Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frakcjonowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wpływ procesu kompostowania na zmianę zawartości wybranych jonów metali ciężkich w tworzącym się kompoście oraz oznaczenie procentowego udziału frakcji wybranych jonów metali ciężkich poprzez wykonanie frakcjonowania kompostu metodą sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej.
PL
Większość olejów i tłuszczów występujących w przyrodzie w swojej naturalnej postaci, charakteryzuje się specyficznymi cechami fizykochemicznymi, co wpływa na ograniczenie ich stosowania. Dlatego też obecnie prowadzi się liczne badania w kierunku poszerzenia zakresu stosowania olejów i tłuszczów, poprzez poprawę ich cech użytkowych. Potencjalną możliwością technologicznej modyfikacji tłuszczu kurzego może być jego frakcjonowanie.
EN
Most of oils and fats occurred in nature in their native form, have a specific physicochemical features which influence on their limited application. Therefore numerous research into extend the scope of application of oils and fats via improvement their functional characteristics are conducted now. There is a potential option to technologically modify chicken fat by fractioning it.
4
75%
EN
Hydraulic fracturing is a significant stimulation technology and method to enhance hydrocarbon recovery from low-permeability reservoirs. Accurate prediction of initiation pressure is a crucial step to make sure the success of hydraulic fracturing. Currently, predictive calculation of initiation pressure is for homogeneous formations; however, in fractured formations that has been a very complex issue all along. This paper assumes that natural fractures intersect with perforations, the tensile failure criteria is adopted and the calculation model of initiation pressure is presented for perforated wells of fractured formations considering that hydraulic fracture initiates from rock body of perforations surface or along natural fractures. The calculation results show that many factors have significant influence on the initiation pressure: the strike and dip of natural fractures, the intersecting position of natural fractures and perforations, the perforation orientation around borehole and the geostress orientation. The research results also suggest that not only the initiation pressure may sharply fall but also the initiation pressure difference for different orientation perforations may significantly become smaller due to the effect of natural fractures which will lead to hydraulic fractures’ simultaneous initiation and propagation from different orientation perforations, so that complex near-wellbore multiple fractures develop. The comparative analysis of the actual and the calculation initiation pressure proves the accuracy and reliability of the calculation model. The established calculation model in this paper achieves the quantitative calculation of initiation pressure and simultaneously provides the theoretical basis to explain the physical phenomena of near-wellbore multiple fractures propagation for perforated wells of fractured formations.
PL
Metoda frakcjonowania hydraulicznego jest stosowana do odzyskiwania związków węglowodorowych a więc na przykład w technologii odzyskiwania gazu łupkowego. W artykule zaprezentowano model matematyczny tej technologii.
PL
Odpadowy olej rybny poddano frakcjonowaniu z zastosowaniem przeciwprądowej ekstrakcji nadkrytycznej w temp. 60°C, pod ciśnieniem 150 i 200 bar. Zastosowano dwa stopnie separacji: S1 (80, 100 i 120 bar) oraz S2 (ok. 52 bar). Znaczące zmiany w zawartości kwasów tłuszczowych w porównaniu ze składem wyjściowego oleju rybnego zaobserwowano w doświadczeniu przeprowadzonym w warunkach 200/100 bar. Zawartość kwasu erukowego we frakcji odebranej z kolumny frakcjonującej zwiększyła się prawie 3-krotnie (z 3,89 do 11,23%).
EN
Extn. of waste fish oil with supercrit. CO2 under pressure of 150 and 200 bar at 60°C was carried out. Two product sepn. stages were used: first one at 80, 100 or 120 bar and second one at approx. 52 bar. Significant changes in the fatty acid content compared to the raw material were obsd. in the product obtained from the extn. at 200 bar and sepd. at 100 bar. The erucic acid content increased three-fold in the product.
