Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Produkcja węgla kamiennego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Czynniki decydujące o energetycznym wykorzystaniu węgla
100%
XX
Przedstawiono okoliczności sprzyjające bezpieczeństwu jako elementowi jakości życia. Przeanalizowano czynniki obiektywne, tzn. niezależne od decyzji gremiów kierowniczych zarządzających górnictwem i energetyką oraz czynniki subiektywne, na które wspomniane gremia mogą mieć wpływ. Podsumowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania węgla. (abstrakt oryginalny)
EN
Presented circumstances conducive to safety as the element of quality of life. Analyzed objective factors, ie. independent of the executive bodies governing mining and energy as well as subjective factors on which these bodies may be affected. It summarizes the conclusions concerning the possibility of the use of coal. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyzwania stojące przed sektorem wydobywczym węgla kamiennego w Polsce. Zdecydowanie największe z nich wynika ze spadku zapotrzebowania na surowiec spowodowane głównie przez politykę klimatyczną, w tym zaostrzane normy środowiskowe oraz wzrost sprawności jednostek wytwórczych. Przedstawiono fundamentalny model krajowego rynku węgla kamiennego MRÓWKA. Umożliwia on obliczenia marginalnej ceny danego paliwa dla danej jednostki w systemie oraz optymalnego miksu paliw dla pokrycia zapotrzebowania na energię chemiczną. Zaprezentowano wyniki obliczeń modelowych dla scenariusza bazowego oraz alternatywnego. Wykazano, iż optymalny rozpływ surowca dla zadanych zdolności wydobywczych skutkuje importem paliwa w północno-wschodniej części kraju oraz iż indywidualna wycena klientów prowadzi do zmniejszenia konkurencyjności jednostek zlokalizowanych w centralno-zachodniej części kraju. W pracy przeanalizowano również ewentualny wpływ krajowej nadpodaży surowca na bilans i ceny węgla. Zgodnie z wynikami i podstawowymi prawami ekonomii nadpodaż węgla prowadzi do spadku cen. Dla analizowanych wariantów zależność cen oszacowano na 0,0308 zł/GJ na każdy mln ton nadpodaży surowca. Spadek cen w dużej mierze spowodowany jest dostarczaniem paliwa do jednostek położonych blisko portów lub kolejowych przejść granicznych. Przedstawione argumenty prowadzą do wniosku, iż maksymalizacja wyniku finansowego z działalności wydobycia surowca powinna opierać się na analizie uwzględniającej przyrostowe zmiany cen paliw(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the challenges faced by the hard coal mining sector in Poland. The biggest challenge results from a decrease in the demand for coal, which was triggered mainly by the climate policy, including the tightening of environmental standards and an increase in the efficiency of generating units. The fundamental model of the MRÓWKA domestic coal market has been described. The model allows for determining the marginal price of a given fuel for a given generating unit in the system and the optimal mix of fuels to meet the energy demand. The results of the model calculations for the baseline and alternative scenarios were presented. It has been shown that the optimal distribution of coal mining capacities promotes the import of the discussed fuel in the north-eastern part of the country and that the individual customer valuation leads to a decrease in the competitiveness of the units located in the central-western part of the country. The paper also discusses the potential impact of the domestic oversupply on the balance sheet and the price of coal. According to the obtained results and the basic laws of economics, an oversupply of coal leads to a decrease in prices. For the analyzed variants, the dependence of prices was estimated at PLN 0.0308 / GJ for every million tons of the oversupply. The fall in prices is largely due to the fuel supply to units located close to ports or railway border crossings. Based on the presented arguments it can be concluded that the maximization of financial result from the extraction of coal should be based on an analysis taking incremental changes in fuel prices into account.(original abstract)
XX
