Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  publiczny transport pasażerski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienie jakości publicznego transportu pasażerskiego. Przedstawiono wybrane kryteria jakości oraz przykładowe metody ich oceny jakości. Uwagę skupiono na wykorzystaniu „pętli jakości”. Omówiono też zagadnienia normalizacji w obszarze jakości publicznego transportu pasażerskiego – wykorzystania norm PN-EN 13816:2004 i PN-EN 15140:2006.
EN
This article delineates the public passenger transport quality and describes selected criteria and quality categories. Further, it includes examples of quality assessment methods. The author draws attention to the use of „quality loops”. Moreover, there are discussed normalization issues in the field of the public passenger transport quality – the use of PN-EN 13816:2004 AND PN-EN 15140:2006.
3
100%
EN
The main cause of degradation of our cities is a "clash of cities and cars". In Kaliningrad overcome the critical threshold of motorization around 300-400 cars per 1000 inhabitants. This situation is characterized by traffic jams, road accidents and environmental deterioration. To overcome the crisis should be developed and implemented measures of transport policy in two areas discussed in the article. Without their introduction the town cannot become a city „liveable".
PL
Główną przyczyną degradacji naszych miast jest "zderzenie miast i pojazdów". W Kaliningradzie przezwyciężony krytyczny granicą motoryzacja około 300-400 samochodów na 1000 mieszkańców. Sytuacja ta charakteryzuje się samochodowymi opóźnień, wypadków drogowych i degradacją środowiska. Dla przezwyciężenia kryzysu powinny być opracowane i wdrożone środki polityki transportowej na dwóch omówionych w artykule kierunkach. Bez ich wdrażania miasto nie może stać się miastem, "wygodne życie".
RU
Основной причиной деградации наших городов является «столкновение городов и автомобилей». В Калининграде преодолен критический рубеж автомобилизации порядка 300-400 автомобилей на 1000 жителей. Эта ситуация характеризуется автомобильными заторами, дорожно-транспортными происшествиями и ухудшением экологии. Для преодоления кризиса должны быть разработаны и осуществлены меры транспортной политики по двум рассмотренным в статье направлениям. Без их внедрения город не может стать городом, «удобным для жизни».
4
Content available remote Karty elektroniczne w transporcie municypalnym i turystyce miejskiej
84%
PL
Systemy transportowe obsługujące wielkie metropolie i aglomeracje coraz częściej prezentują złożone, a zarazem wyrafinowane rozwiązania. Rozwój jednostek osadniczych sprawia, że funkcjonujące układy komunikacji miejskiej ewoluują. Przeobrażeniom ulegają modele organizacyjne transportu municypalnego, zmieniają się również wykorzystywane technologie. Postępujący rozwój cywilizacyjny umożliwia i jednocześnie wymusza permanentne udoskonalenia. Wykorzystywane coraz powszechniej w wielu różnych sferach życia karty elektroniczne znalazły zastosowanie również w transporcie. Z roku na rok wzrasta liczba zintegrowanych systemów poboru opłat w publicznym transporcie pasażerskim. Proces ekspansji międzysektorowych, bezkontaktowych smart cards intensyfikuje dodatkowo rozwój turystyki miejskiej.
EN
The integrated payment systems based on smart card technology are with no doubt the most advanced type of ticket instruments. Definitely worth deeper analysis are: the oldest, the most technologically advanced system The Smart Cards Octopus in Hong Kong and Smart Card Calypso, which is distinguished by the largest number of examples functioning in the world. Over ten years of the system’s exploitation allows precise, multiaspect analysis of the efficiency and enables drawing many different conclusions, significant for institutions considering implementing this still rarely used system in Poland. This innovative technology is particularly predestined to be implemented in complex transport systems, shaped by many independent companies with different forms of ownership, different organizational and legal forms, using own fare solutions. The international practice shows that, it is possible to identify a distinct trend based on intensification of the meaning of integration and interoperation of smart cards systems in transport. Entities dealing with tourist traffic, next to the public transport and other municipal service sectors, more over become a participant. Due to the key role of municipal transport in urban tourism, it is worth analyzing the possibilities of developing the payment systems based on electronic cards, combining the functions of a ticket and a tourist card.
PL
Znaczenie transportu publicznego dla społeczeństwa. Rozwój pozamiejskich przewozów pasażerskich od pierwszych lat powojennych do połowy lat osiemdziesiątych. Głęboki, zapoczątkowany po 1985 r., trwający do dziś kryzys oraz jego przyczyny. Sytuacja w transporcie kolejowym w podziale na przewozy: aglomeracyjne, lokalne i międzyregionalne. Transport autobusowy: pogłębianie się trudności ekonomicznych przedsiębiorstw PKS, konkurencja prywatnych przewoźników na najbardziej intratnych liniach. Krajowy transport lotniczy w polskim systemie transportowym. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania determinujące rynek pozamiejskich przewozów pasażerskich.
EN
The aim of the article is to analyse the selected evaluation factors of the quality of transport services in the public passenger transport using Piotrów Trybunalski as an example. Based on the analysis of the literature on the subject, the examples of factors and criteria for evaluating public passenger transport are presented. Then, numerical data characterising the needs for passenger transport in Piotrków Trybunalski were analysed. Based on this, a questionnaire was developed consisting of 10 questions regarding the quality of transport services provided by MZK Piotrków Trybunalski, and then interviews were conducted. The conclusions from the research are included in the article.
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych czynników oceny jakości usług transportowych w publicznym transporcie pasażerskim na przykładzie Piotrowa Trybunalskiego. Na podstawie analizy literatury przedmiotu przedstawiono przykładowe czynniki i kryteria oceny publicznego transportu pasażerskiego. Następnie przeanalizowano dane liczbowe charakteryzujące potrzeby w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Na tej podstawie opracowano ankietę składającą się z 10 pytań dotyczących jakości świadczonych usług transportowych przez MZK Piotrkowa Trybunalskiego, a następnie przeprowadzono wywiady. Wnioski z badań zawarto w artykule.
SK
Príspevok oboznamuje s postupom a výsledkami riešenia projektu "Kvalita slovenskej dopravy ako determinant konkurencieschopnosti v procese globalizácie" v orientácii na integračné a globalizačné trendy nielen v doprave, ale najmä na prepravnom trhu a ich dôsledkov na požadovanú kalitu dopravných služieb. Nezanedbateľný aspekt predstavuje fenomén udržateľnosti rozvoja v kontexte vplyvu dopravy na životné prostredie cez priezor kritérií kvality dopravy.
EN
In this article there are information about proceeding and results of project: "Transport quality in Slovakia as determinant of competitiveness in the process of globalization". This project deals with the integration and globalization trends not only in transport, but primarily on transport market and their implications to quality of transport services. The great aspect is the phenomenon of sustainability development in the context of transport influence to environment and transport quality criteria.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.