Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Tereny pogórnicze, powstałe w wyniku odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, budzą coraz większe zainteresowanie jako przestrzeń, która wprawdzie została mocno przekształcona, ale obok pewnej przyrodniczej degradacji wykazuje również specyficzne, nowe korzystne właściwości. Wraz z odkrywaniem tych walorów i przemianami społecznymi zmienia się również nastawienie do obszarów zdegradowanych i ich ponownego zagospodarowania. Wyraża się to w coraz bardziej kreatywnym podejściu do tego zagadnienia, widocznym w liczbie kierunków rekultywacji, proponowanych przez literaturę przedmiotu i akty prawne. Wyrobiska powstałe w wyniku wydobycia surowców skalnych stanowią niekiedy bardzo sprzyjające środowisko dla rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt, nierzadko chronionych. Odsłonięcia przekrojów geologicznych w ścianach tych wyrobisk dają możliwość tworzenia stanowisk z cennymi poznawczo i edukacyjnie strukturami geologicznymi. Niemniej cenne, a niejednokrotnie przewyższające wartości przyrodnicze, są zasoby kulturowe związane z dawnym wykorzystaniem surowców naturalnych. Do przykładów takiej działalności zalicza się, chyba nie zawsze doceniane przez badaczy krajobrazu i przeszłości, wydobycie i wykorzystanie wapieni, głównie jako materiału kamiennego i do produkcji wapna. Z diagnozowanie (niejednokrotnie wręcz wykrycie) walorów kulturowych reliktów tej działalności wymaga prowadzenia badań wykorzystujących wiadomości i metody z różnych dyscyplin naukowych i technicznych, a ich wyniki mają potencjał wzbogacający wiedzę w wielu dziedzinach, niejednokrotnie odległych od stricte górniczego fachu. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie bogactwa poznawczego i utylitarnego obiektów pozostałych po zakończeniu eksploatacji górniczej oraz przydatności ich badań o interdyscyplinarnym charakterze, na przykładach związanych z przemysłem wapienniczym.
EN
Post-mining areas are becoming increasingly popular as a space that has been heavily transformed, but in addition to some natural degradation it also exhibits specific new beneficial properties. With the discovery of these values and social changes, the attitude towards degraded areas and their redevelopment has also changed. This is expressed in an increasingly creative approach to this issue, which is evident in the number of rehabilitation directions proposed by the literature and the legal acts. Quarries created by the extraction of mineral resources are sometimes a very favorable environment for the development of many species of plants and animals, often protected. Exposures of geological sections in the walls of these excavations give the opportunity to create posts with valuable cognitive and educational geological structures. Nevertheless valuable, and sometimes exceeding natural values, are the cultural resources associated with the former use of natural resources. Examples of such activities are, perhaps not always appreciated by landscape and past researchers, the extraction and use of limestone, mainly as a stone material and for the production of lime. Diagnosing (and often detecting) the cultural values of relics of this activity requires research using the knowledge and methods of various scientific and technical disciplines, and their results have the potential to enrich knowledge in many areas, often far from strictly the mining industry. This article aims to show the cognitive and utilitarian wealth of the remaining mining facilities and the relevance of their interdisciplinary research, on examples from the lime industry.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję inteligentnego systemu poprawy błędów pisowni języka polskiego. System ma brać pod uwagę kontekst błędów, typ dokumentu oraz gramatykę i semantykę języka polskiego. Pewne elementy systemu bazują na rozwiązaniach wykorzystywanych w systemach już istniejących na Politechnice Śląskiej.
EN
The article presents a conception of an intelligent system for spelling correction in Polish language. The system should correct errors using the information of the document type and the context in terms of various aspects of grammar and semantics of Polish language. Certain elements of the system arę to be based on solutions actually used in tools developed in Silesian University of Technology
EN
Criteria for existence of roots of order n for a given permutation are found. It is done by analyzing its cycle decomposition. Our results are generalizations of known cases for n being either prime or a product of two primes.
PL
W dokumencie tym opisane są kryteria pierwiastkowalności permutacji w stopniu n. W celu ich znalezienia analizuje się rozkład permutacji na cykle. Przedstawiane wyniki są uogólnieniem znanych rozwiązań dla n będącego liczbą pierwszą lub iloczynem dwóch liczb pierwszych.
