Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 111 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 111 next fast forward last
EN
Effectiveness belongs to problems of basic meaning to every domain of life; it can also be referred to law, because on one side it is its feature connected with functions which it is to perform, on the other hand with evaluation concerning its performance. Effectiveness of law is influenced by many factors, which refer to various problems occurring at particular stages of contact with law. Se-lecting them will allow in further perspective to eliminate or at least reduce infringements threatening effectiveness and thus to enable rising it up gradually. Since the majority of existing defects can be corrected and in this way one can approach an expected result, whereas minimis-ing them or ignoring does not influence motivationally conduct of indi-viduals in regulated domains of the social life and is also connected with a negative social evaluation of law.
2
Content available remote Origins and Trends in Development of Comparative Law
63%
XX
Niniejszy artykuł stanowi trzecią (ostatnią) cześć szerszego cyklu o prawie porównawczym jako dyscyplinie naukowej. Jego przedmiotem jest przedstawienie genezy oraz kierunków rozwoju nauki o porównywaniu systemów prawnych w kontekście możliwości zastosowania rezultatów jej badań do działań zmierzających do zbliżania, harmonizacji oraz unifikacji prawa Unii Europejskiej. Na początku dokonano krótkiej analizy językowej, aby nawiązać do przyczyn sporu pomiędzy naukowcami na temat rozumienia pojęcia "prawo porównawcze" (czy "prawo komparatystyczne"), po czym wskazano argumenty pozwalające na uznanie nauki o porównywaniu systemów prawnych jako samodzielnej dyscypliny naukowej, która zajmuje się opisem i objaśnieniem metody prawnoporównaczej. W części historycznej opracowania przedstawiono początki kształtowania się tej nauki, jej prekursorskie ośrodki naukowe i przedstawicieli nauki, którzy tworzyli podstawy nowej dyscypliny naukowej. Natomiast w kolejnej części ukazano nowe wyzwania stojące przed komparatystyką prawniczą, zwłaszcza z uwzględnieniem możliwości zastosowania jej wyników w nowych obszarach. Największym wyzwaniem dla komparatystyki prawniczej jest zarówno budowanie "wspólnego rdzenia", stanowiącego zasób wiedzy prawniczej, który jest oparty na wspólnych zasadach prawa oraz na spójnych konstrukcjach jurydycznych występujących w prawie krajowym państw członkowskich Unii Europejskiej (prawo europejskie w szerokim znaczeniu), jak również możliwość zastosowania rezultatów jej badań do prac nad zbliżaniem oraz unifikacją prawa Unii Europejskiej (w ścisłym znaczeniu), w szczególności dotyczy to działań podjętych w celu przygotowania projektu europejskiego kodeksu cywilnego. Niestety jego realizacja niesie też pewne zagrożenia, w szczególności zwrócono uwagę na zagadnienie braku reprezentatywności wszystkich systemów prawnych przy dokonywaniu wyboru najlepszego rozwiązania. Problem ten może jednak zostać jeśli nie wyeliminowany, to przynajmniej złagodzony, jeśli przedmiotem analizy komparatystycznej będę nie całe systemy, lecz poszczególne instytucje prawne. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is the third (last) part of the wider cycle of comparative law as a scientific discipline. Its object is to present the origins and trends of development of science of comparing legal systems in the context of the applicability of the results of its research to work towards the convergence, harmonization and unification of European Union law. The first point refers to be a short of linguistic analysis to explain the background of dispute among scientists about the meaning of the term "comparative law" (or "comparative law"), then pointed to the arguments allowing the recognition of the doctrine of comparing legal systems as an independent scientific discipline that deals with a description and explanation of the method. In the historical part of this paper, it is presented the beginnings of the formation of the science, its pioneering research centers and representatives of science, who created the basis for a new scientific discipline. However, in the next section shown new challenges facing legal comparison, especially with regard to the applicability of the results in new areas. The biggest challenge for comparative law is both to build a "common core", which is the legal knowledge, which is based on common law principles and coherent juridical structures occurring in the national law of the Member States of the European Union (European law in the broad sense), as well as the possibility of usage of the results of its research work for the unification of the law of the European Union (the strict sense), in particular, to draft a European Civil Code. Unfortunately, its implementation also carries certain risks, in particular, drew attention to the issue of the lack of representativeness of all legal systems in the selection of the best solution. However, this problem can be, if not eliminated, at least mitigated, if the subject of comparative analysis will be not entire systems, but various legal institutions. (original abstract)
