Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 469

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Data Envelopment Analysis (DEA)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
XX
Artykuł prezentuje zastosowanie metody DEA do mierzenia efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy akcyjnych frakcjonujących na polskim rynku kapitałowym. W pierwszej części artykułu zawarto teoretyczne podstawy metody DEA, następnie przedstawiono postać zagadnienia programowania liniowego, które zostało wykorzystane do pomiaru efektywności funduszy. W trzeciej części artykułu zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań. (fragment tekstu)
EN
The paper presents an application of the DEA method to measure the efficiency of equity mutual funds on the polish capital market. The DEA method is widely employed in operational research to compute the relative measure of efficiency and it can be applied also for the mutual fund performance. Results showed, that DEA is a new (alternative) measure of performance that seeks to address the limitation of the popular (traditional) indices of performance. (original abstract)
XX
Celem podjętych badań było ustalenie zmian w efektywności uczelni publicznych podległych nadzorowi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zastosowaniem indeksu Malmquista. Badaniami objęto w latach 2001-2008 57 uczelni. W okresie 2002-2008 przeciętna wysokość indeksu Malmquista wyniosła 2,7%. Zmiany efektywności nie miały wpływu na wysokość indeksu Malmquista, ponieważ ich średnia w badanym okresie wynosiła 1. Największy wpływ na wysokość indeksu Malmquista wywarł poziom zmian w postępie technicznym, który przeciętnie ukształtował się na poziomie 2,7% rocznie(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to determine the changes in the effectiveness of public universities in dependency of the Ministry of Science and Higher Education using the Malmquist index. The study covers 57 universities among the years 2001 and 2008. In the period 2002-2008 the average amount of Malmquist index was 2.7%. Efficiency changes did not affect the amount of Malmquist index as the average over the period was 1. The biggest impact on the amount of Malmquist index had a level of change in technological progress, which on average amounted to 2.7% per annum(original abstract)
3
100%
PL
Celem pracy jest ocena efektywności inwestycji w energię wiatrową w krajach Unii Europejskiej. Wnioskowanie oparto na modelu BCC (dopuszczający zmienne korzyści skali) metody Data Envelopment Analysis (DEA), zorientowanym na nakłady. W podstawowym wariancie jako zmienną wejścia przyjęto zainstalowaną moc elektrowni wiatrowych, zmienną wyjściową jest zaś produkcja energii elektrycznej. Kolejne warianty analizy biorą pod uwagę oprócz produkcji energii elektrycznej także czynnik środowiskowy oraz ekonomiczny. Trzy kraje: Dania, Wielka Brytania oraz Słowacja, okazały się efektywne. W przypadku wzięcia pod uwagę efektu środowiskowego największy przyrost efektywności obserwowano w krajach mających duży udział węgla w produkcji energii elektrycznej. W przypadku efektu ekonomicznego najwięcej zyskiwały kraje z dużym udziałem gazu oraz ropy naftowej.
4
Content available remote Value Efficiency Analysis
100%
EN
The article deals whit Value Efficiency Analysis as one of the approaches to Data Envelopment Analysis. The measure of the efficiency is very important for every company that wants to success to a market. Data Envelopment Analysis measures relative efficiency. In the contribution are presented two general models of DEA and general Value Efficient models.(original abstract)
XX
W artykule zastosowano metodę DEA do określenia efektywności portów morskich. Metoda DEA jest wielowymiarowym narzędziem badania efektywności umożliwiającym porównanie wielu efektów z wieloma nakładami. W obliczonych modelach DEA jako efekty uwzględniono: liczbę statków wpływających do portów, wielkość obrotów ładunkowych w poszczególnych portach zaś jako nakłady uwzględniono długość nabrzeża, powierzchnię składowania oraz sprzęt do obsługi ładunków. Obliczono modele DEA przy założeniu stałych i zmiennych efektów skali. Otrzymane wyniki wskazują, Ŝe w zależności od modelu od 7 do 9 portów z 22 badanych było w pełni efektywnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper DEA models was used to determine the relative efficiency of seaports. The basic concept of DEA efficiency is the ratio of total outputs to total inputs. The output of seaports was measured by two indicators: ship call and throughput load/unload, while the inputs was measured by the indicators, such as berth length, storage area and handling equipment. Author computed efficiency using two models: DEA-CCR and DEA-BCC. The score reports shows that 7 and 9 ports out 22 are efficient under DEA-CCR and DEA-BCC models, respectively.(original abstract)
EN
This paper presents an evaluation of technical efficiency and time-dependent changes in productivity of Polish professional electric power and heat & electric power stations by using Data Envelopment Analysis non-parametric method. The research covered the enterprises whose total available electric power amounted to about 98% of that of all professional thermal electric power stations in this country. The analysis has concerned the years 2000÷2004. Impact was considered of such factors as: scale of enterprise activity, form of ownership as well as type of carried out activity, on technical efficiency and time-dependent productivity changes. Changes in productivity of the power generation sector were determined by means of Malmquist index.
