Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwas octowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania przenikania kwasu propionowego (KP) i octowego (KO) przez membrany polimerowe z różnymi grupami funkcyjnymi. Wyznaczono strumienie i współczynniki separacji dla membrany silnie zasadowej (Neosepta AFN-7), silnie kwasowej (Nafion-120) oraz słabo kwasowej membrany Flemion. Stwierdzono, że szybkość transportu PA i AA rośnie w szeregu: Jko(Flemion
EN
The permeation of propionic (PA) and acetic (AA) acid through various membranes made up from different functionalized polymers were carried out. The fluxes and separation coefficients were determined for strongly basic (Neosepta AFN-7), strongly acidic (Nafion-120) and weakly acidic membrane Flemion. The PA and AA transport rates can be ordered as follows: Jko(Flemion
PL
Na podstawie przeglądu literaturowego przedstawiono stan wiedzy na temat katalitycznej syntezy dioctanu etylenu, omówiono dobór metod analitycznych, określono stosunki stałych szybkości reakcji w stanie równowagi chemicznej, opracowano model matematyczny i estymację wartości stałych szybkości reakcji w funkcji temperatury. Doświadczalnie wyznaczono stopień konwersji glikolu etylenowego oraz selektywność powstawania mono- i dioctanu glikolu etylenowego.
EN
(HOCH2)2 was esterified with AcOH at 25–90°C in presence of 3 sulfonic acid catalysts to resp. mono- and diacetates to study the reaction kinetics and selectivity. The selectivity of diacetate formation was only 10–15%. The exptl. results agreed well with the math. model of the reaction.
PL
Bakterie kwasu octowego (ang. acetic acid bacteria – AAB) to ważna mikroflora w produkcji żywności i napojów, jak również w wielu procesach biotechnologicznych. Artykuł omawia przemysłowe procesy produkcji octu, kakao, celulozy bakteryjnej, a także inne, mniej znane produkty biokonwersji otrzymywane z udziałem AAB: syntezę gamma-laktonu kwasu L-gulonowego stosowanego do wytwarzania witaminy C, D-tagatozy – środka wypełniającego i słodzącego w produktach spożywczych, a także kwasu szikimowego – kluczowego prekursora w produkcji wielu antybiotyków.
EN
The acetic acid bacteria (AAB) play important roles in food and beverage production, as well as in the biotechnological processes. The special type of metabolism differentiates them from other bacteria. AAB can play a positive role in the production of selected foods and beveragesas well as spoil food products. Acetic acid bacteria are also used in production of acetic acid, cocoa and bacterial cellulose, and in biosynthesis of 2-ketoL-gulonic acid, which is substrate for the production of vitamin C, D-tagatose – a bulking agent and no calorific sweetener, or shikimate, which is a key intermediate for a large number of antibiotics.
5
Content available remote Kwas octowy : metoda oznaczania
75%
EN
Method is based on the adsorption of vapours of acetic acid on silica gel, desorption with 1% formic acid in methanol and its determination of the obtained solution by gas chromatography. The determination limit of the method is 0,5 mg/m3.
EN
The effect of Akolidine-10 additions (0.001-0.1%) into deaerated, 5M acetic acid solution on corrosion behaviour of 316L (X2CrNiMo 18-14-3) stainless steel has been investigated in the absence and in presence of NaCl addition. It can be postulated that Akolidine-10 decreases the hydrogen activity on the steel corroding surface. Additions of Akolidine-10 into the test solution is particularly advantageous in passive region because it protects steel surface against local corrosion attack.
PL
Badano wpływ dodatków Akolidyny-10 (0,001-0,1%) do odpowietrzonego roztworu 5M kwasu octowego na zachowanie korozyjne stali kwasoodpornej 316L (X2CrNiMo 18-14-3) w nieobecności - i w obecności dodatków NaCl. Uzyskane wyniki pozwalają przyjąć, że Akolidyna-10 zmniejsza aktywność wodoru na korodującej powierzchni stali. Dodatki Akolidyny-10 do roztworu roboczego są szczególnie korzystne w warunkach pasywacji stali, gdyż chronią jej powierzchnię przed lokalnym atakiem korozyjnym.
