Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Balance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Utrzymywanie równowagi w systemie społecznym wymaga odpowiedniego ukształtowania systemu poznawczego regulatora i jest silnie zależne od jakości procesów informowania. Głównym celem regulacji jest zabezpieczenie ciągłości procesów, a jej skuteczność zależy od wiedzy regulatora i ciągłego dopływu odpowiedniej informacji. Wszelkie zniekształcenia tych procesów ograniczają, zarówno skuteczność regulacji, jak i efektywność wykorzystania zasobów społecznych (naturalnych, ludzkich itp.). Dla poniesienia sprawności systemu regulacji autor zaleca wspieranie procesów metapoznawczych podmiotu, podejmującego decyzje, w określonym miejscu systemu.(abstrakt oryginalny)
EN
Maintaining balance in the social system requires a proper configuration of the cognitive system controller and is strongly dependent on the quality of its information. The main objective of regulation is to ensure the continuity of the processes, and its effectiveness is dependent on the knowledge of the controller and the continuous flow of relevant information. Any distortion of these processes reduces both the effectiveness of regulation and efficiency in the use of social resources (natural, human, etc.). For efficiency incurred by the regulatory system, the author recommends to support the metacognitive processes of decision-makers.(original abstract)
XX
Artykuł podejmuje kwestię spojrzenia na system polityczny UE jako zbiór mechanizmów i rozwiązań instytucjonalno- prawnych poszukujących sposobu zaprowadzenia i utrzymania jego równowagi wewnętrznej. Problem ten jest ujęty zgodnie z założeniami koncepcji resilience, która stanowi w pracy fundamentalne założenie teoretyczne. Resilience, tłumaczona jako elastyczność, sprężystość, umiejętność adaptowania i "odbijania się od dna" oraz zdolność regeneracji sił jest odnoszona do UE jako perspektywa perspektywą badawcza wskazującą tory rozmyślań na temat prawidłowości dynamiki rozwoju systemu UE w dłuższej perspektywie czasowej. Odwołanie się do takich ram implikowane jest w UE charakterem struktury integracyjnej i systemem politycznym, którego kreacja zapoczątkowana została w 1957 roku wraz z powołaniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż system polityczny UE odznacza się właściwościami charakterystycznymi dla odporności, co czyni go elastycznym w odpowiedziach na pojawiające się trudności i napięcia. Jednocześnie wprowadzane na tej podstawie rozwiązania i uruchamiane mechanizmy prowadzą do pogłębiania się zróżnicowań. Osiąganie równowagi systemowej staje się trudne.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of EU political system seen as a set of institutional and legal mechanisms and solutions looking for a way to lead and maintain its internal balance. This problem is included in line with the assumptions of the resilience concept, which is a fundamental theoretical assumption at work. Resilience, or flexibility, the ability to adapt and "bounce off the bottom", to recuperate, is referred to the EU as a prospect of a research perspective indicating the paths of thinking about the regularity of the development of the EU system in the long term. Recourse to such a framework is implied in the EU by the nature of the integration structure and the political system whose creation was initiated in 1957 with the establishment of the EEC. Analysis carried out in the article leads to conclusion that the EU political system is characterised by resilience- -specific properties, which makes it flexible in responding to emerging difficulties and tensions. At the same time, the solutions and mechanisms implemented on this basis lead to the deepening of differences. Achieving a system balance becomes difficult.(original abstract)
3
Content available remote On the Systemic Approach to Balance Deficiency
100%
XX
System, jako rzecz złożona podlega zaburzeniom niwelowanym w czasie relaksacji systemowej. W ocenie przebiegu zmian i stopnia niwelacji potrzebna jest identyfikacja czasu poprzez trzy warstwy, a także konieczne staje się kwantyfikowanie cech opisujących przestrzeń n-wymiarową. Problemem staje się zatem określenie liczby wymiarów, czyli odniesienie do przestrzeni nieeuklidesowskiej - to raz, a dwa zdefiniowanie owej przestrzeni przez cechy abstrakcyjne - czyli niekwantyfikowane w rozkładzie nieparametrycznym. Autorka za cel pracy postawiła sobie określenie sposobu opisu czasu relaksacji w przestrzeni nieparametrycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Any system, seen as a compound issue, is subject to various forms of disturbance which are later eliminated in systemic relaxation time. While assessing the course of changes and the degree of elimination it is necessary to identify the time layers as well as the quantification of the features used to describe the n-dimensional space. What needs to be defined is firstly, the number of dimensions, i.e. a reference to the non-Euclidean space and, secondly, an attempt to define this space with the help of non-parametric features, i.e. non-quantified in the non-parametric distribution. The aim of the work performed by its Author is to define ways of describing relaxation time in non-parametric space. (original abstract)
