Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Trzy razy nie determinuje politykę współczesnego świata wobec istniejącego już globalnego deficytu energii i potrzeby niezwłocznego rozszerzenia światowej bazy surowcowej. To nieprawdziwy pogląd o wpływie człowieka na temperaturę naszego otoczenia (efekt cieplarniany), niejasna perspektywa wyczerpywania się mineralnych źródeł energii i surowców, wreszcie powszechna społeczna niechęć do rozwoju energetyki jądrowej. Te trzy determinanty narzuciły odejście od rozpoczętego w XVII wieku naturalnego toku rozwoju technicznego naszej cywilizacji, opartego na logice termodynamiki i zastąpiły go tzw. rozwojem zrównoważonym. Luka koncepcyjna pomiędzy odległym (a mało realnym) jutrem, a dzisiejszymi niedomaganiami gospodarki naszego świata (często zresztą, jak konieczność ograniczenia emisji CO2, wygenerowanymi przez nas samych), musi zostać niezwłocznie wypełniona strategią rozwojową niegenerującą żadnych nierozpoznanych dziś przyszłych rozwiązań, wykorzystującą obecny stan wiedzy, tradycję technologii i techniki, a przede wszystkim zdrowy rozsądek.
EN
It is triple "not" which, in the light of global energy deficit faced today and urgent need to enlarge global resources' base, proves to determine the contemporary world politics. These are: not real viewpoint concerning human impact on temperature in the environment (greenhouse effect), not clear forecast of fossil fuels' and energy resources' depletion, and finally, common public opinion, which is not willing to support development of nuclear power engineering. The aforementioned determinants have enforced the abandonment of natural technological progress of our civilization, which started in the 17th century and which was based on thermodynamic analysis, and have superseded it by so called sustainable development. Conceptual gap between distant (and quite unreal) future and current problems of malfunctioning global economy (such as requirement to reduce emission of CO2, which we generate ourselves) must be urgently filled with development strategy which will make use of the present state of the art, technological and technical tradition, and above all - of common sense, instead of under-developed future solutions.
3
Content available remote XXXVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne
100%
PL
Przedstawiono znaczenie głęboko przetworzonych związków chemicznych dla rozwoju nowoczesnego przemysłu chemicznego i ekonomicznie opłacalnej produkcji chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej specyfiki gospodarczej.
EN
The role of value-added chemicals in the development of chemical industry and profitable chemical production particularly under specific Polish economic conditions was presented. Novel highly profitable productions of fine and specialty chemicals (pharmaceuticals and agrochemicals) were briefly reviewed.
PL
Przedstawiono zarys realizacji misji badawczej, a także kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego i administracji gospodarczej oraz działalności wydawniczej w 100-letniej historii Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, spadkobiercy Instytutu Badań Naukowych i Technicznych Metan. Wytyczony przez twórcę i patrona Instytutu; prof. Ignacego Mościckiego, cel strategiczny działalności – nowoczesne technologie chemiczne z wykorzystaniem krajowych surowców dla zapewnienia niezależności gospodarczej kraju – był realizowany konsekwentnie przez kolejne formy organizacyjne Instytutu: Instytut Badań Naukowych i Technicznych Metan, Chemiczny Instytut Badawczy, Instytut Przemysłu Chemicznego, Główny Instytut Chemiczny i wreszcie Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego. Dzisiejsze osiągnięcia IChP dowodzą ciągłości tradycji i wierności koncepcji twórczej służby przemysłowi chemicznemu i gospodarce narodowej.
EN
An outline of the realization of its research mission, the training of specialized personnel for the chemical industry and planning of the economy, as well as publishing activity in the 100-year history of the Industrial Chemistry Research Institute, a successor of the Institute of Technical and Scientific Research Metan has been presented. The strategic goals set up by the founder and patron of the Institute – Professor Ignacy Mościcki, which include the invention of modern chemical technologies with the application of locally available raw materials in order to guarantee economic independence for Poland has been fulfilled consistently under the different organizational changes of the Institute: Institute of Technical and Scientific Research Metan, Chemical Research Institute, Main Chemical Institute and lastly the Prof. Ignacy Mościcki Industrial Chemistry Research Institute (ICRI). The present achievements of ICRI are proof of this continuing tradition and adherence to the concept of a creative service dedicated to the chemical industry and the national economy.
