Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper presents an approximate relation for the heat transfer effectiveness for a counter-flow heat exchanger, which was compared with the exact solution. Based on the obtained approximate relation for a counter-flow heat exchanger the approximate heat transfer effectiveness for a cross-flow heat exchanger in which both fluids do not mix is proposed. This approximate exchanger heat transfer effectiveness was compared with the exact solution proposed by Mason, the most well-known relation. A comparison between the most frequently used approximate formula and the exact solution proposed by Mason was made, too. The exchanger heat transfer effectiveness was analyzed for the ratio of the heat capacity rate of fluids C in the range from 0 to 1 and the number of transfer units NTU from the most common range 0-5.
4
Content available remote THE SEMANTICS OF THE VERB 'PAMIETAC'
100%
EN
The paper addresses questions of syntactic and semantic features of the Pol. verb 'pamietac' (remember). The distinction between the knowledge and memory predicates is pointed out: while propositional knowledge and knowledge by acquaintance are lexically distinguished in Polish (wiedziec 'to know that p' vs. znac' 'to be acquainted with a'), both memory of events and memory of individuals are lexically expressed by the same verb, viz. 'pamietac'. In this respect, the memory predicate shows syntactic affinity to perception predicates, which follows from the fact that memory and perception alike demand an immediate contact of the Subject with an object (resp. witnessing an event by the Subject) at the moment of perception or at some moment previous to remembering the object or the event in question. The specific use of the memory predicate in the context of the modal conjunction 'zeby' is also discussed; it is argued that '(nie) pamietac, zeby p' constructions express, depending on the context (with negation as the crucial factor), epistemic or deontic modality. The specific features of the dative syntactic structures (xNom) pamieta y (Dat P) 'x harbours rancour against y for p' expressing a (negative) emotional attitude of the Subject towards a person, are analyzed and their syntactic similarity to other emotional-attitude predicates in Polish is pointed out. Finally, also metaphoric uses of the verb in question were analyzed.
EN
In the paper an attempt has been made at formulating a mathematical model for the : determination of heat transfer effectiveness of the cross-flow heat exchanger. To describe heat exchangers two methods are most often applied the log mean temperature difference (LMTD) method and the effectiveness - NTU (number of transfer units) method. In the LMTD method a different graph of the F correction factor for the log mean temperature difference dependent on two parameters (P and R) is applied for each type of exchanger, whereas in the NTU method different functional relations describing heat transfer effectiveness are given for different types of exchangers. On account of different relations describing heat transfer effectiveness for different types of exchangers, an attempt has been made at determining a generalized form of heat transfer effectiveness.
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia modelu matematycznego do opisu efektywności cieplnej dla krzyżowoprądowego wymiennika ciepła. Przedstawiono dwie metody do opisu wymienników ciepła (metodę poprawki i efektywności cieplnej) oraz cel ich zastosowań. Metoda poprawki ma zastosowanie przy obliczeniach projektowych, natomiast metoda efektywności cieplnej ma zastosowanie do obliczeń sprawdzających. Ze względu na różne zależności opisujące poprawkę na średnią logarytmiczną różnicę temperatur oraz efektywność cieplną zaproponowano jedną uogólnioną zależność do opisu efektywności cieplnej dla różnych typów wymienników. Proponowaną zależność porównano z efektywnością cieplną dla wymiennika typu przeciwprądowego i krzyżowoprądowego.
10
Content available Pestycydy: za czy przeciw?
100%
EN
The introduction to the Fault Tree Analysis has been presented in this article. Selected publications on the Fault Tree Analysis have been listed. The usefulness of the method in marine engineering application has been indicated. Reliability testing facility has been presented, that is typical two-stroke, slow-speed ship crosshead Diesel engine intended to power the ship. The way of creating system model with the Fault Tree Analysis application has been presented. Reliability structure of tested engine has been modelled using Reliability Block Diagrams, as well as the Fault Tree Analysis. Main tree describing the object reliability structure analysis and the sub-tree structure modelling crank system, subsystem of the cam shaft, cylinder exemplary system and turbocharger have been built. Qualitative analysis of the tree has been conducted – the minimal cut sets of the system has been determined. The directions for further research have been indicated.
