Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Anti-monopolistic law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Poniższy artykuł jest opisem najważniejszych zmian w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja weszła w życie 18 stycznia 2015 r.(fragment tekstu)
XX
Głównym przedmiotem opracowania naukowego jest problematyka zbieżności dwóch gałęzi prawa (prawa patentowego i prawa antymonopolowego) w kwestię wykonywania przez podmioty uprawnione praw własności przemysłowej. Podstawowym celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy normy prawa administracyjnego chronią w stopniu wystarczającym podmioty, które nabyły - zgodnie z określoną procedurą - prawa własności przemysłowej. Postawione pytanie ma swoje uzasadnienie przede wszystkim w tym, że podmioty, które nabyły prawa własności przemysłowej, ograniczone są w ich wykonywaniu ze względu na przyznane prawem unijnym i prawem krajowym kompetencje Prezesowi UP oraz organom antymonopolowym (KE i Prezesowi UOKiK) do interwencji w zakres wykonywania praw własności przemysłowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article constitutes a presentation of convergence of antitrust law and industrial property law connected with the exercising of industrial property law. The article analyses the scope of the public legal protection of entrepreneurs who have acquired the industrial property law. These entrepreneurs are limited in the exercise of industrial property rights by means of the European and national law. More specifically, the European Commission, antitrust organs and patent organs have extensive powers to create the economic position of entrepreneurs who have acquired an industrial property law.(original abstract)
XX
Rozporządzenie P2B ustanawia zasady uczciwego i przejrzystego traktowania użytkowników biznesowych, korzystających z platform internetowych (usług pośrednictwa internetowego). Wskazany akt prawny dotyczy wielu kwestii o charakterze antymonopolowym oraz stanowi pierwszy krok w kierunku stworzenia regulacji ex ante platform internetowych. Autor artykułu zabiera głos w dyskusji na temat potrzeby powstania i ewentualnego kształtu regulacji platform internetowych. Celem przedstawionych rozważań jest: (i) wskazanie interakcji między Rozporządzeniem P2B a prawem antymonopolowym, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia prawa antymonopolowego dla przyszłej regulacji ex ante dużych platform internetowych, (ii) określenie pożądanego standardu interwencji, w tym skutecznego mechanizmu egzekwowania przepisów Rozporządzenia P2B, po rozpoznaniu szkodliwych praktyk operatorów platform internetowych (tj. przedsiębiorców oferujących usługi pośrednictwa internetowego w ramach platformy). Wskazane zostaną argumenty za zasadnością publicznoprawnej interwencji w działalność operatorów platform internetowych w przypadku: znacznej przewagi sily rynkowej operatora platformy internetowej nad użytkownikami biznesowymi oraz szkody interesu publicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The P2B Regulation lays down the principles of fair and transparent treatment of business users using online platforms (online intermediation services). This legal act, addressing many anti-trust issues, is the first step towards creating ex ante regulatory instruments for online platforms. To contribute to the discussion on the need and possible shape of online platforms regulation, the aim of the research is: (i) to indicate the interaction between the P2B Regulation and antitrust law, with particular emphasis on the importance of antitrust law for the future ex ante regulation of large online platforms, as well as (ii) to determine the desired standard of intervention, including an effective enforcement mechanism, with regard to harmful practices of online platform operators (i.e. entrepreneurs which provide online intermediation services on the platform) identified on the basis of the P2B Regulation. Arguments for the legitimacy of public intervention in the operation of online platform operators in the case of: (i) significant bargaining power of the online platform operator over business users and (ii) damage to the public interest will be elaborated.(original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest doktryna niezbędnych ograniczeń związana ze stosowaniem zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję (zakazu karteli). Doktryna ta służy wyznaczeniu granic stosowania zakazu karteli, a jednocześnie pozwala określić zakres wyłączenia spod tego zakazu. Do rozwoju tej koncepcji przyczyniło się przede wszystkim orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym wyroki w sprawach: Göttrup-Klim, European Night Services oraz Métropole (omówione szerzej w artykule). Doktryna niezbędnych ograniczeń stanowi instrument racjonalizacji zakresu stosowania zakazu karteli, którego zadaniem powinna być eliminacja tylko nieefektywnych zachowań rynkowych, nie zaś "ściganie" wszystkich ograniczeń konkurencji (w tym tych zapewniających funkcjonowanie podmiotów w rzeczywistości gospodarczej). Tym samym koncepcja niezbędnych ograniczeń powoduje racjonalne zawężenie zakresu zakazu karteli; wpisuje się także w nurt ekonomizacji prawa ochrony konkurencji. (abstrakt oryginalny)
EN
Ancillary restraints doctrine as linked with the implementation of the prohibition of agreements restraining competition (prohibition of cartels) constitutes the subject of the article. It is used to indicate the limits of implementation of the prohibition of cartels and simultaneously it allows to decide on the scope of the exemption from the prohibition. The concept has been developed through case law of the European Court of Justice, especially judgments on: Göttrup-Klim, European Night Services, Métropole. The concept of ancillary restraints serves as a method for rationalising the scope of implementing the prohibition of cartels. This means that the ancillary restraints doctrine reduces rationally the scope of the prohibition of cartels; it is also involved in the process of strengthening the so-called economic approach in competition law.
