bankowości mobilnej w Tanzanii. Wykorzystano teorię dyfuzji innowacji Rogersa (DIT), aby ustalić znaczenie czynników demograficznych zależnych od sytuacji. Ankieta została przeprowadzona z 416 klientami wiodącego banku w Tanzanii. W badaniu zastosowano kwestionariusze wypełniane przez respondentów, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu. Dane analizowano przy użyciu kombinacji analiz opisowych i wielowymiarowych. Wyniki opisowe ujawniły, że większość respondentów korzystała z bankowości mobilnej raz do trzech razy w tygodniu, aby sprawdzić saldo, pobrać mini wyciąg, zapłacić różne rachunki, przelać środki ze swojego rachunku do mobilnej sieci telekomunikacyjnej i kupić czas antenowy. Wyniki regresji wykazały ponadto pozytywny i znaczący związek między poziomem dochodów a poziomem wykształcenia z jednej strony a przyjęciem bankowości mobilnej z drugiej. Badanie dowodzi, że potrzebne są praktyki promocyjne i kampanie uświadamiające, aby uchwycić profile demograficzne klientów i zachęcić ich do korzystania z bankowości mobilnej. Badanie wykazało znaczenie zastosowania teorii sytuacyjnej do przyjęcia innowacyjnych technologii w zakresie usług bankowych w Tanzanii. Poszerza także nasze rozumienie znaczenia czynników demograficznych, na które nie zwracano uwagi w dominujących teoriach społeczno-psychologicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this study was to examine the influence of demographic factors on the adoption of innovative mobile banking services in Tanzania. It utilized Rogers' Diffusion of Innovation Theory (DIT) to ascertain the importance of situation-based demographic factors. A survey was conducted with 416 customers of a leading bank in Tanzania. The study applied self-administered questionnaires completed by the respondents who had agreed to participate. The data were analyzed using a combination of descriptive and multivariate analyses. The descriptive results revealed that the majority of respondents used mobile banking once to three times a week to check their balance, download a mini-statement, pay different bills, transfer funds from their account to a mobile telecom network, and buy airtime. The regression results further showed a positive and significant relationship between level of income and education attainment on the one hand and the adoption of mobile banking on the other. The study argues that promotional practices and awareness-raising campaigns are needed to capture the demographic profiles of customers in order to encourage them to adopt mobile banking. Theoretically, the study has shown the relevance of applying the situation-based theory to the adoption of innovative technologies as regards banking services in Tanzania. It also broadens our understanding of the importance of demographic factors that have received little attention from the dominant socio-psychological theories. (original abstract)
XX
Celem podjętej analizy było ustalenie podobieństw i różnic w przebiegu procesów demograficznych w różnych państwach europejskich i weryfikacja hipotezy, że rozwój demograficzny jest związany z rozwojem społeczno-ekonomicznym, albo inaczej mówiąc, że przebieg procesów demograficznych jest tym bardziej podobny im bardziej zbliżony jest poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego badanych państw.