Bez względu na to, co wymyślą Urzędnicy Unii Europejskiej, świat rozwijał się będzie wedle scenariuszy zapisanych w mechanizmach Jego powstania i potwierdzonych historią jego przemian trwająca już bez udziału Człowieka miliardy lat. Paliwa kopalne są naturalnym rezerwuarem energii potrzebnej ludzkości. Fałszywe twierdzenia o szkodliwości dla rodzaju ludzkiego i dla ziemskiej planety, korzystania z paliw kopalnych sprawiają, że niektóre grupy ludności lokalnej, nie mając wszechstronnej wiedzy, są skłonne do protestów, a nawet do generowania konfliktów społecznych (Badera 2010), będących wyrazem niechęci do wydobywania jakichkolwiek kopalin. Na fali zwalczania tradycyjnych nośników energii podjęto próby zastąpienia ich energią z tzw. źródeł odnawialnych (OZE) ciągle udoskonalanych, ale też ciągle zbyt mało efektywnych. Poszukuje się też bardziej efektywnego wykorzystania paliw kopalnych przez wprowadzenie niekonwencjonalnych technologii pozyskiwania energii z klasycznych surowców energetycznych. Przy wysokich cenach nośników węglowodorowych (ropy i gazu) zgazowanie węgla tak naziemne jak też podziemne wydaje się być technologią innowacyjną zbieżną ze współczesnymi oczekiwaniami zarówno producentów energii, ale przede wszystkim obrońców środowiska. Znane dotychczas i ciągle badane technologie podziemnego zgazowania sprowadzają się do dwóch zasadniczych metod: - bezszybowej - wiertniczej, - szybowej z wykorzystaniem podziemnej infrastruktury istniejącej kopalni. W niniejszej pracy zostanie zaprezentowana metoda mieszana szybowo-wiertnicza, za pomocą której proponować się będzie wydobycie pierwotnych nośników energii (metanu i gazu syntezowego) ze złóż zalegających na dużej głębokości i z tego powodu zaliczonych do zasobów pozabilansowych. Metoda szybowo-wiertnicza nie może być traktowana jako alternatywa dla klasycznego wydobycia węgla, ale jako jego uzupełnienie i tańsze sięgniecie po zasoby praktycznie leżące poza możliwościami technicznymi wydobycia metodą klasyczną, głównie ze względu na bardzo duże zagrożenia naturalne oraz wysokie koszty ich zwalczania. (abstrakt oryginalny)
EN
Regardless of EU policies, the world will continue its natural course of development in spite of the finite participation of man. Fossil fuels are a natural reservoir of energy which humanity needs. False claims about the harmfulness of human use of those fuels encourages people to protest against exploitation of all kinds of mineral resources, including generations of local conflicts (Badera 2010). Modern science has made great progress in replacing fossil fuels with energy from renewable sources. This alternative is continually improving, but still not effective enough. A more effective utilization of fossil fuels remains an objective to be fulfilled through the introduction of non-conventional technologies of obtaining energy from traditional energy-producing raw materials. With the high prices of hydrocarbon carriers (petroleum and gas), both surface and underground coal gasification seem to be innovative technologies meeting the contemporary expectations of energy producers and, above all, environmentalists. The technologies of underground coal gasification known and still being examined today involve two basic methods: - shaftless, using boreholes drilled from the surface to the coal seams - shaft structure method, using the underground infrastructure of an already existing coal mine. This article presents a mixed shaft-drilling method and proposes the extraction of primary energy carriers (methane and syngas) from beds located at great depths (consequently classified as off-balance sheet resources). The mixed shaft structure and boreholes method cannot be understood as an alternative to classic coal mining, but rather as its supplement and as a cheaper way of gaining access to resources which, from a technical point of view, are practically impossible to extract through the classic mining method, mainly due to very serious natural hazards and the high costs of eliminating those hazards. (original abstract)
XX
W latach 2000-2010 głównymi odbiorcami polskiego węgla energetycznego były takie europejskie państwa, jak: Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania oraz Dania. W sumie do tych pięciu państw skierowano od 37 (w 2000 r.) do 77% (w 2010 r.) eksportu węgla energetycznego ogółem. W związku z tym, że eksportowane są głównie sortymenty miałowe (ok. 90%), w artykule podjęto próbę omówienia eksportu węgla pod k?tem przyszłości energetyki węglowej w każdym z tych państw. Kluczowym odbiorcą węgla energetycznego są Niemcy, z udziałem w eksporcie węgla energetycznego kształtującym się na poziomie 37-54% (lata 2000-2010). Niemcy, jako jedyne z analizowanych państw, prowadzą inwestycje w nowe moce wytwórcze. W sumie budowanych jest osiem nowych elektrowni opartych na węglu kamiennym (o łącznej mocy wynoszącej 8,7 GW). Według aktualnych planów rządowych, Niemcy w 2018 r. zakończa własną produkcję węgla kamiennego, tym samym staną się uzależnieni wyłącznie od surowca importowanego. W świetle zobowiązań redukcji emisji CO2 analizowane państwa zmieniły swoją politykę energetyczną, zwracając produkcję energii zwłaszcza w kierunku energetyki odnawialnej. Na uwagę zasługuje Dania; w roku 2000 a? 36% importu węgla energetycznego stanowiły dostawy z Polski. Obecnie, według