XX
Artykuł dotyczy przebiegu i rezultatów postępowań antymonopolowych prowadzonych w ostatnich latach przeciwko spółce Microsoft w USA oraz w Unii Europejskiej w sprawach naruszenia przez tę spółkę prawa konkurencji. Analizie pod-dano najpierw cele prawa konkurencji i istotę pozycji dominującej, a następnie zarzuty stawiane firmie Microsoft przez Departament Sprawiedliwości USA oraz argumenty, jakimi posłużyła się Komisja Europejska i Microsoft w niedawno zakończonym postępowaniu wspólnotowym. Artykuł wskazuje na możliwość rozejścia się dróg analizy antymonopolowej pomiędzy USA i Unią oraz przyczyny takiego stanu rzeczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the outcomes of two legal proceedings concerning Microsoft Corp. in respect to breaching competition rules by the company. One of the proceedings in question took place in the US, whereas the other one, in the European Union. Goals and means of the competition rules relevant to this type of cases are being described and - in more detail - accusation by Department of Justice in the US, as well as the process of reaching final judgement in the US, on one hand, and the position of the European Commission, on the other. The arguments brought up by the defendant are also included. Finally, as the conclusions of the two proceedings differ substantially, despite the analyses being similar, remarks on the reasons of such a situation are included.
XX
Nowością w prawie antymonopolowym jest instytucja dobrowolnego poddania się karze (settlements). Jest to nieobligatoryjna procedura przewidująca możliwość dobrowolnego poddania się karze przez przedsiębiorcę w sprawach antymonopolowych. Podstawą do zastosowania tej procedury a jednocześnie obligatoryjnym warunkiem jej zastosowania jest ustalenie przez organ antymonopolowy, że wpłynie ona na przyspieszenie postępowania antymonopolowego. Chodzi zatem o szybsze (przyśpieszenie postępowania) i trwałe (brak możliwości zaskarżenie decyzji) przywrócenie rynku do stanu zgodnego z prawem antymonopolowym.(abstrakt oryginalny)
EN
A novelty in Polish antimonopoly law is a new tool of a settlement procedure, which in fact means voluntary submission to a fine. It is a non-compulsory procedure, which provides for voluntary acceptance of a fine by the undertaking in antimonopoly cases. The objective of the procedure, and at the same a mandatory condition for its implementation, is the acceleration of antimonopoly proceedings, which is to be assessed by the competition authority. The procedure is therefore to speed up (shortened proceedings) the permanent restoration of competition to the market (no possibility to appeal the decision) in compliance with antimonopoly law.(original abstract)
XX
Przedstawiono instrumenty przeciwdziałania negatywnym skutkom niedostatecznej konkurencji na rynku. Przybliżono politykę transportową wobec problemu niedostatecznej konkurencji na rynku transportu kolejowego.
