Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 359

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tomografia komputerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available remote Badania angiograficzne w wielowarstwowej tomografii komputerowej
100%
PL
Choroby układu naczyniowego są jednym z najważniejszych problemów i wyzwań współczesnej medycyny. W ich diagnostyce wykorzystywane są praktycznie wszystkie dostępne metody radiologiczne - angiografia klasyczna, rezonans magnetyczny oraz ultrasonografia z opcją dopplerowską. Obrazowanie chorób układu naczyniowego stało się domeną tomografii komputerowej od niedawna.
2
Content available remote Tomografia komputerowa w systemie inżynierii odwrotnej
100%
PL
W referacie zdefiniowano pojęcie "inżynierii odwrotnej" oraz pokazano zastosowanie tomografii komputerowej w systemie inżynierii odwrotnej. Opisano podstawy matematyczne tomografii komputerowej (rekonstrukcja obrazów na podstawie rzutów). Zaprezentowano również metody analizy obrazów stosowane w systemie inżynierii odwrotnej, które są narzędziem do budowy cyfrowego modelu obiektu zobrazowanego za pomocą tomografii komputerowej.
EN
The notation of "reverse engineering" has been defined in the paper. The application of the computer tomography (CT) in the reverse engineering system has been shown. The mathematical principle of the computer tomography (object reconstruction from projections) has been described. The methods of the image analyses which are applied in the reverse engineering and which are the tool for the building of the digital mock up have been introduced.
PL
Wprowadzenie: Mimo postępu technik diagnostycznych i operacyjnych, pacjent z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego z perlakiem nadal stanowi istotne wyzwanie terapeutyczne. W przypadkach reoperacji z powodu podejrzenia nawrotu lub przetrwałego perlaka istotne jest określenie wielkości oraz dokładnego położenia jego wznowy celem zaplanowania zakresu leczenia chirurgicznego. Badanie rezonansu magnetycznego w sekwencjach dyfuzyjnych nieechoplanarnych (non-epi DWI) umożliwia wykrycie perlaka o średnicy powyżej 2 mm i może zapobiec konieczności ponownej rewizji okolicy operowanej. Tomografia komputerowa kości skroniowej (TK) umożliwia dokładniejsze uwidocznienie struktur kostnych oraz lokalizację zmiany względem punktów anatomicznych ucha środkowego. Połączenie tych dwóch metod obrazowania dostarcza narzędzia, które pozwalają na dokładniejsze umiejscowienie zmiany w porównaniu do każdego z wyżej wymienionych narzędzi stosowanych osobno. Materiał i metody: U chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej UM w Łodzi z powodu podejrzenia wznowy perlaka przeprowadzono badanie RM z wykorzystaniem standardowych sekwencji RM (np. BFFE) i sekwencji nieechoplanarnych oraz badanie TK kości skroniowej. Wykonano fuzję obrazów z użyciem oprogramowania OsirixMD nakładając na siebie kolejno obraz z TK oraz sekwencję BFFE, następnie dodano sekwencje non-EPI DWI. Uzyskano obraz anatomiczny kości w połączeniu z wysoką rozdzielczością tkankową obrazów RM. Nałożenie obrazu non-EPI DWI pozwalało na dokładne zlokalizowanie zmiany w uchu środkowym. Następnie w przypadku zakwalifikowania do leczenia chirurgicznego tych chorych porównano rozpoznanie histopatologiczne oraz lokalizację śródoperacyjną zmian z opisem fuzji badań. Wyniki: Do badania włączono 5 chorych z podejrzeniem wznowy perlaka ucha środkowego. Na podstawie badania TK ustalono rozległość poprzednich zabiegów i zachowanie punktów topograficznych. We wszystkich przypadkach badanie RM wykazało prawdopodobieństwo wznowy w jamie pooperacyjnej, które potwierdzono w 4 przypadkach śródoperacyjnie oraz w badaniu histopatologicznym. Jeden przypadek zakwalifikowano jako fałszywie dodatni stwierdzając śródoperacyjnie tkankę bliznowatą, potwierdzoną w badaniu histopatologicznym jako tkanka łączna. Wnioski: Fuzja obrazów RM oraz TK stanowi pomocne narzędzie diagnostyczne w przygotowaniu do leczenia chirurgicznego u pacjentów z podejrzeniem wznowy perlaka.
