Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekultywacja wod
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
|
1999
|
nr 77
16-17
4
Content available Wykorzystanie energii wody do napowietrzania wod
84%
|
|
tom 506
239-244
PL
Wzbogacenie wody w mineralne związki pokarmowe ogranicza jej wykorzystanie w przemyśle, rekreacji i dla zaopatrzenia ludności. Powszechnie stosowane mechaniczne systemy w poprawie stanu czystości wód mają różny skutek. Poszukiwanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań od stosowanych technologii w napowietrzaniu naddennych stref jezior, stawów hodowlanych czy oczek wodnych jest uzasadnione i wskazane. W pracy przedstawiono opracowany w Zachodniopomorskim Ośrodku Badawczym IMUZ w Szczecinie w styczniu 2005 r. nowy, stacjonarny system aeracji pulweryzacyjnej wód strefy naddennej, oparty w działaniu na wykorzystaniu energii wody, jako źródła napędu silnika aeratora i jego elementów roboczych. Prace badawcze nad nową technologią rekultywacji wód są w trakcie realizacji.
EN
Enrichment of water in the nutrients limits it's utilization in industry, recreation and for supply to human population. Broadly applied mechanical systems to improving water purity give different results. Searching for new, more efficient solutions than technology applied in aeration of lake overbed zones, fish cultures or ponds is well-founded and indicated. Paper presents a new, stationary pulverizing aeration system for overbed zone water, developed by Institut for Land Reclamation and Grassland Farming, Falenty Zachodniopomorski Research Division in Szczecin in January 2005. The system is based on the use of water energy as a source of driving force for aerator turbine and working devices. Research works on the new technology of waters' reclamation are continued.
DE
In Grenzen der Stadt Strzelce Krajeńskie befinden sich zwei Seeen (Obere und Untere), die in Vergangenheit der Einwohner dienten als Rekreationsreservoire. Hier trette auf reichliche Tierwelt von wirbellose Tiere. In 60-sten Jahren XX Jahrhunderts wurde hier ein Kollektor gebaut. Das biologische Leben ist gestorben. Diese Wahrheit kämm aus der wissenschaftliche Analyse heraus. Von den Blutegeln blieben nur die Gattungen die nicht empflindich auf die Verunreinigung waren. Aus den 12 Gattungen blieben nur 5, in denen Helobdella stagnai is (L), Haemopis sangulsuga (L) und Erpobdella octoculata (L). Nach paar Jahren wurde die Abfluss zurechtgebracht durch Rekultivation und die sämmtliche Pflanzenund Tierwelt ist dargestellt. In letzten 10 Jahren nahm man zur Kenntnis die Stelgerung der Wuchs Hirudineas. In den Oberen See hat man festgestellt 10 Gattungen von Hirudinea, und in den Unteren See 5 Gattungen Blutegeln. Man hat auch festgestellt manche Gattungen von Weichtieren (Theodoxus fluvlatilis (L) und Dreissena polymorpha (Pall.).
PL
Podstawowym problemem jezior strefy umiarkowanej jest ich eutrofizacja, wyrażająca się, między innymi, odtlenieniem głębszych warstw wody, w tym szczególnie hypolimnionu i metalimnionu. Dalszym skutkiem tego procesu są nasilone zakwity fitoplanktonu, w tym także i sinic, pogarszające wyraźnie jakość wody i warunki bytowania ryb. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zachwianie proporcji między zawartością w wodzie złożonych związków, zwłaszcza organicznych, a zawartością w wodzie tlenu. Naturalny proces natleniania wody nie jest bowiem zbyt intensywny, ograniczając się w zasadzie do warstwy epilimnionu i wynikając z oddziaływania roślin strefy litoralu i sublitoralu, oraz z działania energii wiatru (efekt falowania). W warunkach letnich, przy wysokiej aktywności chemicznej osadów dennych intensywność tego naturalnego natleniania jest zwykle niewystarczająca.W roku 1995 podjęto w Instytucie Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu badania nad kompleksową technologią rekultywacji jezior, opartą o wykorzystanie aeratora do napowietrzania wody naddennej (hypolimnionu). Aerator zasilany energią z turbiny Savoniusa, pobiera wodę z strefy naddennej i rozpylając ją, umożliwia dyfuzję gazów, a w tym zastąpienie siarkowodoru tlenem. Prace badawcze pozwoliły na rozwój konstrukcji aeratora i zwiększenie stopnia natlenienia wody naddennej. Pozwoliły także na opracowanie autonomicznego systemu inaktywacji fosforu, jednego z ważnych czynników eutrofizacji jezior. W roku 2003 na Jeziorze Miejskim w Chodzieży uruchomiono bowiem pierwszy aerator pulweryzacyjny wyposażony w taki właśnie system. W pracy przedstawiono założenia i wstępne wyniki badań aeracji pulweryzacyjnej z inaktywacją fosforu.
EN
The main threat to lakes of the temperate zone is posed by factors accelerating their eutrophication and causing marked deoxygenation of the deeper layers of water, mainly the hypo- and metalimnion. Among their effects there are frequent phytoplankton blooms, including those of blue-green algae, and general deterioration of water quality also affecting the abundance and health status of fish. The chief concern is a disturbed proportion between the amount of complex chemical compounds, especially organic, and the oxygen content of lake waters. Natural processes of water oxygenation are not too intensive, because they are practically limited to the epilimnion layer, connected as they are with the activity of aquatic plants of the littoral and sublittoral zone (which tends to disappear in contaminated lakes) and wind energy (the effect of waving). In summer, with a relatively great chemical activity of bottom deposits, the intensity of those processes is usually inadequate. In 1995 a research was launched in the Institute of Agricultural Engineering of the Agricultural University in Poznań on an integrated lake restoration technology whose core was a self-powered aerator capable of oxygenating also the bottom layers of water (the hypolimnion) of deep lakes. The aerator uses energy obtained from a Savonius rotor mainly to diffuse gases: to release hydrogen sulphide, which usually saturates the hypolimnion water completely, and then to saturate this water with oxygen. Even early studies showed the constructed device to be highly efficient in improving oxygen conditions in the bottom zone. They also made it clear that it should be equipped with an autonomous system designed to inactivate phosphorus, one of the principal factors determining the rate of lake degradation. In 2003 the first wind-driven pulverising aerator equipped with such a system was installed in Town Lake in Chodzież. The aim of this work is to present the principles of operation of a winddriven pulverising aerator with a phosphorus inactivation system, as well as its general technical characteristics and preliminary results of the study of its performance.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.