Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Komercjalizacja wiedzy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Artykuł prezentuje zagadnienie komunikacji marketingowej w kontekście procesu komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych. W rzeczywistości gospodarczej, która wymusza wprowadzanie innowacji alianse nauki i biznesu są nieuniknione. Jak w każdym wspólnym przedsięwzięciu partnerów z różnych kręgów kulturowych nieuchronne są nieporozumienia wynikające z błędów w komunikacji. Na jednostkach naukowych jako stronie inicjującej procesy komercjalizacji spoczywa zatem ciężar doboru odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, kanałów przekazu i form komunikatu, a także sposobów odczytania informacji płynących ze sprzężenia zwrotnego. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki komunikacji marketingowej w procesie komercjalizacji wiedzy przez jednostki naukowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of marketing communication in the light of ongoing process of knowledge commercialization in scientific units. In the economical reality which requires innovation implementation the alliance between science and business is inevitable. As in every business undertaking of different partners of different cultural background misunderstandings coming out of communication errors are impossible to avoid. As initiating commercialization processes, scientific units are responsible for selecting proper tools of communication and interaction forms, as well as ways of accurate interpretation of feedback. This article aims to present the character of marketing communication in the process of knowledge commercialization by scientific units.(original abstract)
2
100%
XX
Wyzwania, jakie stawia nauce i technologii rynek globalny, są związane z optymalnym transferem idei do przemysłu i zamianą wiedzy naukowej i technicznej w nowe produkty i usługi. Komercjalizacja wiedzy i technologii stanowi wyzwanie pod względem czasu i kosztów wdrożenia. Nie wszystkie prace prowadzone w organizacjach zajmujących się innowacjami mogą być wprowadzone na rynek w postaci produktów. Niewiele idei generowanych przez przedsiębiorstwa i wyników badań uzyskanych na uczelniach przemienianych jest w sukces rynkowy. Dodatkową barierą w procesie komercjalizacji wyników badań, nowych technologii i produktów jest wysoki koszt wiedzy transferu idei do technologii i produktów. Wyniki badań podstawowych i aplikacyjnych muszą być często przeniesione z laboratorium do zupełnie innego środowiska, gdzie najpierw powstanie prototyp, a później technologia i produkt finalny. Koszty B+R rosną wraz z przemieszczaniem się idei do poszczególnych etapów procesu komercjalizacji. Każde euro zainwestowane w badania podstawowe czy wynalazek przynosi większe koszty rozwoju prototypu. Natomiast koszty wprowadzenia na rynek są znacząco ileś razy wyższe niż koszty stworzenia prototypu(fragment tekstu)
EN
Zaprezentowany artykuł jest analizą teoretyczną i empiryczną czynników determinujących komercjalizację wyników badań, licencji i patentów. Praca podzielona jest na trzy zasadnicze części: teoretyczną, analizę empiryczną i prezentację wniosków końcowych. W analizie teoretycznej zdefiniowano pojęcie komercjalizacji i przedstawiono główne problemy w komercjalizacji według międzynarodowych źródeł wtórnych. Analiza badań empirycznych odnosi się do takich zagadnień, jak: główny przedmiot komercjalizacji w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach na świecie, bariery komercjalizacyjne dla organizacji innowacyjnych, główne problemy komercjalizacyjne w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Natomiast w podsumowaniu zaproponowano wnioski końcowe na temat determinant hamujących komercjalizację wyników badań, licencji i patentów w czterech grupach: zasoby finansowe, jakościowe, zarządcze, ludzkie i intelektualne(fragment of text)
XX
Według danych literaturowych niewiele badań naukowych poświęcono wpływowi innowacji na wydajność szpitali, w tym polskich. Stąd też celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania danych zgromadzonych w Wielkopolskiej Platformie Innowacyjnej (WPI), innowacyjnego narzędzia internetowego wdrożonego od 2009 roku przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR) Urzędu Miasta Poznania we współpracy z instytutami naukowymi, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami w opiece zdrowotnej. Badania uzupełniają również opisywaną przez Etzkowitz'a i innych autorów pozycję literaturową w zakresie koncepcji potrójnej helisy, czyli relacji uczelni, biznesu i instytucji samorządowych w społeczeństwie wiedzy. Przeprowadzone badania pokazały, że Wielkopolska Platforma Innowacji jest skutecznym medium i platformą komunikacji pomiędzy nauką, gospodarką oraz samorządami stosowaną w opiece zdrowotnej. WPI wzmacnia zdolność praktycznego wykorzystania i wymiany osiągnięć naukowych w służbie zdrowia, a tym samym przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
