Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Restrukturyzacja rolnictwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
Reforma administracyjna kraju wywołuje potrzebę ponownego zdefiniowania miejsca i roli Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Komisja nadzwyczajna Sejmu ds. ustaw kompetencyjnych zaproponowała jej likwidację 1.01.1999 r. Jej zadania miałyby przejąć bliżej nie określone agencje regionalne.
XX
Celem autorki była analiza obciążeń budżetu państwa systemem rolniczych kredytów preferencyjnych w latach 1994-2002.
EN
The aim of the paper is to analyze the expenditures of state budget for financing of the system of preferential agricultural credit. The analysis showed that during the examined period the expenditures for this purpose were increasing. Their shares in the state expenditures for agriculture were very high. In 1997 it was even more than 50%. (original abstract)
XX
Artykuł porusza problem restrukturyzacji rolnictwa w Polsce rozumianej jako zmiany w strukturze i technologii produkcji rolniczej, związanych z postępem i wymaganiami rynku, jak też z nakładami i inwestycjami, zmieniającymi strukturę mienia rolnego oraz warunki pracy i życia rolników.
XX
Autor, pracownik Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przedstawił okres rozwoju rolnictwa polskiego w procesie przechodzenia gospodarki polskiej od scentralizowanej do rynkowej. W celu podania specyfiki oraz kierunków restrukturyzacji poddaje analizie relacje udziału głównych składowych produkcji rolnej takich jak: poziom zatrudnienia w rolnictwie, nakłady inwestycyjne oraz zagospodarowanie ziemi w relacji do udziału w tworzeniu Dochodu Narodowego i Produktu Krajowego Brutto. Cały obszar rolniczy Polski podzielono na dwa obszary: Ziemie Zachodnie i Północne (ZZiP) oraz rolnictwo Ziem Dawnych Polski (ZDP).
XX
Po zorganizowaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, od połowy 1992 r. rozpoczęto przejmowanie mienia po likwidowanych państwowych gospodarstwach rybackich typu jeziorowego. W artykule omówiono formy zagospodarowania gospodarstw rybackich (administrowanie, wydzierżawianie, przekazywanie w zarząd, sprzedaż) oraz efekty takich przekształceń. Zwrócono uwagę na obowiązki dzierżawców jezior.
XX
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako instytucja finansowa, wspiera od 1994 roku przemiany strukturalne i modernizuje w rolnictwie, gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich. W artykule omówiono nowe zadania Agencji, które przyniosła nowelizacja ustawy o Agencji w latach 2001-2002.
8
Content available remote Trends of Farms Restructuring in Bulgaria
80%
XX
Kwestia restrukturyzacji jest niezwykle złożona, ponieważ jej znaczną część stanowi restrukturyzacja organizacyjno-ekonomiczna rolnictwa. Wyjściowe zmiany w gospodarstwach rolnych są bardzo istotne. Realizacja polityki europejskiej, przeznaczonej dla rolnictwa na wyższym poziomie gospodarczym, technologicznym i rynkowym niż rolnictwo w Bułgarii, powoduje pewne zmiany pozytywne, ale również i liczne problemy. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie o wpływ zmian strukturalnych w gospodarstwach rolnych na ich sytuację ekonomiczną.(abstrakt oryginalny)
EN
The question for the restructuring is extremely comprehensive, as an important part of it is the organization-economic restructuring of agriculture. The outgoing farm changes are very significant. The implementation of European policy, destined for higher economic, technologic and market level of agriculture than ours, generates some positive trends, but also a lot of problems. Without answer remains the question about the reflection of structural changes on farms' economic state.(original abstract)
XX
Artykuł omawia przekształcenia ustrojowe w rolnictwie byłej NRD.
XX
Stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów w sprawie restrukturyzacji polskiego rolnictwa.
XX
Prywatyzację państwowych nieruchomości rolnych na terenach byłej NRD porównano z przekształceniami zachodzącymi w polskim rolnictwie. Omówiono sposoby i tempo przekształceń, zwrócono uwagę na roszczenia byłych właścicieli, omówiono rozwiązania instytucjonalne.