EN
In Poland, the average Zn contents in river sediments keep up the level 100 mg/kg. The largest accumulations of zinc (up to 10 000 mg/kg), found in river sediments in the Upper and Lower Silesia area, are the result of mining and industrial activity in these regions. In the remaining parts of the country the contents are clearly smaller, except for the conurbation areas (Lis & Pasieczna, 1995). At present, forecasts of behavior of me- tals present in solid environmental samples are usually based on results of chemical fractionation. In this approach, metals are extracted by treating samples with solutions of increasing solubilization potential and simulating extgraction of metals under natural and anthropogenically modified environmental conditions (Rauret, 1998). The studies covered speciation of zinc in river sediments of the Nida and Radomka drainage basins. The chemical fractionation of zinc was conducted in accordance with three-stage procedure of sequential extraction BCR (at present, Standard Measurement and Testing Program), worked out by Ure et al. (1993). The aim of investigations was to compare forms of occurrence of zinc in sediments of rivers flowing through areas differing in geochemical background and characterized by differences in content of anthropogenic zinc. The speciation of zinc in sediment samples from the Radomka drainage basin gave results clearly different from those for sediments from the Nida drainage basin, which may reflect differences in land use. The content of zinc in the studied samples was found to change for 8 mg/kg in bottom deposits of Radomka River at Domaniów to 267 mg/kg in those of Mleczna River at Firlej in the Radomka drainage basin and from 88 mg/kg in sediments of Maskalis River at Brzezie to 101 mg/kg in those of the Brzeźnica River at Raków in the Nida drainage basin.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jakości substancji organicznych obecnych w ujmowanych wodach na potencjał tworzenia ubocznych produktów chlorowania. Przeanalizowano zawartość związków z grupy trójhalometanów (trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan), halogenoacetonitryli (trichloroacetonitryl, dichloroacetonitryl, bromochloroacetonitryl, dibromoacetonitryl), halogenoketonów (1,1-dichloropropanon, 1,1,1-trichloropropanon), a także wodzianu chloralu oraz chloropikryny. Do badań wykorzystano próbki wody oczyszczonej (przed dezynfekcją chlorem) pobrane z zakładów oczyszczania wody "Raba" i "Bielany" zaopatrujących Kraków w wodę wodociągową. Substancje organiczne obecne w wodzie zostały rozdzielone na sześć frakcji na złożach jonitowych (DAX-8, AG-MP-50 i WA-10). Otrzymane w wyniku rozdziału kwasy hydrofobowe i hydrofilowe, zasady hydrofobowe i hydrofilowe, a także obojętne frakcje hydrofobowe i hydrofilowe chlorowano w wodzie podchlorynem sodu w czasie 24 h. Następnie za pomocą chromatografii gazowej oznaczono powstałe uboczne produkty chlorowania. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła wytypować frakcje, które charakteryzowały się największym powinowactwem do powstawania poszczególnych grup organicznych produktów ubocznych chlorowania wody.
EN
The main focus of the study is the influence of the organic matter quality on the potential of chlorination by-products formation. Water samples were analyzed for the content of trihalomethanes (trichloromethane, bromodichloromethane, dibromochloromethane, tribromomethane), halogenoacetonitriles (trichloroacetonitrile, dichloroacetonitrile, bromochloroacetonitrile, dibromoacetonitrile), halogenoketones (1,1-dichloropropanone, 1,1,1-trichloropropanone), chloral hydrate and chloropicrin. The experiments were conducted with treated water samples (collected before disinfection with chlorine) from the water treatment plants Raba and Bielany, which provide the city of Krakow with municipal water. The organic substances present in the water were made subject to fractionation on ion-exchange resins (DAX-8, AG-MP-50 and WA-10). The products obtained from fractionation, i.e. hydrophobic and hydrophilic acids, hydrophobic and hydrophilic bases, and hydrophobic and hydrophilic neutral fractions, were chlorinated in water with sodium hypochlorite for 24 h. Chlorination by-products were analyzed by gas chromatography. Based on the analysis of the results obtained, the fractions characterized by the highest affinity for the formation of particular groups of volatile organic water chlorination by-products were determined.
12
75%
EN
The main objective of this work was to show the necessity of defining and separation of a dust fraction — physically defined as a fraction of particles larger than 100 |im in size — before the assessment of contamination of water reservoirs. Water samples from four reservoirs located in the vicinity of the Mining and Smelting Works in Bukowno - the main source of dust pollution in this region-were investigated. Distribution of 10 selected elements (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn) among three physically defined fractions was assessed. The following fractions were separated: 1) suspended paniculate matter (particles between 0.45 and 100 um), 2) "dust" traction (particles > 100 &mum), and 3) dissolved fraction (< 0.45 μ m). The results obtained for the samples collected during two seasons dry and rainy were compared.
PL
Celem pracy było wykazanie potrzeby włączenia do procedury frakcjonowania pierwiastków w wodach etapu wydzielenia frakcji cząstek o rozmiarze > 100 μm. Badaniami objęto zbiorniki wodne zlokalizowane w pobliżu Kombinatu Górniczo-Hutniczego w Bukownie, gdzie zapylenie terenu jest istotnym źródłemjego zanieczyszczenia. Oznaczano zawartości l0wybranych pierwiastków (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn) we frakcji zawieszonej (od 0,45 um do 100 &mu), frakcji związanej z zapyleniem (> 100 μm) i frakcji rozpuszczonej (< 0,45 μ m). Przedyskutowano wpływ ilości opadów atmosferycznych na rozmieszczenie badanych pierwiastków w poszczególnych frakcjach.