EN
The paper analyzes instruments used in antimonopolistic policy for solving a problem of non sufficient competition in railroad transport. Rail is an example of the market with a strong tendency towards concentration. Neither free market policy nor nationalization of railroad transport did solve this problem. The aim of the paper is to present different public instruments used in transport policy and to identify which types of public regulations are able to bring effective solutions. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł analizuje związki pomiędzy ekonomicznymi teoriami konkurencji i praktyką prawa antymonopolowego. Głównym celem artykułu jest przeanalizowanie historycznego następstwa teoretycznych odkryć ekonomistów a decyzjami sędziów i jurorów w sprawach antymonopolowych. Główną hipotezą jest stwierdzenie, że ekonomia zaniedbuje potrzeby organów antymonopolowych i zazwyczaj analizuje wprowadzane mechanizmy ex post. Hipoteza ta jest uprawdopodobniona w dwóch przykładach: wprowadzenia i uzasadnienia Ustawy Shermana oraz analiz rynków właściwych, czynionych podczas wielu spraw antymonopolowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The following paper examines the connections between economic competition theories and the practice of antitrust law. The main objective of this paper is to analyse the historical sequence of the theoretical findings of economists and rulings of judges and jurors in antitrust cases. The main hypothesis is that the theory of economics neglects the current needs of antitrust authorities and usually analyses implemented mechanisms ex post. This hy-pothesis is substantiated with two examples: Sherman Act introduction and justification and relevant market analyses conducted in many antitrust cases. (original abstract)
9
Content available remote Praktyka zwalczania karteli w Unii Europejskiej
60%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przegląd oraz ocena skuteczności metod wykrywania i eliminacji nielegalnych zmów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Przedstawiono zasadnicze uregulowania prawne w zakresie ochrony konkurencji oraz przeanalizowano główne narzędzia wykrywania karteli w UE. Sformułowano postulat konieczności szerszego niż do tej pory wykorzystywania analizy ekonomicznej do zwalczania tego typu porozumień.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to overview the methods of detection and elimination of illegal collusions among firms in the European Union and to evaluate the effectiveness of these methods. The main legal regulations regarding competition were presented, and the key tools of cartel detection in the EU were analysed. The need for a greater application of economic analysis to fight cartels was formulated.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zobrazowanie procesu ustanawiania a następnie dostosowywania prawodawstwa polskiego do regulacji Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej. Zwrócono uwagę na to, ze jest to proces trudny i rozłożony w czasie oraz że jest poprzedzony analizą istniejących rozwiązań.
EN
State aid for entrepreneurs is an integral element of economic policy of every country. Its range and possible forms are the subject of hard discussions carried out for many years, also in the EU countries, what allowed achieving the common attitude. The Polish membership of the European Union was dependent on the harmonisation of the law, also in the field of State aid that is a part of the EU law of competition. The transposition of the EU rules to Polish law wasn't an easy process. Passing in Poland the first bill concerning conditions of admittance and supervision of State aid for entrepreneurs was a success. Beside its main aims, such as reducing disadvantageous tendency in the range of State aid administration, increasing the rationality of public expenses, creating the system of monitoring and supervision of State aid for entrepreneurs and harmonisation of the Polish law with the EU law and international standards, it had also an educational purpose. It allowed initiating the process of shaping the awareness of State aid and its accessibility within entrepreneurs. Further modifications of the law were the consequence of the demand for cohesion conditions fulfilment in the range of State aid for entrepreneurs. (original abstract)
11
Content available remote Instytucjonalne ramy ochrony konkurencji w Polsce - historia i współczesność
60%
XX