PL
Obecnie coraz popularniejsze jest przesyłanie multimedialnych plików o dużej objętości przez szybką sieć lokalną wysokiej jakości. Uzyskiwane prędkości transmisji danych pozwalały na wysunięcie przypuszczenia, że możliwe jest zwiększenie tej prędkości i dlatego opracowano model systemu służącego do transmisji danych. Implementacja aplikacji badawczej zgodnie z przedstawionym modelem pozwoli na przeprowadzenie serii eksperymentów, które powinny pomóc w znalezieniu przyczyny zmniejszonej efektywności transmisji.
EN
Large multimedia files are nowadays transmitted using high quality fast LANs. A certain inefficiency in this process was observed thus a model of such transmission system was presented. Implementation of this model will allow for ruinning several experiments aimed at locating and fixing the source of the inefficiency.
PL
Systemy multimedialne mają skomplikowaną strukturę, a ich dokumentacja przeważnie skupia się na interfejsie użytkownika lub opisuje działanie w sposób ogólny. Zaproponowano uzyskanie dodatkowych szczegółów odnośnie do systemu multimedialnego (wideokonferencji) przez analizę generowanego ruchu w sieci komputerowej. W ten sposób uzyskano kilka dodatkowych informacji o badanym systemie.
EN
Nowadays multimedia systems have complex structure. Their documentation is often limited. It describes user interface and gives general ideals implemented. In order to recognize the intrinsics of multimedia system, the analysis of generated network traffic is proposed. The videoconference network traffic was investigated and some useful hints obtained this way.
PL
Systemy wideokonferencyjne składają się z elementów sprzętowych i programowych. W artykule zostały przedstawione funkcje elementów sprzętowych takich systemów, doświadczenie zdobyte podczas tworzenia aplikacji wideokonferencyjnej w systemie Linux oraz wnioski z eksploatacji gotowego systemu wideokonferencyjnego dla Windows 95.
EN
The videoconferencing systems are a mix of hardware and software elements. The functions performed by hardware items of videoconferencing system are presented. The experiences acquired while developing a videoconferencing application for Linux operating system are described. Results of running a commercial videoconferencing system in Windows 95 environment are also presented.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wpływ przemysłu wapieniczego na środowisko przyrodnicze oraz jego powiązania z ochroną tego środowiska. Jako wprowadzenie przedstawiono podstawowe informacje o rozwoju i produkcji przemysłu wapienniczego. W artykule przedstawione zostały aspekty dotyczące degradacji środowiska poprzez działalność przemysłu wapienniczego, związane z wykorzystaniem surowców naturalnych oraz jego oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze poprzez czynniki degradujące, takie jak emisje, zmiany krajobrazu itd. Pokazano, że w ostatnim okresie przemysł wapienniczy przywiązuje większą wagę do tych zagadnień.
EN
The paper is presenting influence and of lime industry to the environment and its relation to environmental protection. As introduction the basic information abut lime industry production are provided. In the paper are presented aspects related to environmental degradation as a result of lime industry operation, connected with using of natural resources and influence through degradation factors, like emissions, landscape changes etc. It is showed, that in the last times the lime industry the situation is changing because lime industry is paying more attention on protection of environment. Technical development and investment provided improvement in many aspects. Especially advantageous changes occurred in aspect of protection of atmosphere and it happened due to activities in reduction of gaseous emissions. Based on same cases the last development trends are presented, which are related to decreasing of greenhouse effect, energy consumption and utilization of alternative fuels. Additionally, in the last years products of lime industry are playing more and more important role in protection of environment. These trends make lime industry as significant factor of protection system, what cases new importance of lime industry.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
9102--9107, CD3
PL
Ze względu na ograniczone zasoby ropy naftowej, kryzysy paliwowe, a także na ochronę środowiska, w ostatnich czasach obserwuje się coraz większe zainteresowanie biopaliwami, które często nazywane są paliwami alternatywnymi dla paliw kopalnych. Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych aspektów zasilania biopaliwami silników spalinowych używanych w transporcie drogowym. Przeanalizowane zostały techniczne możliwości zasilania biopaliwami, silników spalinowych używanych w transporcie kołowym. Przedstawiono parametry poszczególnych rodzajów biopaliw istotne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie silników oraz aspekt ochrony środowiska. Oprócz zmian konstrukcyjnych silników oraz rozwiązań stosowanych w układach zasilania, celem uzyskania coraz mniejszego zużycia paliwa poszukuje się paliw pochodzących z innych źródeł niż przeróbka ropy naftowej celem uniezależnienie się od jej dostaw. Paliwa te mogą być stosowane jako domieszki lub jako główne paliwo do zasilania silników używanych w transporcie samochodowym. Najczęściej stosowanymi paliwami alternatywnymi są paliwa ciekłe pochodzenia roślinnego oraz w mniejszym stopniu paliwa gazowe. W najbliższej przyszłości biopaliwa nie będą stanowić zagrożenia dla paliw pochodzących z przeróbki ropy naftowej. Jednakże ich udział jako dodatku do paliw konwencjonalnych wraz z upływem czasu powinien się stopniowo zwiększać.
