Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  physiological stress
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Sixty female prawn seed collectors and 60 female control subjects from Sajenakhali and Sandeshkhali blocks of Sunderbans, West Bengal, India, were randomly selected to evaluate and compare musculoskeletal disorders and physiological stress. The control group was engaged in domestic work involving minimum handintensive activities. The modified Nordic musculoskeletal questionnaire and rapid entire body assessmentwere used. Most subjects suffered from discomfort in different body parts, especially in the lower back (98%), knees (88%), shoulders (75%), ankles (70%) and feet (67%). This study reveals that female prawn seed collectors suffer from significant physiological load and extreme physiological stress due to prolonged working hours in a standing posture and excessive work pressure. Consequently, all these factors affect female prawn seed collectors’ health and work performance.
EN
Objectives: The brick field industry is one of the oldest industries in India, which employs a large number of workers of poor socioeconomic status. The main aim of the present investigation is i) to determine the prevalence of musculoskeletal disorders among brick field workers, ii) to determine the prevalence of respiratory disorders and physiological stress among brick field workers compared to control workers. Material and Methods: For this study, a total of 220 brick field workers and 130 control subjects were selected randomly. The control subjects were mainly involved in hand-intensive jobs. The Modified Nordic Questionnaire was applied to assess the discomfort felt among both groups of workers. Thermal stress was also assessed by measuring the WBGT index. The pulmonary functions were checked using the spirometry. Physiological assessment of the workload was carried out by recording the heart rate and blood pressure of the workers prior to work and just after work in the field. Results: Brick field workers suffered from pain especially in the lower back (98%), hands (93%), knees (86%), wrists (85%), shoulders (76%) and neck (65%). Among the brick-making activities, brick field workers felt discomfort during spading for mud collection (98%), carrying bricks (95%) and molding (87%). The results showed a significantly lower p value < 0.001 in FVC, FEV₁, FEV₁/FVC ratio and PEFR in brick field workers compared to the control group. The post-activity heart rate of the brick field workers was 148.6 beats/min, whereas the systolic and diastolic blood pressure results were 152.8 and 78.5 mm/Hg, respectively. Conclusions: This study concludes that health of the brick field workers was highly affected due to working in unhealthy working conditions for a long period of time.
EN
The article presents a characterisation of stress situations and psychological reactions during diving. It describes the fundamental personality dimensions and temperament features, and discusses the results of research into the methods of coping with stress as well as the levels of anxiety in candidates to the position of a professional driver.
EN
Nest building effort has received scant attention in the literature although it may involve costs which can be detected as physiological stress. We prolonged nest construction effort in a population of Spanish Pied Flycatchers by removing nests from nest-boxes and forcing females to build a second nest. In comparison with control nests, the experimental females had to work for longer periods and accumulate more nest material, but nest construction rates (g of nest material per day of construction) were not affected. There was a positive association of clutch mass with nest construction rate. To measure physiological stress, we captured females shortly after laying to obtain blood samples for heat-shock protein quantification. Heat-shock proteins quantify stress at cell level. The level of HSP60 in peripheral blood was positively associated with total nest construction rate (including second nests for experimental females), but not with laying date, clutch mass or experimental treatment. A third of the variation in the HSP60 level was explained by the nest construction rate. Fast nest builders are physiologically stressed, suggesting that the nest construction rate may constitute an index of female physiological performance.