założeń polityki energetycznej, w roku 2050 kraj ten chce osiągnąć produkcj? energii elektrycznej w 100% opartą na energetyce odnawialnej. Wśród analizowanych państw Dania jest również krajem, który w porównaniu skrajnych lat: 2000 i 2010 zanotować największy spadek importu węgla z Polski (zmniejszenie o 1,9 mln ton tj. o 87%). Z punktu widzenia dróg eksportu węgla kamiennego, w analizowanych latach, realizowany jest on z Polski ze zmiennym udziałem zarówno drogi morskiej, jak i lądowej. W przypadku transportu morskiego, eksport prowadzony jest przez cztery porty: Gdańsk, Gdynię, Szczecin i Świnoujście. Najistotniejszym z nich jest port w Gdańsku, przez który realizowane jest 31-49% eksportu węgla. Dodatkowo w porcie tym powstaje nowy terminal, w obrębie którego przeładunki węgla mają się odbywać zarówno w relacji eksportowej jak i importowej. W wyniku analizy średnich ważonych cen eksportowanego węgla z Polski do wybranego odbiorcy w latach 2000-2010 stwierdzono, że zmiany tych cen wykazują podobną dynamikę, jak zmiana ceny indeksu CIF ARA.(abstrakt oryginalny)
EN
In the period from 2000-2010, the main recipients of Polish steam coal included the following European countries: Germany, Czech Republic, France, Great Britain, and Denmark. Overall, these five countries received from 37% (in 2000) up to 77% (in 2010) of total coal exports. Because steam coal fines make up around 90% of exported coal, this paper attempts to characterize the importance of coal exports for the future of the coal power industry in each of the aforementioned countries. The main recipient of steam coal is Germany, with its share in total coal exports at a level of 37%-54% (2000-2010). Germany is making strategic investments aimed at increasing production capacity, the only country among those analyzed to do so. Overall, eight new, coal-based power plants are being built (with a total capacity of 8.7 GW). According to current government plans, Germany will end coal mining by 2018, thus becoming dependent solely on imported raw materials. In light of commitments to reduce CO2 emissions, the analyzed countries have refocused their energy policies on renewable energy development. It is worth mentioning that in 2000 Denmark imported up to 36% of its steam coal from Poland. According to Denmark's current energy policy, by 2050 its electricity production would be entirely based on renewable energy. Among the analyzed countries, Denmark is also a country with - compared to the extreme years 2000 and 2010 - the largest decrease in imports of Polish coal (a decrease of 1.9 million tonnes, i.e. about -87%). Taking into account hard coal export routes over the selected time frame, a combination of land and sea routes - with variable shares - have been employed in the export of Polish coal. In the case of maritime transport, coal is exported from four ports: Gdansk, Gdynia, Szczecin, and Świnoujscie. The most important of these is the port of Gdansk, carrying out 31-49% of total coal exports. In addition, a new terminal for both export and import operations is being built in the port of Gdansk. The analysis of weighted average export prices of coal from Poland to the selected recipients between 2000 and 2010 has shown that changes in these prices show similar price behaviour to the CIF ARA price.(original abstract)
EN
Concentration tables are one of the oldest oscillatory enrichments with over 100 years of tradition. On this type of distribution tables are made according to material mass in many recurring cycles induced by appropriate drives. So-called wet tables are the devices most often used for coal enrichment in Polish mines because this process generates very high costs, high water consumption and pollution of the environment, as well as the need for, among others, water and mud management is increasingly being replaced mainly in areas poor in water by the modern model of the air concentration table - FGX produced in China. The process of enrichment on this type of table itself runs in a manner comparable to the method of wet enrichment with the difference that the FGX is distributed on a perforated plate, in this case we deal with air pollution. Department of Machinery Engineering and Transport's attempts to use the differences in coefficients of friction in over-resonance screens have shown that it is possible effective separation of grains with different coefficients of friction. The article presents a theoretical analysis and presents the results of performed dry enrichment trials using different coefficients of friction. The summary presents the advantages of using the enrichment method using the differences in friction coefficients and test results. (original abstract)
XX