XX
Zaspokajanie potrzeb społecznych w nowej rzeczywistości ustrojowej utraciło wyłącznie charakter świadczeń socjalnych. W zakresie wielu potrzeb społecznych istnieją instytucje polityki społecznej i podmioty niepubliczne. które alternatywnie. a czasami konkurencyjnie realizują te potrzeby. (fragment teksu)
EN
A far-reaching aim ofthe state's social and economic policy is to create a policy or balanced socio-economic development. Should it be a macroeconomic problem, the factors enabling realization of such a plan need to be identified. One of the main conditions that determine the economic and social policy would be demographic factors, more precisely - the demographic situation and structure, as well as the demographic processes that affect it. The fundamental demographic changes which took place during the transformation period have shaped the population's new demographic structure. This structure resulted in same social needs, which in the environment of market economy can be satisfied by the social services market. Therefore, this study discusses the scale of social needs resulting from the demographic situation and structure, as well as the formation of the social services market in response to the social consumption needs. (original abstract)
8
Content available remote Metody nieparametryczne w badaniu zaufania do instytucji finansowych
75%
XX
Artykuł ma charakter aplikacyjny i porusza problem zaufania Polaków do in-stytucji finansowych - banków komercyjnych, giełdy, otwartych funduszy emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Celem pracy było zidentyfikowanie, które czynniki społeczno-demograficzne mają wpływ na poziom badanego zaufania. Ponadto sprawdzono, czy zmiany zaufania, obserwowane w ostatnich latach, były istotne. Badanie przeprowadzo-no na danych pochodzących z Diagnozy Społecznej, a postawione hipotezy, ze względu na niespełnienie założeń metod klasycznych, zweryfikowano za pomocą testów Kruskala- -Wallisa oraz Friedmana, będących nieparametrycznymi odpowiednikami jednoczynnikowej analizy wariancji. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że istotny wpływ na poziom zaufania do instytucji finansowych mają wiek, wykształcenie, klasa zamieszkiwanej miej-scowości oraz status społeczno-zawodowy Polaków. Również obserwowane w latach 2009, 2011 oraz 2013 zmiany zaufania okazały się istotne(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the analysis of Polish people's confidence in financial institutions, e.g. commercial banks, the stock market, open pension funds and insurance companies. The main goal of the paper is to identify which sociodemographic covariates have an impact on the level of this confidence. Moreover we examine whether there are sig-nificant changes in confidence observed in recent years. The research includes data from the Polish Social Diagnosis. Hypotheses are verified using Kruskal-Wallis and Friedman tests, which are nonparametric equivalents to one-way analysis of variance. The results show that age, education, class of the inhabited town and socioprofessional status of Poles are the covariates with a significant impact on the level of confidence in financial institutions. The changes in confidence observed in the years 2009, 2011 and 2013 are also confirmed to be significant(original abstract)
XX
Proces przejawiania się i zmienności ryzyka w ubezpieczeniach społecznych nierozerwalnie łączy się ze zmiennością uwarunkowań demograficznych, w jakich realizowane są te ryzyka. Dotyczy to głównie uwarunkowań w aspekcie struktury wieku społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem przeniesienia w czasie proporcji ludnościowych z grupy wieku obejmującej wiek produkcyjny jako element tej proporcji. Celem spostrzeżenia perspektywy zagrożeń płynących z niekorzystnie przejawiających się uwarunkowań demograficznych dla wszelkich typów ryzyka w ubezpieczeniach społecznych, należy pewne analizy demograficzne rozszerzyć. Należy zwrócić szczególną uwagę na grupę parametrów demograficznych pozwalających na przeprowadzenie modelowania demograficznego (choćby w zakresie modeli tendencji rozwojowej), co jest szczególnie istotne dla procesu poznania kształtowania się ryzyka w ubezpieczeniach społecznych, zwłaszcza rentowych i emerytalnych. Warto zatem bardziej szczegółowej analizie poddać mierniki związane z procesem starzenia się społeczeństwa. (fragment tekstu)
XX
Celem pracy była analiza częstości występowania zatrzymania krążenia wśród pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) z Izbą Przyjęć w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, przyjętych do hospitalizacji w latach 2006-2008. W badaniu została wykorzystana metoda analizy dokumentacji medycznej. Do tego celu wykorzystano książkę przyjęć pacjentów, książkę porad internistycznych, książkę zleceń, karty przyjęć i obserwacji oraz książkę przyjęć SOR. Kryteria analizy dokumentacji obejmowały liczbę pacjentów w tomaszowskim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyjętych do hospitalizacji z powodu nagłego zatrzymania krążenia z uwzględnieniem płci, wieku. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2006-2008. Do badania zakwalifikowano 86 pacjentów. Zebrany materiał empiryczny opracowano stosując metody opisowe i przedstawiono w postaci tablic. Wartości analizowanych parametrów, mierzonych w skali nominalnej, scharakteryzowano przy pomocy wskaźników struktury. (fragment tekstu)
EN
