Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  perception of space
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper deals with issues in production and utilization of common urban areas within contemporary cities. Therefore, the main focus of it was put on the analysis of the possible models of development of spaces in the context of changing socio-economic environment of cities and evolution of their structure. This issue is discussed also in light of the changing definition of the contemporary public space, which no longer resembles the examples known from a few decades ago. In conclusion, it is argued that the value of contemporary public spaces is associated with their influence on site attractiveness – both in physical, social and economic meanings.
2
Content available remote Człowiek jako twórca i odbiorca środowiska mieszkaniowego
75%
PL
Celem opracowania jest pokazanie wzajemnych relacji między przestrzenią zurbanizowaną a człowiekiem, oraz przedstawienie róźnych form urbanistyczno-architektonicznych środowiska mieszkaniowego tworzącego standardy jakości życia mieszkańców miast XXI w.
EN
The aim of the elaboration is to show mutual relations between an urbanized area and a human, as well as to present various urbanistic and architectural forms which set standards of living conditions for city dwellers in the 21st century.
PL
W artykule poruszono problem wspomagania procesów myślowych, pogłębiania, rozwijania wyobraźni oraz świadomości w odniesieniu do procesów dydaktycznych i projektowych. Bodziec, aktywacja, interpretacja, wyobrażenie, wzmocnienie - sformułowania znajdujące miejsce w sferze nauki, aktywizowane oraz modyfikowane na potrzeby realizacji konkretnych działań w obszarze edukacji przekładają się na pożądany progres i aktywność twórczą. Uruchomienie autonomii interpretacyjnej implikuje niekonwencjonalne rozwiązania, niejednokrotnie otwierające nowe płaszczyzny działania lub łączące dotąd odległe, tym samym pozytywnie wpływając na podniesienie poziomu kreatywności. Wykraczanie poza standardy ram programowych, w kontekście swobody prowadzenia badań, poszerza spectrum rozwiązań projektowych, autorskich wypowiedzi, a także indywidualnego spojrzenia na problem. Rodzaj swoistego konektywizmu - uczymy się, gdziekolwiek jesteśmy, robiąc cokolwiek i w każdej chwili - zmodyfikowanego na potrzeby danej dziedziny czy obszaru badań stanowi element układanki mającej przełożenie na charakter środowiska zewnętrznego i jakość egzystencji. Wzbogacona doświadczeniem interdyscyplinarność prowadzonych działań objawia się manifestem samodzielnego myślenia i kreatywnych wypowiedzi, będąc przy tym źródłem edukacyjnych doświadczeń i czynnikiem optymalizującym procesy dydaktyczne oraz projektowe.
EN
The article deals with the problem of supporting thought processes, deepening and developing the imagination and awareness about didactic and design processes. Stimulus, activation, interpretation, imagination, strengthening - phrases found in the sphere of science, activated and modified for the needs of specific activities in the area of education, translate into the desired progress and creative activity. Activation of interpretative autonomy implies unconventional solutions, often opening new levels of action, or connecting previously distant ones, thus positively influencing the increase in the level of creativity. Going beyond the standards of the program framework, in the context of the freedom to conduct research, broadens the spectrum of design solutions, original statements, as well as an individual approach to the problem. A kind of connective - we learn, wherever we are, doing anything and at any time - modified for the needs of a given field or area of research, is part of the puzzle, which translates into the nature of the external environment and the quality of existence. The interdisciplinary nature of the activities carried out, enriched with experience, manifests itself in a manifesto of independent thinking and creative statements, being at the same time a source of educational experiences and a factor optimizing didactic and design processes.
4
Content available remote O wielokulturowych aspektach współczesnej przestrzeni publicznej
75%
PL
W artykule przedstawiono i przeanalizowano zjawisko wielokulturowości współczesnej przestrzeni publicznej. Autor stawia tezę, że różnice kulturowe, dotyczące odmiennej percepcji czasu i przestrzeni mogą mieć wpływ na malejące poczucie komfortu i bezpieczeństwa jednostki przebywającej we wspólnej przestrzeni współczesnego miasta.