3
Content available remote Examining Translation Universals in Legislative Acts
63%
XX
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań mających na celu zweryfikowanie hipotezy o uniwersaliach tłumaczeniowych na podstawie angielskich aktów prawnych. Dwie hipotezy dotyczące ilościowych cech tekstów poddano weryfikacji: hipotezę o uproszczeniu tekstu (simplification) oraz konwergencji (levelling-out). Hipotezy te zostały wysunięte przez Baker, która stwierdziła, że teksty będące tłumaczeniami różnią się od tekstów nietłumaczonych, powstałych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Baker sugeruje, że cechy te są uniwersalne, a więc niezależne od języka źródłowego. Hipoteza o uniwersaliach tłumaczeniowych zainspirowała wielu badaczy do badań nad różnymi rejestrami języka. Większość tych badań przeprowadzono na tekstach ogólnych. Niniejsza praca koncentruje się na porównaniu tekstów specjalistycznych: korpusów angielskich aktów prawnych dotyczących rynków finansowych. Na podstawie analizy korpusowej autor stwierdza, że tłumaczenia są uboższe pod względem leksykalnym, mają znacznie większy odsetek najczęstszych wyrazów, a mniejszą ilość wyrazów rzadkich. Tłumaczenia są konstruowane w oparciu o statystycznie krótsze zdania. Ponadto, teksty tłumaczone są bardziej podobne do siebie pod względem dystrybucji najczęstszych wyrazów oraz długości zdań niż do tekstów oryginalnych (nietłumaczonych). Wyniki badań potwierdzają zasadność hipotezy o uniwersaliach tłumaczeniowych w zakresie aktów prawnych, stanowiąc dowód na unikatowy charakter tłumaczeń i ich wyraźną odrębność od oryginału. (abstrakt oryginalny)
EN
This study examines the validity of the hypothesis of translation universals in English legislative acts. Two hypotheses regarding quantitative features of the acts are tested: the simplification and leveling out. Based on the analysis of a corpus of non-translated and translated texts, the author finds that the latter type of text shows a lower lexical density, a significantly higher proportion of top-frequency words in the total word count, a lower proportion of bottom-frequency words in the corpus, and a lower mean sentence length. In addition, the translational legislative texts are more similar to each other than to non-translational texts with regard to the distribution of most frequent words, and are more alike with regard to sentence length. These findings support the hypotheses of translation features, as applied to the sub-genre of legal discourse. (original abstract)
4
Content available remote Z problematyki oględzin w procesie karnym
63%
XX
W artykule przedstawiono problematykę oględzin będących czynnością dowodową w procesie karnym i mającą ogromne znaczenie w dziedzinie kryminalistyki. W oparciu o regułę stosowania siedmiu złotych pytań, które zostały wprowadzone przez H. Grossa, oględziny zmierzają do wyjaśnienia okoliczności przestępstwa, ale także, jaki miało ono charakter. Pytania stanowią pomoc w uzyskiwaniu informacji i ich uporządkowaniu. Oględziny zostały scharakteryzowane pod względem ogólnym, z dokonaniem charakterystyki oględzin miejsca, osoby, rzeczy i zwłok w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego. W treści artykułu poruszone zostały kwestie dotyczące tego, kto może dokonać oględzin i w jakim zakresie, kiedy można ich dokonać, w jaki sposób powinny zostać przeprowadzone oględziny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of inspection, which constitutes an evidentiary proceeding in criminal proceedings of great significance in the field of crime detection. Based on the rule of seven golden questions developed by H. Gross, the purpose of inspection is not only to explain the circumstances of the crime committed, but also its nature. These questions are helpful in obtaining useful information and putting it in order. Inspection is characterized in a general way, and the characteristics of crime scene investigation, autopsy, as well as visual inspection of things and corpse are provided, based on the provisions of Code of Criminal Procedure and other legal sources. Issues such as people entitled to carry out the aforementioned inspection, its scope, time and mode are also addressed.c(original abstract)
XX
Autor tzw. prawa fundamentalne obowiązujące w Unii ustanowione przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Należą do nich między innymi godność ludzka, równe traktowanie, niedyskryminacja, swoboda stowarzyszania, swoboda wyznawania religii i spowiedzi, prywatność, tajemnica lekarska, własność, swoboda wykonywania działalności przemysłowej i handlowej, swoboda konkurencji, nienaruszalność miejsca zamieszkania, swoboda wyrażania poglądów i publikacji.