4
Content available remote Implementing the Work-Life Balance as a CSR tool in Polish Companies
100%
XX
Celem artykułu jest ocena realizacji koncepcji work-life balance (WLB) w Polsce. Artykuł składa się z dwóch głównych części. W części pierwszej, wykorzystując literaturę przedmiotu, przedstawiono istotę WLB, rozwiązania stosowane w ramach tej koncepcji, jak również zwrócono uwagę na trudności w ich wdrażaniu. Przedstawiono także korzyści ze stosowania rozwiązań WLB oraz konsekwencje wynikające z braku zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. W części drugiej w oparciu o źródła wtórne, raporty, wyniki badań własnych autorki dokonano wieloaspektowej analizy realizacji koncepcji WLB w Polsce, przedstawiając także - dla porównania - realizację tej koncepcji w innych krajach(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to assess implementing the WLB concept in Poland. There is a following hypothesis set in this article: implementing the WLB solutions as a CSR tool offers a variety of benefits to both employers and employees but the level of their application in Poland is unsatisfactory and low. In order to meet the article objective and verify the set hypothesis, two research tasks have been determined: (1) to describe the main aspects of the WLB concept crucial in implementing by entrepreneurs; (2) to analyze the implementation of the WLB concept in Poland in the light of international and domestic studies. This article has been divided into two sections. The first one describes the WLB concept and applied solutions on the basis of available literature as well as the difficulties in implementing the concept together with the benefits from applying the WLB solutions and consequences of lacking a balance between work and private life. The second section analyzes multiple aspects of implementing the WLB concept in Poland and also - for comparison - concept implementation in other countries on the basis of secondary sources, reports and own study carried out by the author of this article. The analysis of available literature, secondary data, own studies, reports allowed achieving the set research tasks and the article objective(original abstract)
5
Content available remote Równowaga organizacyjna (próba interpretacji)
100%
XX
Pojęcie równowagi organizacyjnej stanowi dziś nie kwestionowane leksykalne wyposażenie teorii organizacji i zarządzania. Warto jednak zastanowić się nad drogami, jakimi szedł transfer pojęcia równowagi do naszej dyscypliny naukowej i podjąć próbę wyjaśnienia, czy czegoś "po drodze" nie zgubiono. Chciałbym to wyrazić inaczej: w sporze o podstawy naukowe (a przecież dyskusje nad sensem, treścią i zasadnością jakiegoś pojęcia do takich należą) pierwsze rozstrzygnięcia powinny zapadać w obszarze metodologii, a dopiero później konkretnych znaczeń.(fragment tekstu)
EN
The notion of organizational balance is nowadays a significant element of the language of the theory of organization and management. The author assumes that the notion of ''organizational balance' is meta-disciplinary and it focuses in itself different interpretations resulting from different points of reference applied by particular disciplines. This notion is defines on the level of meta-language whose closest source for the theory of organization and management is the theory of systems. Terminological problems connected with the notion of ''organizational balance" are associated with indefiniteness and probalistic nature of the reality surrounding us; the more operational, strict or universal notions one tries to use while describing phenomena, the less one respects a really universal law of the balance of variety as formulated by W. R. Ashby (in this case, what is meant, is variety of organizations, science and the language we use to describe it). Having conducted the analysis of the conditionings of the notion of "organizational balance", the author presents his own considerations on the energetic concept of organizational balance, closing them with conclusions about the concept of organizational balance itself, limits of this balance and the ways to counteract the threats to balance represented in the organization.(original abstract)