EN
This paper presents and analyzes the phenomenon of multiculturalism in contemporary public domain. Author proposes that cultural differences, concerning distinctive perception of time and space, could decrease the feeling of affect the impression of decreasing of comfort and safety of an individual person using thesis the public space of a contemporary city.
5
Content available remote Przestrzeń widziana
75%
EN
Perception of architecture is determinated by the process of seeing. Seeing which is defined in two ways: firstly as a geometrical dependence separating the seen from not seen, as a result of which on the surface of the form there an objectively determinable border is visible which is a derivative of the place from which we are looking at. But seeing is not only the simply relation between the object and its image, as Marleau Ponty claims - „Between the one and other one appearance there are our existence, thought, sensitivity or, briefly, there is our meaning or fenomenological being inscribed into". A form which is built in our mind is a synthesis of some available views. It is filtrated by the individual consciousness of the observer. Therefore, the border of architecture could be the function of visibility and the borders of somebody's awareness of the space.
PL
Zamiarem autora jest wskazanie związków zachodzących pomiędzy percepcją elementów przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej otaczającej człowieka a jego komfortem psychicznym i stosunkiem do współmieszkańców. Rozpatrywany problem jest przedmiotem badań nauk socjologicznych i psychologicznych, jednak wnioski powinny być wykorzystane jako narzędzie w warsztacie architekta. Obok głównych działań twórczych w skali architektonicznej i urbanistycznej konieczne jest zwrócenie uwagi na rozwiązanie elementów najbliższego otoczenia człowieka w budynkach i na zewnątrz oraz uwzględnienie aspektów społecznych związanych z jakością codziennego życia jednostek i całej zbiorowości. W artkule przedstawiono sytuacje, w których architekt może - poprzez konkretne działania - wpłynąć na uczynienie otaczającej przestrzeni przyjazną dla wszystkich, a szczególnie dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.
EN
Identity of a city - as a subject of the conference, is the effect of longstanding architectural and town planning performance, undertaken within a framework of the process of cities' and districts' revitalization. The author would like to point to relations between man's perception of architectural and town planning elements of the surrounding space (immediate built-up area), and his mental wellbeing as well as his relation to other inhabitants. The considered problem is a subject of sociological and psychological studies, but obtained conclusions should be incorporated into an architect's work. Besides main principles of creation, the necessity is to give consideration to social aspects connected to quality of daily life of individuals as well as collectiveness. This study will depict situations, when an architect can - through specific performance - make surrounding space friendly for all, but especially for aged and disabled people.
7
Content available remote Games and play between architecture and art in view of the perception of space
63%
EN
This paper is focused on reflections concerning games and play of architecture with art, taking place in the context of a new paradigm of interactive perception of sensual space, analysed on selected representative examples. In the face of globalization, games and play with architecture in the form of ironic or whimsical designs offer diverse aesthetic perceptions, bordering on kitsch and consumer and commercial mega-gadgets.
PL
W artykule przedstawiono refleksje na temat gry i zabawy architektury ze sztuką rozgrywane w kontekście nowego paradygmatu percepcji interaktywnej przestrzeni sensualnej, zanalizowane na wybranych reprezentatywnych przykładach. W dobie współczesnej globalizacji odmienne doznania estetyczne oferują też zabawy z architekturą w ironicznych i żartobliwych koncepcjach projektów z pogranicza kiczu, megagadżetu konsumpcyjno-komercjalnego.
8
63%
EN
Space representation methods as described by Bruno Zevi in “Architecture as space” are still valid today. Projections, elevations, models, photos and films are commonly used and all of them define the space in a specific way, yet none defines it completely. The development of IT technologies caused emergence of new methods which shape the picture of today’s architecture. Originally, a conventional technical drawing was adapted to the computer environment, but it was the 3D technology that revolutionized spatial representation, by restoring priority to the three-dimensional aspect of reality. Models allow us to explore the virtual reality, which is a huge progress in spatial representation. Thanks to advanced software, buildings of complex structure are formed, bearing testimony of their times - times of IT technologies. A flawless spatial representation method that perhaps will be known in the future should satisfy multi-plane needs of the observer, who experiences the represented space with all senses and impacts it as well.
