Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 726

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Banki komercyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
XX
Uzyskane w ramach przeprowadzonego badania wyniki wskazują, że proces szacowania ryzyka kredytowego ograniczony do wyznaczania minimalnych wymogów kapitałowych jest wysoce niewystarczający. Symulowanie zdarzeń kryzysowych pokazuje, że przekroczenie bariery VaR999, która chroni banki przed niewypłacalnością, jest dość prawdopodobne. Rezultaty te powinny skłonić władze wielu banków do implementowania metod wykorzystujących testy warunków skrajnych. Co więcej, konieczne jest stałe monitorowanie ryzyka w kontekście niekorzystnych dla banku zdarzeń.(fragment tekstu)
2
Content available remote Wybrane aspekty działalności banków komercyjnych
100%
XX
Banki o kapitale zagranicznym wyraźnie dają priorytet dążeniu do maksymalizacji zysku w danym roku, co między innymi jest warunkiem otrzymania odpowiednich "bonusów" od "banków matek" dla krajowych menadżerów. To także może prowadzić do faktycznego oligopolu, który będzie niezależny od krajowych nadzorców (KNF, NBP), co znalazło swoje odbicie między innymi w bardzo dużym podwyższaniu prowizji przez wszystkie banki w roku 2009. (fragment tekstu)
EN
This article presents the selected problems of the commercial banks activity in Poland. The analysis of the commercial banks actions has been made in the context of their ancillary role to the economy. The previous banks' policy resulted in many bankruptcies, decrease in the value of investment, increase in the unemployment and emigration. Thus, greater support to the Polish economy from the banking sector is required. However, without clear intervention ofthe state institutions (NBP, KNF, MF), the situation can uot be improved. (original abstract)
XX
Działalność operacyjna banków została zdeterminowana przede wszystkim takimi potencjalnymi czynnikami, jak budynki wraz z ich trwałym wyposażeniem, płynne środki obrotowe oraz personel (czynnik ludzki). Konsekwencją tego jest charakterystyczna dla banków komercyjnych struktura kosztów, w której istotną pozycję stanowią stałe ich składniki. Wynika z tego między innymi szczególna wrażliwość zysku banku na zmiany w zatrudnieniu, która w literaturze nosi miano dźwigni operacyjnej, będącej źródłem ryzyka operacyjnego. (fragment tekstu)
4
Content available remote The Evaluation of Stability of Czech and Slovak Banks
100%
EN
Research background: Commercial banks could affect the stability of the whole banking system due to the way they carry out their business activities. The supervision authorities play a key role in protecting banking stability by ensuring banks´ resilience to shocks, ability to recover their position in response to crisis and ultimately the supervision authorities help prevent failure of these banks. Therefore, in recent years' researchers have been trying to define conditions that could guarantee stability of banks.Purpose of the article: This paper aims to describe the methodology used to measure banking stability, namely banking stability index (BSI) and Z-score. In the first part, we present the literature review, then we try to assess the stability in the condition of the Czech Republic and Slovakia during the period 2006-2016.Methods: The BSI is constructed according to the methodology presented by Ghosh (2011), taking into account the main components, which are described by the set of financial indicators of banks.Findings & Value added: Results showed that the average BSI in the whole sample moved from 0.20454 (in 2015) to 0.2486 (in 2007). The results according to countries have showed that the tendency of development in the Czech and Slovak banking sector was the same. At the beginning of the analyzed period, the Slovak banks were more stable compared to Czech ones. Since 2009 the situation has been different, where the Czech banks could be considered as more stable compared to Slovak ones. The tendency of development of Z-score in both countries could be considered as the same, without the 2009 year, when the Czech banks significantly strengthened their capitalization, which influenced the development of Z-score. The results of correlation analysis between Z-score and BSI pointed to the fact that there was no high correlation between these two measures, therefore it is appropriate to use both methodologies for stability evaluation. (original abstract)
XX
Zakres działalności banków komercyjnych na rynku kapitałowym w danym kraju zależy od obowiązujących tam uregulowań prawnych. W Polsce uregulowania takie zawarte są w Ustawie "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, z późniejszymi zmianami" z dn. 2 marca 1991 r. (ma ona wkrótce ulec nowelizacji), a także w Ustawie o obligacjach z dn. 29 czerwca 1995 r. Przyjęte rozwiązania zbliżone są do koncepcji banku uniwersalnego, która przewiduje, że zakres działalności banków na rynku kapitałowym jest w praktyce ograniczony ich możliwościami operacyjnymi (kadrowymi i kapitałowymi) oraz zgodnością z obraną przez nie strategią, nie ma natomiast zewnętrznych ograniczeń nakazujących, na przykład, zgodność działań z obraną specjalnością. Banki komercyjne mogą podejmować następujące działania na pierwotnym rynku kapitałowym: - emisja własnych papierów wartościowych; - organizowanie emisji obcych; - dystrybucja emisji obcych; - lokowanie emisji obcych na rynku; - działalność subskrypcyjna. (fragment tekstu)