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny jakości procesów technologicznych oraz wyrobów. Przedstawiono sposoby oceny jakości za pomocą wskaźników zdolności maszyn i urządzeń na bazie metodyki SPC. Zamieszczono także ocenę dokładności wyrobów z wykorzystaniem rentgenowskiej tomografii komputerowej. Do oceny zaproponowano wzorce przestrzenne oraz strategię umożliwiającą porównanie urządzeń pomiarowych względem siebie i ocenę dokładności odwzorowania badanych wyrobów.
EN
Chosen aspects of quality estimation of technological processes and products were presented in this paper. Methods of quality estimation which use process and machine capability indices according to SPC framework were also presented. Next part of paper concerns topics connected with products accuracy evaluation using Computed Tomography. Spatial standards were proposed to use in accuracy evaluation. Paper also shows strategy of comparison of different metrological devices in order to evaluate accuracy of shape mapping of measured products.
5
Content available remote Tworzenie obrazów tomograficznych w przestrzeni 3D
80%
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie tomografii do analizowania obiektów w przestrzeni 3D. Idea ta może stanowić istotę działania ultradźwiękowej tomografii wielościeżkowej do badania obiektów przestrzennych. Do tworzenia obrazów tomograficznych zastosowano liniowe zadanie najmniejszych kwadratów. Zastosowana metoda została zilustrowana wynikami uzyskanymi z numerycznych symulacji.
EN
Application of the tomography for imaging a in 3D. The idea can directly lead to a multipath ultrasonic tomography for the monitoring a 3D Space. The image construction was done with an aid of linear least squares problem. Proposed method was illustrated with a numerical simulation results.
6
Content available remote Sprawdzanie dokładności przemysłowych tomografów komputerowych
80%
PL
W artykule opisano metody sprawdzania dokładności pomiarów geometrycznych przemysłowych tomografów komputerowych zgodnie z wytycznymi VDI/VDE 2630. Blatt 1.3. ,,Computertomografie in der dimensionellen Messtechnik“. Zaprezentowano proponowane wzorce do wyznaczania dokładności pomiarów geometrycznych. Przedstawiono przykładowe wyniki kalibracji tomografu METROTOM 800 produkcji firmy C. Zeiss.
EN
The article describes the method of checking the accuracy of geometric measurements on industrial computer tomographs according to VDI / VDE 2630. Blatt 1.3. ,,Computertomografie in der dimensionellen Messtechnik“ guidelines. The proposed gauges to determine the accuracy of the geometrical measurements were presented. Some results of the calibration of CT METROTOM 800 manufactured by C. Zeiss were shown.
7
Content available remote The 2,5 D visualisation approach to 3D tomography imaging
80%
EN
In the paper is shown an example of modelling in 2,5 D. The simplification of calculations with assuring the sufficient accuracy in making tomography images of analyzed physical phenomenon should succeed in faster obtaining of results. This issue is important because the contemporary tomography is expected to bring real time, tomography images of dynamically changing environment.
PL
W pracy przedstawiono przykład modelowania w przestrzeni 2,5 D. Uproszczenie obliczeń przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej dokładności w tworzeniu obrazów tomograficznych analizowanych zjawisk fizycznych powinno przyczynić się do uzyskiwania wyników w krótszym czasie. Ta kwestia jest ważna, ponieważ od współczesnej tomografii oczekuje się obrazów tomograficznych w czasie rzeczywistym dynamicznie zmieniających się zjawisk.