PL
Nauka obserwacji przestrzeni jest zasadniczym elementem procesu kształcenia architekta i urbanisty. U podstaw każdego dobrego projektu zawsze leży właściwa analiza przestrzenna, widziana w aspekcie estetycznym, funkcjonalnym, społecznym czy gospodarczym. W kształceniu równie ważna jak teoria jest praktyka, czyli nauka oparta na przykładach z otaczającej rzeczywistości. Pod tym względem natrafiamy jednak na wiele problemów, ponieważ liczba wartościowych układów urbanistycznych naszych miast jest dość ograniczona. Proces dydaktyczny musi uwzględniać liczne elementy składające się na krytyczną analizę sposobu postrzegania przestrzeni, wynikającego z życia i wzrastania w określonym środowisku. Można się spodziewać, że obecny odbiór i projektowanie otaczającego świata bez odpowiedniego kształcenia będzie trwał równie długo, jak formy, które dominują w krajobrazie miast i wsi.
EN
The author tries to define the problems of the teaching of the perception of space in reference to the everyday surroundings of the students.
10
51%
PL
Uwaga skierowana na badania mające przyczynić się do projektowania coraz efektywniej uzdrawiających szpitali nikogo już nie zadziwia. Według postępujących współczesnych tendencji architektura prozdrowotna staje się coraz mniej „szpitalna”. Uzasadniona staje się potrzeba dbania o jakość przestrzeni przeznaczonej na pobyt osób chorych, czasowo lub trwale wymagających opieki zdrowotnej. Wiedza dotycząca wpływu jakości architektury szpitala na zdrowie i samopoczucie jest coraz bardziej powszechna - coraz większą uwagę poświęcamy też ogólnemu doświadczeniu pacjentów. Czy potrafimy tę wiedzę ekstrapolować na szerszy kontekst środowiska zbudowanego? Celem artykułu jest wskazanie nowych potrzeb i możliwości prowadzenia badań dotyczących interakcji między miastem a jego mieszkańcami. Współczesne tendencje demograficzne i proces urbanizacji z pewnością będą wymuszać zmiany strategii rozwoju miast również w skali architektoniczno-urbanistycznej, dlatego niezwykle istotne jest nieustanne poszerzanie wiedzy o człowieku, by programować przestrzeń promującą zdrowie i zachowującą mieszkańców w dobrej kondycji psychofizycznej oraz społecznej. W artykule przedstawiono nowe metody agregacji danych, które pozwalają analizować jakość miasta względem potrzeb jego użytkowników.
EN
The research focused on healing architecture of healthcare facilities is no longer anything new. The progressing trends of improving health through design postulate divergence from the past models of hospital architecture. The new trends stress the importance of the quality of space of facilities for temporary or permanent healthcare. Our awareness of the impact of the hospital architecture on the health and well-being of patients increases, thus, their health condition and experience are becoming priorities, among others. Can we extrapolate this know-how to a wider context of the built environment? The article aims to identify new needs and new research opportunities concerning the interactions between the city and its inhabitants. Modem demographic tendencies and the process of urbanization are bound to enforce changes in urban development strategies (including architectural design and urban planning). It seems vital to continue further research in the area of the science of human nature with which to design space improving health and stimulating mental and physical condition of its users and their social interactions. The article presents new methods of data collection in order to analyze the urban space quality in view of the needs of its users.
PL
Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie sposobu opracowania tyflomap z wykorzystaniem techniki wytwarzania przyrostowego, czyli druku 3D. Dotychczasowe badania dotyczyły wykorzystania metod przyrostowych do tworzenia prostych makiet, które nie nosiły znamion opracowania kartograficznego. W artykule przedstawiono procedurę opracowania mapy dotykowej na podstawie otwartych danych wektorowych i jej druku z wykorzystaniem metody FDM. Z uwagi na możliwości przyjętej technologii zaproponowano nowe, autorskie rozwiązania ułatwiające odbiór mapy osobom niewidomym. W wyniku badań opracowano mapę dotykową krain geograficznych Polski, która została przetestowana w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Testy wykazały, że jest to w pełni funkcjonalna mapa, która może być wykorzystana do nauki zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi. Co więcej, zastosowanie druku 3D powoduje znaczne obniżenie kosztów w porównaniu z wcześniej stosowanymi technikami.
