Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 787

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole magnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
1
Content available remote Pole magnetyczne wokół silnika asynchronicznego
100%
PL
Do najważniejszych wymagań podczas eksploatacji zespołu technicznego należy wysoka niezawodność. Dla oceny owej niezawodności może nam posłużyć zbadanie aktualnej roboczej zdolności czy roboczego stanu: to jest diagnostyka techniczna. Indukcję magnetyczną wokół silnika asynchronicznego uważamy za wartość, która nas informuje o aktualnym stanie funkcyjnych własności silnika. W pracy przeprowadzamy modelowanie zewnętrznego pola magnetycznego silnika asynchronicznego za pomocą oprogramowania ANSYS, w celu zdobycia informacji o kształcie pola magnetycznego i wielkości indukcji magnetycznej na zewnątrz silnika sprawnego, jak również i silnika wadliwego, konkretnie ze szczeliną ekscentryczną. Wyniki uzyskane z modelowania, weryfikujemy pomiarami zewnętrznego pola magnetycznego silnika asynchronicznego podczas jego pracy, za pomocą przyrządu firmy BELL.
EN
The paper presents an upwind finite element analysis for travelling magnetic field problems. In the formulation of this method, an upwind interpolation function that has been suggested in the field of the finite analytic method, is introduced into the magnetic field analysis. The basic scheme is reviewed by using some simple models, which can be solved analytically. The example demonstrated the effectiveness of this method and its applicability in travelling magnetic field problems. Furthermore we achieve simplicity of formulation and accurate calculation of the motional term.
PL
Praca stanowi zbiór wyników badań nad zastosowaniem efektu Faraday'a jako sposobu charakteryzowania pola magnetycznego pod względem wartości jego parametrów. Pole pochodziło od magnesu trwałego spełniającego rolę źródła wzbudzenia w maszynie elektrycznej oraz od przepływu prądu w solenoidzie. Pomiarów dokonano przy użyciu układu magnetooptycznego. Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami uzyskanymi w drodze pomiarów.
EN
Research results of the magnetic fields investigated by a fiber optic sensor are presented. The research goal consist in determining a way to characterise the magnetic field with respect to values of its parameters. The source of the field are permanent magnets that form the field system of an electric machine and current flowing through solenoids. The measurements wave made using the magnetooptical system. For comparison obtained results of measurements the numerical calculation were made.
EN
For last ten years there has been growing tendency for application of dielectromagnetics (DM) for magnetic cores of electrical machines. The paper presents results of research of the influence of various shapes of reinforcements - soft magnetic insertions, on the dielectromagnetic cores magnetic properties. The cores were examined under rotational magnetic field which usually occurs in electrical machines. Magnetic characteristics and parameters of the reinforced magnetic cores are presented and compared with the homogeneous ones, made of DM. Samples of reinforced cores were executed and tested with various configurations of the reinforcements. The examined configurations of the reinforcements can be useful for the improvement of magnetic parameters of dielectromagnetic cores in desired directions. This enables control of magnetic flux's flow, the control of which can be useful for applications in electrical micro-motors, especially in reluctance motors.
PL
W ciągu ostatnich dziesięciu lat zaznaczyły się narastające tendencje stosowania dielektromagnetyków (DM) na magnetyczne rdzenie maszyn elektrycznych. Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu zbrojenia o różnym kształcie - wkładek z magnetycznie miękkiego materiału na magnetyczne właściwości rdzeni dielektromagnetycznych. Rdzenie badano w wirującym polu magnetycznym, jakie zwykle występuje w maszynach elektrycznych. Przedstawiono magnetyczne charakterystyki i parametry zbrojonych rdzeni magnetycznych i porównano je z rdzeniami jednorodnymi wykonanymi z DM. Wykonano i przebadano próbki zbrojonych rdzeni o różnych konfiguracjach zbrojenia. Testowane konfiguracje zbrojeń mogą być użyteczne dla poprawienia magnetycznych parametrów rdzeni dielektromagnetycznych w pożądanych kierunkach. Pozwala to na sterowanie przepływem strumienia magnetycznego co może być użyteczne dla zastosowań w mikromaszynach elektrycznych, zwłaszcza w silnikach reluktancyjnych.
EN
The method of computation of three-dimensional magnetic fields based on characteristics of function of two complex variables (of biharmonic functions) has been presented. Formulas have proved for the complex potential function and vector of magnetising force. The formulas for a uniform magnetic field has been tested.
PL
Wzór całkowy Cauchy'ego stanowi bazę dla metody elementów brzegowych. Odpowiednik tego wzoru w teorii funkcji zmiennych zespolonych może być bazą dla metody elementów brzegowych w analizie trójwymiarowego pola magnetycznego. Wyniki obliczeń skalarnego potencjału magnetycznego, wykonane podanym wzorem oraz wyniki obliczeń składowych pola magnetycznego w odniesieniu do pola równomiernego są w zadawalający sposób zbliżone do wyników teoretycznych.