PL
Cele: Zbadanie korelacji między objętością komórki grobli nosa (agger nasi; AN) a wymiarem przednio-tylnym (anterior-posterior; AP) zachyłka czołowego (frontal recess; FR). Materiał i metody: Do badania włączono 120 pacjentów, którzy zostali poddani zabiegowi septoplastyki. U wszystkich chorych przed operacją wykonano badanie obrazowe – tomografię komputerową zatok przynosowych (TK ZP). W odniesieniu do stopnia pneumatyzacji wyniosłości komórki AN i wymiarów A-P FR przeanalizowano obrazy zatok przynosowych pochodzące łącznie ze wszystkich 120 wykonanych TK. Każda ze stron została poddana odrębnej analizie. Wyniki: Do badania włączono 120 chorych: 78 kobiet (65,0%) i 42 mężczyzn (35,0%). Średni wiek pacjentów wynosił 33,7±11,6 lat (zakres: 18–65 lat). Średnia wielkość wyniosłości komórki AN wynosiła 0,26±0,4 mm3 po obu stronach, prawej i lewej. Wymiar A-P FR wynosił 7,7±2,2 mm. Nie stwierdzono istotnej różnicy między średnią objętością wyniosłości komórki AN (p=0,906). Wielkość ta nie różniła się znacząco ani w zależności od wieku, ani płci (p=0,844 i p=0,971). Nie stwierdzono korelacji pomiędzy objętością wyniosłości komórki AN a wymiarem A-P FR (r=0,098, p=0,192). Wniosek: W niniejszym badaniu nie stwierdzono korelacji pomiędzy wielkością wyniosłości komórki AN a wymiarem A-P FR. Przy badaniu złożoności anatomicznej FR należy wziąć pod uwagę objętość komórki AN. Autorzy pracy sugerują, że przedoperacyjne obrazowanie za pomocą TK ma kluczowe znaczenie w przypadku planowania endoskopowej operacji zatok przynosowych. W celu zbadania zależności między pneumatyzacją komórki AN a anatomią FR potrzebne są jednak dalsze badania z udziałem większej liczby pacjentów.
PL
Wstęp: W niniejszym badaniu retrospektywnym poddano analizie wyniki badań radiologicznych, postępowanie lecznicze oraz wyniki leczenia chorych z naczyniowłókniakiem młodzieńczym z inwazją wewnątrzczaszkową. Omówiono: częstość szerzenia wewnątrzczaszkowego, jego drogi i wpływ na postępowanie lecznicze. Materiał i metody: Zanalizowano dokumentację medyczną 62 chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym. 10 chorych z guzami szerzącymi się wewnątrzczaszkowo włączono do badania. Wszyscy pacjenci to mężczyźni w wieku od 10 do 19 lat. Wyniki: Zgodnie z klasyfikacją Andrewsa, 8 chorych prezentowało stadium IIIb, 1 stadium IVa i 1 stadium IVb. U 8 chorych guz położony był zewnątrzoponowo, natomiast inwazję wewnątrzoponową stwierdzono w 2 przypadkach. 9 osób było leczonych operacyjnie. Najczęściej stosowano łączony dostęp: z dołu podskroniowego i podwargowy. Jednego chorego poddano radioterapii. Okres obserwacji po zakończeniu leczenia wynosił od 8 do 26 lat. U 2 z 9 operowanych chorych (22%) stwierdzono nawrót zewnątrzczaszkowy. Wnioski: U pacjentów z rozległym zajęciem dołu podskroniowego najczęstszą drogą naciekania wewnątrzczaszkowego jest szczelina oczodołowa górna. Ze względu na wysokie ryzyko nawrotów i potencjalnych poważnych powikłań, pacjenci z zaawansowanymi postaciami naczyniowłókniaka młodzieńczego powinni być leczeni przez interdyscyplinarny zespół w ośrodkach referencyjnych trzeciego poziomu z dostępem do nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych.
