Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Meet needs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Artykuł zawiera rozwinięcie prezentowanych w wcześniejszych publikacjach przemyśleń autora, dotyczących roli badania potrzeb we współczesnych działaniach inżynierskich. Celem opracowania jest wskazanie celowości uwzględnienia problemów identyfikacji oraz oceny potrzeb jako podstawy procesów, w tym: procesów oceny technologii. W części pierwszej pokazano w skrócie koncepcję określoną jako "inżynieria potrzeb". Przedstawiono również pewne propozycje rozwinięcia tej koncepcji, zwłaszcza w zakresie metodologiczno-narzędziowym. Druga część artykułu została poświęcona rozważaniom na temat roli inżynierii potrzeb, przede wszystkim w działaniach ukierunkowanych na ocenę produktów, usług i technologii zgodnie z ujęciem "Technology Assessment".(abstrakt oryginalny)
EN
The article introduces some extensions of presented in his previous publications the author's thoughts regarding the investigations of needs in contemporary engineering activities. The purpose of the study is to indicate the purposefulness of addressing identification issues and assessing needs as a basis for processes, including: technology assessment processes. In the first part a concept defined as "Engineering Needs" is briefly shown. Then proposals to develop this concept, especially in terms of methodology and tool, are presented. The second part of the article was dedicated to reflection on the role of Engineering o Needs in activities related to assessing of products, services and technologies in accordance with the approach of "Technology Assessment".(original abstract)
XX
Carl Menger - podobnie jak wcześniej Etienne de Condillac, Le Trosne, Adam Smith, David Ricardo, John S. Mill, Jean-Baptiste Say, William S. Jevons - łączył pojęcie wartości z potrzebą. W przeciwieństwie jednak do swoich poprzedników Menger nie uznał kategorii użyteczności rzeczy jako miary ich wartości. Zakwestionował tym samym pogląd głęboko zakorzeniony w historii myśli ekonomicznej, iż wartość jest własnością dobra, która sprawia, iż jest ono zdolne do zaspokojenia potrzeb człowieka. W systemie Carla Mengera wartość dobra należy do kategorii sądu o wadze potrzeby dla dobrobytu jednostki. W artykule pokazano, iż Mengerowskie ujęcie wartości pozwala wprowadzić pojęcie aequalitas valoris do teorii wymiany, a pojęć "wartość wymienna" oraz "wartość użytkowa" nie można traktować jako przynależnych do teorii wartości dóbr.(abstrakt oryginalny)
EN
Carl Menger - as earlier Etienne de Condillac, Le Trosne, Adam Smith, David Ricardo, John S. Mill, Jean-Baptiste Say, William S. Jevons - has associated the notion of value with the human need. Unlike his predecessors, Menger has not accepted the notion of commodity utility as a measure of its value. In that way, Menger has challenged a thesis deeply rooted in the history of economic thought that the notion of value denotes the commodity attribute that makes each good capable to meet human need. In Menger's value theory, the notion of value belongs the category of human judgment on the importance of good for human life and well being, i.e. for his need satisfaction. It has been shown that Menger's approach to the commodity value let us introduce the concept of aequalitas valoris to the theory of commodity exchange and neither "value in use" nor "value in exchange" can be treated as categories of commodity value theory.(original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie pomiaru potrzeb medycznych.