12
Content available remote A new program for radical tessellation construction and analysis
100%
EN
The purpose of the work is to describe use of the computer program SIMPL designed for construction and analysis of radical tessellations of any computer simulated sample. The radical polyhedra (RP) Gellatly and Finney, J. Non-Cryst. Solids, vol. 50, p. 313 (1982) can be considered as a generalization of the Voronoi polyhedra more widely used in literature. An RP is a minimal polyhedron whose faces are sets of such points that distances from the points to tangent points of two neighboring atomic spheres are equal. The tessellation technique is a very effective tool for structural analysis of computer simulated samples, giving a great amount of easily accessible information. SIMPL allows to construct an RP network for a defined system and analyze the shape, composition and mutual geometrical relation of radical polyhedra and radical simplices. Implemented capabilities give, for example, the possibility of recognizing an atomic environments' shape and investigating the non-local order in computer simulated materials. The pattern recognition technique Laskowski R. et al., TASK Quart., vol. 1, p. 96 (1997) is based on analysis of the shape of the radical polyhedra, and contraction of short edges and small faces of the polyhedra. Non-local order analysis involves geometric relations between tessellation simplices.
PL
W artykule przeprowadzono analizę energetyczną równoległego (R) i szeregowo-równoległego (S-R) połączenia skraplaczy w układzie cieplnym bloku energetycznego dużej mocy o parametrach nadkrytycznych. Rozpatrzono wpływ strumienia wody chłodzącej i zmiany powierzchni wymiany ciepła skraplaczy na moc bloku. Jako kryterium porównawcze przyjęto moc brutto bloku pomniejszoną o moc pomp wody chłodzącej. Dla określenia mocy brutto bloku stworzono jego model w programie Gate Cycle. Moc pomp wody chłodzącej określono z uwzględnieniem oporów przepływu w skraplaczach, rurociągach wody chłodzącej i różnicy poziomów wynikającej z doprowadzenia wody do chłodni kominowej. Wyniki szczegółowe przeprowadzonej analizy zawierają tabele 3A i 3B. Zestawienie osiągów bloku dla dwóch konfiguracji skraplaczy przy różnych strumieniach wody chłodzącej zawiera tabela 4.
EN
In the paper, parallel (R) and series-parallel (S-R) connection of steam condenser for the supercritical power plant was performed.. The influence of the cooling water mass flow rate and the change of the heat exchanger surface of the steam condensers on the performance of the power plant was considered. As a comparative criterion, the gross power of the unit minus the power of the cooling water pumps was assumed. To determine the gross power of the unit, its model was created in the Gate Cycle program. The power of the cooling water pumps is determined by taking into account the flow resistance in the steam condensers, the cooling water pipes and the difference in the level resulting from the supply of water to the cooling tower. Detailed results are provided in Tables 3A and 3B. The performance of the power plant for the two condenser configurations for different cooling water mass flow rate is shown in Table 4.
PL
Skraplacze typu „church window” są jednym z nowszych rozwiązań konstrukcyjnych, stosowanych w celu kondensacji pary w klasycznych blokach parowych. W artykule przeprowadzono analizę doboru optymalnej średnicy rurki tego typu skraplacza uwzględniając zmianę strumienia ciepła od wartości 948 W/m do 2520 W/m na podstawie minimalizacji generacji entropii. Z przeprowadzonej analizy wynika, że istnieje możliwość zmniejszenia sumarycznej generacji entropii dla analizowanego skraplacza. W rozważaniach uwzględniono generację entropii na skutek przepływu ciepła i oporów przepływu od strony wody. Na podstawie minimalnej wartości sumarycznej generacji wyznaczono optymalną wartość liczby Reynoldsa i wartość wewnętrznej średnicy rurki. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że dla znamionowych parametrów pracy skraplacza wewnętrzna średnica może być mniejsza o około 2-3 mm od aktualnej średnicy wynoszącej 22 mm, co pozwala zmniejszyć powierzchnię wymiany ciepła, a więc koszt budowy wymiennika. Zmniejszenie średnicy wewnętrznej rurki powoduje wzrost średniej prędkości wody chłodzącej, co prowadzi do wzrostu liczby Nusselta i współczynnika przejmowania ciepła od strony wody i zmniejszenia generacji entropii na skutek przepływu ciepła. Oprócz pozytywnych skutków zwiększenia średniej prędkości wody w rurkach występuje również negatywne zjawisko w postaci zwiększenia oporów przepływu.
EN
Condensers of a “church window” type are one of the more recent constructional solutions used for steam condensation in classical steam power units. Conducted is an analysis of the selection of such condenser tube optimum diameter taking into consideration the change of a heat flux varying from 948 W/m to 2520 W/m on the basis of entropy generation minimization. The analysis shows that there is a possibility to reduce the total entropy generation for the analysed condenser. Taken into consideration is the entropy generation caused by heat flux and water side flow resistance. On the basis of the minimum total generation value determined is the optimum Reynolds number value and the value of the tube inner diameter. The analysis shows that for a condenser operation rated parameters the inner tube diameter can be roughly 2-3 mm less than the actual diameter value equalling 22 mm that allows to reduce the heat exchange surface and in the same time the cost of building a condenser. Reduction of a tube inner diameter causes the increase in the cooling water average velocity that in turn leads to the increase of the Nusselt number and the water side heat transfer coefficient as well as to the reduction of entropy generation as the result of a heat flux. Alas, apart from the positive aspects of the increase in the cooling water average velocity there is also a negative one in the form of the flow resistance growth.