XX
Artykuł zawiera przegląd badań opisanych w literaturze, dotyczących zastosowań metody DEA (Data Envelopment Analysis) w odniesieniu do podmiotów sektora publicznego. Dostępne źródła nie zawierają badań, w których ocena efektywności funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego służyłaby jako narzędzie oceny jej kondycji finansowej. W artykule zaproponowano nowe postępowanie do wyznaczenia syntetycznej oceny wiarygodności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego, oparte na analizie nieparametrycznej (DEA) połączonej z analizą parametryczną (ekonometryczną).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper reviews research reported in the literature of DEA applications in the area of public sector entities. Available resources do not include investigations which apply the evaluation of operational efficiency of a self-government entity as a tool to assess its financial standing. Therefore, the paper puts forward a new procedure to determine an aggregate assessment of economic credibility of a self-government entity that is based on nonparametric analysis (Data Envelopment Analysis) combined with parametric (econometric) analysis.(original abstract)
XX
W artykule przybliżono ideę metody DEA, przedstawiono jej podstawowy model oraz zaprezentowano dyskusje jednego z założeń metody DEA - o homogeniczności badanej grupy jednostek. (fragment tekstu)
EN
The article considers one of the most important postulates concerning the group of units that are examined using the Data Envelopment Analysis. The author presents the basic DEA model (CCR model) and empirically examines the sensitivity of the DEA results with respect to different cluster analysis methods used to preselect the group of units. (original abstract)
EN
Network data envelopment analysis (NDEA) is a non-parametric technique to evaluate the relative efficiency of decision-making units (DMUs) with network structures. An interesting and important network structure is a two-stage feedback process in which the outputs of the second stage are used as the inputs for the first stage. The existing approach did not consider undesirable products and from experience though we know that in real applications, network structures may consist of desirable and undesirable products outputs in which undesirable products can be used in the systems. The present paper proposes a DEA-based method for evaluating the relative efficiency of such a two-stage-feedback network structure with undesirable factors. Directional distance function along with weak disposability assumption for undesirable outputs has been used to analyse the performance of the network. A real case on ecological system of 31 regions in China is used to illustrate the applicability of the proposed approach. (original abstract)
XX
Referat jest wstępną próbą modelowania i analizy niepewności na gruncie metody DEA. Jest to jedno z możliwych rozszerzeń DEA o kierunku stochastycznym. Wspomniana niepewność dotyczy zarówno zebranych danych, jak i wartości miar efektywności technicznej obliczanych na podstawie tych właśnie danych. Zdefiniowano model statystyczny, dzięki czemu możliwe stanie się zdefiniowanie pewnych estymatorów nieparametrycznych miary efektywności technicznej. Podano własności tych estymatorów oraz ilustrujący przykład empiryczny oparty na danych rzeczywistych z polskiego sektora energetycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an initial attempt to modeling and analyzing of uncertainty within the DEA and FDH methods. The uncertainty relates to both the collected data and values of the technical efficiency measure, which are calculated basing on these data. It is one of the possible extension of the DEA/FDH method in stochastic direction. The statistical model and nonparametric estimators of the technical efficiency measure are defined. Properties of these estimators and the empirical example (based on the real data) are presented. (original abstract)
XX