The aim of the research was to analyze the number of acute cardiac arrest cases among the patients hospitalized in Tomaszów Mazowiecki Health Center Emergency Department from 2006 to 2008. The data were taken from medical records. Rasmus et al. show that in Łódź agglomeration the incidents of cardiac arrest was 73 per 100,000 per year which is similar to European average which is 62 per 100,000 per year. The data from the present research indicate that cardiac arrest occurred most often between 51-65 years of age (f=0.33). Many authors indicate that cardiac arrest during pre-hospitalization period occurs mainly in men (70-80%) between 45-70 years of age while during hospitalization in persons over 75 years of age and most often in women. Moreover, the present research indicates that women were hospitalized markedly less often. The obtained data from the years 2006-2008 show that cardiac arrest occurred over 2-fold more often in men than in women. What is more, the number of people hospitalized because of cardiac arrest was nearly 2-fold higher before the age of 65 than later. The conclusion can be drawn that cardiac arrest is a serious social problem. (original abstract)
XX
Zjawisko migracji nierozerwalnie związane jest z procesem globalizacji gospodarki światowej, która ułatwia przemieszczenia ludności dzięki szerokiej sieci powiązań z rodzinami i znajomymi znajdującymi się za granicą i oddziaływaniu na tę sieć międzynarodowego rynku pracy. Analiza rejestrowanych rozmiarów migracji zagranicznych ma w Polsce, ale i w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ograniczoną wartość poznawczą. Szczególnie odnosi się to do okresu po 1 maja 2004 roku, kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i w tym samym czasie obywatele polscy uzyskali dostęp do unijnych rynków pracy. Znane z rejestracji ruchu transgranicznego masowe wyjazdy Polaków - niekiedy długookresowe - nie są rejestrowanymi migracjami definitywnymi, a na pobyt czasowy. W związku z tym rozmiary migracji zagranicznych obejmują tylko znikomy odsetek "długotrwałych" wyjazdów i przyjazdów zagranicznych "z" i "do" Polski. (fragment tekstu)
XX
Problemy gospodarcze i społeczne współczesnego świata są bezsprzecznie konsekwencją zmieniającej się struktury ludności poszczególnych państw świata. Skala problemów demograficznych jest szczególnie odczuwalna w krajach najludniejszych, charakteryzujących się również wysokim przyrostem naturalnym. W latach 90. ubiegłego stulecia w 5 kraj ach Azji (Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz i Pakistan) mieszkało 76% ludności całego kontynentu. W Afryce 44% ogółu jej ludności koncentrowało się w Nigerii, Egipcie, Etiopii, Zairze i Tanzanii. Wreszcie 68% ogółu mieszkańców Ameryki Łacińskiej przypadało na 4 kraje: Brazylię, Meksyk, Kolumbię i Argentynę. W sumie w wyżej wymienionych 14 krajach zamieszkiwało 3,1 mld ludności, tj. ok. 56% ogółu mieszkańców globu. Nierównomierność zaludnienia poszczególnych kontynentów powodowała wzrost napięć politycznych i gospodarczych. Jest to szczególnie widoczne w krajach Afryki i Ameryki Południowej. Kontynent europejski jest w chwili obecnej częścią świata w zasadzie wolną od takich problemów, ale nasilające się procesy migracyjne mogą wpłynąć ujemnie na obecną sytuację. Europa jest natomiast częścią świata, która u progu XXI stulecia weszła w zaawansowaną fazę "starości demograficznej", czyli poszczególne jej kraje borykają się z problemami zupełnie innego typu niż państwa Afryki i Ameryki Południowej. (fragment tekstu)
EN
The number of presented mathematical models of general age-specific fertility rates was intentionally limited. The author ha? the intention to present the method of successful fitting of the Coale-Trussel function to the Hungarian general age-specific fertility rates after discussing his programs and results with the authors of this function. He hopes that the persons who created this elegant and original function may give him many useful comments and advices. In the case of an other important group of models which were fitted by the author in collaboration with his excellent colleagues at the Emory University,. Professor S.Mitra, R.Clarke andrD.Jones (Atlanta, Georgia, U.S.A.), the presentation will be possible after a common discussion and publication of the methods and results. In the case of a third important group, of models, which are actually fitted by the author in collaboration with his excellent colleague: Professor J.H. Pollard (Macquarie.University,, Australia), the presentation of methods and results will be possible also only later.(fragment of text)
EN
Negotiation is a process of mutual exploration satisfactory solution involved in the conflict. The paper presents the results of negotiation experience, formed the basis of the negotiations conducted an experiment in 2009 between several groups of students, living in different continents. Participants were subjected to attempt to carry out negotiations within a certain timeframe, using training INSPIRE decision support system. This paper presents the verification of the assumed hypotheses and their impact on the achieved results, taking into account various social and demographic characteristics, determining human behavior. Conducted an empirical study of factors contribute to the largely unexpected results that could be the basis for and stimulus to further research and observation in the field of negotiation and study human behavior in particular conditions, where each player has conflicting objectives against each other.
