Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2400

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 120 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Inwestycje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 120 next fast forward last
EN
In the context of a theoretical framework and the literature review summarizing the empirical findings, the authors analyze Ukraine's location advantages and disadvantages visà- vis FDI and present the major macro and meso-economic trends in Poland's FDI flows to and stock in Ukraine. At the micro level, the paper presents the results of an analysis of a sample of 18 companies from the Warsaw Stock Exchange that have invested in Ukraine. One of the main findings reveals a discrepancy between the modest value of Polish FDI in Ukraine and the relatively large number of Polish firms' subsidiaries and affiliates operating in the country. Analysis of the sample of units controlled by Polish parent companies in Ukraine allows for reaching conclusions about their assets, FDI motives and modes, types of FDI undertaken, and sales results. The authors wrap up the paper by drawing both policy implications for Ukraine and Poland, and the managerial implications for Polish direct investors in Ukraine.(original abstract)
XX
Utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw wymaga prowadzenia przez nie działalności B + R. Istnieje zatem potrzeba identyfikacji czynników oddziałujących na poziom nakładów przedsiębiorstw na badania i rozwój. W świetle neoklasycznej teorii inwestycji czynniki finansowe nie powinny mieć istotnego znaczenia dla tego rodzaju działalności, jednak założenia tej teorii nie są zwykle spełnione. W konsekwencji dostęp do źródeł finansowania może wpływać na wielkość nakładów firm na B + R. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy poziom wewnętrznych źródeł finansowania oddziałuje na działalność B + R firm.(abstrakt oryginalny)
EN
To maintain competitiveness firms have to conduct R & D activity. Therefore there is a need to identify the factors affecting the level of business expenditure on research and development. In the light of the neoclassical theory of investment financial factors should not play a significant importance for this type of activity. However, the assumptions of the theory are usually not fulfilled. As a result, the access to finance can affect the size of the business expenditures on R & D. This article aims to answer the question if the level of internal sources of financing affects business spending on R & D.(original abstract)
XX
Omówiono dyrektywę dotyczącą usług inwestycyjnych. Dyrektywa ta przewiduje utworzenie swego rodzaju "paszportu europejskiego" dla przedsiębiorstw inwestycyjnych o charakterze niebankowym, umożliwiającego prowadzenie we wszystkich krajach członkowskich szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej.
XX
Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności zwolnienia podatkowego jako instrumentu proinwestycyjnego, dostępnego dla przedsiębiorców działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Wymagało to porównania utraconych wpływów do budżetu państwa z tytułu zwolnień z podatku dochodowego przedsiębiorców działających na terenie SSE i spółek zarządzających strefami z wartością inwestycji poczynionych w strefach przez przedsiębiorców oraz porównania utraconych wpływów budżetowych z podatków dochodowych z dodatkowymi wpływami budżetowymi, będącymi efektem zatrudnienia pracowników w firmach działających na terenie stref. Dostępne dane pozwalają stwierdzić, że przy inwestycjach zrealizowanych w SSE do roku 2010 o wartości ponad 73 mld zł, utracone wpływy do budżetu państwa w latach 1998-2010 wyniosły 8,8 mld zł. Oznacza to, że każda złotówka zwolnienia podatkowego przyniosła nową inwestycję o wartości ponad 8 zł. W latach 1998-2003 wpływy budżetowe, wynikające z zatrudniania pracowników w firmach na obszarze SSE, stanowiły od 80% do 95% wartości udzielonej tym przedsiębiorstwom pomocy publicznej. W latach 2004-2010, w związku z ciągłym wzrostem liczby pracowników, wpływy budżetowe związane z ich zatrudnieniem znacząco przewyższyły utracone dochody budżetu państwa z tytułu zwolnień podatkowych w SSE.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to evaluate the effectiveness of the tax exemption, as pro-investment instrument available to entrepreneurs operating in special economic zones in Poland. This required a comparison of lost revenue for the state budget from the income tax exemption entrepreneurs in the SEZs and the value of the investments made by businesses in the zones and to compare the lost government revenue from income taxes with the additional budget impacts resulting from the employment of workers in companies within the zones. Available evidence suggests that the investments made in SEZs by 2010 with a value above 73 billiard zl, lost revenues to the state budget in the years 1998-2010 amounted to 8.8 biliard zl. This means that every zloty of the tax exemption brought new investment of more than 8 zloty. In 1998-2003 budget resulting from the employment of workers in companies in the SEZs accounted for between 80% to 95% of the values of public aid. In the years 2004-2010 in connection with the continuous increase in the number of employees, budget revenues related to their employment substantially exceeded state budget revenue due to tax exemptions in SEZ.(original abstract)
XX
NATO dopuszcza do udziału w przetargach tylko przedsiębiorców solidnych. Muszą oni uzyskać deklarację uprawnienia (Declaration of Eigibility) wystawioną przez Ministerstwo Gospodarki. Uprawnienia te mają dotyczyć tylko konkretnego projektu inwestycyjnego.