8
Content available Kwas octowy
75%
PL
Kwas octowy (kwas etanowy lub kwas metanokarboksylowy) to organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych. Związek jest bezbarwną, palną, lotną cieczą o ostrym zapachu. Kwas octowy jest stosowany w syntezie organicznej, używa się go do produkcji: sztucznego jedwabiu, leków (aspiryny, leków przeciwbakteryjnych, antybiotyków), taśmy filmowej, włókien syntetycznych (karboksymetylocelulozy, i poli (tereftalanu etylenu - butelki PET), jest sto stosowany również w technice grzewczej - do usuwania kamienia kotłowego. W postaci kilkuprocentowego roztworu(produkt fermentacji octowej) jest używany jako ocet spożywczy do konserwacji żywności i zbiorów rolnych. Kwas octowy jest zarejestrowany do stosowania jako nieselektywny herbicyd kontaktowy do zwalczania różnorodnych chwastów i niektórych traw. Kwas octowy jest substancją wielkotonażową. W Unii Europejskiej jest produkowany przez 54 producentów. W Polsce największym producentem są zakłady „Zachem” w Bydgoszczy. W polskim przemyśle, według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2007 r. oraz w 2010 r. nie zgłaszano narażenia na kwas octowy o stężeniach przekraczających obowiązujące normy, tj. wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) = 15 mg/m oraz wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) = 30 mg/m Głównym skutkiem działania toksycznego par kwasu octowego jest działanie drażniące na błony śluzowe: nosa, oczu i skóry. Istnieją doniesienia w dostępnym piśmiennictwie o zatruciach ostrych kwasem octowym u ludzi po omyłkowym spożyciu kwasu lub w celach samobójczych oraz w wyniku nanoszenia kwasu octowego na skórę w celach leczniczych (kompres). Kwas octowy w dawce 20 ÷ 50 g lub w ilości 60 ÷ 70 ml jest uważany za śmiertelny dla ludzi. Po połknięciu lub na skutek kontaktu ze stężonym kwasem octowym występują: oparzenia, martwica tkanek, zapaść krążeniowa, skąpomocz, hemoliza i hemoglobinuria, a następnie bezmocz. Na podstawie wyników badań na zwierzętach nie wyznaczono wartości NOAEL dla działania drażniącego par kwasu octowego. Stężenie kwasu octowego powodujące zmniejszenie o 50% (RD częstości oddechów u myszy wynosiło 408 ÷ 560 mg/m (163 ÷ 227 ppm), natomiast u szczurów - 2600 mg/m (1040 ppm). W badaniu przeprowadzonym na ochotnikach, przy zastosowaniu standaryzowanej analizy psychofizycznej, wyznaczono próg zapachu kwasu octowego (OTH) na poziomie 1,5 mg/m (0,6 ppm) oraz próg działania drażniącego (limit lateralizacji) oparty na stymulacji wewnątrznosowych zakończeń nerwu trójdzielnego (LTH) na poziomie 100 mg/m (40 ppm). Narażenie ochotników na kwas octowy o stężeniu 25 mg/m (10 ppm) nie miało wpływu na: częstotliwość mrugania powiekami, wzrost oporu dróg oddechowych oraz stężenia mediatorów stanu zapalnego w popłuczynach z nosa. Proponuje się przyjęcie dla kwasu octowego wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS wynoszącej 25 mg/m (10 ppm), ustalonej w badaniach na ochotnikach. Po zastosowaniu odpowiednich współczynników niepewności przy jęto stężenie 25 mg/m za wartość NDS kwasu octowego. Zaproponowano także wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego NDSCh kwasu octowego na poziomie dwa razy wyższym, tj. 50 mg/m Dodatkowo zaproponowano oznakowanie związku literą „C” - substancja żrąca
EN
Acetic acid is used in organic synthesis in producing artificial suk, drugs (aspirin, antibacterials, antibiotics), film tape, synthetic fibers (carboxymethyl cellulose, cellulose acetate, PET bottles and as a descaler. In the form of a weak solution (acetic acid fermentation product), it is used as vinegar for preserving food and agricultural harvest. Acetic acid is registered as a non-selective contact herbicide. It is an HPV substance. The main toxic effect of acetic acid vapor is irritating to the mucous membranes of the nose, eyes and skin. There have been reports of acute poisoning with acetic acid in humans following ingestion of acid by mistake or in suicides, a topical application of the acid to the skin for medicinal purposes, as a compress. Doses of 20-50 g or 60-70 ml of concentrated acetic acid are considered to be fatal to humans. After ingestion or upon contact with concentrated acetic acid, there are burns, necrosis, circulatory collapse, oliguria, hemolysis and hemoglobinuria, and anuria. In animal studies, there is no NOAEL for irritant vapors of acetic acid. The concentration of acetic acid, resulting in a reduction of 50% (RD5O) in respiratory rate in mice, is 408 mg/m (163 ppm) - 560 mg/m (227 ppm). The odor threshold of acetic acid (OTH) of 1.5 mg/m (0.6 ppm) and the lateralization limit based on the stimulation of the trigeminal nerve endings (LTH) of 100 mg/m (40 ppm) have been set. Studies in volunteers have hown that acetic acid in a concentration of 25 mg/m3 (10 ppm) does not cause any changes in the studied parameters. Only subjective feelings of acid odor perception have been reported. The effects of exposure in volunteers indicating sensory irritation of the trigeminal nerve, such as eye irritation, did not differ significantly at this concentration from the effects in a control group that was exposed to a vapor of acetic acid odor sensing threshold level, i.e. 1.5 mg/m (0.6 ppm). Acetic acid concentration of 25 mg/m3 (10 ppm) also had no effect on the frequency of blinking, the increase in airway resistance and concentration of the inflammatory mediators in the nasal lavage fluid. It is proposed to establish the limit values of acetic acid taken as NOAEC value of 25 mg/m3 (10 ppm) determined in tests on volunteers. After applying appropriate uncertainty factors, it was suggested to adopt the concentration of 25 mg/m as the maximum admissible concentration (MAC for this compound. It has been also recommended the short-term exposure limit (STEL) of 50 mg/m In addition, marking with the letter ”c” (corrosive) is proposed.