XX
Coraz częściej obserwujemy procesy ograniczania lub zaniechania produkcji rolniczej przez gospodarstwa rolne. Równocześnie następują procesy realokacji zasobów, znaczna część tych zasobów zostaje przesunięta do pozarolniczych działów gospodarki. Zjawiska te opisywane są w literaturze m.in. jako upadek ekonomiczny, upadłość gospodarstw rolniczych, co w wielu przypadkach jest nieuzasadnione. Ograniczanie produkcji i zaangażowania zasobów rodziny rolniczej w produkcję rolną można bowiem rozpatrywać jako elementy restrukturyzacji specyficznego podmiotu gospodarczego, jakim jest gospodarstwo rolne. Jedną z opcji strategicznych takiej restrukturyzacji mogą być dywestycje. W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę adaptacji terminu „dywestycje” na potrzeby ekonomiki rolnictwa, co jest niezbędne dla usprawnienia analizy i opisu procesów zachodzących w gospodarstwach rolnych. Przedstawione rozważania nie wyczerpują zagadnienia, rozpoznania wymagają m.in.: skala, przebieg, struktura i efektywność dywestycji w rolnictwie, gdyż obecnie brak jest opracowań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Processes leading to reductions in the agricultural production of farms or to the abandonment of such production are becoming more and more frequently observable. Simultaneously, the process of relocation of resources is under way, which leads to the transfer of a considerable part of these resources to non-agricultural sectors of the economy. Such phenomena are being described in scientific literature as an economic collapse and bankruptcy of agricultural farms, which is unjustified in many cases. Decisions to limit production and reduce the engagement of the resources of farmers' families in agricultural production can be seen as elements of the restructuring of specific economic entities that agricultural farms are. One of the strategic options of such restructuring can be divestments. In the presented paper efforts were launched to adapt the term "divestments" for the purposes of agricultural economics, which is indispensable to facilitate the analysis and description of processes occurring in agricultural farms. The considerations included in the paper do not cover all aspects of the problem. It is necessary to examine the scale, the course, the structure and the effectiveness of divestments in agriculture for these issues have not been described so far in any publications. (original abstract)
XX
Podjęto próbę ukazania wpływu Agencji Nieruchomości Rolnych na funkcjonowanie producentów rolnych w warunkach gospodarki rynkowej. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 270 właścicieli gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there was taken an attempt to present influence of Agricultural Property Agency on functioning of agricultural producers in market economy conditions. These issues were enriched in results of survey research conducted on the sample 270 owners of agricultural farms in podkarpackie voivodeship. The conducted theoretical and empirical analysis enables a statement, that a touched problem is very actual and important. The help of Agricultural Property Agency in creating and running modern agricultural farms becomes more and more important element in rural environment. The analysis of empirical data enables a conclusion, that activities realized by Agricultural Property Agency are considered to a moderate degree by farmers in Podkarpackie voivodeship. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są związki pomiędzy gospodarstwem rolniczym a działalnością pozarolniczą. Autorzy przedstawili rozwój wsi i rolnictwa Małopolski i na tym tle lokalną przedsiębiorczość pozarolniczą jako element posiadający zasadniczy wpływ na sytuację gospodarczą gmin Małopolski.
XX
Zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące Sektorowego Programu Operacyjnego, kładąc nacisk na cele, priorytety oraz działania programu. Przedstawiono opis wybranych działań wdrażanych przez ARiMR, zwłaszcza kryteria dostępu oraz rodzaj i zakres pomocy. Ukazano obecny stan realizacji działań na poszczególnych etapach ich realizacji w odniesieniu do kwot limitów przyznanych na te działania.
EN
With Poland's accession to the European Union, broad opportunities for obtaining EU assistance have opened up. One form of assistance is access to the European Union's structural policy instruments; in Poland, this policy was defined in the National Development Plan for 2004-2006. One of the elements of the country's socio-economic development strategy contained in the National Development Plan (NDP) is the Sector Operational Programme: “Restructuring and Modernization of the Food Sector and Development of Rural Areas, 2004-2006”, the main aims of which are to improve the competitiveness of agriculture, sustainable development of the agriculture sector, support for the food processing industry in order to improve its competitive position, and support for the diverse development of rural areas. The Goals of the Sector Operational Programme are implemented within the framework of three priorities: supporting changes and adjustments in the food sector, sustainable development of rural areas, and technical assistance. Specific measures, implemented under each of these priorities, target selected groups of beneficiaries.(original abstract)
XX
Przedstawiono strukturalne bariery rozwoju na obszarach wiejskich, wśród nich warunki przyrodnicze, wpływ pozarolniczego otoczenia gospodarczego, zasad i celów realizowanej polityki rolnej.
XX
W artykule, na przykładzie województwa małopolskiego, podjęto próbę określenia znaczenia spółdzielczości w badanym regionie, wskazano również rolę, jaką powinna odgrywać spółdzielczość w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Analiza została przeprowadzona na przykładzie czterech form spółdzielczości: banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), spółdzielni mleczarskich, spółdzielni pracy oraz grup producenckich.
EN
In this article, the authors discuss the role of cooperatives in the process of restructuring rural areas in Poland. Based on the example of the Małopolskie Voivodship, the authors present the development of selected forms of cooperatives and their importance for the development of rural areas. In the article, the authors point to the need for development of the cooperative movement as a key factor in the diverse development of rural areas in Poland. (original abstract)
19
Content available remote Structural Changes in Agriculture of Ukraine: Results and Perspectives
60%
EN
The paper examines structural changes in the Ukrainian agriculture during the reform period. The tendencies in the agricultural sector and directions of its transformations are considered. It has been concluded that the multifunctional model of agriculture should be implemented in Ukraine, because it can create good opportunities for an increase in the competitiveness of the agricultural sector, a solution of socio-economic issues of the rural areas and a provision of an integrated development of rural areas in the long-term perspective.(original abstract)
XX
Opracowanie ma na celu przedstawienie procesów restrukturyzacji rolnictwa państwowego w regionie zachodniopomorskim w okresie transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem skutków ekonomicznych i społecznych. Materiał badawczy stanowią wyniki projektów naukowych realizowanych przez autora w latach 1999-2004. Ich podstawą były kwestionariusze ankietowe wypełniane przez właścicieli nowych podmiotów gospodarczych, rolników indywidualnych i byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Uzupełniająco wykorzystano materiały sprawozdawcze Agencji Nieruchomości Rolnych. (fragment tekstu)
EN
The paper presents analysis of structural and ownership changes in Polish state agriculture in the context of legal foundations and organizational conditions. The is a description of the state farms restructuring process with the consideration of scale and types of land usage after 1992. Moreover one can find the result; of economic efficiency analysis of new-created units taking over the state land am assets. Then we presented share of individual farmers in the process of restructuring and important social aspects of state farm privatization. The conclusions comprise the comparison of the restructuring expectations to the real - life consequences.(original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.