XX
Począwszy od początku lat 90.ub.w.wspólna polityka rolna zmierzała w kierunku sprostania nowemu celowi związanym z zrównoważonym rozwojem. Ewolucja polegała na przejściu od polityki opartej na podtrzymywaniu cen i wspieraniu produkcji, do polityki bezpośredniego wsparcia rolników i zwiększenia środków na rozwój obszarów wiejskich. W tym celu opracowano pakiet reform Agenda 2000, w którym zwrócono uwagę na korzyści ekologiczne wynikające z poprawy stanu środowiska, ochrony zasobów naturalnych, czy poprawa stanu krajobrazu wiejskiego. Obecnie Wspólna Polityka Rolna określiła trzy priorytetowe obszary działań mających na celu ochronę i wzmocnienie dziedzictwa obszarów wiejskich, w tym: - utrzymanie różnorodność biologiczna oraz zachowanie i rozwój naturalnych systemów rolnictwa oraz tradycyjnych krajobrazów rolniczych, - właściwe prowadzenie gospodarki wodnej, - radzenie sobie ze zmianami klimatu. Przyjęta w 1992 r. dyrektywa Rady w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory miała na celu wspieranie zachowanie różnorodności biologicznej przy uwzględnieniu wymagań gospodarczych, społecznych, kulturowych i regionalnych. Na ogół uważa się, że stanowi fundament polityki ochrony przyrody ,a wraz z dyrektywą ptasią ustanowiła szeroką sieć obszarów chronionych Natura 2000, która zabezpieczała przed potencjalnie szkodliwymi zmianami. Tak więc ochrona przyrody zbudowana jest na dwóch filarach, to jest na sieci Natura 2000 oraz systemu ścisłej ochrony gatunkowej. W sumie dyrektywa chroni ponad 1 tys. gatunków roślin i zwierząt oraz ponad 200 siedlisk (np. specjalne typy lasów, łąk, mokradeł, bagien). Dyrektywy ptasia i siedliskowa musiały ewoluować w celu odzwierciedlenia kolejnych rozszerzeń Unii Europejskiej, co wyrażało się późniejszy-mi regulacjami1. Strategia ochrony różnorodności biologicznej UE miała na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu oraz pomoc w powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej do roku 2020. Odzwierciedla on zobowiązania podjęte przez UE w 2010 r. w ramach międzynarodowej konwencji o różnorodności biologicznej. Sieć Natura 2000 nie jest systemem ścisłych rezerwatów przyrody, z którego byłyby wyłączone wszystkie działania człowieka. Choć obejmuje ściśle chronione rezerwaty przyrody, większość ziemi pozostaje własnością prywatną. Podejście do ochrony i zrównoważonego użytkowania obszarów Natura 2000 jest znacznie szersze, w dużej mierze koncentruje się na ludziach pracujących z naturą, a nie przeciwko niej. Jednakże państwa członkowskie muszą zapewnić, że tereny są zarządzane w sposób zrównoważony, zarówno pod względem ekologicznym i eko-nomicznym. (fragment tekstu)
EN
The study analyzes the problematics of undertaken actions related to the creation of the Nature 2000 network and the range of payments in the Rural Development Programs. Poland, implementing the habitats' directive and the birds' ones (2004) designated Nature 2000 sites, which are important factors in natural environment protection. In the rural development programming (2007-2013) Natura 2000 program was realized with use of agri-environment payments. In the current long-term financial perspective (2014- 2020) there were pointed special actions related to investments in farms located in