15
75%
XX
Celem pracy było przedstawienie oceny strukturalnej nierówności społecznych na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego pod względem strukturalnym. Skoncentrowano się na okresie 2009-2014. Badanie opierało się przede wszystkim na danych uzyskanych z lokalnego banku danych, który przeanalizowano metodą minimalnej wariancji Warda. Wytworzyło klasyfikację gmin według stopnia zróżnicowania nierówności społecznych. Ogólnie region podzielono na dwie części: centralną - z większością lokalizacji otaczających obszary miejskie, najmniej spójną i peryferyjną (północno-wschodnia, południowa i zachodnia) - mniej rozwiniętą, o podobnej strukturze.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this study was to present structural assessment of social inequalities in rural areas of the Świętokrzyskie Voivodeship in structural terms. It focused on the period of 2009-2014. The study was primarily based on the data obtained from the Local Data Bank which was analyzed with Ward's minimum variance method. It produced the classification of gminas according to the level of diversification of social inequalities. In general, the region was divided into two parts: central - with majority of locations surrounding urban areas, the least coherent and peripheral (the North-East, South and West) - less developed, with similar structure.(original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę związaną z dobrowolną częścią systemu emerytalnego w Polsce. Omówiono w nim najważniejsze czynniki, które wpływają na rozwój dobrowolnych form oszczędzania emerytalnego, jak: indywidualna przezorność przyszłych emerytów, zakres i stabilność regulacji prawnych, czynniki ekonomiczne oraz demograficzne. W końcowej części artykułu wskazane zostały potencjalne zagrożenia rozwoju dobro-wolnych programów emerytalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper considers the problem of the voluntary part of the pension system in Poland. It indicates and discusses the main factors which have an influence on the development of the voluntary forms of retirement saving: insurance awareness, law conditions, macroeconomic situation, demographic projections. The final part of this article indicates the potential barriers of the development of the voluntary pension programmes. (original abstract)
EN
Dans la théorie économique, la mobilité des travailleurs est généralement considérée comme un phénomène positif. Son importance est considérable dans l'union monétaire, notamment en cas de chocs asymétriques. Elle constitue aussi un élément essentiel de l'agenda de l'Union européenne visant à rendre l'économie européenne plus compétitive. Malgré cela, la propension à migrer est très faible. Traditionnellement, on a analysé les migrations internationales en utilisant la théorie de la segmentation du marché du travail. Or, aujourd 'hui, certaines hypothèses de cette théorie ne sont plus valables. En plus, on peut percevoir une certaine déconnection entre les mouvements migratoires et les facteurs démographiques et économiques. L'analyse des migrations internationales en Union européenne doit être envisagée selon de nouveaux paradigmes.(original abstract)
18
Content available remote Metamorfozy uczelni wyższych w dobie presji demograficznej
75%
XX
Przekształcenia uczelni wyższych dokonują się pod wpływem głębokiej zmiany kulturowej, społecznej i ekonomicznej we współczesnym świecie. Fundamentalną zmienną, wywierającą wpływ na uczelnie wyższe, jest właśnie presja demograficzna oraz wzrastająca konkurencyjność w działalności edukacyjnej. Fundamentalnymi obszarami zmian są procesy uczenia, doskonalenia się i zdobywania wiedzy oraz prowadzenia badań naukowych. Wyzwaniem związanym z tą transformacją jest wypracowanie skutecznych rozwiązań w sferze zarządzania uczelnią wyższą, w tym w szczególności doskonalenia jakości kształcenia. Dokonująca się erozja klasycznego modelu uniwersytetu może bowiem