PL
Okręty wyposażone są w system automatycznej demagnetyzacji. W zależności od kursu okrętu prądy płynące w cewkach umieszczonych wewnątrz okrętu minimalizują pole własne okrętu. Uzwojenia demagnetyzacyjne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały w przybliżeniu równomierny rozkład pola magnetycznego w kadłubie okrętu. Z tego względu konieczne jest określenie odpowiedniego rozkładu przestrzennego uzwojeń demagnetyzacyjnych okrętu. W pracy przedstawiono wyniki analizy rozkładu pola magnetycznego w stalowej płycie z uwzględnieniem odległości miedzy przewodami i odległością przewodów od płyty. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w pakiecie ANSYS.
EN
The ships are equipped with an automatic degaussing system. Depending on the course of ship, currents flowing in the coils located inside the hull minimize magnetic field of the ship. The degaussing windings shall be so arranged to provide approximately uniform magnetic field distribution in the hull of the ship. For this reason, it is necessary to determine the appropriate spatial distribution of the degaussing coil. Taking into account the distance between wires and the distance between wires and a plate, the results of the analysis of the magnetic field distribution in the steel plate are presented in this paper. Numerical calculations were carried out in a package ANSYS.
7
Content available remote Metody wytwarzania silnych pól magnetycznych
100%
8
Content available remote Technologiczne zastosowania pola magnetycznego w obróbce ściernej
100%
EN
The paper presents the current state of the research in the area of magnetic field application in magnetoabrasive machining as well as in modification of hardened steel properties at grinding, especially the application of direct field interactions aiming at reduction of rudimentary austenite amount in the surface layer of an object being ground. In order to ontain the described result a magnetic field is used, with magnetic intensity c.a. 1 MA/m, embracing the obiect surface layer heated by the processing heat. Basic solid geometric and physical properties of the surface layer were defined; the paper also indicates the common mechanisms of shaping physical properties of the surface layer during steel grinding and magnetoabrasive machining in a magnetic field.
9
Content available Gradientowe pole magnetyczne w medycynie
100%
PL
W artykule wskazano podstawy działania stałego niejednorodnego pola magnetycznego (SNPM), potwierdzone w badaniach klinicznych oraz piśmiennictwie naukowym. Omówiono również wpływ tego pola na poruszające się obiekty w organizmie żywym oraz podstawowe układy człowieka i wybrane schorzenia. Celem było przedstawienie podstaw oddziaływania SNPM na organizm żywy w kontekście licznych badań związanych z zastosowaniem terapeutycznym.
PL
W artykule omówiono stosowane obecnie w próżniowych komorach wyłącznikowych rozwiązania styków generujących pola magnetyczne radialne i osiowe. Umożliwiają one wyłączanie dużych prądów zwarciowych i zapewniają dużą trwałość łączeniową i mechaniczną.
EN
Actual used in vacuum interrupters contacts with radial and axial magnetic fields are presented. These contacts make possible the high circuit current interruption and secure the long electrical and mechanical life.
EN
Exact analytical formulae suitable to integrate the boundary quantity over a rectangular boundary element are given. They can be used in algorithms of the boundary-integral technique when some field quantity at the vicinity of the boundaries is searched for. The special computer test software was accomplished which enabled to compare the approximate integrations by Gauss quadrature to those ones obtained by the exact formulae. The error of the numerical approach increases significantly when a distance of field points from the boundary element becomes comparable with the size of it. For the larger distance, both kind of integration are equivalent. The above statement seems to be important when the boundary-integral technique should be applied to compute the magnetic field within the air gap of electric machines.
PL
Podano dokładne wzory do całkowania wielkości brzegowej po prostokątnym elemencie brzegowym. Mogą one znaleźć zastosowanie w algorytmach technik całkowo-brzegowych, gdy obliczenie dotyczy wielkości polowych w pobliżu samego elementu brzegowego. Specjalnie przygotowane testowe programy komputerowe umożliwiły przeprowadzenie porównań wyników obliczeń całkowania przeprowadzonego numerycznie kwadraturą Gaussa z całkowaniem za pomocą podanych wzorów analitycznych. Błąd obliczenia numerycznego wzrasta znacząco dla punktów polowych, gdy ich odległość od elementu brzegowego staje się współmierna z rozmiarem samego elementu. Dla większych odległości obydwa rodzaje całkowania są równoważne. Powyższe stwierdzenie jest szczególnie istotne, gdy technika całkowo-brzegowa ma być zastosowana do obliczania pola magnetycznego w szczelinie powietrznej maszyny elektrycznej.