According to literature data not many scientific studies exist about the influence of innovations on the hospital performance also in Poland, therefore the aim of this paper was to study assessed the use of databases collected on Wielkopolska Innovative Platform (WPI), an innovative internet tool realised since 2009 by the Department of Business Activity and Agriculture (WDGR) of the Town Council of the City of Poznań in cooperation with scientific institutes, research centres and universities, for healthcare services using knowledge discovery in databases analysis. The study was preceded by snowball sampling analysis of literature data also complement the Triple Helix concept of University-Industry-Government relations in Knowledge Society introduced by Etzkowitz and other authors. The major result of the research has shown that Wielkopolska Innovation Platform is a successful medium and communication platform between science, business and government used in healthcare. WPI strengthens the market ability and sharing of scientific achievements in healthcare into practical productive forces and thereby contributes to local economy. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie znaczenia klastrów wiedzy w kontekście komercjalizacji wyników badań z uczelni wyższych. W artykule omówiono cechy charakteryzujące klastry wiedzy i uwarunkowania ich rozwoju. Podkreślono rolę klastrów wiedzy w poprawie współpracy, w szczególności pomiędzy nauką a biznesem oraz przedstawiono przykłady tego rodzaju klastrów. (abstrakt oryginalny)
EN
The main object of this article is presentation of importance of Knowledge Clusters in the context of research results commercialization. In present chapter it talk over the characteristic of Knowledge Cluster and conditions of development. It emphasize importance of the role of the Knowledge Clusters in improvement of collaboration between science and business. Additionally it present the examples of this clusters. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest identyfikacja efektów współdziałania publicznych szkół wyższych z podmiotami zewnętrznymi. Jego realizacja pozwoli rozpoznać obszary, w których wiedza poddawana jest komercjalizacji. Analizie poddano finansowe efekty współdziałania publicznych szkół wyższych (mierzone wartością przychodów) w obszarach działań oraz regulacje prawne w nich stosowane. Współdziałanie publicznych szkół wyższych z podmiotami zewnętrznymi nakierowane jest głównie na kształcenie, prowadzenie badań naukowych i propagowanie ich wyników, a także na działanie w zakresie działalności gospodarczej. Współdziałanie szkół wyższych odbywa się na podstawie przepisów prawa regulujących działania organizacji sektora publicznego. Unormowania prawne usprawniają realizację zadań, ułatwiają ich funkcjonowanie i wspierają decyzje, dotyczące zarządzania tak złożoną organizacją, jaką jest szkoła wyższa. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przy udziale lub na zlecenie przedsiębiorców przyczynia się do wykorzystywania potencjału naukowego szkół wyższych oraz do wdrażania nowych rozwiązań, odpowiadającym potrzebom gospodarki. Odpowiednio wykorzystana wiedza i doświadczenie naukowców (pracowników uczelni) może mieć swoją potencjalną wartość i posiadać zdolność do przynoszenia korzyści finansowych. Zarządzający szkołą wyższą mogą ją komercjalizować. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to identify the effects of cooperation of public higher education institutions with external entities. Realization of the study will allow to distinguish fields in which knowledge is subject to commercialisation. The financial effects of cooperation of public higher education institutions (measured with the value of income) in the scopes of action as well as legal regulations applied within them have been analyzed. Cooperation of public higher education institutions with external entities is mainly aimed at education, conducting research and promoting its results as well as undertaking actions in the scope of business activity. Cooperation of higher education institutions is executed on the grounds of the rules of law regulating activity of public sector organisations. Legal regulations make the realization of tasks more efficient, they facilitate their functioning. They also support decisions concerning management of complex organisations to which a higher education institution belongs. Conducting research and development works with the cooperation of entrepreneurs or by their order contributes to exploitation of the scientific potential of higher education institutions as well as to implementation of new solutions which correspond to the market's needs. Knowledge and experience of researchers (employees of a higher education institution) - when used in a proper manner - can have their potential value and ability to bring financial advantages. They can be commercialised by the managing staff of a higher education institution. (original abstract)