Natura 2000. In accepted in RDP 2014-2020 action associated with investments in Natura 2000 areas, there was directed support for farmers with less intensive livestock production. The amount of support is 50% of eligible costs, and for young farmers is 60%. The maximum amount of aid granted to a single beneficiary and to one farm was set at 200 thous. PLN, for investments -500 thousand. PLN. In the RDP 2014-2020 there were allocated funds in total amount of 39,1 mio. PLN for investemnts in farms located in Nature 2000 areas, what was 0,4% of total budget. 2000(original abstract)
7
Content available remote Inwestycje alternatywne i ich korelacja z rynkiem inwestycji tradycyjnych
100%
XX
W ostatnich latach dynamicznie rozwija się rynek inwestycji alternatywnych (Alternative Investments Market - AIM). Zwiększone zainteresowanie inwestorów tymi inwestycjami to efekt niestabilnego otoczenia, w jakim obecnie funkcjonuje rynek finansowy. W literaturze można spotkać opracowania, w których autorzy podkreślają, że inwestycje alternatywne rozwijają się tylko w czasach kryzysu, zaś w czasach rozkwitu gospodarczego nie są atrakcyjną formą pomnażania kapitału. Jak podają badania, średni udział inwestycji alternatywnych w portfelu inwestycyjnym w 2009 roku wynosił 14% i szacuje się, że w 2012 roku wzrośnie do 19%. Wskazanie sposobów definiowania analizowanego rynku, analiza cech inwestycji alternatywnych ze szczególnym uwzględnieniem badania korelacji wybranych inwestycji tradycyjnych i alternatywnych to główne cele poniższego opracowania. Badanie korelacji pozwoli na określenie, czy wybrane inwestycje alternatywne zapewnią dywersyfikację portfela inwestycyjnego i w konsekwencji przyczynią się do obniżenia jego ryzyka. Na potrzeby poniższego opracowania dokonano zestawienia 20 źródeł traktujących o inwestycjach alternatywnych wraz z zaznaczeniem, jakie podejście w definiowaniu pojęcia wybrał autor publikacji. Dodatkowo w ostatniej kolumnie tabeli wymieniono liczbę kategorii, należących zdaniem poszczególnych autorów do grona inwestycji alternatywnych. (fragment tekstu)
EN
Paper researches attributes of alternative investments in context of functioning of traditional investment. It analyzes correlations between return rates of traditional investment (represented by indexes WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80) and alternative investments (represented by gold, platinum, palladium and crude oil). This way lecture presents if chosen alternative investments can be form of diversification of investment portfolio. Results of research will allow investors to apply chosen alternative investments to lower the investment risk. (original abstract)
XX
W artykule omówiono możliwości inwestowania pieniędzy prywatnych w obligacje, bony skarbowe, lokaty bankowe, papiery dłużne, fundusze powiernicze.
9
Content available O teorii spekulacji i inwestycji Julesa Regnaulta
80%
EN
The main purpose of this article is to present Jules Regnault's theory of speculation. Firstly, the theory of short-term speculation and negative consequences of transactions of this kind are described. In the next part of the article the theory of long-term speculation and two laws of securities prices fluctuations revealed by Regnault are discussed.