Popioły ze spalania węgla od dawna rozpatrywane są jako potencjalne źródło szeregu pierwiastków krytycznych, czego dowodem są prowadzone badania nad odzyskiem germanu, galu oraz wanadu z popiołów powstających w przemysłowej instalacji zgazowania węgla IGCC Puertollano, a także powstała w 2011 roku w Chinach instalacja pilotowa do odzysku glinu i galu z popiołów lotnych z elektrowni węglowej. W tej sytuacji uzasadnionym jest pytanie, czy także odpady z przemysłowego wzbogacania węgla koksowego mogą stanowić potencjalne źródło wybranych pierwiastków krytycznych. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych pierwiastków, tj.: galu, berylu i kobaltu w takich właśnie odpadach. Przedmiotem analizy były węgle surowe kierowane do wzbogacania, odpady z płuczek zawiesinowych z cieczą ciężką, odpady z płuczek osadzarkowych i odpady z flotowników zakładów przeróbczych sześciu kopalń węgla koksowego. Celem określenia znaczenia tych odpadów jako potencjalnego źródła analizowanych pierwiastków krytycznych wykonano porównawczż analizę zawartości galu, berylu i kobaltu w popiele ze spalania węgla z Lubelskiego Zagłębia Węglowego, który to materiał jest często rozpatrywany jako potencjalne źródło pierwiastków krytycznych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badane odpady ze wzbogacania węgli koksowych nie mogą być traktowane jako potencjalne źródło analizowanych pierwiastków krytycznych. Zawartość galu, berylu i kobaltu w odpadach, choć jest nieco wyższa od średniej zawartości tych pierwiastków w skorupie ziemskiej, to jednak jest zdecydowanie niższa od ich zawartości w analizowanym popiele ze spalania węgla z Lubelskiego Zagłębia Węglowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Coal ashes have long been regarded as a potential source of a number of critical elements. This is evidenced by studies of the recovery of germanium, gallium, and vanadium from ashes formed at an industrial plant for coal gasification, IGCC Puertollano, and a pilot plant built in 2011 in China for the recovery of aluminumand galliumfromfly ashes emitted by a coal-fired power plant. Given this situation, it is justifiable to consider whether or not waste from the industrial cleaning of coking coal can also constitute a potential source of certain critical elements. This paper presents the results of examinations of the contents of selected elements - i.e. gallium, beryllium, and cobalt - in this kind of waste. The analysis focused on raw coals intended for cleaning, waste from scrubbers with heavy liquid, waste from sedimentation scrubbers, and waste from flotation at the cleaning plants of six coking coal mines. In order to determine the significance of the waste as a potential source of the analysed critical elements, a comparative analysis was conducted of the content of gallium, beryllium, and cobalt in ash from the combustion of coal from the Lublin Coal Basin. This ash is often regarded as a potential source of critical elements. The results of the conducted analyses indicate that the examined waste from the cleaning of coking coals cannot be treated as a potential source of these critical elements. The content of these elements in waste, though slightly higher than their average content in the lithosphere, is significantly lower than their content in the analysed ash from the combustion of coal from the Lublin Coal Basin.(original abstract)
XX
Jednym z najbardziej szkodliwych pierwiastków znajdujących się w węglu kamiennym jest rtęć. Polska jest uznawana za największego emitora Hg w Unii Europejskiej ze względu na znaczącą karbonizację gospodarki. Zmniejszenie zawartości rtęci już na etapie produkcji węgla kamiennego daje znaczące możliwości redukcji jej emisji do atmosfery. Problemem Polski jest znaczący udział węgli surowych stosowanych w gospodarce, w których ładunek zanieczyszczeń pozostaje niezmniejszony. Zwiększenie zakresu wzbogacania węgla w polskich kopalniach jest wykonalne, jednakże niezwykle trudne w obecnej sytuacji rynkowej. Zmniejszenie zawartości rtęci w węglu kamiennym byłoby możliwe poprzez wykorzystanie sortymentów grubych i średnich do uśrednienia parametrów paliwa - co jest jednak nieekonomiczne ze względu na duże zapotrzebowanie rynku detalicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Mercury is one of the most toxic elements contained in bituminous coal. Poland is considered to be the biggest Hg emitter of European Union because of significant carbonization of its economy. It is possible to greatly decrease the mercury load in the production processes of hard coal. Poland's problem is the large share of raw coals use in power engineering. The Hg content in raw coal remains unchanged. Increasing the range of coal enrichment in polish collieries is feasible but difficult because of current market situation. The reduction of Hg content in bituminous coal could be possible by addition of product of larger granulation to average the fuel quality. However these coals are traditionally used for household heating. (original abstract)