XX
Prezentowane opracowanie miało na celu wskazanie ponadstandardowych ograniczeń w funkcjonowaniu spółki celowej powołanej przez dwie publiczne instytucje: uczelnię oraz samorząd do komercjalizacji badań naukowych istotnych dla funkcjonowania regionu. Oba typy instytucji - mimo teoretycznych podobieństw - mają odmienną charakterystykę ze względu na sposób funkcjonowania, wewnętrzne regulacje prawne, źródła finansowania działalności oraz metody zarządcze. Nasuwa się zatem pytanie o skuteczność zarządzania powołaną spółką celową zarówno na poziomie strukturalnym (liczba ciał kolegialnych oraz ich wpływ na działalność spółki), w warstwie właścicielskiej (sposób komunikacji między właścicielami spółki) oraz w aspekcie zarządczym, tj. możliwość podejmowania decyzji oraz osiągania celów przez zarząd. Dodając do tego istotę tworzenia spółek celowych przez podmioty publiczne (uczelnie), należy zadać pytanie o sens powołania tego typu organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented study aims to indicate above-standard limitations in the functioning of a special purpose vehicle, set up by two public institutions: (1) a scientific institution and (2) local government to commercialize scientific research relevant to the functioning of the region. However, both types of institutions have different characteristic on the way of functioning, internal legal regulations, sources of financing of activities and management methods. This raises the question of the effectiveness of management of the special purpose vehicles, both at the (1) structural level (the number of collegial bodies and their impact on the company's operations), the ownership layer (the way of communication between the owners of the special purpose vehicles) and in the management aspect, i.e. the ability to make decisions and achieve purposes by management Adding the major aim of creating special purpose vehicles by public entities (universities), the question should be asked about the sense of establishing a special purpose vehicle of this type of organization.(original abstract)
PL
W artykule przedstawiono istotę centrum transferu technologii. Zdiagnozowano obecny stan oraz dokonano analizy tendencji zmian centrum transferu technologii na przestrzeni kilkunastu lat w Polsce. Przedstawiono bariery rozwoju centrum transferu technologii w Polsce, a w ostatniej części – przyszłe plany i perspektywy rozwojowe centrów transferu technologii w Polsce w XXI w.
EN
The article presents the essence of the Center for Technology Transfer (CTT). It diagnoses the current state and analyzes the tendency in the changes in Poland concerning CTTs during the last decade. Barriers for CTTs’ development in Poland have been presented with the final part of the article being devoted to plans for the future and the prospects for CTTs’ development in Poland in the 21st century.
XX
Celem artykułu jest próba empirycznej oceny efektywności wybranych elementów istniejącego w Polsce systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Wyniki badania pokazały, że wsparcie publiczne oferowane w postaci dofinansowania do kosztów usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w ramach usługi systemowej PO IG 5.2 w pewnym sensie wypaczyło mechanizmy rynkowe, koncentrując dostawę usług audytu technologicznego wśród beneficjentów umowy systemowej zawiązanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i w praktyce skutecznie odcinając innych usługodawców, niekorzystających z podobnego dofinansowania do oferowanych przez siebie usług audytu technologicznego, od możliwości uplasowania ich na rynku, a jednocześnie przesuwając zainteresowanie tych usługodawców w kierunku innych obszarów wsparcia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to empirically assess the effectiveness of selected elements of the existing system of technology transfer and knowledge commercialization in Poland. The survey results show that public support offered in the form of grants subsidizing the costs of pro-innovation services within the framework of Activity 5.2 of Operational Programme Innovative Economy distorted in some sense the market mechanisms concentrating on the delivery of technology audit services among the beneficiaries of the system managed by the Polish Agency for Enterprise Development and in practice effectively excluding non-beneficiaries from the possibility to provide technology audit services on the market, and at the same time moving their interests into other areas of support provided to enterprises.(original abstract)
XX