Artykuł koncentruje się na przedstawieniu genezy polskiego prawa antykartelowego i działalności pierwszych organów antymonopolowych: Sądu Kartelowego i Ministra Przemysłu i Handlu. Dalsze uwagi poświęcone zostały zagadnieniu współczesnego modelu ochrony konkurencji w Polsce. Szczególny nacisk został położony na status organu antymonopolowego i kwestię jego politycznej neutralności. Pomimo wprowadzenia w 2000 r. wyboru Prezesa UOKiK w drodze konkursu i wyposażenia go w ustawowe gwarancje niezależności, siedem lat później powrócono do wcześniejszych rozwiązań. Obecna regulacja nie pozwala na całkowite oderwanie organu antymonopolowego od bieżącej polityki rządu. Tylko zaś pełna niezależność zabezpieczyłaby interesy ogółu, pozwoliłaby na urzeczywistnienie ustroju opartego na konkurencji i nie pozostawiłaby miejsca dla politycznych ingerencji kolejnych ekip rządowych. Utrzymanie tak ważkiej kwestii w nurcie bieżącej polityki stanowi zbyt duże ryzyko i - w świetle teorii i praktyki konkurencji - nie ma żadnego uzasadnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
This article focuses on the presentation of the origins of Polish antitrust law and its first authorities: Cartel Court and the Minister of Industry and Trade. Further attention has been devoted to the issue of the contemporary model of competition in Poland. Particular emphasis has been placed on the status of the antitrust authority and the question of its political neutrality. Despite the introduction of the President of the OCCP election by open competition and providing its guarantees of independence in 2000, seven years later legislator returned to the previous solutions. The present regulation does not allow to a complete separation of antitrust office from the current government's policy. Only full independence would secure interests of all, allow for the realization of the system based on competition and would leave no room for political interference by successive Polish governments. Leaving such weighty issues in the mainstream of the current policy is too much risk and for which - in the light of the theory and practice of competition - there is no justification. (original abstract)
XX
W realiach gospodarki globalnej i dynamicznie zmieniającego się otoczenia zarządzanie ryzykiem powinno być nieodłącznym elementem strategii współczesnego przedsiębiorstwa. Wywodzące się z ryzyka prawnego, ryzyko antymonopolowe jest coraz częściej brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych przez konkurujące przedsiębiorstwa. W artykule omówiono istotę ryzyka antymonopolowego oraz sformułowano wstępne rekomendacje jak zarządzać tego rodzaju ryzykiem. Wskazano ponadto potencjalne korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwu wdrożenie sytemu zarządzania ryzykiem antymonopolowym. (abstrakt oryginalny)
EN
In the context of the global economy and rapidly changing environment the risk management should be an integral part of the strategy of the modern enterprise. The antitrust risk which is derived from the legal risk is increasingly being taken into account when making business decisions by the competing companies. The article introduces the essence of the antitrust risk and formulates preliminary recommendations how to manage the antitrust risk. The article further indicates the potential benefits which can be brought to a company by implementing system of antitrust risk management. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jet ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jako akt regulujący zapobieganie i zwalczanie nieuczciwego konkurowania w działalności gospodarczej. Ustawa ta chroni zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów i klientów.
EN
Competition is one of elements market economy it helps to realization firm objectives and elimination competitors. It creates behaviors inconformity with fair play, so some legal regulations help to protect competition. This problem is describe in this article.(original abstract)
14
60%
XX
Celem artykułu jest ukazanie problematyki zatwierdzania i stosowania taryf energetycznych. Zaprezentowane zostaną zagadnienia stosowania taryf w okresie przejściowym oraz dopuszczalności wymierzenia kary pieniężnej za zbyt późne złożenie przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zatwierdzenie taryfy przez Prezesa URE. Punkt wyjściowy prowadzonych rozważań stanowi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. III SK 6/15. Teza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że przy rozpatrywaniu administracyjno-prawnych kwestii zatwierdzenia taryfy energetycznej przez Prezesa URE podstawowe znaczenie powinien mieć antymonopolowy charakter tego instrumentu. W opracowaniu zostały zastosowane metody: dogmatyczno-prawna oraz analityczno-syntetyczna. W pierwszej kolejności z dostępnych materiałów zostały wybrane elementy kompatybilne z omawianym tematem, w drugiej została dokonana analiza semantyczna, komparatystyczna oraz strukturalna. