Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Changes that have been occurring for a few years in the modern world as a result of the global economic crisis, cause doubts as to the possibility and correctness of implementation to economic practice of theoretical concepts suggested by economics. However, a belief prevails that in the case of macroeconomic phenomena the possibilities of empirical verification of developed theories will always be limited due to changeability and complexity of economic phenomena that are very difficult to isolate from other social phenomena. A multidisciplinary approach, and especially taking into consideration economic issues in connection with technical issues, is especially needed in so-called industry economics, including the wood industry economics. The issues of innovativeness, knowledge transfer and implementation of innovative scientific and research solutions in business sphere have an important place in this process. The fact that the wood industries are based on a natural raw material offered by forestry, which raw material is a national good to some extent, results in the situation where the whole society should express their opinion on the rationality of this raw material use. Such a possibility was offered by a foresight project concerning the Polish wood industry.
4
Content available remote Proces globalizacji w sektorze drzewnym
100%
5
Content available remote Wyzwania nowej gospodarki dla drzewnictwa
100%
PL
Gospodarka oparta na wiedzy stawia wiele wyzwań przed polską gospodarką i drzewnictwem. Dla ich określenia dokonano oceny konkurencyjności sektora drzewnego i jego innowacyjności, a także charakterystyki zakresu i intensywności współpracy przemysłu drzewnego ze sferą nauki i badań.
EN
The arrival of the "new" or knowledge-based economy has put numerous pressures on Poland and, in particular, on the Polish woodworking industry. A rise in importance of intangible production factors, particularly knowledge and skills, and the newly-acquired key role of information technology as a tool for knowledge development gave rise to a range of new economic trends.
PL
W referacie przedstawiono rozważania dotyczące wykorzystania stopni wodnych tworzących hydrozespół. W rozwinięciu opisano metodę optymalizacji energetycznego wykorzystania hydrowęzła. Podano sformalizowaną postać zadania optymalizacyjnego i sposób jego rozwiązania. W dalszej części pracy omówiono opracowany program komputerowy pozwalający na wyznaczanie optymalnej pracy w okresie doby i dla całego miesiąca.
EN
The paper presents the problem of finding optimal load dispatch in hydro-node taking into account technical, economic and hydrological constrains. Due to uncertain character of the problem considered forecasts of natural water flows and electric energy prices are assumed. As an optimization criterion the total income from an electric energy is assumed. The optimization problem is formulated for a month subdivided into das. The decomposition method used in the study consists of two phases: solving the optimal load problem for the highest priority zone and for the lowest priority zone. In both cases a linear programming method is used, but correction method is used to remove non-linearities. In the end if the paper a computer program is presented. Hydrological and technical characteristics for the node Solina-Myczkowce are performed.
16
Content available remote Drewno źródłem materiałów i energii
100%
PL
Zagadnienie racjonalności i efektywności alternatywnych kierunków wykorzystania zasobów drzewnych nabiera coraz większego znaczenia w skali nie tylko kraju, ale również Europy, a nawet staje się problemem globalnym. Do niedawna, zwłaszcza w Polsce, drewno było głównie cenionym źródłem wielu materiałów. Jednak zobowiązania wynikające z konieczności harmonizacji polityki energetycznej kraju z polityką Unii Europejskiej, zakładającej wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym, spowodowały pojawienie się zwiększonego zapotrzebowania na drewno jako źródło biomasy. Sektor energetyczny stał się konkurentem dla branż drzewnych w dostępie do tego surowca, szczególnie dla przemysłu płyt drewnopochodnych. W sytuacji dobrej koniunktury prowadzi to do deficytu drewna na rynku i problemów zaopatrzeniowych w branżach drzewnych, choć w polityce gospodarczej Polski zakłada się, że zużycie drewna na cele energetyczne nie powinno powodować jego niedoborów dla celów przemysłowych. Wynika to z dużego znaczenia branż drzewnych, zwłaszcza meblarstwa (stosującego płyty drewnopochodne), dla gospodarki narodowej oraz z faktu, że wartość dodana w wypadku tworzyw drzewnych, mebli czy papieru jest wielokrotnie większa niż w wypadku drewna wykorzystanego jako opał. Ważną kwestią jest przy tym zagospodarowanie innych - poza drewnem z lasu - potencjalnych zasobów tego surowca (np. z plantacji drzew szybko rosnących, drzewnych odpadów przemysłowych czy drewna poużytkowego).
EN
The issue of rationality and effectiveness of alternative lines of wood resources use has been becoming more and more significant at a national scale as well as European scale, and it has even become a global issue. Till recently wood was a valued source of many materials, especially in Poland. However commitments stemming from the necessity of harmonization the country's energy policy with EU policy, which assumes an increase in the share of renewable energy in the energy balance, brought about an increased demand for wood as a source of biomass. For the wood industries the energy sector has become a competitor for wood raw material, this is the case especially of the wood-based panels industry. Under well business condition this leads to a wood deficit on the market and supply problems in the wood industries, although in Poland's economic policy it has been assumed that wood consumption for energy purposes should not cause its shortage for industrial purposes. This assumption results from a great significance of the wood industries for the national economy, especially furniture industry (using wood-based panels), and from the fact that added value in the case of composite wood products, furniture or paper is many times higher than in the case of wood used for fuel. Another important issue is management of other than wood from the forest potential resources of this raw material (e.g. quick growing tree plantations, industrial wood waste or post-consumer wood).
20
Content available remote Konkurencyjność polskiego sektora drzewnego
100%
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.