Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 211

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcje lasu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Tereny wiejskie stanowią atrakcyjną alternatywę dla wypoczynku ludności z miast i miasteczek. Kontakt z przyrodą, czyste środowisko oraz fakt bliskości tych obszarów eliminujący długie i często uciążliwe podróże stanowią o ich atrakcyjności. Ocena przydatności terenów do wykorzystania zgodnie z określoną funkcją wymaga analizy szeregu kryteriów. Ukształtowanie terenów, gatunki roślin, obecność akwenów wodnych i innych ciekawych obiektów może zadecydować o atrakcyjności obszarów i przypisaniu im określonych funkcji. W procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru terenu pod daną funkcję wybierany wariant optymalny spełniający w najwyższym stopniu określone oczekiwania. Podmiot analizy definiuje zestaw kryteriów lub częściej różne warianty zestawu kryteriów, które są analizowane poprzez matematyczne wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Pod pojęciem kryterium oceny rozumie się cechę przestrzeni, za pomocą, której dokonuje się klasyfikacji i oceny zjawisk fizyczno-geograficznych na danym obszarze. W artykule przedstawiono fragment zaproponowanej metodyki i procedurę postępowania prowadzącego do określenia przydatności terenów leśnych do pełnienia określonych funkcji społecznych i rekreacyjnych.
EN
Rural areas are an attractive alternative to the rest of the population of cities and towns. Contact with nature, clean environment and the fact that the proximity of these areas to eliminate the long and often tedious journeys are on their attractiveness. Assessment of the fitness for use of various land in accordance with the specific function requires the analysis of a number of criteria . Developed areas, species of plants, the presence of water bodies and other interesting objects can decide the attractiveness of areas and assign them to specific functions . In the process of decision- making on the selection of the site for the function selected optimum variant that meets the highest degree certain expectations . Entity analysis defines a set of criteria, or more variants of a set of criteria, which are analyzed by mathematical support decision-making. The term criterion is understood feature space by which they are classified and evaluation of physical phenomena in a given geographical area. The paper presents a fragment of the proposed methodologyprocedure for proceedings to determine the suitability of forest land to perform certain social functions and recreational activities.
EN
The paper presents a system based on a computer programme which enables automation of valuation of forest functions. In the work the valuation system prepared in the Forest Management Department of the Agricultural University in Poznań (in the scope of methodical basis) was used. The method is based on three-step division of forest functions (protective, productive and recreational) and on appraisal of selected values on the level of a stand. For the appraisal a point-weight method of valuation was applied. The automation of forest functions valuation enables relatively fast control of correctness of the applied method under conditions of a concrete object (a forest district) and then verification of selected parameters assessing values and functions of the examined area. The appraisal of individual values consists in working on a great number of input data which has been very time-consuming so far. The use of computer techniques (programme preparing) allowed not only to streamline the process itself but also to eliminate potential mistakes. The programme used data from Computer System of the State Forests (SILP) and enabled preparing basic data for the needs of visualization of a forest numerical map. The programme was prepared and tested with the use of the SILP base and the forest numerical map of the forest district .wieradów. The valuation of forest functions for the forest district .wieradów encompassed 5772 stands. It has been proved that there is a relative balance between groups of functions. The group of recreational functions prevails (37.31% of valuated stands). The group of productive functions has slightly lower value . 36.15%. The group of protective functions has the lowest value . 26.53%. The analysis of the division of stands into degrees of multifunctionality showed that forests close to multifunctional constitute 31.11% and multifunctional forests constitute 30.11% of stands. The domination of the group of recreational functions in the area is justified by the fact that the area is very attractive for tourists, relatively easy accessible, with good tourist infrastructure. It occurred that neither the SILP nor the forest numerical map are sufficient source of data for valuation based on the tested method, although they are functioning flawlessly in the Forest District .wieradów. The assumption accepted in the initial stages was verified (It had been assumed that the system may facilitate introduction of principles of forest functions valuations into forest practice and it may contribute to acceleration of development of this aspect of management works). An efficient valuation system demands both wider data base of stands and corrections in the method of evaluation. There is also a need for standardization of data structure in the bases of the SILP (strict standard of the SILP). Such research directions and implementation works enable to use results of valuation for example to fix forest functions, and as a consequence, to form proper productive and protective recommendations. They may also accelerate research on a multifunctional forest model.
11
Content available Lesne obszary funkcjonalne - zalozenia ideowe
75%
PL
Obecnie w leśnictwie europejskim a w szczególności w Centralnej Europie dominuje pogląd mówiący o integracji funkcji pełnionych przez las. Łączenie wielu funkcji lasu (ekonomicznych, ekologicznych i społecznych) w tym samym miejscu i czasie powoduje utrudnienia w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Wypracowanie kompromisu pomiędzy produkcją drewna, potrzebami społecznymi i ochroną przyrody nastręcza wiele trudności administracji leśnej. Tworzenie leśnych obszarów funkcjonalnych bazujących na dominujących funkcjach lasu może być podstawowym narzędziem planowania w leśnictwie wielofunkcyjnym, ułatwiającym podejmowanie decyzji gospodarczych. Leśny obszar funkcjonalny może obejmować zwarty płat lasu jak również rozproszone obiekty leśne połączone jedną nadrzędną lub grupą uzupełniających się funkcji. Powierzchnia kompleksu leśnego (skala przestrzenna) ma decydujący wpływ na spełnianie określonych funkcji przez las. Im większa powierzchnia obszaru funkcjonalnego, tym więcej funkcji powinien on spełniać jednocześnie i bardziej równoważyć filary zrównoważonego leśnictwa. Ekosystem leśny jako najbardziej złożony ekosystem lądowy powinien być głównym elementem składowym przyrodniczych obszarów funkcjonalnych.