XX
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość ekonomiczno-gospodarcza ostatnich lat spowodowała, że zarządzanie kosztami stało się jednym z kluczowych obszarów zarządzania. Narastająca konkurencja w warunkach globalizacji wymusiła na przedsiębiorstwach wydobywczych podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności gospodarowania zasobami, a przede wszystkim do racjonalizacji kosztów produkcji węgla kamiennego. Podstawowym czynnikiem determinującym funkcjonowanie górnictwa węglowego w Polsce w przyszłości będzie zdolność spółek węglowych do elastycznego kształtowania poziomu kosztów wytwarzania, zwłaszcza w tych obszarach, które znajdują się w ich bezpośrednim zasięgu oraz na które mają one realny wpływ. Celem artykułu jest analiza i ocena kształtowania się kosztów produkcji węgla kamiennego w Polsce w latach 2006-2012. Na podstawie przeprowadzonych badań podjęto próbę sformułowania wytycznych, których zastosowanie należałoby rozważyć, mając na względzie poprawę wyników finansowych spółek węglowych oraz utrzymanie pozycji konkurencyjnej górnictwa węglowego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the unprecedented dynamics of changes in the economy, cost management has recently become one of the most critical areas of business management. Increasing competition in the global market has already forced mining companies to initiate measures aimed at improving the utilization of resources and rationalizing the cost of production. Hence, the mining companies' ability to flexibly manage their production costs, particularly in those areas which they can directly access and effectively control, seems to be a primary factor determining the future of hard coal mining in Poland. The purpose of this paper is to analyze and evaluate the trajectory of hard coal production costs in Poland in 2006-2012. Based on this analysis, recommendations and guidelines are offered for improving the financial performance of hard coal companies and maintaining the competitive position of the coal mining sector in the free market economy.(original abstract)
XX
Wdrażanie regulacji środowiskowych dla sektora energetycznego w krajach członkowskich Unii Europejskiej stanowi duże wyzwanie dla funkcjonowania jednostek wytwórczych energetyki zawodowej. Główną rolę odgrywają dokumenty takie jak tzw. Pakiet Zimowy czy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza i wdrożenie konkluzji BAT służące kontynuacji kierunku polityki dekarbonizacyjnej. Regulacje te nakładają większą potrzebę kontroli substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery przy spalaniu paliw kopalnych, w tym węgla kamiennego, który jest podstawowym paliwem krajowych jednostek. Jednocześnie spadek krajowego wydobycia paliw kopalnych, kierowanych do jednostek wytwórczych energii elektrycznej oraz wzrost zawartości pierwiastków szkodliwych w węglach kamiennych stanowi problem przy konieczności pozyskania odpowiedniej jakości paliwa i w konsekwencji prowadzi do wzrostu kosztów użytkowania węgla kamiennego. W artykule przedstawiono koncepcję budowy modelu matematycznego, którego celem jest odpowiedni dobór paliwa już na etapie planowania jego pozyskania co da możliwość redukcji tych kosztów. Zaletami proponowanego narzędzia, oprócz minimalizacji kosztu zakupu i użytkowania węgli, dla przedsiębiorstwa posiadającego własne zasoby węgla kamiennego może być także racjonalne gospodarowanie surowcami. W kolejnych krokach przedstawiona koncepcja będzie transponowana do postaci matematycznej modelu, czyli zestawu równań, nierówności i bilansów, co po zaimplementowaniu modelu w środowisku modelowania, wprowadzeniu danych wejściowych oraz opracowaniu scenariuszy badawczych pozwoli na rozwiązanie problemu badawczego(abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of EU environmental regulations in the energy sector is challenging for the power industry of its member states. The main role is played by documents such as the Winter Package and, especially, the Directive of the European Parliament and of the Council on the emission limits of certain pollutants and the implementation of BAT conclusions in order to achieve the EU's decarbonization objectives. These regulations impose a greater need to control harmful substances emitted to the atmosphere while using fossil fuels, including hard coal, which is the main fuel for domestic units. At the same time, the decline in domestic fossil fuel production