Gospodarka odpadami jest w Polsce jedną z bardziej zaniedbanych dziedzin ochrony środowiska. Liczne zobowiązania RP wynikłe z unijnych dyrektyw powodują konieczność podniesienia nakładów na tę dziedzinę gospodarowania. Ale to nie tylko wysokość nakładów, ale przede wszystkim efektywność inwestycji w gospodarkę odpadami jest ważna. Celem artykułu jest ocena województw pod względem efektywności nakładów na gospodarkę odpadami. W badaniu wykorzystana została metoda DEA, w wyniku której otrzymano dwa województwa efektywne: małopolskie i opolskie. Oszacowano także wielkości nakładów dla pozostałych województw, które wraz z dotychczasowymi efektami sprawiłyby, iż województwa te byłyby efektywne.(abstrakt oryginalny)
EN
Waste management is one of the most neglected areas of environmental protection in Poland. Numerous obligations arising from EU directives make Poland need to increase an investment in this area of management. However, not only the size but also efficiency of the investment in waste management is important. The purpose of this article is to assessvoivodeships in terms of efficiency of the investment in waste management. I analyzed Polish voivodeships because this area of the economy remains the responsibility of local governments. The study used the DEA method, which showed two effective voivodeships: Małopolskie and Opolskie. For the other voivodeships the amount of additional expenditures needed to render them effective were estimated.(original abstract)
EN
Aim: The objective of this paper is to make comparative analysis on operational efficiency between Chinese and Indian commercial banks (CBs). Design / Research methods: Following the previous scholars' study, two models with different sets of input and output variables have been used to show how efficiency scores vary with change in inputs and outputs. The efficiency scores are measured by using data envelopment analysis (DEA) approach. Conclusions / findings: The mean technical efficiency score of Chinese CBs is always relatively higher than the corresponding score of Indian CBs in 2012-2013, respectively. In terms of technical efficiency and pure technical efficiency, the performance of foreign banks in China is always relatively lower than that of foreign banks in India. Originality / value of the article: While many similar studies have evaluated the performance of banking industries in different countries, very few studies have evaluated the performance of banking sectors between Chinese and Indian economies. The paper would be of interest for OR scholars and practitioners in financial industry. Implications of the research (if applicable): The next step of this study could collect more samples and use Malmquist index method to conduct further study on efficiency, efficiency changing and productivity, in order to conduct further competitive power analysis on both of banking industries of China and India.(original abstract)
13
100%
XX
Cel: Instytucje mikrofinansowe (ang.: Microfinance Institutions (MFIs)) wyłoniły się w Indiach jako główny gracz z punktu widzenia świadczenia usług mikrofinansowych. Z tego względu instytucje te muszą być stabilne finansowo, aby osiągnąć założony cel w postaci podwójnych zysków (ang.: double bottom-line). Poza tym, indyjskie MFIs nie mogą się ochronić przed klątwą niespłacania pożyczek. Dlatego też celem niniejszego artykuły jest pomiar kondycji indyjskich MFIs oraz określenie, czy podtrzymywalność ma znaczący wpływ na wydajność MFIs. Metodyka badań: Aby zdiagnozować kondycję indyjskich MFIs, wykorzystano nieparametryczną metodę obwiedni danych (ang. Data Envelopment Analysis (DEA)). Dla bardziej dogłębnej analizy zastosowano dwa modele DEA (zorientowany na nakłady model BCC oraz zorientowany na wyniki Undesirable Measure Model). Następnie użyto w badaniach regresji Tobita w celu określenia czynników oddziałujących na wydajność MFIs, a w szczególności w celu odpowiedzi na pytanie, czy podtrzymywalność ma znaczący wpływ na wydajność. W badaniach wykorzystano uzyskane z MiX Market dane dotyczące 31 indyjskich MFIs w latach 2009-2015. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że techniczną wydajność MFIs można oszacować na poziomie 79% w modelu BCC oraz 98% w Undesirable Measure Model. Indyjskie MFIs mogą osiągnąć granicę produkcji, jeśli zdołają obniżyć złe wyniki (określone przy portfelu ryzyka 30) do poziomu około 14%. Ponadto badania potwierdziły, że podtrzymywalność (określona przez samowystarczalność operacyjną) ma pozytywny wpływ na wydajność. Wartość artykułu: Dotychczasowe badania indyjskich MFIs nie koncentrowały się na tym, jak MFIs mogą stać się wydajne poprzez redukcję niepożądanych / złych wyników. Ponadto żadne dotychczasowe badanie nie analizowało wpływu podtrzymywalności na wydajność indyjskich MFIs. Z tego względu niniejszy artykuł stara się wypełnić istniejącą lukę badawczą. Implikacje: Wyniki badań mogą być przydatne dla indyjskiego przemysłu mikrofinansowego w celu poprawy jego wydajności. Wyniki mogą być też wykorzystane przez Indyjski Bank rezerw (ang. Reserve Bank of India, aby stworzyć wspólną miarę dla klientów MFIs w połączeniu z zaciąganiem pożyczek w MFIs.(abstrakt oryginalny)
EN
Aim: In India, Microfinance Institutions (MFIs) emerged as major player in providing microfinance services and therefore such institutions need to be financially sustainable in order to achieve their double bottom-line objective. Besides, Indian MFIs cannot protect themselves from the curse of loan non-repayment. Therefore, this study aims to measure performance of the Indian MFIs and examine whether sustainability has any significant impact on the efficiency of the MFIs. Design / Research methods: In order to gauge the performance of the Indian MFIs, non parametric Data Envelopment Analysis (DEA) is adopted. Two models of DEA (BCC Model-input oriented and Undesirable Measure Model-output oriented) are applied used for better analysis. Further, to examine the factors influencing efficiency of the MFIs and particularly to answer whether Sustainability has any significant impact on efficiency, Tobit regression is applied in the study. Data of thirty-one Indian MFIs for seven years (2009-2015) are collected from MiX Market for the study. Conclusions / findings: Result of the study shows that average technical efficiency of the MFIs is estimated to be 79 percent under BCC model and 98 percent under Undesirable Measure Model. Indian MFIs can attain production frontier if they can trim their bad output (proxied by Portfolio at Risk 30) to an extent of around 14 percent. Further, the study validates that sustainability (proxied by Operational Self Sufficiency) has positive impact on efficiency. Originality / value of the article: Studies made so far on Indian MFIs have not addressed how the MFIs could become efficient by reducing their undesirable/bad output. Besides, no study so far has analysed the impact of sustainability on efficiency of the Indian MFIs. Therefore, this research tries to fill the existing research gap. Implications of the research: The result of the study can be useful to the Indian Microfinance Industry in improving their performance. The result can further be used by Reserve Bank of India (RBI) to frame yardstick for the clients of the MFIs in connection with borrowing loans from MFIs.(original abstract)
14
Content available remote Technical Efficiency Decomposed - The case of Ugandan Referral Hospitals
100%
XX
Cel: W audytoryjnym raporcie przekazanym do Parlamentu Ugandyjskiego przez Główne Biuro Audytu (ang.: Office of the Audit General) w Ugandzie zawarto wyniki pomiaru i analizy wydajności technicznej w ugandyjskich szpitalach, w których pacjenci są przyjmowani ze skierowaniem. Raport audytoryjny wskazał na względnie niski poziom niewydajności technicznej, przynajmniej w porównaniu do innych krajów afrykańskich. Celem niniejszego artykułu jest głębsze zbadanie kwestii dotyczących przyczyn występowania niewydajności. Metodyka badań: Autorzy wykorzystali analizę obwiedni danych (ang.: Data Envelopment Analysis) i dokonali rozkładu długoterminowej wydajności technicznej w krótkoterminową wydajność techniczną, wydajność skalową i kongestię. Wnioski: Wyniki badań wykazały, że źródła długoterminowej niewydajności różnią się na przestrzeni lat. W 2012 roku ponad 50% obserwowanej niewydajności odnosi się do czynników