XX
Artykuł zawiera analizę efektywności działania banków komercyjnych, przeprowadzoną metodą DEA. Badanie zostało przeprowadzone dla 13 banków komercyjnych dla okresu 2003-2005. Obiekty efektywne ekonomicznie znajdują się na krzywej efektywności. Obiekty nie efektywne znajdują się poniżej krzywej efektywności. Odległość obiektu od krzywej efektywności wskazuje na ile obiekt jest nieefektywny technicznie. Wyestymowane miary efektywności technicznej dla modelu menedżera porównano z klasycznymi wskaźnikami ROA, ROE, wskaźnikiem marży, współczynnikiem wypłacalności. Badane obiekty uzyskały relatywnie niezbyt wysoką wartość średnią efektywności technicznej. Poziom średniej efektywności technicznej w latach 2003- 2005 wynosił 70%, 71%, 78%. Uzyskane wyniki świadczą o istnieniu statystycznie istotnej korelacji między miarami efektywności technicznej a wskaźnikami klasycznymi. Stosowana w stopniu marginalnym metoda DEA, dająca informację o bankach "najlepszych w praktyce" jest pożądanym narzędziem uzupełniającym do oceny efektywności i konkurencyjności banków komercyjnych obok metod klasycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
this article contains an analysis of effectiveness of commercial banks' activities, which was conducted by the DEa method. the research was done for 13 commercial banks for the period of 2003-2005. Economically effective entities lie on the efficiency curve. ineffective entities are below the curve. the distance between the entity and the curve shows to what extent the entity is technically ineffective. Estimated measures of technical efficiency for the manager model was compared with classical roa and roE indices, the mark-up index and the solvency ratio. the examined entities were rated relatively low for mean technical efficiency value. the mean technical efficiency level in the years 2003-2005 amounted to 70%, 71% and 78% respectively. the obtained results prove the existence of statistically important correlation between technical efficiency measures and classic indices. Besides classic methods, marginally used DEa method, which provides information about 'best practice' banks, is a desired supplementary tool to valuate effectiveness and competitiveness of commercial banks. (original abstract)
XX
Analiza kryteriów jakościowych dla firm prowadzących pełną księgowość pozwala na określenie następujących kierunków usprawnień: 1. zróżnicowanie i dodanie pośrednich odpowiedzi dla kryteriów najniżej i najwyżej punktowanych: Produkt/marka na docelowym rynku (nr 4) oraz Długość okresu funkcjonowania (nr 7), 2. jasna interpretacja i wskazówki dla stosowania kryterium: Ryzyko ekologiczne (nr 10), które jest różnie stosowane przez inspektorów kredytowych (otrzymuje maksymalną liczbę punktów albo jest wyłączane z oceny). Generalnie można stwierdzić, że pod względem jakościowym firmy oceniane są wyżej, niż jak wynika to z oceny finansowej. Średnia ocen zestawu kryteriów jakościowych dla segmentu prowadzącego pełną księgowość wynosi 4,50 pkt, co pozwala na osiągnięcie "bardzo dobrej" kategorii oceny jakościowej, natomiast przeciętna ocena zestawu wskaźników dla "starej" metodologii wynosi 2,90 pkt i odpowiednio dla "nowej" 4,06 pkt, co pozwala na otrzymanie odpowiednio "przeciętnej" i "dobrej" kategorii oceny finansowej. Jednak w związku z faktem zaprojektowania w metodyce zdecydowanej przewagi kryteriów finansowych (80%) nad kryteriami jakościowych (20%), otrzymane kategorie jakościowe nie wpływają istotnie na kategorie oceny zdolności kredytowej. Stąd proponuje się zwiększenie udziału oceny jakościowej w ocenie zdolności kredytowej, ponieważ zaprojektowany w obecnym kształcie algorytm oceny nie wpływa w sposób istotny na końcową ocenę kredytobiorcy i dostępność kredytu. (fragment tekstu)
EN
The article encloses verification of qualitative criteria in the estimation of the economic entrepreneurs credit ability in the chosen commercial bank. The survey material were rated qualitative reports of the credit takers who lead the whole accountancy, to whom the amounts of credits granted was above 10,000 PLN between 2002-2003. In the verification of qualitative criteria among the care takers was done a review of dominant answers, which got the highest and the lowest points level and the ones left out by the credit inspectors. (original abstract)
XX
Na podstawie rekomendacji Komitetu Bazylejskiego oraz w oparciu o praktyki wiodących banków w Europie omówiono zagadnienie tworzenia rezerw na straty kredytowe.