and decrease in the quality of parameters of the hard coal makes it difficult to purchase the proper fuel for power plants. As a consequence, the costs of hard coal increase. The article presents the concept of a mathematical model that can be applied for the optimization of coal supplies. The employment of this model allows one to achieve cost reductions. One of the advantages of the proposed tool, in addition to minimizing the cost of purchase and use of hard coal, is its rational management, especially for companies producing and using hard coal(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienie optymalizacji produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. Zaprezentowano problem badawczy oraz kryterium optymalizacji. Jako nowe rozwiązanie w tym zakresie przedstawiono opracowany algorytm ewolucyjny. Zamieszczono również wyniki jego działania dla przykładowych danych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper optimisation of coal production in multi-plant company is described. Optimisation problem and proposal of optimisation criterion were formulated. As modern solution in this area the developed evolutionary algorithm is presented. An example of calculation results is presented. (original abstract)
XX
Budowa nowej kopalni zawsze jest dużym przedsięwzięciem angażującym wiele innych firm, organizacji oraz urzędów, kosztująca setki milionów złotych i realizowana w niesprzyjającym człowiekowi środowisku. Realizując takie przedsięwzięcie niezbędne jest koordynowanie działań obejmujących czynniki środowiskowe, technologię, otoczenie businessowo-finansowe czy administrację. W artykule zaprezentowane zostały zasady, jakie zostały przyjęte dla zarzadzania projektem budowy nowej kopalni, realizowanym przez jedną z krajowych firm.(abstrakt oryginalny)
EN
Building of new hard coal mining always is a huge project, where we use lot of other companies, institutions, organizations, where cost is millions of zł and realizations is in very unfavorable environment for human. For realization that project we need a help in coordination of technology, bussines-finance environment or administration. That we create a system of managing project consisting of procedures, roles, procedures. A paper present example of that system, with was created for managing of project of building of new hard coal mining by one of the polish companies.(original abstract)
XX
W artykule omówiono możliwości programu Geolisp w zakresie sporządzania różnorodnej dokumentacji takiej jak: przekrój przez górotwór, tworzenie prognozowanej mapy wysokościowej, znajdowanie parcel o zadanych parametrach jakościowych, wykres miąższości złoża w ścianie, karta otworu wiertniczego, transformacja między różnymi układami współrzędnych, kontrola topologii, predykcja wybranego parametru w zadanym obszarze metodą krigingu i wiele innych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper briefly presents the possibility of Geolisp in the preparation of various documents, such as: a cross section through the rock mass, the development of forecast altitudinal map, search for plots with specified quality parameters, wall thickness diagram, borehole card, transformation between different coordinate systems, topology control, prediction of the selected parameter in a given area kriging method, and many others. (original abstract)
XX
W publikacji przedstawiono główne etapy procesu technologicznego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, w którym została przeprowadzona identyfikacja głównych źródeł hałasu. Zaprezentowano wyniki badań wstępnych, identyfikacji oraz badań szczegółowych w rejonie budynku sortowni, które zostały zinterpretowane i przeanalizowane. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication presents the main technological process coal preparation plant which was carried out identifying the main sources of noise. Presents the results of preliminary tests for the identification and detailed research in the area of building hubs that have been interpreted and analyzed. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono obecne zasoby węgla w obszarze górniczym kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., wskazując na potrzebę zwiększenia obszaru górniczego poprzez przyłączenie części obszaru K-3 położonego na południu kopalni. Związane jest to podjętą inwestycją polegającą na budowie trzeciego pola Stefanów na bazie szybów 2.1 i 2.2 po wstrzymanej budowie kopalni K-2. Szyby te były zatopione przez ponad 15 lat i obecnie jeden z nich jest już udrożniony. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie zdolności wydobywczej kopalni do około 10 mln ton rocznie, a także udostępnienie zasobów węgla koksującego typu 34 w pokładach 389 i 391.