PL
W pracy dokonano analizy pracy wysokoprężnego podgrzewacza regeneracyjnego – płaszczowo rurowego wymiennika zawierającego schładzacz pary, strefę kondensacji oraz chłodnicę skroplin. Stworzono rozwinięty model mate-matyczny (symulator) takiego wymiennika z podziałem na trzy strefy wymiany ciepła. Na podstawie danych uzyskanych z symulatora pogrzewacza regeneracyjnego zaproponowano aproksymacyjną zależność do opisu efektywności cieplnej wymiennika jako funkcję temperatury wody na wlocie, temperatury nasycenia pary upustowej i strumienia masy wody zasilającej, z czterema stałymi współczynnikami. Przydatność proponowanej zależności sprawdzono na podstawie danych uzyskanych z symulatora i rzeczywistych danych pomiarowych podgrzewacza regeneracyjnego (HE3) zasilanego z pierwszego upustu turbiny 200 MW. Otrzymano dobrą zgodność pomiędzy efektywnością cieplną liczoną z definicji i z aproksymacyjnej zależności będącą funkcją referencyjną dla oceny pracy podgrzewaczy regeneracyjnych w układzie cieplnym bloku. Wykorzystanie symulatora do budowy analogicznych prostych modeli jest również przydatne dla dowol-nych podgrzewaczy regeneracyjnych w przypadku braku wymaganych danych pomiarowych.
EN
In the paper the performance of a high-pressure regenerative heater, being a shell-tube heat exchanger containing a desuperheater, a condensation zone and a condensate cooler, was analyzed. An extensive mathematical model (a simulator) of such exchanger was developed, with a division into three heat exchange zones. Based on the data from the regenerative heater simulator, an approximate relation was proposed to describe the exchanger heat transfer effectiveness as a function of the water temperature at the inlet, the saturation temperature of the bleed steam, and the feed water mass flow rate, with four constant coefficients. The applicability of the proposed relation was verified against the data obtained using the simulator and the real measurement data of a regenerative heater (HE3) supplied by the first bleed of a 200-MW turbine. A good agreement was achieved between the heat transfer effectiveness as calculated from the definition and from the approximate relation. The proposed relation may be used in diagnostics as a reference function for assessing the performance of regenerative heaters in a unit thermal system. Using the simulator to create analogous simple models may be applicable for any regenerative heaters if no required measurement data are available.
18
Content available remote Comparison of two simple mathematical models for feed water heaters
63%
EN
The paper presents two mathematical models of feed water heaters. In the models the mass and energy balance equation and Peclet's law are used. In the first, simplified, model, there is no division into three zones: the heat exchanger is treated as a single zone and the mass and energy balance equation and Peclet's law are written for the heat exchanger. In the second model the heat exchanger is divided into three zones and the mass and energy balance equation and Peclet's law are written for each zone. The accuracy of the models was examined on the basis of real data. A comparison was performed for both models between water temperature at the outlet of the exchanger, measured and calculated.
PL
Na podstawie minimalizacji generacji entropii wyznaczono optymalną wartość liczby Reynoldsa i średnicę rurki skraplacza bloku 200 MW, W modelu uwzględniono generację entropii w wyniku przepływu ciepła i oporów przepływu od strony wody chłodzącej. Na podstawie przeprowadzonej analizy otrzymano mniejszą średnicą wewnętrzną rurki o około 6 mm od aktualnej wartości równej 28 mm. Zmniejszanie średnicy rurki powoduje wzrost średniej prędkości wody chłodzącej, co skutkuje poprawą współczynników przejmowania i przenikania ciepła, zmniejszeniem powierzchni wymiany ciepła i wzrostem oporów przepływu.
EN
On the basis of entropy generation minimization determined the optimal value of the Reynolds number and tube diameter of power plant condenser 200 MW. The model includes the generation of entropy as a result of heat transfer and pressure drop from the cooling water. The analysis gave the smaller inside diameter of the tube of approximately 6 mm from the current value equal to 28 mm. Reducing the diameter of the tubę increases the average speed of the cooling water, thereby improving the transfer coefficients and heat transfer reduction in the heat transfer surface area and increased flow resistance.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.