EN
An indication of areas which are causing errors is the purpose of the article in the measurement of medical needs for society as well as to be the attempt at returning the remark that pointed variables or variables resulting from presented factors should taken into consideration in the process of analysing and predicting medical needs. The author is showing how the pretermission of the specificity of medical needs is able to influence their quality of the measurement. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia ideę odpowiedzialnego projektowania. Podstawową kwestią jest pytanie o element, który decyduje o tym, że pewne wymagania stawiane przez określone grupy odbiorców są potrzebami, inne zaś nie? Czy może być nim kategoria potrzeby? By odpowiedzieć na te pytania autorka wymienia pięć pojęć kryjących się pod terminem dizajn, szkicuje krótką historię pojęcia odpowiedzialnego dizajnu, wskazuje jego istotny element, jakim jest opozycja wobec projektowania komercyjnego, by dojść do paradoksu wpisanego w odpowiedzialne projektowanie. Paradoks, polega na tym, że wraz z negacją projektowania komercyjnego (który wyraźnie oddziela funkcję rzeczy od wyglądu), odpowiedzialny dizajn pozbawia się miary, pozwalającej odróżnić zaspokajanie potrzeb, przez określone funkcje przedmiotów od pozostałych wymagań odbiorców.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the idea of responsible design. The main issue is the question about an element, which decides if certain requirements made by a specific group of recipients are necessary or not. May it be a category of a need? In order to answer these questions, the author names five concepts hidden behind the term design, outlines a brief history of the notion of the responsible design, points out its essential element, that is its opposition towards the commercial design and finally reaches the paradox inscribed in the responsible designing. The paradox consists in that together with the negation of the commercial designing (which explicitly separates the function of an object from its external appearance), the responsible designing is deprived of a measure which would allow to distinguish the satisfaction of needs by specific functions of objects from the remaining needs of the receivers.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania oraz wyposażenia gospodarstw domowych wysokodochodowych w niektóre dobra trwałego użytkowania. Jego celem podstawowym jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej oraz zadowolenia z warunków mieszkaniowych i miejsca zamieszkania, a także konsumpcji dóbr trwałego użytku we wspomnianych gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the factors that allow high-income households to meet their need for housing and certain durable goods. Its major objective is to show the housing situation of households and their satisfaction with the housing standard and the place of residence, as well as the use of durable goods. (original abstract)
6
75%
XX
Inwestycja pracodawcy w szkolenia przynosi ogromne korzyści całej organizacji. Przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku i pozycji na wymagającym współczesnym rynku. Zwiększa też wartość pracownika na rynku pracy, sprzyjając wzrostowi motywacji i podnosząc wynik samooceny. Jednakże szkolenia są możliwe tylko dzięki sprawnej i skutecznej realizacji działań poprzedzających je, którymi to działaniami jest właśnie identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Bez tych działań nie jest i nie będzie możliwe realizowanie procedury szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników we właściwy sposób i w pełnym tego słowa znaczeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Employee's investment in coaching brings forth large advantages for the whole enterprise. It accounts for building a positive image and position on the contemporary demanding market. It also enhances the value of the employer on the labor market by supporting the increase of motivation and raising the level of self-esteem. Nevertheless, coaching is only possible due to a functional and efficient realization of preceding actions, namely the identification of coaching requirements. Without them no coaching and no professional perfection is possible in a proper way in the full sense of the word. (original abstract)
XX
Szukając odpowiedzi na pytanie, jaki styl zarządzania wpływa przede wszystkim na subiektywny dobrostan (SWB) pracowników, trzy organizacje o różnych poziomach pełnej partycypacji w zarządzaniu (TPM) - innowacyjnego podejście do pracowników będącego zaprzeczeniem podejścia zarządzania zasobami ludzkimi, zostały objęte badaniami. Zbadano, czy poziom TPM jest pozytywnie związany z SWB zdefiniowanym zgodnie z emocjonalnymi i poznawczymi aspektami pracy (Diener, 1984). Psychologicznym wyjaśnieniem przewidywanej zależności miał być poziom zadowolenia z zaspokojenia trzech podstawowych potrzeb (autonomii, kompetencji i powiązania) wyróżnionych przez Deci'ego i Ryan'a (2000a). Hipoteza o pozytywnej relacji SWB i TPM została potwierdzona. Wyniki wskazują, że najmniej partycypacyjna firma zatrudniła pracowników o najniższym subiektywnym dobrostanie oraz z najniższym zaspokojeniu podstawowych potrzeb psychologicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Aiming to determine which management practice has the strongest influence on the subjective well-being (SWB) of employees, three workplaces were assessed with reference to different levels of total participation management (TPM), an innovative approach to human resource management. The study examined whether the level of TPM is positively related with SWB, defined according to Diener's (1984) affective and cognitive facets of work. The psychological explanation of the predicted dependence was the level of satisfaction of three basic needs (autonomy, competence and relatedness) distinguished by Deci and Ryan (2000a). The hypothesis about a positive relationship between SWB and TPM was confirmed. Results indicate that the least participative company has employees with the lowest subjective well-being and with the lowest satisfaction of basic psychological needs. (original abstract)