EN
The article presents the coal resources of Bogdanka mining area, indicating requirement of increasing of mining area through affiliation of K-3 area located on south of the Bogdanka Mine. It is related with undertaken investment of development of third field Stefanów on the base of shafts 2.1 and 2.2 which remains after delayed in 1988 year the K-2 Mine in Stefanów. These shafts were sunken by over last 15 lat. The 2.2 shaft has been opened already. This investment will allow increase of mining output ability from present 5,3 for near 10 million tone a year in 2010. The article presents also exploited recently coal seams no 382 and 385/2, and seams no 389 and 391 planned for exploitation after year 2010. There are considerable resources of coking coal type 34 in these seams. The article discusses recent output and participation of coal from Bogdanka Mine in domestic market. It details main investment tasks consisting on development of the mine and increasing of output from each seam.
XX
Eksport węgla z Polski rozpoczął się jeszcze przed II wojną światową. Utworzona w roku 1952 firma Węglokoks do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku miała wyłączność na dostawy paliw stałych za granicę. Rekordowy eksport polskiego węgla osiągnięto w roku 1984 (43 mln ton). Po roku 1990 Węglokoks stracił pozycję monopolisty w eksporcie węgla z Polski, jednak jego udział w tej działalności nigdy nie spadł poniżej 60%, a w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie przekraczającym 90 %. Głównymi rynkami zbytu węgla z Polski były i są kraje rozszerzającej się Unii Europejskiej. Decydującym czynnikiem w wyborze przyszłych kierunków dostaw polskiego węgla będzie renta geograficzna, stąd rosnący udział dostaw drogą lądową. Główne zagrożenia dla eksportu węgla z Polski związane są ze zwiększeniem podaży ze strony głównych konkurentów i znaczącym spadkiem cen na rynkach światowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Export of Polish coal commenced before 2nd WW. Since its establishing in 1952 the sole exporter of Polish solid fuels was Węglokoks. 1984 was a record year for coal exports from Poland with more than 43 million tonnes delivered abroad. In early 90ties the company lost its monopolistic position but its share in total coal export from Poland never dropped below 60% and in recent last years exceeds 90%. European Community member countries have always been major markets for Polish hard coal. Its future destinations will be concentrated on nearby countries with increasing share of rail deliveries. The main threats for export of Polish coal are increasing supply from Russian and overseas producers as well as significant fall of international coal prices.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono metodę obliczania efektywności ekonomicznej procesów wzbogacania węgla oraz dokonano obliczeń na danych rzeczywistych z dwóch kopalń. W wyniku analizy otrzymano wyniki niejednoznaczne, nie pozwalające stwierdzić, że w przypadku wszystkich kopalń proces pogłębionego wzbogacania węgla jest opłacalny ekonomicznie. W konkluzji oznacza to, że analizy takie należałoby przeprowadzić indywidualnie dla każdej z kopalń. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article presented method of scaling of economic efficiency of coal enrichment process and it performed accounts on real data from two mines. In the result of analysis received ambiguous results, not allowing ascertain, that in case of all mines process of deepened enrichment coal is profitable economically. In conclusion it means, that it would belong to carry such analyses for all of mines individually.(original abstract)
17
Content available remote Przyrządy do wyznaczania właściwości mechanicznych węgla
75%
XX
Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie węglowym, istotny jest sposób ich doboru, uwzględniający zmieniające się w trakcie pracy warunki. Prawidłowy dobór, wpływa na zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń, co przekłada się na uzyskiwane efekty ekonomiczne. Z uwagi na ważność zagadnienia, jakim jest pomiar i ocena właściwości mechanicznych węgla (w tym pomiar urabialności węgla), dokonano krótkiego przeglądu dotychczas stosowanych metod oceny urabialności węgla na świecie. Istotę problemu potwierdza ilość opracowanych metod w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W artykule opisano nowe, powstałe w Polsce przyrządy do wyznaczania i oceny właściwości mechanicznych materiału węglowego (urabialności), których autor niniejszego artykułu jest współtwórcą. Przedstawiono ich budowę, zasadę działania oraz oryginalność zastosowanych rozwiązań. Godnym podkreślenia jest fakt, że opisane przyrządy na Międzynarodowych Targach Innowacji Technologicznych w Brukseli, zdobyły ZŁOTY i SREBRNY MEDAL. (abstrakt oryginalny)