XX
Celem artykułu jest realizacja kilku komplementarnych zadań badawczych. W pierwszej kolejności omawiana jest kwestia źródeł treści czynności konwencjonalnych w prawie. W dalszej prezentowane są szczegółowe zagadnienia dotyczące treści czynności konwencjonalnych w prawie na tle rozważań dogmatycznoprawnych, a także problemów związanych z identyfikacją czynności konwencjonalnych. Dodatkowo podejmowana jest próba ustalenia sposobów pojmowania "treści (czynności konwencjonalnych w prawie)" w szczegółowych naukach prawnych. Wyniki badań prezentowanych w artykule (poza wartością poznawczą) mają służyć rozwojowi ogólnoteoretycznej koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie, a także, na ile to możliwe, uporządkowaniu dyskusji dogmatycznoprawnej dotyczącej tytułowego zagadnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to accomplish several complementary research tasks. First, the issue of sources of the content of conventional acts in law is discussed. Then, detailed issues regarding the content of conventional acts in law are presented against the background of dogmatic and legal reflections as well as problems related to the identification of conventional acts. Additionally, the author makes an attempt to determine the ways of understanding 'the content (of conventional acts in law)' in particular legal sciences. The research results presented in the article (apart from their cognitive value) are supposed to serve the development of the general theoretical concept of conventional acts in law, as well as to organise the dogmatic and legal discussion on the titular issue as much as possible.(original abstract)
EN
Translating monolithic normative acts is a common practice. Nevertheless, in the literature, it is not easy to find more extensive statements by the authors of such translations on the translation approach they used. This attitude results from the generally approved principle of maximum fidelity to the source text, which is guaranteed by a literal or source-like translation. This approach has many advantages. One of them is the self- protective function. In the opinion of many translators, the accusation of translation infidelity cannot be formulated in the case of literal translation, in which the connection with the legal culture of the source language is evident. In this sense, literal translation is preservative and cautious, as it protects the translator against the accusation of not being faithful to the original text. Moreover, it relieves the translator of the responsibility of understanding the translation, places lower competency requirements on translators, and does not require comparative tests. In spite of these advantages, preservative approaches to text translation are not free from serious disadvantages. They are often incoherent and incomprehensible. Such translations suggest the existence of the so-called non- equivalent terminology. Therefore, translations that are faithful to the original text and unfaithful in reception may constitute a serious legal threat to their addressees. (original abstract)
XX
Artykuł jest poświęcony opisowi tych elementów wykładni pojmowanej pragmatycznie jako zespół czynności zmierzających do zrozumienia tekstów prawnych, w których przejawia się zintegrowana koncepcja wykładni, w ramach współcześnie pojmowanej koncepcji, która od 1978 r. nosi nazwę koncepcji derywacyjnej, w rozumieniu podanym przez Z. Ziembińskiego w 1966 r.
EN
The paper presents integration of a derivative concept of legal interpretation with Polish legal culture and the functioning in it of other concepts of interpretation, such as traditional (E.Waśkowski), constructive (S. Frydman), intensional semantic (J.Wróblewski) extensional semantic (J.Wolenski), humanistic (L. Nowak), computative (F. Studnicki) and horizontal (R. Starkowicz), as well as hermeneutic and argumentative. The author first presents those features which are intrinsic of a derivative concept and then shows the integration elements which manifest themselves as those complementing the derivative concept with elements of other concepts, and as elements of convergence of the derivative concept with other concepts, which is manifested in the acceptance of analogous solutions.