XX
Wszyscy ludzie funkcjonują na trzech głównych obszarach. Obszary te, lub płaszczyzny naszego życia, to praca, rodzina i szersze społeczności. Osoba żyjąca w równowadze czuje się swobodnie na wszystkich trzech płaszczyznach, potrafi być sobą i odnaleźć się w każdym z tych trzech obszarów, w każdym odczuwając satysfakcję, potrafi odegrać swoje role życiowe. Problem pojawia się w momencie, gdy jeden z obszarów rozrasta się kosztem pozostałych. Celem artykułu jest przedstawienie składników równowagi życiowej i skutków jej braku.(abstrakt oryginalny)
EN
All people operate in three main areas. These areas, or the planes of our life, are: work, family and wider communities. A person living in balance feels comfortable on all three planes, can be themselves and find themselves in each of these three areas feeling satisfaction in each of them, can play their roles in life. The problem arises when one of the areas is growing at the expense of others. The purpose of this article is to present the components of the balance of life and the effects of its absence.(original abstract)
7
Content available remote Effect of participating in fitness classes on postural stability of young women
88%
EN
Study aim: the aim of the study was to compare the postural stability and ability to control balance in active women who attend fitness classes versus inactive women. Material and methods: the study included 41 women who exercise regularly (mean age 28.64±5.26 years). The control group consisted of 42 women not engaged in regular physical activity (mean age 28.55±5.05 years). In each subject, postural stability testing was performed using the Stabilometric Platform CQStab2P (the 2-platform version). Authors analysed the mean, median and standard deviation for each parameter of the stabilogram and statokinesiogram. Results: for most of the studied parameters, the statistical analysis showed a positive effect of exercising on the level of fitness compared to the control group, for both the test with eyes open and the test with eyes closed. Conclusions: attending fitness classes significantly affects postural stability and balance control in young women, and leads to lesser dependence on sight to maintain it.
EN
Study aim: the aim of this study was to determine how body height, body weight, and moderate physical activity affected postural stability in young schoolchildren. Materials and methods: the study population consisted of 148 primary school pupils. To assess postural stability, we used the CQStab2P stabilometric equipment (the bi-platform version), and an assessment of physical activity was conducted via questionnaire. Results: the study revealed that both greater body weight and greater body height positively affected postural stability in the studied population. We found a low, yet significant correlation regarding postural stability in children who attended sports classes. In the cases of path length and mean amplitude of sway with eyes closed, the children who were more active in sports had better vertical postural stability. We did not find any relationships between static balance and the number of sports classes attended in a week, or with participating in extra academic classes. Conclusions: 1. Children’s postural stability improved with age. 2. Children who took part in sports classes had better body balance. 3. The number of sports classes attended did not correlate with better postural stability.
EN
Based on the balance theory (Heider, 1958), we hypothesized that emotions (i.e., schadenfreude, resentment, joy and sorrow) induced by other person’s outcomes function as responses restoring balance within cognitive units consisting of the perceiver, other persons and their outcomes. As a consequence, emotional reactions towards others’ outcomes depend on the perceiver’s attitudes in such a way that outcomes of a well-liked person rise congruous responses (sorrow after failure and joy after success), while outcomes of a disliked other lead to incongruous responses (schadenfreude after failure and resentment after success). Our participants recalled a situation from their past in which somebody they liked or disliked had succeed or failed. Additionally, we manipulated whether the outcome referred to a domain where participants’ self-interest was involved or not. We analyzed the participants’ average emotional state as well as specific emotions induced by the recalled events. Consistently with expectations we found that balancing principles played a major role in shaping emotional responses to successes and failures of person who were well-liked or disliked.