10
Content available remote Metrologia długości w roku pandemii
80%
PL
Kiedy dwa lata temu pandemia zaatakowała społeczeństwo współczesnego świata, mało osób przypuszczało, że przyjdzie nam żyć z nią przez dłuższy czas. A jednak tak właśnie się stało. Życie wielu z nas zmieniło się bardzo wyraźnie. A co w tym czasie działo się w świecie metrologii długości?
PL
Wstęp: Przywrócenie czynności życia u pacjentów z ubytkami uzębienia w odcinku tylnym łuku zębowego górnego jest często trudne z powodu zmian wstecznych wyrostków zębodołowych i bliskości zatoki szczękowej, co skutkuje niewystarczającą ilością tkanki kostnej, potrzebnej dla umocowania implantów zębowych. Cel: Celem badania była analiza zmian grubości błony Schneidera po zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej (ang. lateral sinus floor augmentation; LSFA) ocenianej w obrazie stożkowej tomografii komputerowej (CBCT). Materiały i metody: Zabieg LFSA z użyciem różnych materiałów do przeszczepu kostnego przeprowadzono u 97 pacjentów operowanych w dwóch ośrodkach akademickich w okresie od 2016 r. do 2018 r. CBCT wykonano u wszystkich pacjentów przed zabiegiem, miesiąc i sześć miesięcy po zabiegu, przed przygotowaniem miejsca pod wszczep i wprowadzeniem implantów. Wyniki: W okresie przedoperacyjnym niewielkie zmiany radiologiczne w morfologii błony śluzowej obserwowano u 17,1% pacjentów. Pooperacyjne badanie CBCT we wczesnym okresie po zabiegu wykazało istotne zmniejszenie częstości obrazu bez zmian radiologicznych z 86,7% do 26,7%. Częstość miejscowego przerostu błony śluzowej wzrosła z 20,3% do 26,7%. Częstość pogrubienia śluzówki wzrosła z 7,5% do 41,7%. Sześć miesięcy po zabiegu liczba zatok bez zmian radiologicznych w obrębie błony śluzowej wzrosła do 57,8%. Zwiększyła się również częstość miejscowego przerostu błony śluzowej do 37,4%. Liczba przypadków pogrubienia śluzówki lub gromadzenia się wysięku zmniejszyły się odpowiednio do 11,8% i 5,3%. W dwóch przypadkach doszło do rozwoju przewlekłego zapalenia zatok, wymagającego reoperacji. Wnioski: Obecne restrospektywne badanie wykazało niewielkie zmiany w obrazie radiologicznym błony śluzowej zatoki szczękowej u 17,1% pacjentów poddawanych zabiegowi LSFA. We wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym częstość zmian radiologicznych wzrosła odpowiednio do 68,5% i 47,1%. Jednakże objawy przewlekłego zapalenia zatok rozwinęły się jedynie u 19,26% pacjentów. Nie stwierdzono istotnej korelacji między częstością i nasileniem zmian radiologicznych a: wysokością pozostałej tkanki kostnej, anatomią zatoki, pierwotnym stanem błony śluzowej i rodzajem przeszczepianego materiału
12
Content available Nowości w tomografii komputerowej
80%
PL
W ciągu ostatnich dziesięcioleci postęp technologiczny w medycynie znacznie przyspieszył - w tomografii komputerowej obserwujemy to na co dzień od pierwszego badania tomografem, które zostało przeprowadzone 1 października 1971 roku w Atkinson Morley Hospital w Londynie. Przez następne lata pokonywano kolejne bariery technologiczne, pojawiały się nowe funkcje i możliwości tomografów. II generację tomografów opracowano w 1975 roku, a rok później kolejną – III. Owocem tego procesu są także znane nam dzisiaj tomografy IV generacji, które nie weszły do szerszego użycia.