EN
A harmonisation of legal regulations with respect to traveller (passenger) protection in the context of travel and carriage services has taken place recently in the European Union. This is the consequence of the entry into force of Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked package arrangements, which also classifies the service of the carriage of passengers as a travel service. In the case of both type of services, the European Union legislator aimed to provide travellers with a high, reasonably uniform, level of protection. However, he used to this end different legal instruments and protection methods. This paper attempts to compare the instruments and methods of traveller protection applied by the European Union legislator in EU law through showing their advantages and disadvantages.(author's abstract)
10
Content available remote Prawo kanonizacyjne w rozwoju historycznym
63%
XX
Wprawie kanonizacyjnym od wieków sprawy beatyfikacyjne i kanonizacyjne były prowadzone drogą kultu (via cultus) utożsamiane ze sprawami dawnymi i drogą braku kultu zwane zwyczajnymi (via non cultus). Według ustawodawstwa Jana Pawła II, z uwagi na sposób udowodnienia heroiczności cnót lub męczeństwa, występują dwa rodzaje spraw kanonizacyjnych: nowe (recentes), w których środkiem dowodowym są zeznania świadków i dawne (antiquae), w których dowodzenie opiera się na dokumentacji pisanej. Można twierdzić, iż istotą podziału na sprawy nowe i dawne nie są ani kryteria czasowe, ani kryteria środków dowodowych w postępowaniu, ale sposób dowodzenia istotnego przedmiotu tych spraw, tj. albo heroiczności cnót (wyznawcy) albo faktu męczeństwa (męczennicy).(fragment tekstu)
EN
From the very beginning of the Church's history the saints were worshiped in the public cult. It deadline the canonization the moral perfection - was defined was as official acknowledgement through Apostolic Capital of holiness of life concrete human person with right of achievement by her in heroic degree or the devotion his lives for Christ, depending on acknowledgement her by pope for stately person of public cult in general Church the and inscription to catalogue of saints. The canonization concerns the life of moral Church, saint he be worshiped not only, as this, who with whole certainty be saved but also, as stately the imitation the example of Christian life (the ecclesial value of canonization process). Former matters were an important issue in the canonization proceeding. These matters are especially significant when the evidences concerning the virtues, especially those of God's servant martyrdom, are strictly based on the written sources and when there is a lack of the eye-witnesses who can confirm heroism of virtues or God's servant martyrdom. In this article, the analysis of historical and legal matters will be subject to the procedure of old (historical).(original abstract)
EN
Fundamental rights and freedoms of the individuals can be restricted for the sake of protection of certain values which are normative categories. The common interest is sometimes seen as one of the values justifying and legitimizing the restrictions imposed on the sphere of the individual's freedom. This text attempts to highlight the risk which is generated by application of the normative category of common interest. It can be easily abused due to its definitional incoherence and vagueness(original abstract)
XX
W dyskusjach politycznych i rozważaniach naukowych, ale też pracach legislacyjnych ciągle obecny jest wątek tematyczny dotyczący jakości kadr administracji publicznej. Pogląd wyrażony wiele lat temu przez T. Górzyńską, iż "Słuszne założenia teoretyczne, dobre prawo, przemyślane struktury i skrupulatnie opracowane metody pracy praktycznie mogą być dopiero naprawdę skuteczne, jeśli będą realizowane przez personel rozumiejący istotę i cele służby państwowej, przygotowany zawodowo i moralnie do powierzonych mu zadań"2 najlepiej ilustruje sens roli pracowników administracji w jej funkcjonowaniu skutecznym. Nie znajduje to jednak odbicia ani w stanie legislacji z zakresu regulacji sytuacji prawnej pracowników administracji, ani w poglądach doktryny na temat konstrukcji pojęć związanych ze służbą publiczną, ani wreszcie w tzw. opinii społecznej o zawodzie urzędnika. Powoduje to, iż nie można mówić o prawie urzędniczym jako gałęzi prawa, a wyłącznie jako koncepcji doktrynalnej polegającej na w miarę całościowym rozpatrywaniu zasad zatrudniania i statusie prawnym osób pełniących funkcje, świadczących pracę i służbę w szeroko rozumianej administracji publicznej. (fragment tekstu)