10
Content available remote Koncepcja uniwersalnego systemu autopoziomowania pojazdów specjalnych
75%
XX
Artykuł opisuje autorską koncepcję rozwiązania pozwalającego na autopoziomowanie pojazdów lub naczep specjalnych o zróżnicowanych konstrukcjach. Projektowany system oparty jest na dwóch akcelerometrach przemysłowych, które określają stopnie odchylenia poprzecznego oraz wzdłużnego w dwóch wybranych punktach pojazdu. Głównym założeniem projektowanego systemu jest prawidłowe poziomowanie pojazdu w zróżnicowanych warunkach terenowych. Większość pojazdów specjalistycznych wymaga posadowienia ich w terenie w pozycji całkowicie wypoziomowanej. Umożliwia to ich prawidłową eksploatację. Przykładem takich pojazdów są wozy transmisyjne, pojazdy pokazowe, symulatory czy platformy wojskowe. W większości przypadków istotnym parametrem eksploatacyjnym jest czas wypoziomowania pojazdu, automatyzacja tego procesu oraz uniezależnienie od czynnika ludzkiego. Zasadniczym problemem stawianym przed opisywanym systemem jest prawidłowe rozmieszczenie akcelerometrów na konstrukcji. Czteropunktowe podparcie pojazdu może w skrajnych przypadkach doprowadzać do przegięć konstrukcji, a w konsekwencji do jej trwałego uszkodzenia. Kluczowym zagadnieniem jest więc opracowanie uniwersalnego algorytmu pozwalającego na łatwe implementowanie systemu w nowych i niepowtarzalnych konstrukcjach pojazdów. W artykule podjęta została próba formalnego opisu założeń dla takiego systemu, a także doboru odpowiedniego sprzętu oraz wymogów dotyczących algorytmu sterującego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the concept of solution of leveling special vehicles or trailers. The proposed system is based on two industrial accelerometers which determine a degree of deviations in two selected points of the vehicle. The main task of designed system is the correct leveling of the vehicle in different terrain conditions. Most vehicles require that their field position is completely leveled.This allows their correct working, for example, vans, demonstration vehicles, simulators and military platforms. In most cases the time to level the vehicle is an important parameter. This paper describes a formal assumptions for such system. It also describes selection of the right equipment and requirements relating to the control algorithm.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problem detekcji równowagi zmowy jawnej lub milczącej w kontekście wyboru właściwej metody ekonometrycznej, który determinowany jest ilością informacji posiadaną przez obserwatora. Zaprezentowano jeden z markerów zmowy spójnych z równowagą właściwego modelu interakcji strategicznej - obecność zaburzeń strukturalnych w wariancji procesu ceny dla faz zmowy i konkurencji. Jako poprawną teoretycznie metodę detekcji tego typu zmian bez wiedzy a priori o momentach przełączania zaproponowano wykorzystanie przełącznikowego modelu Markowa z przełączaniem reżimów wariancji. W celu weryfikacji skuteczności metody aplikowano ją dla szeregu cen rynkowych lysiny w czasie trwania i upadku zmowy jej producentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Detection of overt or tacit collusion is a serious empirical problem. This paper outlines econometric methods of detection collusive equilibrium and focuses on the one which is consistent with equilibrium profile of proper dynamic model of collusion and relatively not data demanding, namely on marker of structural change in price volatility during collusive and competitive phase. As an proper econometric tool of discovery such an phenomenon Markov switch ing model is proposed. This model with ARMA (p,q) dynamics and switching variance and/or conditional heteroscedasticity in ARCH(∞) form are ex-ante the most consistent with equilibrium profile structure and with players - observer information asymmetry. To verify proposed methodology an application to well known lysine conspiracy has been done. (original abstract)
XX
Równowaga instytucjonalna to kategoria niezwykle złożona, praktycznie niemożliwa do osiągnięcia. Stanowi sumę równowag cząstkowych, jakie zachodzą na różnych poziomach instytucjonalnych oraz różnych płaszczyznach. Wskazuje to na wysoki stopień trudności przy jej analizie. Opracowanie ma na celu określenie istoty tej równowagi oraz zaprezentowanie mechanizmu jej budowy. Mechanizm ten pokażemy na przykładzie budowy równowagi instytucjonalnej na poziomie Unii Europejskiej w zakresie stosunków prac(abstrakt oryginalny)
EN
Institutional balance is an extremely complex category, almost impossible to achieve. It is the sum of partial equilibrium occurring at various institutional levels and in different areas. This indicates a high degree of difficulty in the analysis. The purpose of this paper is to define the essence of the balance and to present the mechanism of its construction. We will demonstrate this mechanism on the example of the construction of institutional balance in labor relations at the European Union level(original abstract)
XX
Przedstawiono model optymalnej dystrybucji towarów pomiędzy dwoma uczestnikami. Wymiana rozpoczyna się w momencie, gdy każdy z uczestników zwiększa stan posiadania towaru, natomiast określenie punktu równowagi zależne jest od warunków wymiany.