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the problems of approving and applying energy tariffs. I will present the issues of applying tariffs in a transitional period and the admissibility of inflicting fines for an energy company for late submission of an application for tariff approval by the President of the Energy Regulatory Office. The initial point for the deliberations is the sentence of the Supreme Court of 13th January 2016, case no. III SK 6/15. The thesis of the article amounts to the statement that when considering the administrative-legal issues of approving an energy tariff by the President of the Energy Regulatory Office, the antitrust character of this instrument should be of the utmost importance. The following methods were applied in the study: dogmatic-legal and analytic-synthetic. The elements compatible with the discussed subject were selected first from the available materials, and they were followed by semantic, comparative and structural analyses. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy oceny koncepcji tzw. zamówień in-house w polskim prawie zamówień publicznych z perspektywy ochrony konkurencji. Bezprzetargowe powierzanie kontrolowanym podmiotom przez publicznego zamawiającego realizacji użytecznych publicznie zadań może negatywnie wpływać na konkurencję na tych rynkach, na których dotąd rywalizowali publiczni i prywatni usługodawcy. Wnioski w tym zakresie są przedstawiane na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach. Zarazem, zdaniem autorów, pomimo legalności tzw. zamówień in-house, to nadużycie tej procedury polegające na korzystaniu z tego wyłączenia pomimo braku spełnienia przesłanek ustawowych uprawnia Prezesa UOKiK do stawiania zarzutu nadużycia pozycji dominującej przez gminę - organizatora rynku usług użyteczności publicznej, gdy prowadzi do eliminacji wcześniej istniejącej konkurencji na rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the assessment of the concept of in-house exemption in the Polish public procurement law from the perspective of competition protection. Entrusting contract for public services to entities controlled by the contracting entity without procurement procedure may have negative impact on competition in these markets, in which public and private providers previously competed. The conclusions in this regard are presented on the example of services for maintenance of cleanliness and order in municipalities. According to the authors, despite the legality of the in-house exemption, when it is abused and when it leads to the elimination of pre-existing competition on the market, the President of the OCCP is entitled to put charges of abuse of a dominant position by the municipality which is the organizer of the market for providing certain public services.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest porównanie unijnego i chińskiego prawa antymonopolowego wraz z omówieniem najważniejszych różnic obu wskazanych systemów publicznego prawa ochrony konkurencji na przykładzie wyroku Najwyższego Sądu Ludowego w sprawie antymonopolowej Qihoo 360 v. Tencent QQ. Za podstawę analizy zostały przyjęte chińskie i unijne akty prawa powszechnie obowiązującego w dziedzinie prawa antymonopolowego oraz wyrok Najwyższego Sądu Ludowego w sprawie Qihoo 360 v. Tencent QQ. Analiza regulacji prowadzi do wniosku, że oba omawiane systemy prawne w dziedzinie prawa antymonopolowego nie różnią się między sobą w sposób istotny, niemniej czynnikiem determinującym to, jak prawo antymonopolowe jest wykonywane w obu tych porządkach prawnych, jest stopień przyznanej organom ochrony konkurencji dyskrecjonalności i sposób realizacji celów prawa antymonopolowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to compare Chinese and European Union antitrust law systems, including an analysis of their main differences. The analysis focuses on the example of the Qihoo 360 v. Tencent QQ case, which was judged by the Supreme People's Court is one of the most recognized antitrust cases in China. The analysis is based on Chinese and EU acts of generally applicable law in the field of antitrust law, and the judgment of the Supreme People's Court in the case of Qihoo 360 v. Tencent QQ. The presented analysis leads to the conclusion that both legal systems are in general similar, however their application may be differentiated by the scope of discretion granted to the competition authorities, and by the aims of the antitrust law. (original abstract)
XX
Artykuł omawia nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
18
Content available remote Rozwój polityki kartelowej w Unii Europejskiej
60%
XX
Artykuł przedstawia historię rozwoju karteli w przemyśle europejskim oraz ewolucję w podejściu do ich oceny przez różne szkoły ekonomii oraz prawa. Uwidoczniono szkodliwy wpływ karteli na konkurencję oraz konsumentów. Przedstawiono genezę i przyczyny uchwalenia prawa kartelowego w UE oraz w krajach członkowskich. Zarysowano także zakres współpracy międzynarodowej pomiędzy państwami oraz w ramach ECN w walce z kartelami międzynarodowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the history of cartel development in the European industry and the evolution of their assessment in different economics and law approaches. Deliberations indicates a negative influence of cartels on the competition and consumer welfare. Authors also analyse reasons for passing cartel regulations in Community and state members law and the scope of international cooperation concerning cartels. (original abstract)
