Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Perspektywy produkcji biopaliw w regionie podlaskim
80%
PL
Powszechne stosowanie paliw kopalnych zarówno do celów energetycznych, jak i do zapewnienia napędu transportu drogowego, lotniczego i wodnego, a także napędu maszyn roboczych w budownictwie i rolnictwie powoduje nieodwracalne uszczuplanie zasobów surowcowych oraz zmiany w składzie atmosfery ziemskiej. Zmiany te, a w szczególności wzrost stężenia dwutlenku węgla, są uważane za jedną z głównych przyczyn ocieplenia klimatu i anomalii pogodowych. Jednym z remediów proponowanych dla uzdrowienia tej sytuacji jest wykorzystanie paliw pochodzenia roślinnego, w przypadku których emitowany do atmosfery dwutlenek węgla pochodzi z dwutlenku węgla zaabsorbowanego z atmosfery w okresie wzrostu rośliny i zostanie ponownie pochłonięty z atmosfery przez następne generacje roślin. Tworzy to zamknięty cykl obiegu węgla w przyrodzie, naruszany przez użytkowanie paliw kopalnych. Z surowca roślinnego mogą być wytwarzane zarówno paliwa stałe, jak też paliwa ciekłe i gazowe. Dla każdej z tych możliwości inny jest optymalny dobór surowca, inna wydajność energetyczna (rozumiana jako ilość energii netto uzyskiwanej z określonej masy surowca roślinnego bądź z określonego areału uprawy), inna technologia wytwarzania paliwa. Celem obecnej pracy było dokonanie analizy wydajności energetycznej wybranych upraw nadających się do wykorzystania do produkcji paliwa stałego i paliwa ciekłego oraz ocena zapotrzebowania na energię niezbędną do produkcji materiału roślinnego i przetworzenia go na paliwo w zestawieniu z wartością opałową uzyskanego paliwa, analiza dostępnych gruntów i ich wydajności oraz ocena potencjału regionu w zakresie produkcji biopaliw. Przeanalizowane są również implikacje produkcji biopaliw w stosunku do innych działów produkcji.
EN
Everyday use of fossil fuels for generation of electricity and heat as well as for powering means of transportation and construction and agricultural machinery, causes irreversible diminution of resources and changes in the content of Earth atmorphere. Those changes, especially an increase of carbon dioxide concentration, are considered as main reasons of global warming and weather anomalies. One of the proposed remedies, aiming toward restoration of global equilibrium is use of fuels developed from floral origins. In such a case, carbon correspondingly dioxide emitted to the atmosphere comes from the carbon dioxide absorbed by the plant during its growth, and will be absorbed again by new generations of plants - what constitutes well known closed carbon cycle in Nature (obviously spoiled by the use of fossil fuels) The floral material can be used for fabrication of solid, liquid, and gaseous fuels. For each of those cases optimal choice of a plant as well as energetic efficiency (understood as a net quantity of energy obtained from the specified mass of floral material or from specified acreage of plantation) is different. Similarly, technology of fuel manufacturing is also different for those cases. The aim of the present work consists in analysis of energetic efficiency and economic profitability of chosen crops, suitable for production of solid or liquid fuel, in combination with estimation of energy needed for production of floral material and for its conversion into the fuel that is characterized by its specific energetic equivalent. Analysis of available acreage of land and its agricultural efficiency is made, as well as the potential of the Region with respect of biofuels production is estimated. Effects of land use for biofuel production with respect to other branches of agricultural production are discussed.
PL
Celem artykułu jest próba oceny bezpieczeństwa transakcji w bankowości internetowej. Wskazano zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji, w tym szyfrowanie danych, podpis elektroniczny, certyfikacja, tokeny, metody identyfikacji klienta. Dokonano oceny stopnia skuteczności wykorzystywanych mechanizmów zabezpieczeń w polskich bankach internetowych.
EN
The aim of the paper is an trial of assessment the transactions security in internet banking. The review of used techniques of client identification was performed (including modern solutions as: electronic signature, tokens and simple entering the logname and user password). The example of technical structure of sale data maintenance, processing and transmission were specified (data encryptions, certification). The advantages/disadvatages of individual methods used in Polish internet banking were pointed.
4
Content available remote Usprawnianie procesów produkcyjnych przy użyciu mapowania strumienia wartości
80%
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie mapowania strumienia wartości przy procesie produkcji wiązek elektrycznych. Przedstawiono graficzne mapy strumienia wartości przed wprowadzeniem optymalizacji oraz po wprowadzeniu optymalizacji. Zastosowanie VSM pozwoliło zwiększyć wydajność, efektywność oraz produktywność analizowanego procesu.
EN
The article presents the application of value stream mapping during the production process of electric bundles. A graphical maps of the value stream were presented before the implementation of the optimization and after the implementation of the optimization. The use of VSM allowed to increase the efficiency, effectiveness and productivity of the analysed process.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa powinny budować swoja pozycję rynkową poprzez wdrażanie zmian w wielu obszarach swojej działalności, miedzy innymi dzięki zastosowaniu zintegrowanych systemów informatycznych. Dzięki tym systemom menadżerowie mają stały wgląd do bieżących informacji, które są niezbędne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest prezentacja wad i zalet wynikających z wdrożenia systemów MRP, MRP II i ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN
Contemporary companies should build their market position by implementing changes in many areas of their business, inter alia through the use of integrated IT systems. With these systems, managers have a constant insight into the current information that is essential for the efficient management of the business. The aim of the article is to present the advantages and disadvantages of the implementation of MRP, MRP II and ERP systems in the manufacturing company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.