PL
Od kilku lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój metod diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca. W związku z tym istotnego znaczenia nabierają metody umożliwiające ocenę morfologu, czynności i żywotności mięśnia sercowego. Metody te odgrywają rolę prognostyczną, pozwalają na wybór optymalnej strategu leczenia oraz monitorowanie efektów zastosowane, terapii. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o określenie znaczenia niespecyficznych objawów klinicznych zaostrzenia choroby wieńcowej i stwierdzenie ewentualnych zaburzeń czynności czy żywotności mięśnia sercowego. Echokardiografia serca jest najbardziej dostępną z obecnie stosowanych metod nieinwazyjnej diagnostyki serca.Pozwala ocenić morfologię i czynność mięśnia sercowego. Jednakże jest to metoda w dużej mierze uzależniona od dostępnego okna diagnostycznego oraz doświadczenia badającego. Ponadto, w ocenie czynności stosowane są modele, będące jedynie przybliżeniem objętości jam serca. Czynniki te są ograniczeniami stosowania echo­kardiografii serca w ocenie ilościowej. Ograniczona jest też przydatność echokardiografii w ocenie naczyń wieńcowych i żywotności mięśnia sercowego. Dlatego też tak istotne jest poszukiwanie nieinwazyjnej metody diagnostycznej zdolnej sprostać tym wymaganiom.
14
80%
PL
Techniczna tomografia komputerowa ze stożkowym kształtem wiązki (cone-beam CT) zyskuje na znaczeniu jako metoda pomiarów wielkości geometrycznych. Przedstawiono przegląd zastosowań technicznej tomografii komputerowej na przykładzie działalności akredytowanego Laboratorium Reverse Engineering na Politechnice Wrocławskiej oraz zagadnienia związane z analizą czynników wpływających na dokładność pomiarów tą metodą.
EN
Industrial cone-beam computed tomography is being recognized as a new method for measuring geometrical quantities. The paper presents a review of applications of industrial CT in the accredited Laboratory of Reverse Engineering at the Wroclaw University of Technology and some problems of analysis of aspects determining measurement uncertainty for this method.
15
Content available remote Dwuźródłowa tomografia komputerowa - zobaczyć więcej
80%
PL
Dynamiczny rozwój tomografii komputerowej w ciągu ostatnich 10 lat doprowadził do znacznego poszerzenia możliwości diagnostycznych. Oprócz radiologii, tomografia wkroczyła w nowe obszary, takie jak kardiologia, radioterapia czy procedury interwencyjne. Wymogi współczesnej medycyny nadal stawiają przed producentami coraz nowsze wyzwania, rynek wymaga aparatów o coraz to lepszej rozdzielczości, zarówno przestrzennej, jak i czasowej, wykorzystujących do uzyskania obrazów coraz mniejszej dawki promieniowania. Pozornie wydawać by się mogło, że są to oczekiwania sprzeczne. Przywykliśmy do reguły, że poprawienie rozdzielczości wymaga zmniejszenia kolimacji, a to znów pociąga za sobą konieczność zwiększenia dawki, a z kolei poprawienie rozdzielczości czasowej (przyspieszenie rotacji) wymaga zwiększenia mocy generatora i lampy - a na to nie pozwalały bariery konstrukcyjne. Przez wiele lat pracowano w dziale rozwoju firmy Siemens, tworząc takie rozwiązania, jak Straton, Z-Sharp, Dual Source (nazwy te rozszyfrujemy w dalszej części artykułu), które pozwoliły na usunięcie kolejnych problemów.