EN
In the paper the creation of the reserves for loan loss is being analysed based on the recommendation of Basel Committee and the practices of leading banks in Europe. The author makes the following conclusions.• In connection with increased loan activities, Estonian commercial banks pay increasingly more attention to credit risk measurement, assessment and hedging. One topical question is the adequate creation of reserves for loan loss.• Estonian banks create for loan loss reserves contra-assets (for balance loans) and provisions in liabilities (for open credit lines and off-balance guarantee). The total provision consists of individual discounts for big loans and general reserves for mass-loans. The base of accounting for provisions is the Bank of Estonia sets the systems of loan classification established in the banks, the criterions used (but not the coefficients used). In the larger banks the credit rating systems are used when classifying the loans.• Lately Estonian banks have started to follow the new recommendations of Basel Committee and the experiences of European banks what has lead to the situation, where credit rating systems include more risk classes than before. When giving a credit rating, more attention is being paid not only to credit history but the future perspectives of the borrower. Ratings are based on the wider circle information, considering more qualitative aspects and change the attitude of the banks more foreseeable and the decisions more based on longer perspective.• According to statistics the quality of the total loan portfolio on Estonian banks is good and the adequacy of loan loss reserves is increasing. (original abstract)
XX
Liczne obserwacje wskazują, że efektywny system kontroli wewnętrznej, warunkuje prawidłowe funkcjonowanie systemu bankowego i stanowi jego nieodłączny element. Autorka, obok poszczególnych części składowych systemu kontroli wewnętrznej, przedstawiła ramowy zbiór zasad oceny systemów kontroli wewnętrznej, opracowany w 1999 roku przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Zasady te, zalazły z kolei odzwierciedlenie w Rekomendacji H, która stanowi podstawę konstruowania przez banki własnych systemów kontroli wewnętrznej. Autorka, opierając się na przedstawionych aktach prawnych, które stanowią ramowy wzór struktury i sposobu funkcjonowania kontroli wewnętrznej, podjęła próbę oceny stopnia dostosowania systemów kontroli wewnętrznej w polskim sektorze bankowym do powyższych regulacji.
EN
Control activities to be effective should be an integral part of the regular activities of a bank and should involve all levels of personnel in the bank, including both senior management and business unit personnel. Control that is an integral part of the regular activities enables quick responses to changing conditions and avoids unnecessary costs. An effective internal control system also requires that there is appropriate segregation of duties and that personnel are not assigned responsibilities which may create a conflict of interest. (original abstract)
XX
Udzielono odpowiedzi na pytania: jak rozumie się wynik finansowy banku,które elementy rachunku zysków i strat banku są najistotniejsze z punktu widzenia podstawowych produktów bankowych konkretnych banków komercyjnych,czy dotychczas prowadzona kontrola pozycji wynikowych (wewnętrzna i zewnętrzna) jest wystarczająca w zakresie oceny bieżących decyzji podejmowanych przez monetarne instytucje finansowe - rezydentów. (fragment tekstu)
XX
Szczegółowo scharakteryzowano sytuację polskiej bankowości oraz omówiono politykę banków komercyjnych.
XX
W artykule przedstawiono zasady tworzenia banków komercyjnych, regulowanych aktami prawnymi oraz aktami normatywnymi Narodowego Banku Ukrainy.
EN
The paper discusses problems of the Ukrainian banking system with a special consideration of the licensing problem. The most important place in the Ukrainian legal regulations concerning the banking system has a statue regulating in one legal act operation of both the National Bank of Ukraine and commercial banks. This the banking system in Ukraine is subject to a continous evolutions.(short original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania, w jaki sposób ewoluowała i w przyszłości może ewoluować rola ratingu z punktu widzenia dwóch zainteresowanych podmiotów - banku komercyjnego (czyli pożyczkodawcy, inwestora) oraz podmiotu gospodarczego (reprezentującego popyt na dodatkowy kapitał). (fragment tekstu)
XX
Autor przedstawił system bankowy w Syrii, opisał szczegółowo strukturę, organizację i działalność Banku Handlowego.