EN
The recent research into the viable economy in sustainable energy from renewable sources has prompted a review into the potentials of Polish-oriented raw material sources as a catalyst for technological advance, product diversification and consumer satisfaction. The elongation of the process chain in vegetable (rape seed, potato), alcohol additives and glycerin processing has been found to drastically improve energy balances for the short processing methods adopted presently and can make Poland self sustainable in the future.
10
Content available remote Wkład Polski w rozwój światowego przemysłu gumowego
100%
11
Content available remote Perspektywy rozwoju nauk stosowanych w pzemyśle chemicznym
100%
12
Content available remote Wielka Synteza Chemiczna na kolejnym zakręcie
100%
13
Content available remote Polski gaz - gaz dla Polski
100%
15
Content available remote Perspektywy surowcowe współczesnego przemysłu chemicznego
100%
16
Content available remote Polska baza surowcowa a rozwój przemysłu chemicznego : siły na zamiary
100%
PL
Krajowe zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce nie zaspokajają zapotrzebowania przemysłu chemicznego i energetyki. Krajowe węgle kopalne i odnawialna biomasa mogą jednakże być również wykorzystywane do wytwarzania półproduktów chemicznych i paliw płynnych. Dokonano przeglądu procesów chemicznego przetwórstwa węgla przez zgazowanie i przerobu gazu syntezowego, jak również przerobu olejów tłuszczowych i węglowodanów do biopaliw i biochemikaliów. Zarysowano również możliwości, opartej na krajowych surowcach tiochemii oraz chemii chloru, wytwarzania produktów chemicznych. Podkreślono znaczenie przerobu surowców wtórnych (odpadów) dla produkcji paliw i półproduktów chemicznych.
EN
Domestic resources of black coal, sulfur, KCl and NaCl, as also of renewable raw materials (carbohydrates, fats, proteins) were analyzed in terms of (bio)fuel-targeted gasification of C and conversion of syngas, fatty oils, and carbohydrates. Pyrolysis of cellulose, steam reforming of wood, metathesis of fatty acids, the S and the Cl chemistries and recycling, esp. of polymers, should be focused on to make up for the insufficient crude oil and natural gas resources.
PL
W założeniach polityki Unii Europejskiej ciągle dominuje walka o poprawę czystości atmosfery widzianej przez pryzmat ilości emitowanego CO2, znajdująca swoje odzwierciedlenie m.in. w odpowiednich dyrektywach. Przed nami zatem wiele trudnych wyborów, a także obowiązek weryfikacji rzeczywistego wpływu dwutlenku węgla na klimat Ziemi.
19
Content available remote Syntetyczny olej napędowy z gazu ziemnego
100%
PL
Przedstawiono możliwości przemiany gazu ziemnego do ciekłych węglowodorów alifatycznych, stanowiących surowiec do wytwarzania ciekłych paliw motorowych. Szczególną uwagę zwrócono na proces GTL (gas-to-liquids), w którym metan z gazu ziemnego konwertowany jest w obecności tlenu do gazu syntezowego, przetwarzanego dalej do długo łańcuchowych węglowodorów alifatycznych, wykorzystywanych (po hydrokrakingu) do wytwarzania wysokojakościowego syntetycznego oleju napędowego.
EN
Processes for transformation of natural gas to liquid aliphatic hydrocar-bons for motor fuels were presented. In particular, the GTL process for conversion of the natural gas-contained methane with oxygen to syngas, subsequently processed to long-chain hydrocarbons, used for manufacturing synthetic gas oil of high quality by hydrocracking.
PL
Słuszne decyzje podjęte przez organy Unii Europejskiej i rząd Rzeczypospolitej sprawiły, że już znaleźliśmy się na drodze gospodarki (elektromobilności) wodorowej. Podejmując decyzje wykonawcze, powinniśmy mieć świadomość rozbieżności pomiędzy zamiarami ujętymi w agendach rozwojowych i rzeczywistymi współczesnymi możliwościami.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.