EN
The quality of public administration employees is still the ongoing theme in political debates, scientific deliberations, as well as in the legislative process. Unfortunately all this do not have a great impact on condition of legislation concerning legal status of public administration employees, doctrinal accomplishments concerning the structure of notions in the field of public service or- finally - public opinion about civil servants. In spite of the existence of many scientific works in the field, the doctrine lacks the general agreement as for the understanding of fundamental concepts of civil service law or even the very possibility of talking about the separate branch of civil service law. The author proposes in the paper treating the civil service law as a semi-autonomous branch of law with some common principles, institutions and regulation methods of legal status of public functionaries. The author's comparative analysis of national and European legal systems in which regulations of public service corps have been introduced allowed to present their main features justifying discussing the possibility of introducing corps-like organization for individual groups of public functionaries in Poland. The equivalence among these corpses have been suggested which should enable continuity in promotions and employees' rights. This should bring practical effects like long-term improvements of administrative processes and more conscious decisions concerning entering career in public service. original abstract)
XX
Związek małżeński Ludwiki Marii Gonzaga z Władysławem IV Wazą wyniósł księżniczkę na szczyt hierarchii społecznej. Postanowienia kontraktów małżeńskich z 1645 i z 1649 roku były bardzo korzystne dla Ludwiki Marii. Wysokość posagu wynosiła 2 100 000 liwrów. Z tej kwoty król Polski otrzymywał 600 000 liwrów. Pozostała suma była do dyspozycji królowej. Ludwika Maria miała otrzymać od Rzeczypospolitej oprawę posagu. Zachowywała ona również prawo do własnego majątku we Francji i w Rzeczypospolitej. Pozycja prawno-majątkowa królowej stwarzała dobrą podstawę dla realizacji jej zamierzeń.(abstrakt autora)
EN
The Ludwika Maria matrimony with Władysław IV Waza took the princess out for the peak of the social hierarchy. The amount of the dowry was 2 100 000 livres. The king of Poland obtained 600 000 liwrów from this amount. The remaining amount was at the disposal of Louise Marie. The Queen was to receive from the Republic of Poland the housing of a dowry. The Queen has retained the right to property in France and in the Polish-Lithuanian Commonwealth(author's abstract)
14
Content available remote Some Remarks on Private Delict Theft in Roman Law
63%
EN
The Roman jurists avoided generalizations and abstract definitions. The law of delict originated in private vengeance. A delict was a private wrong and yet the actio poenalis served to penalize the wrongdoer. Theft is recognized as a criminal offence all over the world, but its scope differs considerably from that of its Roman ancestor. Very little of the Roman law relating to furtum has made its way into our modern legal systems. Mere furtum usus constituted theft also furtum possessionis and theft comprised what we have just referred to as embezzlement. Yet, certain instances of fraud were also taken to constitute theft. It was a physical contact between thief and the stolen property that could be described as contrectatio and the thief acted with the intention of making an unlawful gain. (original abstract)
XX
Pojęcie dobra wspólnego, uznane przez polskiego ustrojodawcę za konstytutywne dla polskiego państwa, jest pojęciem normatywnym o niezwykle trudnej do ustalenia treści. Pojęcie to otwiera polską Konstytucję, wprowadzając klauzulę określającą charakter państwa, a właściwie jego rację bytu. Pojęcie to jako kategoria normatywna jest w polskim porządku ustrojowym znane od dość dawna, choć zarazem trudno uznać je za mocno zakorzenione. Artykuł 1 konstytucji kwietniowej stanowił: "Państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli", a zatem brzmiał podobnie jak obecny artykuł 1 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. (Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli")1 . Pojęciu dobra wspólnego poświęcono sporo miejsca w literaturze prawniczej, a jednak ciągle wydaje się ono terminem o znaczeniu trudnym do zrekonstruowania. Tym bardziej niełatwe stają się próby odnalezienia pewnych prawidłowości w jego stosowaniu. Na pewno też refleksja nad tym pojęciem nie może poprzestać na badaniu języka aktów prawnych, jest to bowiem jedno ze starszych pojęć w refleksji nad państwem. (fragment tekstu)