PL
W pracy przedstawiono numeryczne formy opisu rozmieszczenia uzwojeń w przetwornikach elektromechanicznych, dostosowane do analizy pola magnetycznego metodą elementów skończonych. Rozpatrzono układy o uzwojeniach wykonanych z cienkich przewodów. Omówiono algorytm wyznaczania macierzy przejścia od wektora prądów w uzwojeniach do wektora źródeł dla ujęć wykorzystujących potencjał skalamy i ujęć wykorzystujących potencjał wektorowy. Pokazano, że macierze te można także wykorzystywać do wyznaczania strumieni skojarzonych z uzwojeniami. Opisano metodę formułowania wymuszeń na podstawie wartości krawędziowych potencjału wektorowego dla pola przepływowego prądu. Po zastosowaniu tej metody pole można opisać za pomocą jednego globalnego potencjału skalarnego.
EN
The FE methods of 3D magnetic field calculation in electromechanical energy converters are discussed. The nodal element method using scalar magnetic potential A and the edge element method using magnetic vector potential A are considered. The equations that describe the edge values of A and nodal values of omega have been written in the matrix forms (1), (4). The systems with stranded conductors are analyzed. Special attention is paid to the calculation of matrices that describe winding distribution in the edge element space - matrix k (f) in (2) - and in the facet element space - matrix k(m) in (5). These matrices transform winding currents into magnetic field sources and are used in the calculations of flux linkages psi with windings. In the presented methods the circuits with windings are represented by loops with loop currents i(ci). Figure 1 shows a system composed of 2 loops. The loops are represented by closed oriented curves L(i) in 3D. Thus, the winding distribution can be defined by the parametric equations of oriented curves, r = r(i)(t). For a real winding these equations have a very complicated form. Therefore, the author of this paper suggests each curve L(i) be replaced by a set of m(i) closed plane curves L(i,j)) (j = 1,2,...m(i)), e.g. by triangles or parallelograms - see Figs 2, 3, 4. In order to find the flux linkage with the loop we also define the oriented surfaces S(i,j) of boundary L(i,j) . As a result the winding has been defined by a set of closed oriented plane curves r = r(i,j)(t) and by plane oriented open surfaces S(i,j) . The points of intersection of the element facets with curves r = r(i,j)(t) are determined in order to find the matrix k(f) that describe the winding in the facet element space (Fig. 3). The matrix k(m) that describes the winding in the edge element space is calculated on the basis of the intersection points of element edges with loop surfaces S(i,j) (Fig. 4). The matrix k(m) is not unique (the set of surfaces S(i,j) with the total boundary L(i) is not unique), e.g. the single tum may be represented by surface as in Fig.5a or by the set of surfaces as in Fig.5b. However, the results of flux density calculation are independent of the choice of S(i,j) . The proposed method of matrix independent of the choice of S(i,j). The proposed method of matrix k(m) calculation can be applied in the analysis of magnetic field using single scalar potential. The method is not so complicated as the methods presented in [6, 7]. The proposed methods have been successfully applied for the calculations of the winding inductances [5]. The methods have also been used in the 3D field-circuit analysis of permanent magnet motor drive [3].
EN
This paper includes the stationary and the transient characteristics of torque and current as well as the field distribution in air gap of low power induction motor (squirrel-cage motor) with deep slots winding. These characteristics and filed distribution were determined for aforementioned motor with a failure of single bar in rotor cage. On the basis of the stationary characteristics there was carried out the harmonic analysis of the magnetic field during both the rated load for stationary state (s=0,06) and the stationary short-circuit (s=1). On the basis of the transient characteristics there was carried out the harmonic analysis of the armature currents during both start-up and steady state. These stationary and transient characteristics were calculated by means of the circuit-field model of induction motor, which took into consideration the following things: connection of the end part, shorted rings of rotor, air gap, nonlinearity of magnetic circuit, symmetric system of voltage feed. The same computations were made for the induction motor without failure in order to compare the obtained results together. This comparison makes it possible to estimate the diagnosis meaning of modifi cation of the various physical parameters of induction motor (induction of magnetic field, electromagnetic moment, speed of rotation, currents of stator winding and rotor bars). These modifications can be effect of not large serious failures as well as the technology errors. Computed modifications of both current values and phases for each bar of damaged rotor make possible to predict the damage progress of induction motor during further work.
EN
The paper presents the methodology of evaluation the spatial harmonics of the magnetic induction in the AC motor with the fractional number of the slots for the each pole and the each phase. Spatial distribution of "turns density" are presented for subsequent phases of 3-phase fractional winding. The calculations were dane by mean of the complex harmonic matrixes. The spatial harmonics and subharmonics of the induction were evaluated for the symmetrical current supply and for the asymmetrical stator windings. The amplitude spectrum of the spatial harmonics of the induction and the spatial distributions for the particular time instants were calculated.