W prezentowanym artykule zawarte zostały propozycje działań, na poziomie makroekonomicznym, niezbędnych w polskich warunkach do dynamizacji procesów innowacyjnych, które zostały wypracowane przez Zespół Ekspercki w ramach inicjatywy "Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach przeprowadzonych prac dokonano analizy i oceny siły oddziaływania 142 cech (44 siły motoryczne i 98 barier) determinujących tworzenie gospodarki wiedzy w Polsce. Na tej podstawie wypracowanych zostało 96 propozycji działań i instrumentów w zakresie: systemowo-strukturalnym, regulacyjnym, instytucjonalnym i organizacyjnym, świadomości i kultury innowacji oraz kompetencji kadr dla innowacyjnej gospodarki.(fragment tekstu)
EN
The present day challenges are to intensify the technology transfer and knowledge commercialisation mechanisms and to eliminate prejudices of academic circles towards innovation, entrepreneurship and commercial actions. Actions within the analyzed sector require new organisational models, instruments and specialised support institutions. The presented article contains suggestions of actions on the macroeconomic level. These actions are essential for dynamization of innovation processes in Poland. The issues of technology transfer and commercialisation are of special strategic importance to Polish and European economy. Building knowledge economy requires long-term investments in key technologies, combined with proactive and intelligent attitude towards the goals assumed. Poland needs a new civilisational project which would create a basis for building global competitive position appropriate to the ambitions and capabilities of Poland. Poland must meet global development challenges. They demand offensive joining of the country and public structures in the strategic partnership with companies, academic institutions and social sector.(author's abstract)
EN
The majority of knowledge and technology transfer models relate to universities of technology and natural sciences whose commercialization potential allows them easily to adapt their outcomes to market demands. This, however, is not the case for universities of economics and business. Therefore, the aim of this paper relied on systematic literature studies performed with the use of a snowball sampling method. It was followed by an empirical study comprising nearly 60 in-depth interviews, 20 innovation audits and seven intellectual property valuations in Special Purpose Entity of Poznan University of Economics and Business. The study attempts to fulfil a research gap concerning the role of business schools in the commercialization of scientific research in Poland and other CEE countries.(original abstract)
XX
Wiedza w systemie oświaty jest traktowana bardzo instrumentalnie.Komercjalizacja wiedzy a priorytety polskich uczelni Umiejętność komercjalizacji wiedzy jest w polskich uczelniach nadal czymś rzadkim, odstępstwem od reguły niż standardem. Oczywiście wiele polskich uczelni ma na swoim koncie spektakularne sukcesy w zakresie transferu wiedzy do gospodarki, ale wynikają one z korzystnego splotu pewnych okoliczności, takich jak: pojawienie się nabywcy dla danej wiedzy, korzystnych cech osobowościowych naukowców. (fragment tekstu)
EN
Commercialisation of knowledge has become one of the priorities In the EL). Those higher-education institutions which will acquire and implement knowledge commercialisation capabilities will be supported by the governments. Knowledge commercialization is often one of those competencies, which are scarce in universities. Historically universities have always been enclaves of 'free-thinking'. But this tradition has also some negatives. Poland's economy needs more "entrepreneurial professors" and "reflexive practitioners-researchers" In order to improve knowledge transfer in Polish universities new organizational structures have to be implemented along with new priorities. This, in turn requires the redefinition of key-competencies of academics. (original abstract)
XX
We współczesnych opracowaniach, poświęconych znaczeniu wiedzy w biznesie, zwłaszcza w kontekście budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, podkreśla się, iż podstawę konkurencyjności danej organizacji stanowi zasób i poziom wiedzy skoncentrowanej w firmie oraz umiejętności w zakresie zdolności wykorzystania tych zasobów. Interesującym zagadnieniem jest więc problem podejmowania działań przedsiębiorczych przez naukowców, ukierunkowanych na biznesowe wykorzystanie wiedzy. Badacze zajmujący się problematyką powstawania i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz przedsiębiorstw ukierunkowanych na usługę komercjalizacji wiedzy, wskazują na ogół na kilka czynników, determinujących podjęcie przez naukowca decyzji oprowadzeniu działań biznesowych w tym zakresie. W artykule przedstawiono analizę tych czynników. (abstrakt oryginalny)
EN