EN
The paper presents the model of the optimal distribution of goods among participants. The points of balance depend on the exchange conditions. The exchange is started when every participant increases his possession. (original abstract)
14
Content available remote Quid pro quo : zaufanie i kontrakty w sieciach międzyorganizacyjnych
75%
XX
W artykule skoncentrowano się na problematyce wzajemnych związków między prawem a zaufaniem w procesach międzyorganizacyjnej kooperacji i znaczeniu tych związków dla współczesnej wymiany ekonomicznej. W artykule przedstawiono stan badań nad relacjami między zaufaniem a prawem, które oparte są na zasadzie wzajemności. Szczególną uwagę poświęcono teorii umów relacyjnych i dwóm jej nurtom (negatywny, pozytywny), aby wyjaśnić problem wzajemności, a następnie zestawić teorię umów relacyjnych z współczesną teorią kontraktów. (abstrakt oryginalny)
EN
This article explores the role of trust and law in process of interorganizational cooperation, and their relevance to the current economic exchange. It outlines a recent history of research and debate on the relationship between trust and contracts which is based on reciprocity rule. It goes on to distinguish the theory of relation contracts and two dominant approaches (positive and negative) to understanding the issue of reciprocity, before introducing more recent data on trust and contracts. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera korektę dowodu lematu oraz w konsekwencji "silnego" twierdzenia o magistrali przedstawionych w pracy Panek (2013). (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a correction of lemma 1 proof and the consequently "strong" turnpike theorem 3 as presented in the work by Panek (2013). (original abstract)
16
Content available remote Hipoteza Brody w świetle wyników badań empirycznych
75%
XX
W tym artykule została przedstawiona dyskusja hipotezy Brody sformułowanej w 1997 roku, a dotyczącej szybkości zbieżności do stanu równowagi (proporcji produkcji wyznaczonych przez wektor własny Frobeniusa) dużych systemów input-output lub systemów von Neumanna w zależności od ich wymiarów. Brody napisał, iż im większa macierz nakładów A, to znaczy im więcej zawiera ona elementów (sektorów i branż) tym szybciej system, w którym występuje ta macierz jest zbieżny do stanu równowagi. Od tego czasu toczy się dyskusja nad matematycznymi aspektami tej hipotezy. W tym artykule został zamieszczony przegląd prac nawiązujących do rozważanej hipotezy. Część z nich dostarcza dowodów na prawdziwość hipotezy, część zaś dowodzi, że hipoteza na ogół nie jest prawdziwa. W artykule zostały wyróżnione dwa kierunki badań stochastyczny i deterministyczny. Tylko przy bardzo wyszukanych założeniach odnośnie losowości macierzy A zachodzi hipoteza Brody. Jednakowoż w ogólnym przypadku, jak pokazaliśmy w tym artykule, hipoteza Brody nie jest prawdziwa. Jest to wniosek z obliczeń dla rożnych agregacji (16, 30 i 59) wykonanych dla całej Unii Europejskiej, strefy Euro i poszczególnych krajów członkowskich. Zwiększenie stopnia agregacji nie spowodowało na ogół wzrostu stosunku drugiej do pierwszej wartości własnej macierzy A. Najmniejszy stosunek obu wartości własnych miał miejsce w przypadku całej Unii Europejskiej, potem strefy Euro i dalej poszczególnych państw. Stąd wysnuto wniosek, że szybkość zbieżności danej gospodarki do stanu równowagi nie zależy od liczby wyróżnionych w niej sektorów, lecz od jej wielkości i być może stopnia współzależności tych sektorów (duże gospodarki szybciej zmierzają do stanu równowagi niż mniejsze gospodarki). (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents discussion about the importance of degree of aggregation in input-output systems for speed of convergence to the equilibrium. The basis is the hypothesis stated by Brody (1997) that the greater the dimension of flow coefficients matrix A is, the faster the economy convergences to the equilibrium because the ratio between modulus of the subdominant and dominant eigenvalue declines to zero. Since then, several papers have been published to verify mathematical aspects of the hypothesis. The development of random matrices theory provided theorems that confirm the hypothesis in the case of i.i.d. elements of flow coefficients matrix. However, in the case of deterministic input-output table, there were constructed counterexamples where the ratio between subdominant and dominant eigenvalue does not decline when the size of the matrix increases to infinity and the degree of aggregation does not influence the speed of convergence to the equilibrium. This paper verifies how the hypothesis fits to empirical data. Analysis of different aggregation of input-output tables for European Union, Euro zone and several European countries shows that increasing the number of branches in IO table does not reduce the ratio of modulus of subdominant and dominant eigenvalues of the flow coefficients matrix A. Hence, the speed of convergence to the equilibrium does not depend on the number of sectors in IO table but rather on the size of economy and relationships between its sectors. (i.e. large economies converge faster to equilibrium than small economies). (original abstract)