EN
The functioning of European forestry (and in particular in Central European countries) has nowadays been dominated by the concept of integration of the functions fulfilled by the forest. The unification of the economic, the environmental, and the social function of forest in one place over the same time causes difficulties in the decision making process in forest management. To achieve a compromise between the timber production, the social needs and the nature conservation demands produces a number of difficulties for the forest administration. To properly identify/determine the functional forest areas as based on the predominant forest functions may become a substantial tool in the plan making under the condition of the multiply function forestry, facilitating thus the decision making in forest management. A functional forest area may comprise either a compact forest, or a number of forest compartments united by one dominant function (or: group of functions). The actual size of a forest complex (spatial scale) is of a decisive meaning for the fulfilling of particular functions by the forest. The larger the size of a functional area, the more functions may be fulfilled in one time, and the more balanced the sustainable forestry can be achieved. The most complex terrestrial ecosystem, the forest ecosystem, should be the main natural element of the functional areas.
15
75%
EN
Praca zawiera podstawowe założenia koncepcji systemu waloryzacji lasów dla potrzeb projektowania podziału gospodarczego i decyzji regulacyjnych w urządzaniu lasów wyżynnych i górskich. System będzie funkcjonował na bazie danych Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP). Podstawowymi produktami systemu będą: - wskaźnik struktury funkcji lasów dla dowolnej jednostki przestrzennej, - wizualizacja i zobrazowania kartograficzne struktury funkcji lasu, - projekt podziału gospodarczego w lasach, - wyniki analiz przestrzennych dla celów regulacyjnych. Koncepcja systemu jest obecnie wdrażana w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu. Wyniki wstępnych prac aplikacyjnych będą opublikowane w 2001 roku.
PL
The study comprises the most important assumptions dealing with the concept of forest valorization for purposes of planning forest systems and regulation decisions in upland and mountain forest management. The concept will operate on the basis of database from the State Forest Informatics System (SFIS). The main products of the system will include: - Forest function structure index for any spatial unit, - Cartographic visualization and imaging of forest function structure, - Proposal of the forest system division, - Results of spatial analyses for regulation purposes. The concept of proposed system is currently being implemented at the Forest Management and Geodesy Office in Brzeg. Results of initial application works will be published in 2001.
PL
Las w życiu człowieka zawsze pełnił wiele funkcji. Początkowo był miejscem egzystencji, w miarę rozwoju cywilizacyjnego stawał się źródłem dochodów. Obecnie racjonalne zagospodarowanie i ochrona ma zapewnić jego trwałość. Funkcje lasu są związane z działalnością człowieka na określonych obszarach. Początkowo wydzielano tereny, gdzie można było pozyskiwać określone użytki (polować na zwierzynę, zbierać zioła, runo leśne – jagody i grzyby, drewno na opał, hodować pszczoły, wypasać zwierzęta domowe itp.). Wraz z rozwojem cywilizacji, gdy las stał się dobrem dochodowym jego eksploatacja przebiegała bardzo intensywnie. Znaczne obszary zostały wylesione, co negatywnie zaczęło wpływać na środowisko. Wówczas zaczęto wydzielać pewne tereny leśne, które miały pełnić nowe – ochronne funkcje. W pracy przedstawiono niektóre z funkcji pełnionych przez lasy na przestrzeni kilku wieków ich eksploatacji i zagospodarowania. Wraz z postrzeganiem roli lasu dla środowiska i życia człowieka zaczęto wydzielać obszary, którym przydzielano określone funkcje związane z użytkowaniem (kiedy lesistość była jeszcze znaczna, a las zaczął przynosić wymierne korzyści) lub ochroną (na obszarach o niskiej lesistości, gdzie obecność lasu łagodziła negatywne wpływy czynników klimatycznych).
EN
In the human life forest has always held many functions. Primarily, it was a place of existence, with time of civilization development it has become the source of income. Presently the rational management and protection is to assure its durability. Functions of the forest are connected to human activities on certain areas. Initially, special areas were isolated to perform consumer actions (hunting, collection of herbs, mushroom and berries, timber for heating, bee-keeping, pasture for household animals, etc.). Together with civilization development, when the forest became the income source, its expoitation was very intensive. Considerable areas were defforested, which had negative impact on the environment. That time some areas were isolated to fulfill new – protective – functions. In the paper there are presented several of the functions of the forest within the centuries of its exploitation and management. While the importance of the forest for the environment and human life has been acknowledged, special areas started to be isolated and assigned with usable functions (when afforestation was still vital and forest started to provide considerable profits) or protection (on the areas of little afforestation, where forest presence alleviated negative impact of climatic factors).
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.