13
75%
EN
Preliminary results of isolation of volatile fraction from the model oil mixture are presented. The process is based on the fractionation of thymoquinone solution in rapeseed oil with supercritical CO2 in a continuous countercur-rent packed column. During extraction with supercritical CO2 at the bottom of column, oil containing only small quantities of volatile oil was recovered. More than 80% of volatile oil was recovered at the top of column. The yield of extracted volatiles ranged from 81 to 89%. The optimal parameters of extraction were determined as: 10 MPa and 20°C.
PL
W artykule zostały zaprezentowane wstępne rezultaty ekstrakcji frakcji lotnych z modelowej mieszaniny oleju. Proces jest oparty na frakcjonowaniu roztworu tymochinonu w oleju rzepakowym z nadkrytycznym CO2 w przeciwprądowej kolumnie z wypełnieniem. Podczas nadkrytycznej ekstrakcji olej zawierał niewielką ilość olejku eterycznego. Ponad 80% olejku eterycznego zostało odzyskiwano na szczycie kolumny. Średnia wydajność ekstrahowanych lotnych frakcji była w zakresie od 81 do 89%. Optymalnie parametry ekstrakcji to: 10 MPa i 20°C.
PL
W pracy dokonano oceny całkowitej zawartości oraz wymywalności i biodostępności metali: Fe, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb, Ni, Co w popiele przemysłowym z biomasy. Stwierdzono, że wymywalność metali z popiołu zależy od pH roztworu wodnego i zmienia się od 1 mg/kg (Cu, Cd, Ni, Fe) do 4 – 5 mg/kg (Cr, Co). Pb nie ulega ekstrakcji z popiołu, za pomocą wody jako ekstrahenta. Nie zaobserwowano regularności we wpływie pH układu na wymywalność metali. Do oceny mobilności oraz biodostępności metali wykorzystano ekstrakcję sekwencyjną wg metody Tessiera z wprowadzeniem etapu wstępnego ługowania wodą, którą przeprowadzono konwencjonalnie oraz z zastosowaniem mineralizacji mikrofalowej. Scharakteryzowano ilościowo frakcje metali: rozpuszczalną w wodzie, wymienną, rozpuszczalną w kwasach, tlenkową, pseudosiarczkową i rezydualną. Stwierdzono, że za-stosowanie mineralizacji mikrofalowej podczas ekstrakcji sekwencyjnej zwiększa efektywność wydzielania większości badanych metali.
EN
The purpose of the study was to evaluate the total content, leachability and bioavailability of Fe, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb, Ni, Co in industrial ashes obtained from biomass combustion. It was found that metals occur in the test material as: macronutrient - iron (0,67 %), micronutrients - zinc (335,0 mg/kg), nickel (145,0 mg/kg), lead (110,0 mg/kg), copper (100,0 mg/kg), cobalt (25,0 mg/kg), chrome (15 mg/kg) and trace amount of cadmium (10,0 mg/kg). It was claimed that leachability of metals from ash depends on pH of solution and ranges from 1 mg/kg for (Cu, Cd, Ni, Fe) to 4 – 5 mg/kg for (Cr, Co) respectively. It was also found that lead was not extracted from ash, using water as extractant regardless of solution pH. In all experiments no regularities in the pH effect of metal leachability in the investigated systems were observed. Tessier sequential extraction procedure was used to evaluate the mobility and bioavailability of metals, which was carried out conventionally and with aid of microwave digestion. In all experiments the following metal fractions were characterized: water-soluble, exchangeable, acid-soluble, oxide, pseudosulfide and residual fractions respectively. It has been found that the use of microwave mineralization during sequential extraction increases the efficiency of the release of most of the tested metals.
EN
This work presents the influence of the sonication time on the efficiency of the metallic/semiconducting (M/S) fractionation of diazonium salt functionalized single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) via free solution electrophoresis (FSE) method. The SWCNTs synthesized via laser ablation were purified from amorphous carbon and catalyst particles through high vacuum annealing and subsequent refluxing processes in aqua regia solutions, respectively. The purified material was divided into two batches. The SWCNTs samples were dispersed in 1% SDS solution in ultrasound bath for 2 and 12 hours. Both dispersed SWCNTs samples were functionalized with p-aminobenzoic acid diazonium salt and fractionated via free solution electrophoresis method. Afterwards, the fractionated samples were recovered, purified from surfactant/functionalities by annealing and investigated via UV-Vis-NIR optical absorption spectroscopy (OAS). The efficiency of the fractionation process was estimated through the comparison of the van Hove singularities (vHS) presented in the obtained fractions to the starting SWCNTs.