EN
The extremely specific environment of work of machines and equipment used in coal mining causes that their selection, taking into consideration the changing conditions, is a matter of great significance. Adequate selection enhances the durability and reliability of machines and equipment, which translates into the obtained economic effects. Due to the significance of coal mechanical properties measurement and evaluation (including coal workability measurement), the previously applied methods for coal workability assessment have been reviewed. The im-portance of the problem is confirmed by the number of methods developed in different research centres all over the world. The article presents new measuring devices for determining and evaluating the mechanical properties of coal material (workability), whose co-creator is the author of this article. The construction, the principle of operation and the originality of the ap-plied solutions have been described. Worth emphasising is the fact that the presented instru-ments were awarded GOLD and SILVER MEDAL at International Trade Fair For Technological Innovation in Brussels. (original abstract)
XX
Program Technologii Czystego Węgla składa się z czterech kierunków. Pierwszym jest oczyszczanie węgla przed spalaniem. Procesy oczyszczania węgla prowadzi się w zakładach przeróbki węgla kamiennego. W artykule omówiono procesy wzbogacania węgla, uśredniania parametrów jakościowych, selektywnego mielenia, tworzenia mieszanek. Omówiono przyczyny małego zainteresowania użytkowników otrzymywaniem czystego węgla. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia prac w pierwszym kierunku. (abstrakt oryginalny)
EN
Clean Coal Technologies is a program that consist of four directions. The first one is coal cleaning before its burning. The processes of coal cleaning arę carried on in coal preparation plants. The paper describes the processes of coal washing, standardization of coal quality parameters, selective grinding and mixtures production. The reasons of a Iow interest of coal users in buying clean coal arę explained. The attention is paid to the necessity of intensification of works in the first direction.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyobrażenie, jak może wyglądać przyszłość krajowego zapotrzebowania i podaży energii, a szczególnie węgla, w perspektywie czasowej do roku 2025. Poświęcono również dużo uwagi obecnej sytuacji energetycznej w Polsce, co jest punktem wyjścia do kształtowania polityki energetycznej kraju. Rozważania oparto na prognozach i pracach studialnych dotyczących kształtowania polityki energetycznej.
EN
The article presents the conception of how the future of domestic demand and supply of energy, and coal in particular, can look like in time perspective up to the year 2025. A reasonable amount of time has also been devoted to the present situation of power engineering in Poland, which is the base on which the domestic energy policy can be constructed. Deliberations were based on predictions and studies regarding forming of the politics of energy.(short original abstract)
XX
Dokładność wzbogacania miałów węgla kamiennego wpływa na zmianę wychodu koncentratu i jego parametrów jakościowych, W oparciu o wskaźnik dokładności - imperfekcję obliczono przewidywane rezultaty wzbogacania węgla z trzech kopalń. Przyjęto osiem wartości imperfekcji oraz osiem gęstości rozdziału węgla na koncentrat i odpady. Dla dwóch gęstości wyznaczono prognozowane wychody koncentratu oraz wartość opałową, zawartość popiołu i siarki. Na podstawie stosowanego w Kompanii Węglowej SA cennika odczytano ceny zbytu koncentratów oraz obliczono wartość produkcji. Wykazano, że przy wzbogacaniu jednej tony węgla surowego różnice w wartości produkcji wynoszą od kilkudziesięciu groszy do kilkunastu złotych. Różnice te mają wpływ na efekty ekonomiczne kopalń węgla kamiennego. (abstrakt oryginalny)
EN
Accuracy of hard coal smalls cleaning affects on the change of concentrate yield and its quality parameters. Using accuracy indicator (imperfection) prognoses of coal cleaning for three mines were calculated. Eight values of imperfection and eight values of coal separation density were used. For two values of separation density the prognosed: yields, lower heating values and ash and sulphur contents for concentrate were estimated. The concentrate sale prices and production values were calculated on the basis of price list used in Kompania Węglowa SA. It has been shown, that while cleaning one ton of raw coal, differences in production values vary from fraction of 1 PLN up to several PLN. These differences impact economic results of hard coal mines. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.