PL
Cele: Zbadanie korelacji między objętością komórki grobli nosa (agger nasi; AN) a wymiarem przednio-tylnym (anterior-posterior; AP) zachyłka czołowego (frontal recess; FR). Materiał i metody: Do badania włączono 120 pacjentów, którzy zostali poddani zabiegowi septoplastyki. U wszystkich chorych przed operacją wykonano badanie obrazowe – tomografię komputerową zatok przynosowych (TK ZP). W odniesieniu do stopnia pneumatyzacji wyniosłości komórki AN i wymiarów A-P FR przeanalizowano obrazy zatok przynosowych pochodzące łącznie ze wszystkich 120 wykonanych TK. Każda ze stron została poddana odrębnej analizie. Wyniki: Do badania włączono 120 chorych: 78 kobiet (65,0%) i 42 mężczyzn (35,0%). Średni wiek pacjentów wynosił 33,7±11,6 lat (zakres: 18–65 lat). Średnia wielkość wyniosłości komórki AN wynosiła 0,26±0,4 mm3 po obu stronach, prawej i lewej. Wymiar A-P FR wynosił 7,7±2,2 mm. Nie stwierdzono istotnej różnicy między średnią objętością wyniosłości komórki AN (p=0,906). Wielkość ta nie różniła się znacząco ani w zależności od wieku, ani płci (p=0,844 i p=0,971). Nie stwierdzono korelacji pomiędzy objętością wyniosłości komórki AN a wymiarem A-P FR (r=0,098, p=0,192). Wniosek: W niniejszym badaniu nie stwierdzono korelacji pomiędzy wielkością wyniosłości komórki AN a wymiarem A-P FR. Przy badaniu złożoności anatomicznej FR należy wziąć pod uwagę objętość komórki AN. Autorzy pracy sugerują, że przedoperacyjne obrazowanie za pomocą TK ma kluczowe znaczenie w przypadku planowania endoskopowej operacji zatok przynosowych. W celu zbadania zależności między pneumatyzacją komórki AN a anatomią FR potrzebne są jednak dalsze badania z udziałem większej liczby pacjentów.
PL
Wstęp: W niniejszym badaniu retrospektywnym poddano analizie wyniki badań radiologicznych, postępowanie lecznicze oraz wyniki leczenia chorych z naczyniowłókniakiem młodzieńczym z inwazją wewnątrzczaszkową. Omówiono: częstość szerzenia wewnątrzczaszkowego, jego drogi i wpływ na postępowanie lecznicze. Materiał i metody: Zanalizowano dokumentację medyczną 62 chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym. 10 chorych z guzami szerzącymi się wewnątrzczaszkowo włączono do badania. Wszyscy pacjenci to mężczyźni w wieku od 10 do 19 lat. Wyniki: Zgodnie z klasyfikacją Andrewsa, 8 chorych prezentowało stadium IIIb, 1 stadium IVa i 1 stadium IVb. U 8 chorych guz położony był zewnątrzoponowo, natomiast inwazję wewnątrzoponową stwierdzono w 2 przypadkach. 9 osób było leczonych operacyjnie. Najczęściej stosowano łączony dostęp: z dołu podskroniowego i podwargowy. Jednego chorego poddano radioterapii. Okres obserwacji po zakończeniu leczenia wynosił od 8 do 26 lat. U 2 z 9 operowanych chorych (22%) stwierdzono nawrót zewnątrzczaszkowy. Wnioski: U pacjentów z rozległym zajęciem dołu podskroniowego najczęstszą drogą naciekania wewnątrzczaszkowego jest szczelina oczodołowa górna. Ze względu na wysokie ryzyko nawrotów i potencjalnych poważnych powikłań, pacjenci z zaawansowanymi postaciami naczyniowłókniaka młodzieńczego powinni być leczeni przez interdyscyplinarny zespół w ośrodkach referencyjnych trzeciego poziomu z dostępem do nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych.