8
Content available remote Polska polityka mieszkaniowa na tle rozwiązań unijnych - kwestie wybrane
75%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych założeń polskiej polityki mieszkaniowej na tle rozwiązań unijnych. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej nie wypracowała skutecznych rozwiązań pozwalających usprawnić proces tworzenia nowych, niskoczynszowych zasobów mieszkaniowych. Założeniem autorki jest rozwiązanie następującego problemu badawczego: czy i dlaczego w Polsce warto koncentrować się na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych. W tym celu, w artykule postawiono następującą tezę: ze względu na wieloletnie zaniedbania po stronie finansowania społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce istnieje pilna potrzeba reformy tego sektora ukierunkowanej na wzrost niskoczynszowych zasobów mieszkaniowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the main principles of Polish housing policy and to compare it with the housing policy in the European Union. Poland, as an UE member, did not hammer out successful solutions which could facilitate the process of building new low-rental dwellings. The author 's aim is to find the answer to research question: is it worth concentrating on fulfilling housing needs of low-income households in Poland and if yes, why? In order to do this the following hypothesis is put forward: on account of long-standing neglect connected with the Polish social housing finance there is an urgent need of housing reform oriented to the low-income housing growth. (original abstract)
XX
Rodzina, "podstawowa komórka społeczna", stanowi grupę, która dzięki swej funkcji prokreacyjnej zapewnia ciągłość biologiczną nie tylko sobie, ale i społeczności, w ramach której się rozwija. Trudno przeceniać rolę rodziny, tak dla jednostki, jak i całego społeczeństwa. W rodzinie najmłodsi członkowie społeczeństwa kształtują swoją osobowość, rodzina zapewnia potomstwu warunki rozwoju biopsychicznego i przygotowując je do życia w społeczeństwie przekazuje mu dziedzictwo kulturowe i społeczne systemy wartości. Rodzina stanowi naturalne środowisko życia człowieka, zapewnia również swym członkom podstawowe materialne warunki bytowania. Wszechstronne zaspokojenie potrzeb jednostki dokonuje się poprzez zaspokajanie potrzeb rodziny, utożsamianej w sferze ekonomicznej z gospodarstwem domowym. Gospodarstwo domowe jest jednostką uprawiającą działalność gospodarczą, która ma na celu zaspokojenie wszelkich potrzeb typu konsumpcyjnego grupy osób zamieszkującej pod jednym dachem, najczęściej spokrewnionych ze sobą. Rola rodzinnego gospodarstwa domowego, jako jednostki działającej w sferze spożycia i dla celów spożycia, jest niezwykle istotna, zarówno z punktu widzenia celów ogólnospołecznych, jak i ze względu na wewnętrzne cele gospodarstwa.
EN
Organization of a household and its functioning are of intrinsic significanse for the life of a family. Reasonable, just division of household duties among particular members of a household with regard to individual predispositions and abilities resulting from their engagement in economical activity or education, should promote the creation of favourable atmosphere and stabilization of the family. As it was revealed in the course in inquiry conducted in Warsaw families, the results of which constitute the base to the present paper, the organization of households is not perfect. Females, more frequently than males noticed the need for even or adjusted to burdening with economical activity division of household duties, however, as it was stated, those views are of no consequence to real division of housework in a family. Females felt more tired with combining works, as they not only performed most of the duties /males and children provided assistance only/, but also in most families they were the decision makers in the cases of important problems concerning the family. Analysis of family patterns of the inquired school goers, their parents' and their own attitudes towards the problems concerning the household leads to the conclusion, that future families of the present school-goers will not meet the requirements of the model family, in which the relationships among male and female, parents and children are partnership by character, and in which, due to the effective organization of life, each of its members has ensured optimum conditions for development. (original abstract)
EN
This article refers to the issue related to cultural needs and their indulging. Cultural services are an increasingly intensifying service sector. Acquisition and consumption of services is one of the areas of consumer needs. Satisfying cultural needs is associated with spending free time in a significant way. Knowledge and awareness of culture raise the social position in the long term, so in this sense culture also has an economic overtone, because it affects the quality of life also in the material dimension. The main objective of the work as well as the research being carried out is to determine the level of meeting the cultural needs of the surveyed respondents, as well as the forms of cultural services they use. (original abstract)
XX
Rynek pracownika zmusza menedżerów personalnych do tworzenia systemów motywowania, które będą sprawiedliwe i transparentne, a jednocześnie zindywidualizowane i złożone, dostosowane do potrzeb zarówno organizacji, jak i potrzeb samych pracowników. Nie jest to zadanie łatwe, jednak w dzisiejszych czasach po prostu konieczne. (fragment tekstu)
12
75%
XX
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań, których celem było określenie czynników wizerunku szkoły i poznanie, w jaki sposób wpływają one na jej wybór. Tekst podzielony został na dwie części: pierwsza zawiera teoretyczne wprowadzenie w zagadnienie wizerunku oraz przedstawia metodologiczne podstawy badań empirycznych, część druga prezentuje wyniki badań i wnioski. (abstrakt oryginalny)