Academic Environment In the contemporary studies dedicated to the importance of knowledge in business, especially in the context of companies gaining competitive advantage, it is emphasized that the basis of organization's competitiveness is the reserve and quality of knowledge concentrated in it as well as the ability to make use of that resource. Therefore the problem of academics taking up business activities in order to use their knowledge in practice is a highly interesting issue. Researchers, who are working on the topic of origins and development of academic entrepreneurship as well as studying the enterprises specializing in knowledge commercialization services, usually point out a few factors determining academics to take up business activities. The analysis of those factors is presented in this article. (original abstract)
13
Content available remote Determinanty rozwoju innowacyjności w województwie warmińsko-mazurskim
63%
XX
Innowacyjność danego regionu i całego kraju zdeterminowana jest szeregiem czynników, wśród których od lat wymienia się zdolności do transferu wiedzy z nauki do biznesu. Przeprowadzone badania sondażowe ukazały szereg niedomagań zlokalizowanych u wszystkich odpowiedzialnych za komercjalizację wiedzy. Do głównych barier można zaliczyć braki specjalistów ds. audytu i wdrażania innowacji, trudności z pozyskaniem partnerów finansowych do realizacji projektów innowacyjnych, nieznajomość rynku zapotrzebowania na innowacje oraz małe zainteresowanie przedsiębiorców na usługi innowacyjne świadczone na zasadach rynkowych. Uogólniając otrzymane rezultaty oraz wnioski z innych badań, można stwierdzić, że interesariusze innowacyjności nie współdziałają w sprawnych sieciach, przez co ich działania nie są skoordynowane i często dublują się, a odbiorcy ich usług, szczególnie przedsiębiorstwa sektora MSP, nie otrzymują oczekiwanego wsparcia nakierowanego na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
The innovation of each region and the whole country is determined by a number of factors, among which the ability to transfer knowledge from science to business has been mentioned for years. The conducted surveys showed a number of ailments located in all those who are responsible for the commercialization of knowledge. The main barriers are the shortages of specialists in the field of audit and implementation of innovations, difficulties in acquiring financial partners for the implementation of innovative projects, the unacquaintance of the market for innovation demand and low interest of entrepreneurs on innovative services provided on market terms. Generalizing the results obtained and conclusions from other studies, it can be stated that the innovation stakeholders do not cooperate in efficient networks that is why their actions are not coordinated and often overlap, and recipients of their services - especially enterprises of the SME sector, do not receive the expected support aimed at introducing innovative solutions. (original abstract)
14
63%
XX
Problematyka prezentowanego opracowania dotyczy komercjalizacji wyników badań naukowych, w efekcie których w przedsiębiorstwie wdrażane są nowe produkty innowacyjne. Celem przeprowadzonych badań była próba identyfikacji czynników wpływających na nawiązywanie współpracy oraz prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych przez naukowców i przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży farmaceutycznej. Do realizacji badań empirycznych wykorzystano metodę case study. W pracy zaprezentowano przedsiębiorstwo z branży farmaceutycznej, które w ostatnich latach podjęło próbę przekształcenia z działalności handlowej w produkcyjną. W celu wprowadzenia innowacyjnych produktów analizowana organizacja nawiązała współpracę z naukowcami, zajmującymi się badaniami w obszarze zastosowania nowych technologii w branży farmaceutycznej. Na potrzeby realizacji prezentowanych badań przeprowadzono wywiady z naukowcami biorącymi udział w procesie komercjalizacji technologii, przedstawicielami analizowanego przedsiębiorstwa oraz pracownikami Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej. Wywiady uzupełniono obserwacją uczestniczącą oraz analizą dokumentacji. Analiza wyników przeprowadzonych badań empirycznych umożliwiła prezentację czynników sukcesu w inicjowaniu współpracy i wdrażaniu innowacji, dotyczących zarówno obu stron procesu komercjalizacji, jak też ich otoczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is commercialization of research which generates innovative products for the company involved. The aim of the research was to identify factors that influence the onset of cooperation and mutual research by scientists and entrepreneurs in the pharmaceutical sector. Empirical part of the research was based on case study method. The authors confront data collected during the desk research with the data obtained from studying a company that has been transforming from a pharmaceutical distributor into a production company in this sector. In order to develop innovative medical products, the company undertook cooperation with scientists who proposed solutions that are demanded in the market. Interviews with representatives of the company and scientists involved in cooperation were conducted. Additionally, the authors interviewed representatives of technology transfer office at Lublin University of Technology, who supported the cooperation with their consulting services, and made participating observations of the initial stages of cooperation. The analysis of the empirical data allowed presentation of success factors in initiating cooperation in implementing innovations for all the actors involved, i.e. companies, scientists and supporting institutions. (original abstract)