EN
Because of the limited resources of oil, fuel crises, as well as on environmental protection, in recent times we observed a growing interest in biofuels, which are often called alternative fuels for fossil fuels. The article aims to present selected aspects of biofuels used to admitting internal combustion engines used in road transport. Technical possibilities of biofuel admitting of internal combustion engines used in road transport have been analyzed. Parameters of individual types of biofuels important for the proper functioning of the engine and the environmental aspect were presented. Except engine design changes and solutions used in admitting systems, in order to obtain lesser fuel consumption there is a tendency to look for fuels derived from sources other than processing crude oil. The aim is to become independent from suppliers of conventional fuels. These fuels can be used as admixture or as the major fuel to admitting the engines used in road transport. The most frequently used alternative fuels are liquid fuels from vegetable material, and in a lesser extent – gaseous fuel. For the foreseeable future, biofuels will not constitute a threat to fuels derived from crude oil. However, their participation as an additive to conventional fuels as time passes should gradually increase.
15
Content available remote Usuwanie jonów kadmu z jednoskładnikowych roztworów wodnych za pomocą jonitu
63%
PL
Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań usuwania jonów kadmu(II) z wodnych roztworów jednoskładnikowych. W badaniach używano wymieniacza jonowego C 160 z grupą sulfonową. Wykonane doświadczenia pozwoliły na określenie najkorzystniejszych parametrów prowadzenia procesu wymiany jonowej dla badanych roztworów.
EN
Cd ions were removed from mono-component aq. solns. (concn. 6–110 mg/dm³, pH 5–7) with an ion exchange resin by a dynamic method (magnetic stirrer, rotation speed 120 rpm, 0.5 g of the resin). The degree of Cd ion removal was mostly over 90%.
16
63%
PL
W pracy zostaną przedstawione metody eliminacji jonów kadmu i ołowiu z roztworów wodnych. Wśród nich wymiana jonowa staje się coraz popularniejszą metodą usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych. Za tą metodą przemawiają: prostota procesu, niska energochłonność oraz możliwość selektywnego rozdziału zanieczyszczeń. Wymieniacz jonowy używany w procesie można wielokrotnie stosować, bowiem można go poddawać regeneracji. Stosowanie kolumn jonowymiennych umożliwia także budowę modułową linii technologicznej oczyszczania ścieków oraz szybką wymianę modułów według potrzeb technologicznych i składu ścieków. Wymianę jonową można rozpatrywać jako proces membranowy, gdzie membraną jest powierzchnia ziarna – będąca selektywnie przepuszczalną dla wymienianych jonów. W artykule przedstawiono badania laboratoryjne dotyczące wpływu wybranych parametrów procesu na wydajność wymiany jonowej dla jonów kadmu i ołowiu. Pierwiastki te według polskiego prawodawstwa uznane są za substancje szczególnie szkodliwe i mają działanie kancero- i mutagenne. Najwyższa koncentracja tych pierwiastków występuje na terenach uprzemysłowionych oraz na terenach miejskich. Mogą one pochodzić z przemysłu metalurgicznego, produkcji baterii i akumulatorów, ze spalania paliw kopalnych lub produkcji tworzyw sztucznych. Emisja kadmu i ołowiu do środowiska wodnego odbywa się poprzez odprowadzanie wód kopalnianych czy ścieków z przemysłu hydrometalurgicznego lub z galwanizerni. Badania własne wskazują, że eliminacja jonów Pb i Cd najkorzystniej zachodzi w roztworach o pH około 4 i utrzymuje się na wysokim poziomie w zakresie kwaśnego środowiska. Jonit Purolite C-160 umożliwia osiągnięcie współczynnika wydzielania (X) około 99% dla kadmu – tabela 1, natomiast współczynnik ten dla jonów ołowiu nie przekracza 97% – tabela 2.