15
Content available remote Kształtowanie pola magnetycznego dwubiegowego silnika synchronicznego
80%
EN
Here are presented the ways of designing the windings of the two-speed synchronous motor with a salient-pole rotor and with changeable pole-pairs number. This aforementioned motor is equipped with the switchable armature and excitation winding. In order to obtain the larger number of poles and thereby smaller second speed of rotation it is necessary to switch the armature and excitation winding what causes the deformation of the resultant magnetic field of synchronous motor. The consequences of this deformation during work with smaller speed of rotation are following: decrease of overload of synchronous motor, limitation of range of reactive power compensation and increase of the vibration level. The suitable selection of both structure and way of switching the armature and excitation winding makes it possible to restrict the unfavourable effects as well as attenuate the process of start-up. The armature winding should be designed in this way to obtain the best parameters of basic field for each speed of synchronous motor as well as it cannot affect the excitation harmonic fields with the big amplitudes. This paper describes both the way of the design the armature winding and principles of switching the excitation winding coil so that to create magnetic fieid which includes the basie number of poles that differs from the real existing number poles.
16
80%
PL
Nauka o związkach miedzy materią ożywioną a polem elektromagnetycznym stanowi dynamicznie rozwijającą się dyscyplinę wiedzy. Do tego rozwoju przyczynia się burzliwy wzrost liczby źródeł pola elektromagnetycznego oddziałujących na środowisko. Jednocześnie następuje wzrost potencjału badawczego: eksperymentalnego, biochemicznego i biofizycznego oraz technik symulacyjnych. Wszystko to tworzy nową przestrzeń dla poznania zjawisk występujących na styku biologii i fizyki [1]. Niniejsza publikacja przedstawia badania przedsiewnej biostymulacji silnym polem magnetycznym na ziarniaki Inianki. Przedstawione zostało stanowisko do badania biostymulacji ziarniaków, modelowanie ziarniaków w polu magnetycznym oraz wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wysiewu ziarniaków w kiełkowniku Jacobsona na wilgotnej bibule.
EN
The science about relation between the matter lively and the electromagnetic field institute evolving discipline of knowledge dynamically. The turbulent growth of the number sources electromagnetic field influencing on the environment contributes to this development. The growth of the investigative potential follows at a time: experimental, biochemical and biophysical and simulating techniques. This publication presents research pre sowing biostimulation on grain Inianki, strong state magnetic field. Presents also model grains in the magnetic field and results of laboratory probes relating to the sowing stimulated grains on germination apparatus Jacobson on wet paper.
17
Content available remote Pole magnetyczne pomiędzy stykami komór próżniowych
80%
PL
Artykuł zawiera wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu pola magnetycznego pomiędzy stykami cewkowymi stosowanymi w komorach próżniowych wyłączników wysokiego napięcia. Do pomiarów styki zostały zwarte prętem o średnicy 10 mm Wyniki przeliczono dla prądu o wartości 50 kA, 50 Hz (wartość skuteczna).
EN
The paper presents results of measurements and calculations of the magnetic field distribution on models of coil contacts of HV vacuum chambers. For the sake of measurements the model contacts were short-circuited by means of a copper cylinder 10mm dia. The magnetic field was measured using a system of 3 coils; the results were recalculated for 50 kA ms.
PL
Omówiono technikę TEMP - wykorzystanie termoekspansji i pola mgnetycznego wytworzonego w cewce, przez którą przepływa przerywany prąd. Przedstawiono właściwości komory TEMP oraz wyłączników SF6.
EN
Discussion of technique TEMP, i.e. using thermoexpansion and electromagnetic field generated in a coil energized with interruped current. Properties of the chamber TEMP and SF6 circuit-breakers.
19
Content available remote Zastosowanie pola magnetycznego w oczyszczaniu ścieków
80%
EN
General effect on our civilisation is progress and espacially development of various industries which create a drastic growth of waste and effluent. Constantly recycled back to environment in a natural form without human intervention they can create serious problems and that is why they are being treated at various stages before discharged safely back. But as more waste is produced the more stringe regulations are introduced for a better treatment process and a new more sophisticated treatment methodes are introduced especially on removal of reacting substances. One of the new methodes is treatment of effluent with magnetic field under controled condition. Clean Scale is a product widly used in effluent treatment and water purification.
PL
Analiza zastosowania pola magnetycznego w oczyszczaniu ścieków przy uwzględnieniu faz wstępnych: oczyszczania zasadniczego i obróbki osadów ściekowych. Badania laboratoryjne i na istniejących obiektach (skala techniczna).
EN
Analysis of application of magnetic field for purification of sewages including preliminary phases: main purification and treatment of sewage sediments. Laboratory investigations and field tests on existing objects (technical scale).
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.