EN
The paper presents the tasks of a commercial bank as a profit making institution. The activity area of the commercial bank in Syria is apparently no different from the activity area of a private bank. A direct state intervention concerning giving credits makes it impossible for the bank to have an independent economic account based on balance sheet and net income statement. (original abstract)
15
Content available remote Operational Risk in Contemporary Commercial Bank
80%
EN
Risk is present in every aspect of human life, but in the context of conducting all kinds of activities, and especially business activities, it deserves special attention. And through effective risk management it is possible to achieve the effective functioning of business entities. This issue gains a special meaning in the context of banks which are public-trust institutions, whose goal is to maximise their market value. (fragment of text)
16
80%
XX
Jak dotychczas autor nie spotkał się z uwzględnieniem aspektu zarządzania przez wartość w finansowej analizie banku komercyjnego. Pożądane wydaje się być rozszerzenie analizy fundamentalnej banku o pomiar kreowania wartości dla akcjonariuszy. Analiza finansowa banku komercyjnego obejmuje następujące grupy wskaźników: • wypłacalności, • zadłużenia i struktury kapitału, • zyskowności. Istotny wydaje się być postulat włączania do analizy finansowej aspektu zarządzania przez wartość. (fragment tekstu)
XX
Zaufanie do sektora bankowego jest kwestią kluczową. Banki, ze względu na charakter swojej działalności, powinny więc skupiać się nie tylko na wypracowaniu określonego poziomu zysku, ale również na prowadzeniu działalności w zgodzie z zasadami etyki. Trzeba również pamiętać o tm , że zaufanie do banków jest warunkiem koniecznym stabilności całego systemu finansowego. Jest to szczególnie istotne dzisiaj, kiedy stabilność ta z uwagi na kryzys finansowy została utracona i trwa debata , w jaki sposób ją przywrócić.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to develop a market entry concept for a new banking enterprise to enter the financial market in Poland. The research methods applied to attain this purpose included: reports and source data analysis, comparative analysis and SWOT analysis, inductive and deductive reasoning methods, a survey involving commercial bank customers in Poland, and a synthesis of the obtained results. This paper presents the research results as well as the outcome of the deliberations, being a concept for a new commercial bank to enter the financial market in Poland.(author's abstract)
XX
Wymogi nadzoru bankowego w zakresie kształtowania poziomu płynności ulegały zmianom wraz ze zdarzeniami w turbulentnym otoczeniu. Początkowo miały one charakter fakultatywny. Banki bowiem były jedynie zobowiązane do utrzymywania płynności finansowej. Istniejące wskaźniki były najczęściej traktowane jako te, których wielkości powinny być zachowane przez bank. Nie miały one jednak charakteru obligatoryjnego. Jednak wraz ze zmianami na rynkach finansowych, w procesie dostosowania systemu bankowego do funkcjonowania w warunkach kryzysu, przybrały one postać obligatoryjną, w postaci określonych norm ostrożnościowych. W opracowaniu przeprowadzono analizę sytuacji płynnościowej w sektorze banków komercyjnych, w kontekście obowiązujących norm ostrożnościowych oraz innych wybranych parametrów. Płynność została przedstawiona jako element celu działalności przedsiębiorstwa bankowego. Omówiono regulacje prawne, kształtujące płynność w bankach komercyjnych oraz przeprowadzono analizę jej kształtowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Requirements for banking supervision in shaping the liquidity fluctuated along with the events in the turbulent environment. Initially, they were optional. Because banks were only required to maintain financial liquidity. Existing indicators were often treated as those whose size should be maintained by the bank. They were not, however, of obligatory character. However, with the changes in the financial markets, in the process of adapting to the functioning of the banking system during the crisis, they took the form of mandatory, in the form of specific prudential standards. The aim of this study is to analyze the situation of liquidity in the commercial banking sector, in the context of the existing prudential standards and other parameters. The study presents liquidity as part of the activities of the banking business. There are described regulation, influencing the liquidity of commercial banks, and analyzes of its development. (original abstract)
XX
Autor omawia genezę trzech wielkich banków depozytowych: Banque National de Paris (BNP), Societe General, Credit Lyonnaise kontrolujących ponad połowę aktywów całego systemu bankowego oraz trzech potężnych kompanii finansowych: Compagnie Finnanciere de Paribas, Banque Indosuez, Credit Commercial de France.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.