10
Content available remote Wpływ zmian systemowych na strukturę inwestycji w polskim sektorze MSP
80%
XX
Począwszy od lat 80., gospodarce polskiej towarzyszą zmiany systemowe, które obejmują transformację ustrojową, społeczną oraz ekonomiczną. Zmiany te miary duży wpływ na działalność przedsiębiorstw, które na przestrzeni tego okresu zmieniały swoją formę własności, formę prawną, wielkość oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Procesowi transformacji gospodarczej w Polsce towarzyszył dynamiczny wzrost liczby marych i średnich przedsiębiorstw. Wraz z rozszerzaniem się rynku UE rozpoczęła się dyskusja na temat konkurencyjności polskiego sektora MSP. Akcesja Polski do struktur UE miała swoich zwolenników, którzy oczekiwali poprawy swojej sytuacji finansowej, wzrostu popytu, lepszego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania i wzrostu możliwości eksportu. Część przedsiębiorców miała obawy, że zostaną wyparci z rynku przez lepiej zarządzane i silniejsze kapitałowo firmy unijne. Dlatego też w niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało wpływ na prowadzenie działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP. (fragment tekstu)
EN
The basis for the majority of changes forming the Polish economy are system changes. These changes also concern the way that enterprises function. In the period of Polish economy transformation some enterprises underwent restructuring process. These changes were also connected with ownership structure, legal forms or liquidation. In that time the new enterprises were created, too mainly from SME sector. The still forming economy and the creation of common European Union market evoke other changes in the functioning of Polish business entities. The discussion was started about the development barriers and the low competitiveness level of Polish SME on the common European market. That is why in the presented paper an attempt has been made to answer the question whether the fact of Polish accession to the EU had an influence on investment structure changes and financing sources of Polish small and medium enterprises sector. (original abstract)
11
Content available remote Corruption Impact on Total Factor Productivity - A Nonlinear Relationship
80%
EN
The aim of the article is to examine the correlation between corruption and the total productivity of production factors. The study analyzed the significance of the impact of corruption on TFP and the type of this influence - linear and nonlinear. The study consisted of analyzing the most important theoretical arguments appearing in the literature for the possible impact of corruption on TFP. Next, a research hypothesis was formulated, which was verified on the basis of an empirical study. The results of the study indicate the relationship between corruption and TFP, and this relationship is nonlinear. Corruption affects TFP to varying degrees and it depends on the level of corruption in the country. In corrupt countries taking up the fight against corruption indicates much higher TFP increments than in non-corrupt countries. The article tackles the topic poorly described and analyzed in the literature. The impact of corruption on TFP is the subject of few studies, mainly made by foreign researchers.(original abstract)
12
Content available remote Wewnętrzne determinanty inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
80%
XX
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest pożądany z punktu widzenia gospodarki narodowej, gdyż stabilizuje procesy gospodarcze i niejednokrotnie jest inicjatorem rozwoju całej gospodarki. Teza ta znajduje szczególnie wielu zwolenników w obecnych czasach, gdy globalna gospodarka ulega kryzysowi "finansowemu". Polska gospodarka jako jeden z nielicznych przypadków na świecie nie odnotowała spadku PKB w okresie trwania kryzysu "finansowego". Oczywiście na taką sytuację złożyły się liczne czynniki, w tym również i dynamiczny rozwój sektora MSP. Dynamiczny rozwój sektora MSP nie pozwolił jednak na eliminacje słabych stron tego sektora, tzn.: niskiej innowacyjności, niskiej dynamiki inwestycji oraz złej struktury (dominacja przedsiębiorstw handlowych). Zmiany struktury MSP należy wspomóc poprzez stymulowanie inwestycji. Sam proces stymulowania musi się jednak opierać na prawidłowo określonych determinantach inwestycji w tej grupie przedsiębiorstw. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw proces inwestycyjny nierozerwalnie łączy się z kwestią podejmowania szeregu mniej lub bardziej skomplikowanych decyzji, którą najczęściej musi podejmować sam przedsiębiorca. Biorąc pod uwagę te rozważania, celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kluczowych wewnętrznych czynników determinujących inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)
EN
The paper aims to determine the internal factors of an investment process in small and medium enterprises since the SME sector can play a very important role in overcoming the probable recession in Poland, which may result from a global financial crisis. However, the country's further development depends on investments made by entrepreneurs. Unfortunately, the process of investment in this group has a lot of internal determinants which not only support this process but also harm it. It is worth underlining that the entrepreneur's approach to take a risk and the external sources of financing matter. Moreover, an entrepreneur should represent appropriate experience to point out the right aim of investment. (fragment of text)
13
Content available remote Efektywność inwestowania w formie depozytów i inwestycji alternatywnych
80%
XX