PL
Badania przeprowadzono w populacji muchołówki żałobnej gniazdującej w skrzynkach lęgowych w środkowej Hiszpanii. Po rozpoczęciu przez ptaki budowy gniazd, podzielono je na dwie grupy. Części usuwano gotowe gniazda zanim nastąpiło składanie jaj, zmuszając samice do ponownej budowy. W ten sposób w grupie eksperymentalnej ptaki pracowały nad budową gniazd dłużej i przynosiły więcej materiału niż w kontroli. Gniazda u obu grup (w grupie eksperymentalnej — zarówno pierwsze tj. usuwane jak i zbudowane ponownie) były ważone, znano także daty rozpoczęcia i zakończenia budowy. Określano czas przystępowania do lęgów, wielkość zniesienia i jego masę. Aby zmierzyć stres fizjologiczny (na poziomie komórkowym) związany z budową gniazda łapano samice w pierwszym tygodniu wysiadywania jaj, pobierano im kroplę krwi i oznaczono w niej białka szoku cieplnego HSP60. Samice były także ważone i mierzone (skok), aby oszacować ich kondycję. Nie stwierdzono różnic w grupach eksperymentalnej i kontrolnej w wielkości zniesienia, czasie przystępowania do lęgu czy kondycji samic, tempo budowy gniazd było podobne, choć drugie gniazda były mniejsze niż gniazda grupy kontrolnej (Tab. 1). Samice budujące większe gniazda pierwsze także drugie gniazda budowały większe (Fig. 1). Stwierdzono istotny związek między tempem budowy gniazda a wielkością zniesienia (Fig. 3). Poziom HSP60 był związany z tempem budowy gniazda tj. ilością materiału przynoszonego na dzień (Fig. 2), a nie z eksperymentem (usuwaniem/pozostawianiem gniazda), czy wielkością zniesienia (Tab. 2). 1/3 zmienności w poziomie białek HSP była wyjaśniana przez tempo budowy gniazda. Osobniki szybko budujące gniazda znajdują się w silniejszym fizjologicznym stresie, co wskazuje, ze tempo budowy gniazda może być wskaźnikiem kondycji fizjologicznej samicy.
EN
Permanent changes in the surrounding environment cause long-term stress in birds, which, when lasting days or weeks, affects the activity of the immune system and increases susceptibility to diseases, leading to changes in the levels of haematological parameters. The heterophil-to-lymphocyte ratio (H:L-ratio) is generally considered an independent and robust indicator of stress level in birds. This parameter allows in a simple way to evaluate activity of the immune system and individual health state of adult and nestling birds. It also enables assessing a body response to short- and long-term stress induced by, among others, the surrounding environment, social stress, blood parasites or a greater energy expenditure of females during breeding. Under conditions of field work the determination of the H:L- ratio is not difficult because what is only needed to conduct a blood smear test is a drop of blood that can be easily obtained even from birds of a small body mass. Moreover, an increase in the H:L-ratio is observed after about an hour from the moment of catching a bird contrary to other measurements like the determination of a baseline level of corticosterone. In this article available literature that discusses the impact of various factors on the H:L-ratio in the Great Tit as a species of 'fast-paced' life is reviewed. In adult and nestling birds the H:L-ratio is influenced by various factors — ecological and ecophysiological ones. In some cases the same factor, e.g. brood size manipulation or a type of habitat, can significantly influence the level of the discussed stress indicator as well as it may not show any impact at all. While interpreting the H:L-ratio one must take into account an impact of various ecological and ecophysiological factors on health state, such as habitat, phase of the annual cycle, differences between brood attempts, sex, age as well as on relations with other indicators of condition e.g. body mass or total blood haemoglobin concentration.
PL
Zgodnie z dostępną literaturą proporcję heterofili do limfocytów (H:L) można uznać za niezależny wskaźnik poziomu stresu u ptaków dorosłych, jak i piskląt. Parametr ten może być stosowany jako wskaźnik stanu biologicznego organizmu pozwalający na ocenę stanu zdrowia ptaków. W połączeniu z innymi parametrami kondycji organizmu, np.: hematologicznymi albo biochemicznymi, poziom proporcji H:L pozwala w prosty sposób ocenić zróżnicowanie stanu zdrowia organizmów dziko żyjących, jak również laboratoryjnych. Ustalenie poziomu proporcji H:L nie jest trudne w pracy terenowej, ponieważ do wykonania rozmazu wystarczy tylko kropla krwi co umożliwia m.in. prowadzenie badań na ptakach o małej masie ciała. Ponadto zmiana