XX
Artykuł nawiązuje do pracy E. Panka i H. Runki [2012]. Przedstawiono w nim prosty dowód "słabego" i "bardzo silnego" efektu magistrali w n-produktowej regularnej gospodarce Gale'a, w której rolę kryterium wzrostu gra łączna wartość produkcji, mierzonej w cenach równowagi von Neumanna, wytworzonej w skończonym horyzoncie 0, 1, ...,t 1< +oo. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper a simple proof of the "weak" and "very strong" turnpike theorem in the n-product regular Gale-type economy is presented. Part of the growth criterion is assigned to the cumulative output value, measured in the equilibrium price, produced in the entire horizon 0, 1, ..., t1<. (original abstract)
XX
Stateczność, stabilność (ang. stability)motocykla, będąca jedną z ważniejszych właściwości pojazdów, rozumianą jako jego odporność na działanie zakłóceń czy zaburzeń w czasie ruchu prostoliniowego, powrotu do jazdy na wprost po wystąpieniu takiego zaburzenia a także wystąpienia niepożądanych form ruchu, zależy od wielu czynników. Podjęto próbę wykonania badań wpływu efektów żyroskopowych motocykla na jego stabilność na specjalnie skonstruowanym bębnowym stanowisku badawczym. Wpływ efektów żyroskopowych nie może być pomijany w rozważaniach o stabilności. Badaniami objęto drgania typu wobble dla różnych prędkości i różnych kątów pochylenia przedniego widelca motocykla z i bez efektu żyroskopowego.Praca zawiera opis zagadnień drganiowych występujących w pojazdach jednośladowych, opis wykonanego stanowiska badawczego a także metodykę i sposób przeprowadzenia badań oraz opis opracowanych wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
Stability, which is one of the more important properties of single-track vehicles, defined as its resistance to interference or disturbance and returning the motorbike to ride straight ahead after riding in a turn depends on many factors. The influence of gyroscopic effects of the motorcycle on its stability was analyzed on a specially designed drum bench stand. The role of the gyroscopic effect in motorbike designs is significant. The study included wobble vibrations for different speeds and different angles of the front fork of the motorcycle, with and without the gyroscopic effect.The paper contains a description of the issues of vibration occurring in single-track vehicles, description of the bench test and compilation of the results.(original abstract)
19
Content available remote New Developments and Reform Proposals of the Macroeconomic Imbalance Procedure
75%
EN
The European Union (EU) has had a five-year experience with the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) that was introduced by the European Commission in December 2011 as a response to accumulation of huge imbalances with the EU and the euro area. This paper evaluates results of the MIP and aims to examine what kind of imbalances have been revealed by the MIP, evaluate the current settings of the MIP and propose reforms that would enhance functioning and applicability of the MIP in practice. Based on results published in Alert Mechanism Reports and In-Depth Reviews and evaluation of the yearly cycle of the MIP, we propose several reforms and changes in the MIP and the scoreboard of indicators in particular. We bring forward a concept of relative thresholds that reflect economic development much better than currently applied absolute thresholds. Moreover, we recommend modification of some of the indicators involved in the MIP and introduction of maximally three flagship indicators that would receive special attention in assessment of the risk stemming from macroeconomic imbalances.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest określenie stanu zrównoważenia ekonomicznego, społecznego i ekologicznego gospodarstw typu uprawy polowe (roślinne) rejonu Mazowsza i Podlasia na tle całego kraju oraz wpływu dzierżaw na wskaźniki opisujące zrównoważenie gospodarstw. Gospodarstwa rejonu Mazowsza i Podlasia charakteryzują się mniejszą powierzchnią UR oraz mniejszym udziałem dzierżaw, co wpływa negatywnie na efektywność pracy i zaangażowanego kapitału. Większy udział pracy własnej i gospodarowanie na gruntach własnych skutkuje jednak wyższą efektywnością nakładów materiałowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to determine the state of economic, social and ecological balance of farms like field crops of the Mazowsze and Podlasie region against the background of the whole country and the impact of leases on the indicators describing the sustainability of farms. The farms of the Masovia and Podlasie region are characterized by a smaller area of UAA and a smaller share of leases, which negatively affects the efficiency of work and capital employed. A larger share of own work and management on own land, however, results in higher efficiency of material inputs(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.