Inwestycje w depozyty cieszą się największą popularnością wśród inwestorów indywidualnych przede wszystkim ze względu na nieskomplikowane procedury i niewielkie ryzyko. Mają one jednak pewną wadę, polegającą na charakterze umowy między bankiem a depozytariuszem, która nie podlega obrotowi na rynku. Odmienny charakter mają inwestycje alternatywne w formie finansowych lub niefinansowych inwestycji (emocjonalnych inwestycji). Umożliwiają one dywersyfikację portfela oraz osiągnięcie zysku niezależnie od bieżącej koniunktury i minimalizowanie ryzyka straty w przypadku kryzysu finansowego. Należy zaznaczyć, że inwestycje te mają zwykle długoterminowy charakter i ograniczoną płynność. Przewaga korzyści powoduje jednak, że zgodnie z prognozami analityków rynkowych zainteresowanie tą formą inwestowania będzie się zwiększało.(abstrakt oryginalny)
EN
For decades, many investors have built portfolios using equity, debt, cash or deposits and property. Much has changed in the last decade with respect to the distribution of wealth across the nations. An alternative investment includes financial or emotional assets. Alternative investments have the potential to offer investors higher returns, ensure diversification and capital preservation on volatile markets. On the other hand alternative investments may be relatively illiquid and this is one of the key limitations of this asset class. There is very limited information on historical risks and return data for that specific instrument. According to analysts forecast, the interest in this type of investment should arise.(original abstract)
XX
W artykule opisano bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Meksyku na tle ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz najważniejsze porozumienia międzynarodowe dotyczące wolnego handlu z ponad 40 krajami na całym świecie. Meksyk jest jednym z najbardziej atrakcyjnych "gospodarzy" inwestycji. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2013 r. wyniósł 35 mld USD, a wpływ w 2012 r. - 25,6 mld USD. Kraj ten rozwija się dynamicznie, a jednocześnie wprowadza reformy, aby poprawić swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Głównymi źródłami inwestycji są: USA, Holandia, Hiszpania, Kanada, Belgia, Wielka Brytania. Zdecydowana większość inwestycji mieści się w dystrykcie federalnym - stanie, w którym leży stolica miasto Meksyk. Najczęściej doinwestowywane sektory to przemysł tytoniowy i napoje bezalkoholowe, wydobycie ropy i gazu oraz usługi finansowe.(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the FDI inflows to Mexico. The analysis includes a description of general economic situation of this country and the most important international agreements signed by Mexico with more than 40 counties all over the world. Mexico is one of the most attractive investment importers of the world. The total FDI inflow in 2013 reached 35 bln USD. The country is quickly developing and it introduces reforms to increase its competitiveness on the international market. The main sources of Mexican investments are the USA, the Netherlands, Spain, Canada, Belgium and Great Britain. The most important sectors are tobacco and soft drinks, gas and oil extraction and financial services.(original abstract)
15
Content available remote Crypto-Currency Peering as an Investment Instrument
80%
XX
W artykule zaprezentowano narzędzia peeringu kryptowalutowego jako sposobu inwestowania. Narzędzia te zostały następnie porównane z tradycyjnymi metodami inwestycyjnymi. Jednocześnie w artykule wskazano na niebezpieczeństwa i korzyści związane z walutami wirtualnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
Crypto-currency is characterized best by its main features - decentralization and the absence of a single issuing house. The absence of financial regulations from the government and central bank has led to an exchange-rate formation mechanism of digital money built exclusively on demand to offer correlation. The anonymity of payments within a peering network makes the identification of transactions' participants impossible. All this leads to considering a crypto-currency as a possible investment instrument, despite all the risks entailed by digital money.(original abstract)
XX
Autorzy prezentują w artykule metody oceny inwestycji w gospodarstwach rolnych. Obecnie inwestycje mają szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarstw rolnych. Charakteryzują się różnymi formami realizacji oraz finansowania. Wysokość tych inwestycji zależy z jednej strony od kondycji finansowej gospodarstw rolnych, a z drugiej strony - od instrumentów polityki państwa ukierunkowanych na wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych. W warunkach niepewności metody oceny inwestycji w gospodarstwach rolnych wpływają na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Capital investment is the main facility of the realization of the strategic aims of an enterprise economic development, as well as an instrument of stimulating investment activity. Nowadays, capital investments in agriculture are of significant importance. They are characterized by capital-output ratio, a variety of forms and peculiarities of the procurement and the application of capital. The renewal and distribution of investment activity of agricultural enterprises depends on their ability to activate by themselves their own internal reserves of increasing the investment resources as well as public policy in attracting foreign capital. Under conditions of uncertainty in a competitive environment, the evaluation of the investment supporting the economic development of the agricultural enterprises became the guarantee of the formation of the competitiveness of both individual agricultural enterprises and the agricultural economic sector as a whole.(original abstract)
PL
Celem artykułu jest oszacowanie opłacalności inwestycji w polisę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Wycenę polisy oparto na stworzonym produkcie odzwierciedlającym występujące na rynku polisy na życie z UFK. Predykcję wskaźnika polisy wykonano na podstawie autorskiego modelu uwzględniającego indeksy giełd światowych, tj. Dow Jones, DAX, Nikkei, Hang Seng. Analizę oparto na ww. indeksach giełdowych, ponieważ obserwacja zmian tych indeksów jest pośrednio obserwacją koniunktury gospodarczej i atmosfery światowej, co potwierdzają w swoich badaniach liczni naukowcy i ekonomiści.