poziomu proporcji H:L, następuje dopiero po upływie około godziny od momentu złapania ptaka. W pracy dokonano przeglądu danych zebranych dla bogatki, modelowego gatunku dziuplaka. Na istotne zróżnicowanie albo jego brak w poziomie proporcji H:L u dorosłych, jak i piskląt sikory bogatki mogą wpływać czynniki ekologiczne i ekofizjologiczne (Tab. 2 i 3). Obserwuje się także pewną zmienność geograficzną (Tab. 1). Przy wyjaśnieniu uzyskanych wyników należy pamiętać, że interpretacja wyników proporcji H:L może powodować pewne trudności. Na przykład, wysoka liczba heterofili we krwi, a jednocześnie wysoki stosunek H:L, może sugerować trwającą chorobę, albo przeciwnie, może odzwierciedlać szybką odpowiedź organizmu na obecność patogenów w ustroju. Ponadto interpretując proporcję H:L należy wziąć pod uwagę wpływ różnych czynników ekologicznych i ekofizjologicznych na stan zdrowia ptaków, takich jak habitat, płeć oraz związki z innymi wskaźnikami kondycji organizmu, np. masa ciała lub stężenie hemoglobiny we krwi. Podsumowując, zaleca się kontynuowanie dalszych badań dotyczących stosunku H:L, które umożliwią osiągnięcie pełniejszej oceny wartości poznawczych tego wskaźnika stresu u ptaków. Prowadzone obserwacje powinny również koncentrować się na wyjaśnieniu, czy wzrost stosunku H:L we krwi obwodowej wynika jedynie z dobrego stanu biologicznego osobnika, czy wręcz przeciwnie, jest to znak trwającej choroby w ciele. Jednak pomimo pewnych wad stosunek H:L jest niezależnym i wygodnym wskaźnikiem z uwagi na jego powtarzalność, prostotę i szybkość uzyskania.
EN
The article presents a characterisation of stress situations and psychological reactions during diving. It describes the fundamental personality dimensions and temperament features, and discusses the results of research into the methods of coping with stress as well as the levels of anxiety in candidates to the position of a professional driver.
PL
W artykule dokonano charakterystyki sytuacji stresowych i reakcji psychicznych, podczas nurkowania. Przedstawiono podstawowe wymiary osobowości i cechy temperamentu. Omówiono wyniki badań sposobów radzenia sobie ze stresem oraz poziomy natężenia lęku u kandydatów do zawodu nurka i płetwonurka.
EN
Winter survival of cereals and grasses depends mainly on plant resistance to low temperature and to snow mould fungi. To persist winter plants have to be tolerant to different kind of stresses: abiotic such as low temperature, long-term snow and ice cover, freeze-induced plant desiccation or frequent freezing and thawing, and biotic - many species of snow mould fungi. During the cold acclimation, cereals and grasses become more resistant to both stresses: cold and snow mould. Earlier seeded plants with a greater number of crowns are more resistant to snow mould. Infection caused by snow mould induces a complex plant response, including such processes as the synthesis of PR (pathogenesis-related) proteins (chitinase and β-1,3-glucanas), production of active oxygen species (AOS), synthesis of phenolics, phyotalexins, accumulation of callosis and soluble carbohydrates, and a decrease of water potential. In the paper the most common defence mechanisms against snow mould pathogens are discussed.
PL
Zimotrwałość traw i zbóż ozimych zależy głównie od ich odporności na niską temperaturę i patogeny powodujące pleśń śniegową. Aby przetrzymać warunki zimowe rośliny muszą charakteryzować się tolerancją, zarówno na takie stresy abiotyczne, jak niska temperatura, długo zalegająca pokrywa śniegowa, ograniczony dostęp tlenu i światła, wysychanie tkanek pod wpływem mrozu, czy częste zamarzanie i tajanie, jak też stresy biotyczne, czyli wiele gatunków grzybów rozwijających się pod śniegiem w niskiej temperaturze. Odporność na oba rodzaje stresów rośliny nabywają w czasie aklimacji odbywającej się podczas obniżających się temperatur jesienią i na początku zimy. Odporność na warunki zimowe jest wyższa u roślin wysianych wcześniej i lepiej rozkrzewionych. Infekcja grzybami pleśni śniegowej indukuje w roślinach szereg procesów obronnych, do których zaliczana jest synteza białek typu PR (ang. pathogensis-related), jak chitynaza czy β-1,3-glukanaza, produkcja reaktywnych form tlenu, synteza związków fenolowych, fitolaeksyn, akumulacja kallozy, rozpuszczalnych węglowodanów czy obniżanie potencjału wody komórek. W prezentowanym artykule omówiono najczęściej spotykane mechanizmy odpornościowe uruchamiane w reakcji na atak grzybów niskotemperaturowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.