skalowych. Jednak w 2013 i 2014 roku głównym powodem długoterminowej niewydajności była kongestia na wejściu. Wartość artykułu: Mimo że problemowi wydajności w afrykańskich szpitalach poświęcono znaczącą liczbę badań, żadne z nich nie koncentrowało się na występowaniu kongestii. Z tego względu niniejsze badanie przyczynia się do poszerzenia wiedzy wynikającej z dotychczasowych badań. Implikacje: Zgodnie z rekomendacjami autorów, niewydajne szpitale powinny wykorzystywać wydajne szpitale jako wzorce i punkty odniesienia dla poprawy własnej wydajności. Co więcej, ponieważ spora część niewydajności technicznej odnosi się do kongestii, należy nadal prowadzić badania w celu identyfikacji czynników dotyczących produkcji lub organizacji, które mogą być związane z kongestią.(abstrakt oryginalny)
EN
Aim: In an audit report provided to the Ugandan Parliament by the Office of the Audit General, Uganda, technical efficiency in Ugandan referral hospitals was measured and analysed. The audit report pointed out that there was a relatively low level of technical inefficiency, at least in comparison with other African countries. The purpose of this study is to look further into the issue of why there is inefficiency. Design / Research methods: We use a Data Envelopment Analysis framework and decompose long-run technical efficiency into short-term technical efficiency, scale efficiency and congestion. Conclusions / findings: Our results reveal that the source of the long-run inefficiency varies over the years. For 2012, more than 50% of the observed inefficiency relates to scale factors. However, in 2013 and 2014 the major contributor to the long-run inefficiency was input congestion. Originality / value of the article: Even though there are a substantial amount of research on efficiency in African hospitals, no other study have investigated existence of congestion. In that respect our research contributes to the existing research. Implications of the research: We recommend that inefficient hospitals should use efficient hospitals as benchmarks for improving their own efficiency. Further, since a large part of the technical inefficiency relates to congestion we recommend further investigation to identify factors in the production, or organisation that could be related to congestion.(original abstract)
EN
Aim/purpose ‒ The traditional data envelopment analysis (DEA) is popularly used to evaluate the relative efficiency among public or private firms by maximising each firm’s efficiency: the decision maker only considers one decision-making unit (DMU) at one time; thus, if there are n firms for computing efficiency scores, the resolution of n similar problems is necessary. Therefore, the multi-objective linear programming (MOLP) problem is used to simplify the complexity. Design/methodology/approach ‒ According to the similarity between the DEA and the multiple attribute decision making (MADM), a game of MADM is proposed to solve the DEA problem. Related definitions and proofs are provided to clarify this particular approach. Findings ‒ The multi-objective DEA is validated to be a unique MADM problem in this study: the MADM game for DEA is eventually identical to the weighting multi-objective DEA. This MADM game for DEA is used to rank ten LCD companies in Taiwan for their research and development (R&D) efficiencies to show its practical application. Research implications/limitations ‒ The main advantage of using an MADM game on the weighting multi-objective DEA is that the decision maker does not need to worry how to set these weights among DMUs/objectives, this MADM game will decide the weights among DMUs by the game theory. However, various DEA models are eventually evaluation tools. No one can guarantee us with 100% confidence that their evaluated results of DEA could be the absolute standard. Readers should analyse the results with care. Originality/value/contribution ‒ A unique link between the multi-objective CCR DEA and the MADM game for DEA is established and validated in this study. Previous scholars seldom explored and developed this breathtaking view before.