15
Content available remote Rola sektora nauki w procesie przechodzenia do gospodarki innowacyjnej
63%
XX
Przejście w gospodarce od etapu opartego na inwestycjach do etapu opartego na innowacjach odbywa się m.in. przez instytucjonalizację procesów wynalazczych i innowacyjnych. W gospodarce opartej na inwestycjach wynalazki były z reguły produktem niezależnych wynalazców-innowatorów, z reguły nie w pełni wynagradzanych za ponoszone wysiłki i przyjmowane ryzyko. W gospodarce opartej na innowacjach aktywność wynalazcza i komercjalizacja wiedzy są przejmowane przez firmy innowacyjne i jednostki badawcze (uniwersytety), które stają się przez to częścią systemu gospodarczego i bezpośrednio uczestniczą w podziale przychodów z działalności gospodarczej. Sektor przedsiębiorstw zostaje dodatkowo obciążony kosztami wysiłków, jakie na jego rzecz świadczą uniwersytety i firmy innowacyjne, łącznie z opłatą za ryzyko ponoszone przez te podmioty. Stopień instytucjonalizacji aktywności wynalazczej i komercjalizacji wiedzy jest jednym z symptomów utrwalania się w danym kraju czy regionie gospodarki innowacyjnej (opartej na wiedzy).(abstrakt oryginalny)
EN
The transition between the investment-driven and the innovation-driven stages of economic development involves the process of institutionalization of inventive and innovative activity. At the investment-driven stage of development, the inventive activity had been undertaken by inventor-amateur, who, as a rule, was only partially compensated by businesses for his capital investment, effort and risk taken. When the businesses become more innovative, inventors - amateurs are gradually replaced by professional inventive fi rms. Universities gradually become investment firms, they commercialize their research and ask remuneration from businesses for their inventive activity. This new role of universities in any country, performed side by side with the traditional one, producing and disseminating research as a public good, symbolizes the beginning of the transition process of the economy from the investment-driven to the innovation-driven stage of economic development. The level of institutionalization of innovation activity and commercialization of knowledge is one of the indicators of the consolidation of an economy in the innovation-driven stage of development. (original abstract)
XX
W polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pojawia się wiele ograniczeń. Celem artykułu jest wyszczególnienie oraz analiza najistotniejszych barier rozwoju tego systemu, a także wskazanie działań usprawniających transfer innowacyjnych rozwiązań. Najważniejsze jest bowiem, aby wszystkie pojawiające się w systemie ograniczenia eliminować, wykorzystując do tego celu chociażby odpowiednie rozwiązania finansowe, organizacyjne lub logistyczne. W celu przygotowania artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczną analizę literatury, raporty i opracowania przygotowane przez różne instytucje, metodę opisową i porównawczą. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish technology commercialization and knowledge transfer system is still unprepared for the challenges of globalization. The aim of the article is to specify and analysis of the most important barriers of development of the system and to identify activities to improve the transfer of innovative solutions. The most important is to eliminate all barriers in this system with using appropriate fi nancial, organizational or logistical solutions. Article contains: critical analysis of literature, reports and studies prepared by the various institutions, descriptive and comparative method.(original abstract)
17
63%
XX