EN
The aim of this article is to assess the profitability of investments in life insurance with insurance capital fund (unit-linked). Valuation policies designed product was based on prevailing market reflects the life insurance unit-linked. Prediction rate policies were based on proprietary model takes into account the indexes of stock exchanges of the world, ie. The Dow Jones, DAX, Nikkei, Hang Seng. The analysis was based on the above. stock indices, since the observation of changes in these indices is an indirect observation of the economic situation and the atmosphere of the world, as evidenced in their studies, many scientists and economists.
XX
Podstawowym wymogiem stawianym przed partnerstwem publiczno-prywatnym jest dobrowolna, długookresowa współpraca podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Pociąga to za sobą podział władzy i ryzyka w przedsięwzięciu, o czym decydują podmioty. Partnerstwo publiczno-prywatne przynosi korzyści wszystkim partnerom. Cele partnerstwa publiczno-prywatnego powinny być przejrzyste, tak aby strony z łatwością mogły je zrozumieć i podjąć się ich realizacji. W efekcie partnerstwo publiczno-prywatne stanowi jedną z możliwości wsparcia procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. Przy ograniczonych środkach finansowych strony publicznej dobór partnera prywatnego daje możliwość realizacji potrzeb społecznych i planowanego procesu inwestycyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic requirement of Public-Private Partnership is voluntary, long term cooperation between public and private sectors. The subjects decide about division of managing and risk in the undertaking. Public-Private Partnership brings benefits for both partners. The goals of Public- Private Partnership should be clear for easy understanding and realization. In fact Public-Private Partnership is one of possibilities for supporting social economic development process. Public partner has limited funds and action with private partner give possibilities for realization of social needs and planning investment process. (original abstract)
XX
W referacie zaprezentowano problematykę, związaną z identyfikacją oraz wyceną korzyści z realizowanych inwestycji. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone o kilka przykładów identyfikacji i wyceny korzyści z realizowanych inwestycji z obszaru IT. W referacie wskazano, że współcześnie można wycenić w wartościach pieniężnych większość korzyści osiąganych z realizacji inwestycji, co w konsekwencji powinno pozwolić na objęciem sformalizowanym rachunkiem efektywności większej liczby realizowanych inwestycji także społecznych i z obszaru IT.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses on identification and evaluation of benefits by conducted investments. Theoretic dilemmas were supplemented by few examples of identification and evaluation of benefits by conducted investment process in IT area. The paper shows that the most of benefits evaluation is possible to calculate in money value dimension - it should allow in consequence covering bigger number of conducted investment process in IT and social area by formalized investment effectiveness' calculation.(original abstract)
XX
Decyzja inwestycyjna w nieruchomości uwarunkowana jest atrakcyjnością i opłacalnością tej formy inwestowania na tle innych instrumentów. Istnieją czynniki wpływające na ową atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości, określają one możliwe do uzyskania efekty finansowe z zaangażowanego kapitału oraz mogą stymulować rozwój wybranych subrynków w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
A decision to invest in real estate is determined by its attractiveness and profitability of this form of investment in comparison with other instruments. There are factors determining this investment attractiveness of real estate that define financial results possible to reach from the engaged capital and may stimulate development of selected sub-markets in the future.(original abstract)
first rewind previous Strona / 120 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.