PL
Opierając się na doświadczeniach nad syntezą trójcentrowego kompleksu chromu(III) z kwasem propionowym, podjęto próbę otrzymania analogicznych kompleksów chromu(III) z kwasem octowym i mlekowym oraz zbadano ich właściwości fizykochemiczne z zastosowaniem wybranych metod termoanalitycznych i spektroskopowych. Stwierdzono, że nowo otrzymane związki wykazują zbliżoną do kompleksu z kwasem propionowym rozpuszczalność w wodzie i stabilność termiczną. Nowe kompleksy chromu(III) mogą być dalej badane, szczególnie pod względem aktywności biologicznej.
EN
Based on our experiments on synthesis of trinuclear chromium(III) complex with propionic acid, novel analogues of chromium(III) complexes with acetic and lactic acids were synthesized and physicochemical properties were determined with the use of thermoanalytical and spectroscopic methods. It was found that solubility in water and thermal stability of these novel compounds are similar to that of the complex with propionic acid. Newly synthesized chromium(III) complexes can be farther investigated, especially with respect to their biological activity.
10
Content available remote Rozkład kwasu octowego metodą Fentona
75%
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowych kwasów dikarboksylowych do otrzymania aplikacyjnego odpowiednika kwasu octowego. Wykazano pełną przydatność Adisolu, produktu otrzymanego przez modyfikację odpadowych kwasów dikarboksylowych, polegającą na zwiększeniu ich rozpuszczalności poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości kwasu cytrynowego i usunięcie z ich składu kwasu o najmniejszej rozpuszczalności w wodzie, kwasu adypinowego do procesów zobojętniania alkalicznie bielonych wyrobów z bawełny, w procesach wykończalniczych (zmiękczanie, wykończenie przeciwgniotliwe) oraz wysoką stabilność pH wykończonych wyrobów. Przeprowadzone w zakładach przemysłowych próby aplikacyjne potwierdzają dodatkową zalety tego produktu – zmniejszenie ChZT powstających ścieków.
EN
Tech.-grade glutaric (contg. also succinic and adipic) acid, or GT Acid, 30 kg, was dissolved 1 h/80°C in 56 kg H2O, stirred 1 h/40–50°C with 7.5 kg citric acid and 1 kg of a basic activated C, vacuum-filtered, left 24 h to cryst. adipic acid, and refiltered to yield 83.3 kg filtrate, or Adisol, pH 1.4, d. 1.122 g/cm3, acid nonvolatiles 38.2%, acid no. 298.2 mg KOH/g. Crude adipic acid, 7.8 kg, dried 6 h/70°C gave 6.6 kg adipic acid m. 153°C, acid no. 798.2. Com. trials showed Adisol to effectively neutralize alkali-bleached cotton fabrics and to be useful in softening and in anti-crease treatments. The ChOD of the Adisol-left wastewaters was lower by 25% than that of the AcOH-based wastewaters.
13
75%
EN
Furnace slag from direct-to-blister smelting of copper concentrates contains 12–15% of copper and 2.5–4% of lead. In this form it cannot be deemed as waste material, and thus it is subjected to a high-temperature process of slag decopperization; after this, converting process is performed on the Cu–Pb–Fe alloy being the product of decopperization process in electric furnace. An interesting alternative to the presently used processing of flash smelting slag would be its hydrometallurgical processing and selective recovery of Pb and Cu. This paper presents the results of laboratory tests on flash smelting slag leaching with acetic acid solutions and acetic acid with urea additive. The experiments performed allowed to optimize the process parameters to such an extent that Pb content in the post-leaching sediment is practically equal to the value obtained through the high-temperature process performed in electric furnace.