skutkować obniżaniem się jakości kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych w uczelniach wyższych. Najważniejszym pytaniem, na które poszukuje się odpowiedzi w tym artykule, jest wskazanie kierunków zmian oraz nowego modelu uczelni wyższej na świecie i w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The article presents the most important modifications in models of universities, especially in Poland, in comparison with other countries. It considers demographic pressure and also the growing competitiveness on the educational market. The text depicts the beginning of universities and their development as well, including changes introduced nowadays and visions for the future. The biggest challenge is connected with preparing the solution leading to higher quality of education and research. (original abstract)
XX
Celem badania było poznanie wybranych determinant demograficznych wpływających na obecne zachowania konsumentów dużych miast (na przykładzie aglomeracji warszawskiej) na rynku usług gastronomicznych. (fragment tekstu)
EN
In the last few years, a dynamic development of the service sector has been observed in Poland. An increase in the importance of services is a result of a civilisation development, and it is getting more and more meaningful due to an increasing number of employees and the value of provided services. The main aim of this study was to analyze the preferences of consumers from big cities (on the example of Warsaw) on choosing the place and the frequency of dining in restaurants. I have tried to find the relations between the chosen demographic indicators (age, sex, place of stay) and dining habits. It was noticed that dining in restaurants, for almost all taking part in the survey, is rather occasional than common. However, for some of the respondents, it is an everyday (or almost everyday) way of dining. It was also noticed that dining out is common for young people at the ages between 25 and 29. (original abstract)
20
75%
XX
W pracy zostaną postawione hipotezy badawcze, dotyczące istotności wpływu badanych zmiennych na osiągany wynik przeprowadzonych eksperymentów negocjacyjnych. Celem pracy jest weryfikacja hipotez wraz z przedstawieniem wyników badań, a także weryfikacja istnienia zależności pomiędzy różnymi cechami społecznymi i demograficznymi warunkującymi zachowanie się człowieka. Za zmienną zależną zostanie przyjęty SCORE, czyli osiągany wynik negocjacji, przy czym minimum wynosi 0 punktów, a maksimum 100 punktów. Badaniu zostały poddane m.in. takie cechy demograficzne, jak: pochodzenie, wiek, poziom wykształcenia, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w negocjacjach, czas reakcji na oferty, liczba wymienionych ofert. Praca zostanie podzielona na dwie części: pierwszą poświęconą badaniu zależności pomiędzy czynnikami demograficznymi a osiąganym wynikiem oraz drugą weryfikującą jak przebieg negocjacji wpłynął na końcowy SCORE. (fragment tekstu)
EN
Negotiation is a process of mutual exploration satisfactory solution involved in the conflict. The paper presents the results of negotiation experience, formed the basis of the negotiations conducted an experiment in 2009 between several groups of students, living in different continents. Participants were subjected to attempt to carry out negotiations within a certain timeframe, using training INSPIRE decision support system. This paper presents the verification of the assumed hypotheses and their impact on the achieved results, taking into account various social and demographic characteristics, determining human behavior. Conducted an empirical study of factors contribute to the largely unexpected results that could be the basis for and stimulus to further research and observation in the field of negotiation and study human behavior in particular conditions, where each player has conflicting objectives against each other. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.