EN
The market of educational services has an impact on decisions taken by schools to create a positive image. A school's good image makes it stand out from competition, attracts new students and their parents, leads to teachers' and students' satisfaction. The total population of children attending schools is steadily decreasing, and the market of educational services is becoming increasingly diverse. Schools must compete with each other for students, and their image has an increasing impact on parents' choices regarding their children's education. Those criteria were the reason for undertaking the research in this topic. The survey conducted among parents of pupils in the first grade of a primary school had a pilot character. The author of this article has used both primary (quantitative research) and secondary sources (GUS, SIO) as well as literature studies. The aim of the cognitive study was to identify the factors that contribute to the school image and to determine the extent to which they affect parents' choice of educational institution for their child. The author relied on studies for identifying determinants affecting the image of school. These factors are related to: the quality of teaching, the teaching staff, the educational offer, communication, information in the media about the school, organizing events aimed at students and parents as well as the introduction of pedagogical innovation. The school should continually analyze changes in the market of educational services, learn how to draw conclusions from the opinions and judgments of parents and students, provide promotional activities. The analysis of test results should be the starting point for a strategy of shaping the image of the school in the long term and for adopting the best solutions in order to build a competitive advantage.(original abstract)
13
Content available remote Metoda badania marginalności obszarów wiejskich
75%
XX
W artykule podjęto próbę opracowania metody umożliwiającej ocenę jakości obszarów wiejskich przy uwzględnieniu różnie dobranych kryteriów. Punktem wyjścia pracy jest założenie, iż marginalność części obszarów wiejskich powoduje niezadowolenie ich mieszkańców z jakości życia. Odczucia poziomu życia zależą natomiast od zaspokojenia potrzeb tychże mieszkańców. Termin potrzeba używany jest na oznaczenie rzeczy, bez której trudno się obejść i która jest konieczna do normalnej egzystencji bądź do funkcjonowania czegoś. Z kolei rzecz jest określana jako element środowiska przyrodniczego lub wytwór pracy ludzkiej. Kryteriami badań jakości rzeczy będą relacje między nimi a ich otoczeniem. Ocena ich wzajemnego dopasowania pozwala określić występowanie określonej rzeczy w jej otoczeniu jako niezbędne, prawdopodobne, zbędne lub nieprawdopodobne. Zestawienie wyników oceny rzeczy przy uwzględnieniu wymienionych czterech cech określa wartość danej rzeczy, jak również i ich zbioru, którym może być także dowolnie wybrana jednostka przestrzenna. W dalszej części pracy opisano procedurę pomiaru marginalności przy wykorzystaniu oceny zasadności występowania na danym obszarze określonych rzeczy. Następnie zaprezentowano sposób wizualizacji wyników oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania. (abstrakt oryginalny)
EN
The present transformations of country areas lead to existence of phenomena triggering inner anomalies in spatial structure and regions' anormality. The variety of approaches to rural regions' issues result in dissimilarities in research methodologies conducted by different scientific disciplines and the obtained results cannot be compared. Hence trying to formulate an appropriate methodology seems essential. The research should be based on quantitative methods, among which nonlinear methods would be best to apply. The aim of this study is to describe ways of looking for such a method, it's presentation and preliminary assessment. A point of departure for the study is a statement that socio-economical marginality is formed by different spatial, economic, psychological and planning conditions. Satisfactory or unsatisfactory standard of living is an effect of their interactions. An analysis showed that existing reserves or an experience of happiness do not affect the feelings about the standard of living. It turned out that they in fact depend on human needs' satisfaction. In this case the term 'need' is used to denote something that is hard to do without and which is necessary for normal existence or for something to function. In turn, a thing is defined as anything that may be an object of sensual perception or anything that may be an object of judgement. Things are connected by relations consisting of subjects and objects of relations. The relations between its subject and object will be the criteria for a things' quality exerting an influence on satisfying human needs examination. Their evaluation allows to describe an appearance of a specific thing in the analysed area as indispensable, probable, superfluous or improbable. In the following part of the study the procedure of measurement of socio-economical marginality with the use of an analysis of relations between specific things' was described and then the manner of visualisation of the obtained results on a graph was shown. The distance between points A and B on a graph is a measure of a quality of a specific thing. The obtained result will help to make a decision on taking necessary protective or shaping actions in the thing. The method may be also applied in catastral evaluations. (original abstract)
XX
