Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4409

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 221 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opakowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 221 next fast forward last
PL
Artykuł poświęcony jest opakowaniom, które z logistycznego punktu widzenia stanowią element bezpiecznego, sprawnego oraz skutecznego przemieszczania wyrobów z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia. Dokonano podziału opakowań ze względu na wymogi wynikające z uczestnictwa w łańcuch dostaw, rodzaju ładunku logistycznego, wykorzystywanego systemu znakowania. Zaprezentowano międzynarodowe wymogi znakowania opakowań i ich zawartości w kontekście ustaleń GS1. Przeprowadzono analizę zalet i wad znakowania produktów kodem kreskowym elektronicznym tzw.: EPC.
EN
The article is dedicated to packages, which, from the logistic point of view, are the element of the safe and efficient products shifting from the place of dispatch to its destination. Packages were divided in terms of the requirements arising from participation in the supply chain, kinds of logistics cargo and labeling system used. International requirements for packages and their contents marking in the context of the decisions of GS1 were presented. An analysis of the advantages and disadvantages of the product labeling with either barcode or electronic code (so called EPC).
PL
Artykuł poświęcony jest opakowaniom, które z logistycznego punktu widzenia stanowią element bezpiecznego, sprawnego oraz skutecznego przemieszczania wyrobów z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia. Przedstawiono podział jednostek logistycznych oraz procedury pakowania i tworzenia paletowych jednostek ładunkowych. Zaprezentowano nowoczesne zautomatyzowane procesy pakowania wykorzystywane w praktyce. Zakończenie artykułu stanowi opis automatyzacji procesu paletyzacji/depaletyzacji z wykorzystaniem robotów.
EN
The article is dedicated to packages, which, from the logistic point of view, are the element of safe and efficient products shifting from the place of dispatch to the place of destination. The division of logistics units and procedures for packaging and a pallet load units creation are presented. The article introduces a modern automated packaging processes used in practice. The end of the article provides a description of the palletization depalletization process robotization.
PL
Jednym z podstawowych czynników wpływających na zmiany jakości zamrożonej żywności podczas jej przechowywania i transportu jest opakowanie. Ochronna rola opakowań zależy w bardzo dużym stopniu od rodzaju zastosowanego materiału i kompozycji. W artykule omówiono wielowarstwowy materiał, który mógłby okazać się przydatny do konstrukcji opakowań termicznych. Kompozyt o właściwościach anizotropowych w niewielkim stopniu stanowiłby barierę dla wymiany ciepła podczas zamrażania, a z drugiej strony mógłby skutecznie chronić zamrożony produkt przed niekontrolowanym i szkodliwym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego (fluktuacja temperatury).
EN
One of the basic factors influencing quality changes of chilled and frozen foodstuffs during storage and transport is packaging. The protective function of packaging strongly depends on the kind of material used and its composition. The proposal of multilayer material, which could be useful for construction of thermal packing, was presented. The composite, which has anisotropic specificity, doesn't limit heat transfer during freezing and could protect a frozen product against uncontrolled and harmful influence of external environment (fluctuation of temperature).
PL
Podstawowe elementy marketingu to: produkt, opakowanie, znak fabryczny, cena, dystrybucja i promocja. Specyfika opakowań sprawia, że dobór ich ma ścisły związek ze wszystkimi tymi elementami, a rodzaj i jakość zastosowanych opakowań decydują często o powodzeniu strategii marketingowej.
EN
The fundamental elements of marketing are: product, packaging, trade mark or brand name, price, distribution and promotion. The specificity of packaging causes that its selection is closely connected with all above mentioned elements whereas type and quality level of applied packaging are often decisive for the success of marketing strategy.
PL
W artykule zaprezentowano europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa stosowania materiałów i wyrobów opakowaniowych. Przedstawiono ogólne zasady oznaczania jakości opakowań chłodzonych produktów spożywczych. Szczególną uwagę zwrócono na metody badania migracji substancji małocząsteczkowych z opakowania do zapakowanego produktu, w tym migracji globalnej i specyficznej.