EN
The term "common good", understood as the good shared by all the society (community), is well known in ancient and modern philosophy and in theory of politics, but very seldom is directly articled in law documents. This idea of common good has few senses described in the article: aggregative, common, suppressive, and integral. Always, however, the idea has been connected with doctrine of natural law. The term "common good" has also normative sense. This article compares the senses of Irish and Polish Constitutions, both of them use this idea in normative texts. Analysis of Polish Constitutional Tribunal decisions leads to conclusion that the sense of common good in Polish practice is not clear and has very weak association with doctrine (of natural law). (original abstract)
XX
Tradycyjny podział systemu prawa na prawo publiczne i prawo prywatne w warunkach intensywnych zmian prawa ulega stopniowemu zatarciu. Znakomita część aktów prawnych zawiera aktualnie zarówno normy publicznoprawne, jak i prywatnoprawne. To zjawisko prawne stanowiło inspirację do podjęcia pogłębionej refleksji na temat współzależności prawa publicznego i prawa prywatnego podczas Ogólnopolskiej Konferencji pn. "O współzależnościach prawa publicznego i prywatnego w doktrynie i praktyce w dobie przemian", zorganizowanej w dniu 14 czerwca 2019 r. przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z Instytutem Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W obradach wzięło udział jedenastu referentów reprezentujących pięć ośrodków naukowych, w tym jeden referent zagraniczny z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie(fragment tekstu)
XX
W korespondencji pomiędzy namiestnikiem Bitynii i Pontu w latach 111-113 n.e. oraz cesarzem Trajanem znalazł się wątek związany z dopuszczalnością ekshumacji oraz przenosin zwłok do innego miejsca pochówku. Pliniusz, który był zaznajomiony z rzymskimi praktykami w tym zakresie, zwrócił się do cesarza z prośbą o radę, jaki model postępowania ma przyjąć odnośnie do mieszkańców prowincji. Odpowiedź władcy utrzymała w mocy dotychczasową praktykę polegającą na dopuszczalności przeniesienia zwłok w inne miejsce jedynie wówczas, kiedy istniała po temu słuszna przyczyna (zwłaszcza, kiedy groby były zdewastowane lub zagrożone). Rozstrzygnięcie Trajana wpłynęło na decyzje kolejnych władców zabierających głos w tej sprawie.(abstrakt oryginalny)
EN
In the correspondence between the governor of Bithynia-Pontus and emperor Trajan in the years 111-113 one can find an exchange on whether to allow a buried body to be exhumed and transported to be buried in a different place. Pliny, who was familiar with Roman practices in this respect, turned to the emperor seeking advice on what policy he should adopt with regard to the inhabitants of the province. The emperor's answer upheld the common practice that it was possible to move a body to a different burial site only when there was a strong reason for doing so (especially when the tombs were being violated or otherwise under threat). Trajan's judgement influenced the decisions by subsequent rulers who took their stance in this matter.(original abstract)
XX
Prawnicy zaprzeczają istnienia synonimów lecz zagadnienie to pojawia się w centrum juryslingwistycznych dyskusji, kiedy mowa o tekstach prawniczych w tłumaczeniu.24 Tłumacze często stają prze wyzwaniem właściwej dla danego systemu kategoryzacji hiponimicznie powiązanych terminów, które - według dwujęzycznych źródeł leksykograficznych konsultowanych na okoliczność konkretnego hasła - są równorzędnymi ekwiwalentami danego terminu w języku angielskim. Należy tutaj wziąć pod uwagę również czynnik gatunku tekstu. Badanie ma na celu zaprezentowanie praktycznych wskazówek dotyczących terminów pozostających ze sobą w relacji semantycznej. Zakłada się, iż czynniki określające adekwatne do danego kontekstu użycie terminów bliskoznacznych dają się uchwycić w perspektywie horyzontalnej oraz wertykalnej przez odniesienie odpowiednio do czynnika gatunku tekstów prawa oraz systemowego i hierarchicznie uporządkowanego układu właściwych przepisów prawnych. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o autentyczne materiały. Dane zostały zaczerpnięte z akt sądowych, z tekstów z zakresu prawa handlowego. Korpus składa się z tekstów paralelnych, tzn. angielskojęzycznych dokumentów oraz ich tłumaczeń na języka polski. (abstrakt oryginalny)