XX
Instytucja administracyjnej kary pieniężnej stanowi jeden z podstawowych elementów systemu sankcjonowania naruszeń zakazu praktyk ograniczających konkurencję. W celu podwyższenia skuteczności sankcjonowania ww. naruszeń, zarówno we wspólnotowym, jak i w polskim prawie ochrony konkurencji, wprowadzony został Leniency Programme, oparty na współpracy uczestników zakazanego porozumienia ograniczającego konkurencję z organem ochrony konkurencji. Założeniem Leniency Programme jest zastosowanie, w ramach tego instrumentu, dwóch instytucji - darowania kary pieniężnej (immunity from fines) oraz obniżania kary pieniężnej (reduction of fines) współpracującemu przedsiębiorstwu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza materialno-prawnych przesłanek darowania lub obniżania kar pieniężnych, zasad postępowania w sprawach darowania lub obniżania tych kar, poziomu obniżenia kar oraz charakteru prawnego decyzji w przedmiocie darowania bądź obniżenia kar, z uwzględnieniem podobieństw i różnic normatywnych pomiędzy wspólnotowym a polskim prawem ochrony konkurencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The institution of administrative fines is one of the key elements of the penalty system imposed for violation of the ban on competition restricting practices. To make the penalty system more effective under Polish, as well as Community law, there has been a Leniency Programme introduced, based on a collaboration between participants of anti-competition agreements with authorities protecting free competition. Within the framework of the Leniency Programme, there is a possibility to apply two legal instruments toward the co-operating entrepreneur, i.e. immunity from fines and reduction of fines. The subject of the publication is to present and analyse legal and material aspects of granting immunity from fines or justifying reduction of fines, the procedure of granting the immunity or the reduction, a level of the reduction an undertaking may benefit from and the legal character of decisions made in this regard. The analysis includes normative similarities and differences between Community and Polish competition law.
XX
Rozwój handlu elektronicznego ma wiele zalet i przynosi korzyści zarówno konsumentom, jak i producentom: poszerza zakres dostępnych dóbr i usług, pozwala na dotarcie do nowych rynków zbytu, daje możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb odbiorców, obniża koszty transakcyjne. Autor zwraca uwagę, że handel elektroniczny nie jest jednak zjawiskiem jednoznacznie pozytywnym. Może naruszać zasady prawa antymonopolowego.
EN
The antimonopoly law of the European Community is targeted at creating the system ensuring unhindered competition on the domestic market (Art. 3g of the Treaty establishing the European Community). At the same time, according to the Art. 3c of the Treaty, the domestic market should characterise total reduction of all obstacles hindering free flows of goods, people, services and capital between the Member States. The phenomenon facilitating a growth in competition and effective allocation of the resources on the EU internal market is development of e-trade. The use of the Internet in trade relations widens the range of the available goods and services, allows access to new markets and adjustment of the trade offer to the needs of the individualised customers. The Internet also facilitates obtaining information concerning the market offer, as well as communication between contractors, which results in a decrease of transactional costs. However, the phenomenon of e-trade development is ambiguous. It is related to economic advantages such as: increasing market clarity allowing contacts of larger number of contractors, shortening duration and lowering costs of finding an adequate contractor, and more effective functioning of the supply chain. Nevertheless, e-trade may break the rule of the EU antimonopoly law. Therefore, in the light of the e-trade growing significance, some questions are justified. Firstly, whether it generates the phenomena and problems qualitatively new from the point of view of the antimonopoly analysis; and secondly, whether the hitherto regulations of the EU antimonopoly law constructed and developed for decades for traditional forms of trade relations effectively identify and solve possible problems. The Author answers this question using the decisions of the European Commission consenting to establishing e-trade platforms by the employers, and administrative documents of the European Commission allowing the employers cooperation via these platforms. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.