17
Content available remote Pozyskiwanie oraz dobór metody frakcjonowania cenosfer z popiołów lotnych
63%
PL
Przedstawiono trzy sposoby uszlachetniania koncentratów mikrosferowych (MS): z użyciem wody, acetonu i heksanu. W wyniku rozdziału każdego koncentratu uzyskano frakcję unoszącą się na powierzchni cieczy podczas pierwszej separacji, frakcję unoszącą się na powierzchni wody podczas drugiej separacji oraz odpad. Pierwsza z tych frakcji stanowiła 44–55% mas., 30–40% mas. i 11–13% mas. pierwotnego koncentratu, gdy użytymi cieczami były odpowiednio woda, aceton i heksan. Zawartości drugiej frakcji w MS były bardziej zróżnicowane i wyniosły analogicznie 13–40% mas., 39–54% mas. oraz 60–84% mas. Niewymagające utrzymywania stanu wrzenia sposoby waloryzacji z użyciem cieczy organicznych są obiecującą alternatywą wobec metody z użyciem wody.
EN
Microsphere concentrates were sepd. by treatment with water, Me₂CO and PrPr into fractions floating on the liq. surface in the 1st sepn. stage (yields 44–55, 30–40 and 11–13% by mass, resp.), the fractions floating on the water surface in the 2nd sepn. stage (yields 13–40, 39–54 and 60–84% by mass, resp.) and a residue. Use of org. liqs. was a promising alternativ for water.
19
Content available Metody frakcjonowania substratu dla modelu ADM1
63%
PL
Rozkład beztlenowy jest stosowany do oczyszczania oraz energetycznego wykorzystania ścieków, osadów i odpadów pochodzenia rolno-spożywczego. W ostatnim dwudziestoleciu proces ten zyskuje coraz większą popularność. Wraz ze wzrostem wykorzystania rozkładu beztlenowego do produkcji energii i oczyszczania ścieków rozwijano modele symulujące przebieg procesu. Modele matematyczne procesów biotechnologicznych wymagają zazwyczaj charakterystyki substratu z wyszczególnieniem jego form. Dotyczy to również modelu Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1), dla którego należy określić zawartość węglowodanów, białek, tłuszczów i frakcji inertnej w dopływie. Pełna identyfikacja wszystkich składników substratu jest zazwyczaj bardzo trudna i kosztowna, a metody frakcjonowania materiału organicznego na potrzeby wspomnianego modelu są ciągle rozwijane i udoskonalane. Prezentowana praca obejmuje przegląd metod frakcjonowania substratu dla modelu ADM1: metodę opartą na wartości pokarmowej pasz; metodę zaproponowaną przez Henze oraz metodę opartą na bilansie ChZT i N. Przedstawiono także wyniki badań symulacyjnych dla obiektu pracującego w skali technicznej z wykorzystaniem komór o zróżnicowanej temperaturze fermentacji.
EN
Anaerobic digestion is commonly applied for treatment as well as energetic usage of sewage, sewage sludge and agricultural waste. Recently, it has become more and more popular. Together with the popularity of the use of anaerobic digestion for energy production and wastewater purification, models for simulation of the process in question were developed. In general, the mathematical models of biotechnological processes require both characteristics of the substrates involved and specification of their forms. This approach also concerns the Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1), which demands the description of carbohydrates, proteins, fats and inert fraction in the feed supplying the reactor. Specific and complete characterization of all compounds mentioned is usually difficult and expensive, however the method of fractionation of the organic material for the needs of ADM1 model are developed. This study presents the crucial issues of the methane fermentation process being the base for mathematical description used in the ADM1 model. The paper also reports a review of fractionation methods for the analyzed model. Among them, the method based on the nutritional value of feed, the method proposed by Henze and the method based on COD and N balance are described.
EN
The contents of total P and its bioavailable forms, as well as of Fe, Al, Mn, Ca, and OM in the bottom sediments of the Solina-Myczkowce (S-E Poland) cascade of reservoirs, are presented. Notwithstanding a relatively low calcium content, it is the apatite fraction that accounts for the largest share of total phosphorus in the shallower parts of the Solina and Myczkowce Reservoirs. In turn, while contents of iron and aluminium (and manganese in the Solina Reservoir) are high, the fraction containing non-apatite inorganic phosphorus accounts for the smallest portion of the total phosphorus in the bottom sediments of both reservoirs. Bottom sediments of the Solina Reservoir are also characterised by significant correlations between total phosphorus content and aluminium content. Otherwise, significant correlations are reported for only some of the stations at each of the reservoirs.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.