EN
The article presents the possibilities and effects of the application of computer tomography for research into the structural impregnation of wooden historical objects. The herefore employed research methods do not provide full information as regards the obtained degree of impregnation, participation and arrangement of the material in the porous structure of the impregnated object. Their fault lies in the fact that apart from insufficient ineffectivennes and complicated technique, those methods are highly destructive and fragmentary, calling for cutting or taking samples of the material under examination. By way of contrast, computer tomography, used for the first time in Poland, gives a chance for studying the process of impregnation together with the accompanying changes in the structure on one material. At the same time, it enables to obtain a visual picture and quantitative estimation of those changes in the whole structure, in a way which is non-destructive and offers a practical estimation of the effects of impregnation on an arbitraily chosen part of the historical object. With this methods, the usefulness of chosen thermoplastic material - Winacet R-50, Osolan KL, Osolan К and Paraloid B-72 - was judged for reinforcing impregnation, by basing ourselves on their allocation in limewood, under certain conditions created by the impregnation technology. The interesting possibilities of computer tomography were also used in research concerning the polychrome wooden sculpture „King Casimir the Great” (1380) in the Jagiellonian University Museum in Cracow, which was impregnated in a vaccuum with a 20 per cent solution of Paraloid B-72 in xylene. (translated by A. Rodzińska-Chojnowska)
19
80%
EN
Seven juvenile specimens of Raja inornata were CT scanned and digitally modeled to examine the variation of synarcual morphology with changing size. The synarcual is a highly variable skeletal element across batoids with great potential for use in phylogenetic studies. Results show that as R. inornata increases in body size, the synarcual becomes more elongate and laterally compressed. Projections of the synarcual become more pronounced with increasing size as well. The synarcual of R. inornata is narrower than that of R. erinacea. There appears to be a correlation between median crest width and synarcual spine size. Also, in the context of higher-level batoid phylogenetics, the morphologically ventral position of the u-shaped lateral stay is considered primitive.
PL
Przemysłowa tomografia komputerowa jest stosunkowo młodą i rozwijającą się gałęzią pomiarów współrzędnościowych. Prowadzonych jest wiele badań dokładności pomiarów tomograficznych. W badaniach nad dokładnością, rozdzielczością pomiarów duży nacisk kładziony jest na konstrukcję wzorców. Jednak w większości przypadków nie jest rozważany wpływ stabilności temperaturowej na wynik pomiarów. Producenci podając dokładność tomografów podają również parametry środowiskowe, dla jakich dokładność ta jest zachowana wraz z zakresem temperatury, w jakim należy wykonać pomiar. Podczas generowania promieniowania rentgenowskiego 99% energii zamieniana jest na ciepło, z tego względu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego chłodzenia lampy. W artykule sprawdzono wpływ ustawienia parametrów pomiarowych na zmianę temperatury mierzonego przedmiotu. Zweryfikowano wpływ ustawionego powiększenia - wielkości voxela (odległość mierzonego elementu od lampy rentgenowskiej) na zmianę temperatury. Dodatkowo sprawdzono wpływ ustawień lampy rentgenowskiej (wartość pobieranej mocy, natężenie i napięcie zasilania) na stabilność temperatury podczas pomiarów. Badania zostały wykonane na przemysłowym tomografie komputerowym METROTOM 800. Zmiany temperatury zostały zmierzone przy pomocy rejestratora MicroLite 5016A.
EN
: Industrial computed tomography is a relatively new and growing sector of coordinate measurements. Many studies are conducted on the accuracy of tomographic measurements. In studies on the accuracy and resolution of measurement A large emphasis is put on design of gauges. However, in most cases, influence of the temperature stability on the measurement result is not considered. Manufacturers when giving the accuracy of CT scanners also provide environmental parameters for which the accuracy is main-tained together with the temperature range in which measurements should be made. When generating X-ray radiation 99% of energy is converted into heat, therefore it is necessary to ensure the adequate cooling of an X-ray tube. This paper presents influence of the heat emitted by the X-ray tube and the radiation power on the change of the measured object temperature. The temperature stability during the measurements was checked. The influence of the magnification settings (Voxel size – a distance between the measured element and the X-ray tube) for temperature change was verified. The tests were performed on an industrial computer tomograph METROTOM 800. The temperature changes were measured with use of the logger Microlite 5016A.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.