Planowanie przestrzenne z założenia powinno być odpowiedzią na indywidualne bądź zbiorowe potrzeby społeczności korzystających z danej przestrzeni. Przez lata zmieniało się podejście do tego, czym jest samo planowanie i jaki w nim udział powinno pełnić społeczeństwo, a jaki władza. W zależności od tego podejścia definiowane były cele planowania. Opisywane działania zawsze unormowane były w sposób prawny, ściśle powiązany z wyznawaną ideologią i sytuacją polityczną kraju. Historia daje wiele przykładów działań planistycznych w systemie mocno zhierarchizowanym i asymetrycznym politycznie. Potrzeby i oczekiwania wyrażane w formie indywidualnej czy zbiorowej wynikają z różnych aspiracji ludzi, ich preferencji, przynależności do grup społecznych, czy wzorców kulturowych. Ważne jest, aby w procesie planowania mieć jak największe rozeznanie w tym temacie i dokonać konfrontacji ze specyfiką i charakterem obszaru objętego planowaniem. Mając na uwadze liczne problemy, jakich można doświadczać w sferze przestrzennej, gospodarczej czy społecznej, należy stwierdzić, że planowanie przestrzenne poprzez swoją istotę może wprowadzić ład przestrzenny lub przyczynić się do silnego konfliktu społecznego. Dlatego bardzo ważny jest odpowiedni, jak najbardziej różnorodny i pełny udział społeczeństwa w procesach planowania. Standardem powinno być wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społeczności, wykorzystując samorząd jako instrument do realizacji wyznaczonych celów. (abstrakt autora)
EN
As a rule, spatial planning should be an answer to the individual or collective requirements of a population that benefits from space. Over the years, attitudes towards what spatial planning really means and what role society and the state should play in it have changed. Planning objectives are defined according to the approach. Planning has always been regulated by law strictly connected with the ideology and political situation of the country in which it is being done. History provides numerous examples of planning measures that have taken place in hierarchical and asymmetric political systems. The requirements and expectations expressed in an individual or collective manner result from the various aspirations and preferences of the people, affiliation to social class or cultural patterns. In the process of planning, it is crucial to have broad knowledge of the subject matter and to confront it with the specifications and character of the space being planned. Bearing space, economy and/or social difficulties in mind, one can say that spatial planning is likely to impose spatial order or strong social conflict. That is why the relevant, varied and full participation of society in the process of planning is so important. A common approach to solving problems and taking action to satisfy social requirements where the local authorities are to be an instrument for realising aims should be standard practice.(original abstract)
XX
Dba o politykę personalną, dostarcza menedżerom odpowiednich narzędzi, dotrzymuje kroku biznesowi, promuje ideę ustawicznego kształcenia i zachęca pracowników do ciągłego rozwoju. W wirze spotkań i w obliczu coraz nowszych wyzwań HR-owiec potrafi jednak zapomnieć o samym sobie i być jak szewc bez butów. Uważność biznesowa to - zdaniem ekspertów - jedna z nadrzędnych potrzeb współczesnych specjalistów ds. zarządzania personelem. (fragment tekstu)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this study is to present seniors' opinions about their activity and ways to meet seniors' needs. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem was centered around: participation in senior social life; forms of activity undertaken by seniors; ways to spend free time by seniors and the needs of the elderly. Survey was used as the research method. The studies were diagnostic and exploratory. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The progressive demographic change in Polish society makes active and active aging more active and the elderly's needs for care and support become a major stimulus for satisfaction and quality of life. The article reviews the opinions of seniors about their activity and ways of meeting their needs. RESEARCH RESULTS: This study has shown that participation in social life, forms of activity and the needs of the elderly in various ways are met and implemented. Seniors indicating inactivity (in this study are mainly social welfare beneficiaries) generally declare that they feel socially excluded. These people choose a type of home and solitary activity, and spending their free time is mainly based on watching TV and listening to the radio. On the other hand, active seniors (in this study are mainly participants in senior clubs) are satisfied with their role in society. Free time is spent on meetings with people, e.g. in the club and prefer to take various activities. Research also shows that various forms of senior activism, including senior ones, have an impact on the quality of life of the elderly, significantly improving their activity, while addressing higher needs and counteracting social exclusion. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMENDATIONS: There is a need for more intensified action by aid institutions, directed towards seniors who are inactive, excluded - social welfare clients, so that they too can live in the "autumn of life." Training should also be provided to social workers who equip tchem with the necessary knowledge and skills to work effectively with the seniors and to effectively and effectively reintegrate and reintegrate them.(original abstract)
17
Content available remote Międzynarodowe uwarunkowania pozyskiwania ropy naftowej w rejonie kaspijskim
75%
XX
Obecne zużycie ropy naftowej obejmuje około 40% podstawowego wykorzystanie paliw na całym świecie. Najbogatsze złoża ropy naftowej znajdują się wokół Zatoki Perskiej (ok 65%). Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran i Irak zapewniają ok. 30% światowych zasobów ropy. Brak stabilności w tym regionie, zagrożenie ze strony muzułmanów oraz fundamentalizm, zmuszają kraje Europy Zachodniej i USA do poszukiwania alternatywnych źródeł paliw. Znaleziono je w rejonie, a dokładniej na dnie Morza Kaspijskiego, gdzie rezerwy ropy naftowej oszacowano na 163 mld baryłek, co stanowi około jedną czwartą całości środków pochodzących z Bliskiego Wschodu. W artykule przedstawiono problemy związane z różnymi wariantami podziału Morza Kaspijskiego, dokładną lokalizacją zasobów ropy naftowej oraz metody i miejsce jej dystrybucji.