EN
Lawyers deny the existence of synonyms, but this issue comes to the fore in the legilinguistic considerations when dealing with texts from the perspective of translation.2 Translators frequently encounter the challenge of the system adequate categorisation of hyponymically related terms which - according to the bilingual lexicographic sources consulted for a specific entry - are all target language equivalents of specific English terms. The genre factor is also to be taken into consideration. The research aims at presenting practical guidelines as regards the system inherent principles related to the distribution of semantically related terms. It is assumed that the factors determining the context-specific use of the nearly-synonymous terms are accounted for in the horizontal and vertical perspective by reference to the legal genres and systemic, hierarchical arrangement of the relevant legal provisions respectively. The study is based on authentic materials and the data have been extracted from court files in the domain of commercial law. The corpus consists of parallel texts, i.e. English documents and their Polish translations. (original abstract)
XX
Wolny dostęp do zbiorników wodnych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka jest obecnie bardzo skomplikowany na Ukrainie. Brzegi rzek i jezior zostały zabudowane nielegalnie. Do tego celu wykorzystano różne sposoby mające na celu obejście prawa. W artykule analizie poddano szeroko rozpowszechnione metody uzasadniania rozwoju wybrzeży rzek i jezior, których celem jest ograniczenie bądź zakaz dostępu do zbiorników wodnych. Ponadto wskazano na wady przepisów prawnych dotyczących dostępu do zbiorników wodnych. Udowodniono, że wolny dostęp do zbiorników wodnych nie może być zabezpieczony tylko poprzez zakaz wykonywania prawa własności lub wykorzystania działek znajdujących się przy ich brzegach. Reżim prawny nadbrzeżnych pasów ochronnych jest niejednoznaczny i zarazem sprzeczny z reżimem rozwoju miejscowości przybrzeżnych, ponieważ nie zapewnia wolnego dostępu do zbiorników wodnych. Należy podkreślić, że dla zapewnienia możliwości wolnego dostępu do zbiorników wodnych może być wykorzystane prawo adresowane do ogólnego użytkowania gruntów. Porównując rozwiązania stosowane w przypadku podobnych problemów w Polsce, stwierdzono, że konieczne jest zwiększenie skuteczności działań kontrolnych, co pozwoli na wykrywanie nielegalnej działalności na wczesnych etapach i jej zapobieganie.(abstrakt oryginalny)
EN
Free access to water bodies to meet basic human needs in Ukraine is currently complicated. The banks of rivers and lakes are built up in violation of the law. The author analyzes the widespread ways of substantiating the development of the banks of rivers and lakes in Ukraine that undermine the possibility to access these water objects. The conclusion of the inconsistency of the legislative provisions on access to water bodies is made. It is proved that free access to water objects cannot be provided only by the prohibition of granting ownership or use rights of the parcels on the banks. The regime of the coastal protective strips is confusing, contradicts to the regime of development of coastal settlements and does not ensure free access to water bodies. A general land use right may be used to guarantee free access to water objects. A comparison of ways to overcome similar problems in the Republic of Poland is conducted. The necessity of increasing the effectiveness of control activity, which would allow at the early stages to detect and stop illegal activity, that leads to the impossibility of free access to water objects, is substantiated.(original abstract)
XX
Aspiracje Polski do integracji z Unią Europejską oraz doskonalenie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego skłaniają do przybliżenia europejskiego systemu ochrony prawa, jego organizacji jak i elementów procedury postępowania przed instytucją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 111 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.