EN
The main purpose of this paper is to propose a methodology that would allow to create tactile maps using an incremental manufacturing technique, also called 3D printing. Research works performed in the past concerned the use of incremental techniques to create simple mock-up models that were not cartographic products. The paper presents a procedure for developing a physical tactile map sheet using the FDM 3D printing method, based on open vector data available on the Internet. A methodology of transformation of a flat vector map into a spatial, ready-to-print form, was presented. Conclusions drawn from the implementation of the proposed methodology prove that 3D printing can be successfully used to produce tactile maps. It is a very suitable solution for prototyping and making small batches of cartographic works, which provide useful scientific aids in the education of children and young people. Moreover, the use of 3D printing results in reduction of costs, comparing to techniques applied in the past.
12
51%
EN
Communication of architecture is a multi-dimensional phenomenon, with elements of message decoded only by a limited group of experts, and the general message understood by the vast audience. These two categories are compared within the paper to semantic and semiotic message systems, derived from dialectic interpretation of meaning, as a function of understanding and consciousness. Further investigation of verbal and non-verbal communication leads to recognition of similarities with architectural discipline. Ability of meaning transmission through space is then analysed in context of limita¬tions of human perception and understanding. Formal discursive communicative methods of architecture are described as semantic, whereas non-formal communication are described as semiotic, along with phenomena of grammar and genius loci. This leads to description of both ability and limitations of spatial communication.
PL
Przekaz architektoniczny jest zjawiskiem wielowymiarowym, z pewnymi elementami przekazu czytelnymi wyłącznie dla ograniczonej grupy specjalistów i ogólnym przekazem rozumianym przez ogół odbiorców. Te dwie kategorie odniesiono w artykule do semantycznego oraz semiotycznego systemu przekazu. Formalne, dyskursywne metody komunikatywne architektury są opisane jako semantyczne, podczas gdy metody nieformalne opisywane są jako semiotyczne, wraz z aspektami gramatyki i genius loci. Te dwie metody komunikacji rozumiane są jako funkcje rozumienia oraz świadomości, wywodzące się z dialektycznej interpretacji znaczenia. Dalsze badanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej przeprowadzone w artykule prowadzi do odkrycia podobieństw z architekturą. Zdolność do rozumienia przekazu za pomocą przestrzeni jest następnie analizowana w kontekście ograniczeń ludzkiej percepcji i rozumienia. Analiza ta prowadzi do opisu zarówno potencjału jak i ograniczeń przekazu przestrzennego.
13
Content available Z parteru miasta
44%
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony kształtowaniu miejskich pieszych przestrzeni publicznych w nowych rewitalizowanych strukturach miejskich miast europejskich początkiem XXI wieku na przykładzie nowego rewitalizowanego centrum Bjørvika Barcode w Oslo. Powstają nowe przestrzenie publiczne kreujące nowy kontekst przestrzenny. Artykuł dotyczy także niektórych aspektów kreacji przestrzeni szczególnie z pozycji pieszych użytkowników „parteru” tych przestrzeni oraz ich percepcji związanej m. in. z kompozycją i estetyką architektury oraz stosunku do otoczenia i natury. Kreacja wnętrz miejskich przestrzeni posiada znaczący wpływ na kształtowanie otaczającej synergicznej architektury i synergicznych pieszych miejskich przestrzeni publicznych, a także tworzy nową tożsamość przestrzenną miejsca i architektury.
EN
This paper is devoted to the process of shaping of urban pedestrian public spaces in new revitalised urban structures of European cities in the early 21st century upon the example of a new revitalised centre of Bjørvika Barcode in Oslo. New public spaces emerge, creating a new spatial context. The paper also focuses on some aspects of the creation of space, particularly from the perspective of pedestrian users of the ‘ground floor’ of these spaces and the perception thereof connected with – without limitations – composition and aesthetics of architecture, and its relation towards the surrounding area and nature. Creation of urban spaces has a significant effect on the process of shaping of the surrounding synergic architecture and synergic urban pedestrian public spaces, as well as creates a new spatial identity of the place and its architecture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.