EN
The development of world's economy and the rise in world's population are connected with a constantly growing demand for energy. The second half of the 20th century was marked by a particularly rapid increase in exploitation of fuel resources, and by a growth in the role of oil and natural gas in the structure of primary fuels utilization. Nowadays oil covers about 40% of the primary fuels utilization in the world. The richest reserves of oil are located around the Persian Gulf (about 65%). Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, Iran and Iraq provide around 30% of the world's supply of petroleum. The instability of the region and the threat from the Muslim fundamentalism make the Western European countries and the US search for alternative sources of that fuel. The Caspian region became an area of excellent economic promises. After the collapse of the USSR and the discovery of rich oil reserves in the Caspian Sea bed, the world's interest in the region grew significantly. The Caspian Sea oil reserves have been estimated for 163 billion barrels, which is around one fourth of the confirmed total Middle East resources. This article presents the problems of different variants of dividing the Caspian Sea, location of oil resources in the region, and the methods and location of its distribution.(original abstract)
18
Content available remote A Method of Planning Needs by the Use of LOGREP
75%
XX
Artykuł opisuje proces planowania potrzeb amunicji i materiałów wybuchowych w tradycyjny sposób lub przy użyciu Logrep. W artykule opisano nowy schemat podprocesu identyfikacji potrzeb w oparciu o planowanie potrzeb dzięki użyciu Logrep. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes a process of planning needs in the ammunition and explosives procurement sections in a traditional way or by the use of Logrep. The article describes a new diagram of a needs identification sub-process based on needs planning by the use of Logrep. (original abstract)
XX
Kupowanie powinno być prostym i intuicyjnym procesem. Zadaniem firm jest zaspokajanie potrzeb klienta i dbanie o jego satysfakcję. Pozostawienie klientowi zbyt wielu opcji wyboru nie jest dobrym pomysłem, gdyż wymaga od niego wysiłku przy podejmowaniu decyzji.
XX
W niniejszym artykule przedstawiono tzw. zachowania pomocowe jako jedną z form CCB, określono także typowe przykłady takich zachowań w praktyce. Ponadto w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy skłonność do zachowań pomocowych może być związana z określonymi niezaspokojonymi potrzebami samych konsumentów. Do tego celu posłużyła powszechnie znana klasyfikacja potrzeb według Abrahama Maslowa. Zależności te zostały przedstawione nie tylko na poziomie teoretycznych rozważań, ale również w oparciu o wyniki empirycznych badań własnych o charakterze eksploracyjnym, które były przeprowadzone wśród polskich konsumentów w 2016 r. metodą sondażową z wykorzystaniem techniki ankietowej (badania pilotażowe). W artykule przedstawiono ostrożne wnioski z badań, wskazano także kierunki dalszych badań w tym obszarze. (fragment tekstu)
EN
The paper presents "helping other customers", i.e. discretionary, voluntary and supportive actions towards others as a form of CCB (Customer Citizenship Behaviour). Theoretical deliberation based on literature studies was supplemented by exploratory research conducted in a form of a survey among 73 respondents (a pilot study). The main aim of the presented research was to identify in what types of benevolent acts of helping customers do people engage in and what needs, according to Maslow's hierarchy, are satisfied by these acts. Conclusions are drawn and further research directions are also identified. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.