15
75%
PL
Zbadano kinetykę utleniania etylobenzenu mieszaniną ozonowo-powietrzną w lodowatym kwasie octowym. Wprowadzenie octanu manganu(II) jako katalizatora do układu reakcyjnego zwiększyło selektywność utleniania łańcucha bocznego z 34,0% do 83,7%. Głównym produktem reakcji był acetofenon (76,0%) i octan metylofenylokarbinolu (9,7%).
EN
The kinetics of PhEt oxidn. with an O3-air mixt. in glacial AcOH in presence of Mn(OAc)2 was studied. Introduction of the catalyst resulted in an increase of the side-chain oxidn. selectivity from 34.0 to 83.7%. AcPh (76.0%) and PhMeCHOAc (9.7%) were the main reaction products. Traces of PhMeCHOH and PhCHO were found in the reaction mixt. No products of PhH ring ozonolysis were detected.
EN
Salen supported polymer catalysts were obtained as a result of a multi-stage chemical modification of three-components 2-hydroxyethyl and 2-hydroxypropyl metacrylate copolymers. The catalysts were tested in the model reaction of acetic acid with epichlorohydrin.
19
Content available remote Epoksydowanie olejów roślinnych
63%
PL
Przedstawiono przegląd danych literaturowych otrzymywania związków epoksydowych, w tym głównie epoksydowanych olejów roślinnych. Do produkcji epoksydów ze związków nienasyconych z wiązaniem etylenowym są stosowane cztery główne metody technologiczne: epoksydowanie nadklasami karboksylowymi, katalizowane kwasami mineralnymi lub enzymami; epoksydowanie organicznymi wodoronadtlenkami a także nadtlenkiem wodoru, często w środowisku alkalicznym i w obecności nitrylu; epoksydowanie halogenohydrynami; epoksydowanie tlenem cząsteczkowym. W produkcji epoksydowanych olejów roślinnych największe znaczenie zyskała metoda epoksydowania nadkwasami karboksylowymi, otrzymywanymi in situ. Do wprowadzania grup epoksydowych stosuje się oleje zawierające wiązania nienasycone w kwasach, takich jak oleinowy, linolowy i linolenowy. Epoksydowane oleje roślinne są wykorzystywane jako plastyfikatory i stabilizatory tworzyw sztucznych, a także w produkcji środków powierzchniowo czynnych, środków pomocniczych w produkcji farb, lakierów, smarów, klejów.
EN
The literature data of preparation epoxides, in it mainly epoxidized plant oils were presented. To produce epoxides from olefinic-type molecules are used four technologies: epoxidation with percarboxylic acids, catalyzed by mineral acids or by enzymes; epoxidation with organic peroxides as well as with the hydrogen peroxide, often in the alkaline medium and in the presence of nitrile; epoxidation with halohydrins; epoxidation with molecular oxygen. In the production of epoxidized plant oils epoxidation with percarboxylic acids generated in situ gained a great significance. To introduce epoxy groups are being applied oils containing unsaturated bonds in acids such as oleic, linoleic and linolenic. Epoxidized plant oils are used as plasticizers and stabilizers of polymers, as well as in the production of surface-active agent, of auxillaries in the production of paints, varnishes, greases, glue.
PL
Uzasadniono, że polisacharydy staną się surowcem XXI w. dla przemysłu chemicznego i branż parachemicznych (farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej). Wskazano na rolę polisacharydów jako nośników energii, źródła podstawowych surowców przemysłowych (etanolu, metanolu) oraz biopolimerów poddających się licznym modyfikacjom fizycznym, chemicznym, fizykochemicznym i enzymatycznym. Opisano sposoby modyfikowania skrobi i zastosowań produktów modyfikacji. Za szerokim wykorzystaniem polisacharydów do celów spożywczych i niespożywczych przemawia ich odnawialność i biodegradowalność.
EN
Role of polysaccharides as 21st century resource for chemical, and para-chemical industry (pharmaceutical, cosmetics, food) is presented. Polysaccharides should be considered as source of energy and basic chemicals (ethanol, methanol) as well as the material numerous physical, chemical, physicochemical, and enzymatic modifications. Several modifications are presented together with possibilities of their application in nutrition and for non-nutritive purposes. Versatility and biodegradability of polysaccharides justify.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.