11
Content available remote Opakowanie jako instrument oddziaływania na psychikę klienta
51%
PL
Podstawowym celem referatu jest próba analizy możliwości oddziaływania na psychikę klienta za pomocą opakowań produktów. Autorki analizują takie elementy opakowań jak kształt, materiał, z którego zostało wykonane, gabaryty oraz kolorystykę. W odniesieniu do każdego elementu poszukuje się odpowiedzi na pytania, jakie elementy można osiągnąć podejmując określone działania. Rozważania prowadzone są pod kątem ewaluacji tych działań z punktu widzenia etyki marketingowej.
EN
The core objective of this page is an attempt to analyze how product packaging can influence customer's psyche. Authors analyze such items like: shape material, size and colour. They seek the answer to the key question. What kind of effects can company gain from some described actions? The consideration was made to enable authors to evaluate this actions from the marketing ethics perspective.
PL
Polskie gminy już w 2025 roku będą musiały osiągnąć 55-procentowy poziom recyklingu odpadów wyznaczony przez Unię Europejską. Wkrótce czeka je jednak zmiana metody obliczania unijnych celów, która spowoduje, że mogą być one jeszcze trudniejsze do osiągnięcia. W walce o lepszą zbiórkę, segregację i recykling odpadów samorządom mogłyby pomóc środki z rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), ale cały czas nie wiadomo, jak zostaną one rozdysponowane.
14
Content available remote Zrównoważony rozwój w opakowaniach branży FMCG w aspekcie ekologicznym
51%
PL
Zrównoważony rozwój to hasło obecnie bardzo popularne i ciągle zyskujące na popularności, którym możemy objąć wiele dziedzin, zwłaszcza z branży TSL. W artykule podjęta została próba nakreślenia kilku kierunków, które mogą pozwolić na połączenie oszczędności czasu, pieniędzy, polepszenia jakości produktu oraz usługi wraz z troską o środowisko naturalne.
PL
Równocześnie z koncepcją produktu powinna być wzięta pod uwagę koncepcja dotycząca jego opakowania i to zarówno jednostkowego i zbiorczego, jak też i transportowego. Koncepcja ta wynikać powinna z funkcji opakowania w dystrybucji i promocji towarów i zapewniać powinna możliwie najlepsze i najpełniejsze zaspokojenie aktualnych i oczekiwanych potrzeb nabywców, będąc jednocześnie ważnym czynnikiem działań konkurencyjnych.
EN
Simultaneously with an idea of a product the conception of its packaging including both consumer, multiple and shipping packaging has to be taken into consideration. This conception should result from packaging functions in distribution and promotion of goods and should secure the best and fullest possible fulfilment of present and anticipated consumer needs being at the same time an important competition factor.
Opakowanie
|
2000
|
tom 45
|
nr 02
24-26
PL
W krajach wysoko rozwiniętych zużycie opakowań jest bardzo duże. Przewiduje się np., że w Niemczech wartość wyprodukowanych opakowań osiągnęła w 1999 r. 41 mld DM, tj. 1,12% PKB. Z rynkiem opakowań pozostaje w nierozerwalnym związku rynek maszyn pakujących oceniany globalnie na 17 do 20 mld USD.
EN
In developed countries the consumption of packaging is very high. It is foreseen, e.g., that packaging production in Germany in 1999 will attain the worth of German marks 41000 million, i.e., 1.12% of the GNP. The packaging machinery and equipment market is closely connected with the packaging market and is estimated to US$ 17 to 20 000 million.
PL
Racjonalne gospodarowanie odpadami jest jednym z wyzwań, przed którym stoi Unia Europejska. Ma to znaczenie zarówno, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, zwiększenie poziomu niezależności gospodarki UE od importu surowców spoza jej granic, stworzenie zamkniętego obiegu jak i wzrost konkurencyjności na wspólnym rynku. W prawodawstwie UE zauważa się konieczność odpowiedniego ułożenia relacji pomiędzy producentami produktów a państwem oraz konsumentami w celu lepszego gospodarowania dostępny mi zasobami, które mają charakter ograniczony. Celem artykułu jest wskazanie i analiza regulacji dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta1, wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.
first rewind previous Strona / 221 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.