W artykule przedstawiono problematykę kształtowania się modelu Uniwersytetu Trzeciej Generacji - określanego jako uniwersytet przedsiębiorczy, innowacyjny. Omówiono ewolucyjny proces zmian jego funkcjonowania, od uniwersytetu średniowiecznego do uniwersytetu innowacyjnego, przedsiębiorczego. Celem artykułu jest wyeksponowanie istotnych cech nowego modelu uniwersytetu ze szczególnym naciskiem na konieczność zmiany procesu zarządzania, mającego decydujący wpływ na proces innowacyjności i przedsiębiorczości uniwersyteckiej, której efektem jest komercjalizacja wyników badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of shaping the model of the University of the Third Generation - referred to as entrepreneurial and innovative. It discusses the evolutionary process of changing its functioning, from the medieval university to the innovative, entrepreneurial university. The aim of the article is to expose the essential features of the new university model, with particular emphasis on the need to change the management process, which has a decisive influence on the process of innovation and university entrepreneurship, resulting in the commercialization of research results. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest dyskusji wokół współczesnych problemów komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce. Jednym z najistotniejszych jest jakość współpracy w ramach trójkąta, który tworzą instytucje naukowe, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Niestety widoczny jest brak synergii pomiędzy celami wyznaczanymi przez wymienione podmioty, stanowiące istotne elementy systemu innowacji. Wyzwanie stanowi więc szukanie rozwiązań dla efektywnej współpracy. Celem artykułu jest analiza współpracy sektora nauki, biznesu i instytucji otoczenia w regionie częstochowskim w obszarze transferu technologii. Badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorstw i miało charakter pilotażowy. Jako narzędzie badawcze wykorzystano ankietę internetową.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses contemporary problems of commercialization of research results in Poland. One of the key issues is the quality of cooperation within the triangle formed by research institutions, local government and enterprises. Unfortunately, there is a noticeable lack of synergy between objectives of these entities, which are important components of the innovation system. Hence, the challenge is to find solutions for effective cooperation. The article provides an analysis of the cooperation between the science sector, businesses and institutions in the region of Czestochowa in the area of technology transfer. It presents results of a pilot study based on data collected in an online survey of companies.(original abstract)
XX
W aktualnej rzeczywistości gospodarczej współpraca nauki z przedsiębiorstwami oraz komercjalizacja wiedzy i technologii nabrały kluczowego znaczenia, co w dalszej perspektywie ma doprowadzić do rozwoju gospodarczego kraju. Współpraca ta realizowana jest w określonym regionalnie środowisku gospodarczym i wpływa bezpośrednio na inicjowanie oraz wzmacnianie kultury innowacyjności w regionie. Celem opracowania jest przedstawienie czynników sprzyjających procesom komercjalizacji wyników badań naukowych, mających kluczowe znaczenie dla stymulowania inteligentnego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The current economic situation puts a strong emphasis on cooperation between science and business. Commercialization of knowledge and technology has become crucial, which in the long term view will lead to the economic development of the country. This cooperation takes place in a specific regional economic environment and has a direct effect on initiating and strengthening a culture of innovation in the region. Therefore, the aim of this paper is to present factors that contribute to the processes of commercialization of research results to the economy, because they are essential to stimulate smart development. (original abstract)
XX
W opracowaniu rozwinięto zagadnienia dotyczące komercjalizacji badań naukowych oraz transferu wiedzy, dzięki którym powstają bardzo często innowacyjne podmioty gospodarcze - startupy. Na podstawie analizy literaturowej scharakteryzowano czym jest start-up, wylistowano charakterystyczne cechy przedsiębiorstwa start-upowego oraz modele biznesowe, na podstawie jakich one funkcjonują. Przytoczono wyniki trzech dużych badań środowiska start-upowego w Polsce oraz samych start- -upów. W końcowej części opracowania podano przykłady polskich innowacyjnych start-upów, które zaczynają odnosić międzynarodowe sukcesy. Opisano także, z jakimi problemami borykają się start- -upy w Polsce, wskazując na możliwe źródła finansowania dostępne dla nich. (abstrakt oryginalny)
EN
The study builds on the scientific research commercialization and the transfer of knowledge through which innovative businesses arise very often: i.e. start-ups. Based on the analysis of literature the author characterized what is start-up, listed the characteristics of start-up business and business models on the basis of which they operate. The author also presented the results of three major studies of a start-up environment in Poland and the start-ups themselves. In the final part of the study there are examples of Polish innovative start-ups that are starting to apply international success. It was also described what problems start-ups in Poland are facing with pointing out possible sources of financing available for them. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.