XX
Celem artykułu jest zbudowanie modelu, bazującego na Data Envelopment Analysis (DEA), pozwalającego na porównanie działań związanych z polityką wiekową w krajach Unii Europejskiej. Zastosowano model z ograniczeniami na wagi, pozwalający na stworzenie rankingu i określenie kierunków kształtowania polityki wiekowej. Wykorzystano dane pochodzące z bazy danych Global AgeWatch Index 2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to build a model, based on Data Envelopment Analysis (DEA), allowing the comparison of activities related to the age policy in the European Union countries. A model with bounded weights was adopted to create a ranking and determine the direction of age policy-making. Data from AgeWatch Global Index 2013 database were used. (original abstract)
XX
W opracowaniu autor charakteryzuje syntetycznie podstawowe grupy metod pomiaru i oceny efektywności podmiotów gospodarczych. Artykuł zawiera także przybliżenie procedury nieparametrycznej metody badania efektywności - Data Envelopment Analysis (DEA). Idea i założenia przedmiotowej metody zilustrowane są prostymi przykładami.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author describes the basic groups of methods to assess efficiency. The paper presents also nonparametric method for measuring the organizational efficiency - the DEA (Data Envelopment Analysis). The idea of DEA is illustrated by simple examples.(original abstract)
18
Content available remote Assessment of Mixed Network Processes with Shared Inputs and Undesirable Factors
100%
EN
In the real world, there are processes whose structures are like a parallel-series mixed network. Network data envelopment analysis (NDEA) is one of the appropriate methods for assessing the performance of processes with these structures. In the paper, mixed processes with two parallel and series components are considered, in which the first component or parallel section consists of the shared in-puts, and the second component or series section consists of undesirable factors. By considering the weak disposability assumption for undesirable factors, a DEA approach as based on network slack-based measure (NSBM) is introduced to evaluate the performance of processes with mixed structures. The proposed model is illustrated with a real case study. Then, the model is developed to discriminate efficient units. (original abstract)
EN
The capabilities of the personnel that potential employers value change together with the external environment in which companies operate. Likewise, the demands of the labour market require a change in the role of higher education whose main objective today is seen to be preparation of highly specialised professionals. However, although higher education establishments ensure equal access to education in all possible fields, they often educate specialists for jobs that are not needed, while the degree of specialisation of those who are needed is only too frequently far from employers’ expectations. Consequently, graduates with diplomas encounter serious difficulties in the job market, including potential unemployment. The main goal of this paper was to determine the effectiveness of higher education in Poland and its individual regions (voivodships) in the years 2006-2007 and compare the results regarding the relationships between mass education and the suitability of education for the job market. The analysis was carried out using the CCR-DEA model.
PL
Wraz ze zmieniającymi się warunkami, w jakich działają dzisiejsze przedsiębiorstwa, zmieniają się umiejętności kadry pracowniczej poszukiwane przez potencjalnych pracodawców. Wraz ze zmianą zapotrzebowania na rynku pracy zmienia się również rola szkół wyższych postrzeganych jako instytucje przygotowujące specjalistów do pracy zawodowej. Szkoły wyższe doskonale wywiązują się z zadania zapewnienia równego dostępu do edukacji na wszystkich możliwych kierunkach studiów, które nierzadko nie są zgodne z kierunkami pożądanymi na rynku pracy. Powoduje to, że osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej nie są w stanie odnaleźć się na rynku pracy i stają przed wyzwaniem zmagania się z problemem bezrobocia. Głównym celem niniejszego artykułu jest porównanie województw pod względem efektywności szkolnictwa wyższego w zakresie tak zwanej masowości i odpowiedniości kształcenia oraz zbadanie, czy powszechnie obserwowane na rynku edukacji wyższej stawianie na „masowość” kształcenia przyczynia się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych statystycznych pochodzących z bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i obejmowały lata 2006-2007. Analizę przeprowadzono za pomocą metody CCR-DEA (Data Envelopment Analysis).
XX
W artykule omówiono i porównano rzadko wykorzystywany w Polsce model nadefektywności DEA (super-efficiency) z modelem CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) — jedną z ważniejszych modyfikacji modelu klasycznego (czyli profilu nadefektywności DEA) zaproponowaną przez Andersena i Petersena (1993) oraz Bankera i Gilforda (1988). Pokazano, że z praktycznego punktu widzenia należy zaniechać rozwinięcia zadania standardowego CCR, natomiast korzystniejsze jest zastosowanie jako podstawowe — podejście nadefektywności DEA. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article there is a discussion and comparison of rarely used in Poland super-efficiency DE A model with CCR model (Charnes, Cooper, Rhodes) - one of the important modification of classical model (i.e. super-efficiency profile DE A) proposed by Andersen and Petersen as well as by Banker and Gilford (1988). The article shows that from the practical point of view the expansion of the standard task CCR should be abandoned whereas it is more favourable to us - as a basic - super-efficiency DEA approach. (original abstract)
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.