Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interjection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
The aim of the article is to conduct a semantic analysis of Polish interjections. The collected data consist of words (200 forms), which were qualified as an interjecion in the National Corpus of Polish and in the Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego. The article consists of four chapters. The first part provides a short introduction to the subject matter related to interjections and includes a short summary of the views and opinions concerning their semantic structure. The author briefly describes methods and the conception of the meaning, which are used in the article (cognitive semantics). The third chapter provides a semantic analysis of interjections. It consists of the description of characteristic central domains, in frames of which interjections are conteptualised (feelings, movements, sounds, scripts and will) and presents characteristic features of the domain matrixes of interjections. Finally, the author summarizes the research results.
EN
The article discusses different roles that the name of noises, exclamations and other onomat-opoeic lexems of expressive character that are inscribed in cultural patterns can play in de-veloping a child’s speech and in teaching Polish as a foreign and native language. It gives examples of the exercises and didactic strategies that support students in taking part in effec-tive communication and make them get used to vivd language, filled with emotions.
PL
W artykule przeprowadzono porównanie dawnych i współczesnych rozważań drogi krzyżowej pod względem funkcji i częstości występowania w nich wykrzykników. Analizie poddano 100 polskich tekstów opublikowanych w pierwszej połowie XX wieku i 100 współczesnych tekstów (wydanych po soborze watykańskim II). Okazuje się, że liczba interiekcji we współczesnych tekstach radykalnie się zmniejszyła. Obecnie występują tylko w specjalnych kontekstach w utrwalonych formułach i w stylizacji, bardzo często w użyciu ironicznym. Artykuł porusza także problem rozróżnienia wykrzykników i innych części mowy, a także interiekcji emotywnych i imperatywnych.
EN
The article presents a comparison of older and contemporary texts in respect of the functions and frequency of interjections. The analysis is based on about 100 Polish texts used in Catholic ceremonies of the so called Way of the Cross published during the first half of the 20th century and 100 contemporary texts of devotional practice (after the Second Vatican Council). It appears that the number of interjections in contemporary texts has decreased radically. At present they occur almost exclusively in special contexts — in fixed formulas and stylization, they are frequently used in ironic utterances. The paper also deals with the distinction between interjections and other parts of speech and considers the problem of differences between emotive and imperative interjections.
4
71%
EN
The subject of this sketch is the status of the class of interjections in the Kashubian language, the role of interjections in the linguistic awareness of the Kashubian lexicographers, methods of defining these units in three dictionary sources, their characteristics, and an attempt at typology.
PL
Przedmiotem szkicu jest status klasy interiekcji w języku kaszubskim, miejsce wykrzykników w świadomości lingwistycznej kaszubskich leksykografów, metody opisu tych jednostek w trzech źródłach słownikowych, ich zróżnicowanie oraz próba typologii.
FR
Malgré la fréquence de son apparition dans l’expression naturelle (aussi bien parlée qu’écrite), l’interjection reste, paradoxalement, l’un des phénomènes les plus controversés de tout le système linguistique et dès lors, considérés comme périphériques. La complexité de sa nature aussi bien que son statut très ambigu, conduisent au flou terminologique ne permettant pas d’aboutir, à ce stade de recherche, à un modèle définitoire qui pourrait être satisfaisant pour tous les éléments de cette classe grammaticale. Notre article se propose d’explorer la catégorie de l’interjection en s’appuyant sur les critères morphologiques, syntaxiques et sémantiques. L’objectif de notre travail sera de décrire le fonctionnement de l’interjection dans le discours en évoquant le rôle du contexte situationnel qui détermine le caractère polyfonctionnel de ce groupe de mots. Cette démarche nous permettra ègalement d’analyser le potentiel expressif de la classe grammaticale en question, ainsi que sa portée communicative.
EN
Despite its frequent appearance in natural expression (both spoken and written), the interjection remains, paradoxically, one of the most controversial phenomena in the whole language system and is therefore considered peripheral. The complexity of its nature, as well as its very ambiguous status, lead to blurry terminology, which, at this stage of research, does not allow to achieve a defining model that could be satisfactory for all elements of this grammatical class. The paper aims to explore the category of the interjection by relying on morphological, syntactic and semantic criteria. The objective of my work is to describe the functioning of the interjection in speech by evoking the role of situational context which determines the multifunctional character of this group of words. This approach will also allow me to analyze the expressive potential of the grammatical category in question and its communicative significance.
EN
Interjections are units that occur mostly in spoken language. It has been claimed that these parts of speech are characteristic of text types whose function is to mimic speech, such as comic books. Having analysed selected German comic books, I discuss the morphological and syntactic features of interjections in this text type. I examine morphological phenomena: lengthening, doubling, and multiplication, as well as compositions of different subclasses of the investigated part of speech. Special focus in the analysis is placed on the Inflektive category, a term used in German linguistics, meaning bare verb stems, typical for comic books. Furthermore, I describe the syntactic features of interjections, considering their ability to function as independent utterances in comic books. In conclusion I demonstrate that certain subclasses of interjections are prone to form novel and independent expressions with other representatives of the analysed class, while other subclasses do not display such a tendency.
PL
Interiekcje są jednostkami charakterystycznymi dla rodzajów tekstów, których funkcją jest naśladowanie języka mówionego, takich jak komiksy. Przedstawiony artykuł ma na celu dyskusję cech morfosyntaktycznych interiekcji w wybranych komiksach niemieckich. Omówione zostały zabiegi morfologiczne: wydłużenie, podwojenie, multiplikacja, oraz możliwości współwystępowania poszczególnych podklas prezentowanych jednostek. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu tzw. „Inflektive”, czyli rdzeni czasowników pozbawionych końcówek fleksyjnych. Ponadto przedstawione zostały cechy syntaktyczne interiekcji komiksowych, z uwzględnieniem zdolności do funkcjonowania w roli samodzielnych wypowiedzeń. Wykazano, że pewne podklasy interiekcji cechuje skłonność do tworzenia nowych, nieskonwencjonalizowanych w języku form, a także do współwystępowania z określonymi jednostkami innych podklas.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.