EN
This article presents the methods of cadmium and lead ions removal from aqueous solutions. The ion exchange method is becoming a more and more popular method of removing impurities from wastewater. The main advantages of this method are: process simplicity, low energy consumption and the possibility of the selective separation of pollutants. The ion exchanger used in the process could be regenerated, therefore, it could be used repeatedly. The use of ion-exchange columns also allows for the modular construction of the process line and the rapid replacement of modules according to the technological needs and composition of the wastewater. Ion exchange can be seen as a membrane process in which the grain surface acts as a membrane – which is selectively permeable to the exchanged ions. The article presents laboratory studies on the influence of the ion exchange process parameters on the efficiency of cadmium and lead ion exchange. These elements are suspected of carcinogenicity and teratogenicity, and according to Polish Legislation, are considered to be harmful substances. The highest concentration of these elements occurs in industrialized areas and in urban areas. They may come from the hydrometallurgical industry, the production of batteries and accumulators from the burning of fossil fuels and the production of plastics. The emission of cadmium and lead into the aquatic environment is done through the discharge the mine water and wastewater from the hydrometallurgical industry and from electroplating. Experiments show that the elimination of Pb and Cd ions preferably occurs in aqueous solutions with a pH around 4. Ion exchange resin Purolite C-160 allows a removal coefficient (X) in the range of about 99% for cadmium to be achieved – Table 5.1, while the same coefficient for lead ions does not exceed 97% – Table 5.2.
PL
Artykuł przedstawia zasady tworzenia stron WWW dostępnych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Tak opracowane strony umożliwią osobom niewidomym, używającym specjalizowanego oprogramowania wspomagającego i popularnych przeglądarek WWW dostęp do prezentowanych informacji. W pracy omówiono metody testowania dostępności dla osób niewidomych opracowanych stron WWW. Przedstawiono również dostępne oprogramowanie umożliwiające automatyczne testowanie dostępności stron WWW dla osób niepełnosprawnych.
EN
Article presents rules of development WWW pages accessible for visually impaired people. Such pages can be read by blind people using special assistive software and popular web browsers. We discuss how to evaluate accessibility of WWW pages for blind people. Software that automatically verifies WWW pages accesibility was also presented.
PL
Artykuł opisuje eksperymentalne badanie przepustowości protokołów SLIP i PPP. Protokól SLIP jest nieznacznie szybszy od protokołu PPP. Przy niewłaściwej konfiguracji protokół PPP może dwukrotnie zmniejszyć swą wydajność. Przy protokole PPP może wystąpić różna efektywna szybkość transmisji przy wysyłaniu i odbieraniu danych.
EN
This article describes the experimental throughput estimation of SLIP and PPP protocols. The SLIP protocol is slightly faster than PPP protocol. According to inappropriate configuration the PPP protocol can be up to two times slower. This protocol can also transmit and receive data at different rates through single interface.
PL
Artykuł omawia kwestie związane z kompetencjami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w odniesieniu do lotnisk użytku publicznego. Został przedstawiony rys historyczny powstania EASA a także opis wprowadzania do porządku prawnego Unii Europejskiej regulacji w zakresie lotnisk. W artykule szczegółowo opisano przede wszystkim rozporządzenie KE nr 139/2014, zgodnie z którym organy nadzoru państw członkowskich wydają certyfikaty lotniska użytku publicznego (AC - Aerodrome Certificate). Ponadto omówione zostały nowe instrumenty i instytucje prawne dotyczące eksploatacji lotnisk użytku publicznego a także główne obszary regulacji EASA we wskazanym zakresie.
EN
The article discusses issues related to European Aviation Safety Agency competences in reference to public aerodromes. The article includes. among others the introduction of the aerodromes regulations to the EU legal order. Also, it describes in detail the Commission Regulation (EC) No 139/2014. In addition, new legal instruments and institutions for public aerodromes and the main areas of EASA regulation in this respect have been discussed. Finally, the article discusses the issues of derogations, acceptable means of compliance and flexibility for aerodrome operators.
EN
The article content the results of study of heat exchanger. Exchanger was made of plastic material: polystyrene. The measurement results were used for efficiency analysis of this type of heat exchanger as an alternative to the commonly used heat exchangers made of aluminum.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.